Rămâi conectat

Curier Județean

Este oficial! S-a închis şi ultimul „magazin de vise” din Alba Iulia! Cine mai promovează sau comercializează “etnobotanice” riscă pedeapsa cu închisoarea

Publicat

în

Şi în Alba Iulia, singurul “magazin de vise” care mai funcţiona în ultima perioadă s-a desfinţat odată cu intrarea în vigoare a legii care a venit de hac fenomenului etnobotanicelor. Sau măcar a limitării accesului la aceste substanţe care până acum erau vândute şi consumate legal. România este una dintre ultimele ţări din Uniunea Europeană care a interzis importul şi comercializarea, chiar şi online (pe interenet) al acestor produse care au îngrijorat milioane de părinţi.

Încă din 13 noiembrie, în România a intrat în vigoare Legea nr. 194/2011, ce a închis toate magazinele care vindeau “droguri legale”. Chiar mai mult, promovarea sau încurajarea consumului de substanţe care produc efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la trei ani si interzicerea unor drepturi.

Publicăm mai jos această lege.

Elit - Gustul Desăvârșit

Legea nr. 194/2011 – combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare

Vezi cele 2 comentarii!

Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 796, din 10 noiembrie 2011.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Prezenta lege a fost notificata si adoptata cu respectarea prevederilor Directivei nr. 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, amendata de Directiva 98/48/CE, transpuse in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. — Prezenta lege stabileste cadrul legal aplicabil preparatelor, substantelor, plantelor, ciupercilor sau combinatiilor acestora, denumite in continuare produse, susceptibile sa aiba efecte psihoactive, asemanatoare celor determinate de substantele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substantele aflate sub control national, altele decat cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative in vigoare, si instituie masuri de prevenire, control si combatere a consumului in vederea protejarii sanatatii populatiei de actiunile negative ale acestora.

Art. 2. — In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) substitut — orice substanta sau asociere de substante de origine naturala ori sintetica, in orice stare fizica, sau orice produs, planta, ciuperca ori parti ale acestora al caror regim juridic nu este reglementat prin alte dispozitii legale, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive si care, indiferent de continut, denumire, mod de administrare, de prezentare sau de publicitate este ori poate fi folosit in locul unei substante sau preparat stupefiant ori cu efecte psihotrope sau in locul unei plante ori substante aflate sub control national sau pentru aceleasi scopuri;
b) operator — persoana fizica sau juridica care, coordonand direct ori prin interpusi, efectueaza sau intentioneaza sa efectueze operatiuni de fabricare, producere, tratare, sinteza, extractii, conditionare, distribuire, punere in vanzare, plasare pe piata, livrare, procurare, ambalare, transport, stocaredepozitare, manipulare sau orice alta activitate legala de import, export ori intermediere de produse, denumite in continuare operatiuni cu produse;
c) reprezentant autorizat — orice persoana fizica sau juridica stabilita in Romania care a primit un mandat din partea unui operator pentru a actiona in numele acestuia ori in nume propriu, dar pe seama operatorului, in temeiul legislatiei relevante;
d) publicitate — orice forma de promovare destinata uneia sau mai multor persoane, realizata prin orice modalitate ori mijloc de exprimare sau informare;
e) efecte psihoactive — unul dintre urmatoarele efecte pe care le poate avea un produs, atunci cand este consu-mat de catre o persoana: stimularea sau inhibarea sistemului nervos central al persoanei, avand ca rezultat modificari ale functiilor si proceselor psihice si ale comportamentului ori crearea unei stari de dependenta, fizica sau psihica;
f) consum — introducerea in organismul uman a unui produs, indiferent daca acesta a fost dizolvat, impregnat, dispersat sau diluat, in una dintre urmatoarele modalitati: pe cale orala ori injectabila, inhalare, fumat sau aplicarea externa pe corpul unei persoane, in orice alt mod, in asa fel incat produsul sa ajunga in corpul unei persoane;
g) regim juridic al produsului — ansamblul reglementarilor avand ca obiect cel putin una dintre operatiunile prevazute la lit. b);
h) autorizatie — act tehnico-administrativ emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare A.N.S.V.S.A., care atesta ca produsul nu este substitut in sensul prezentei legi, in urma efectuarii unor analize si evaluari de catre laboratoarele specializate in acest sens, dupa caz.

CAPITOLUL II
Autorizarea

Art. 3. — (1) Operatiunile cu produse care sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive se supun autorizarii in conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) Pana la obtinerea autorizatiei este interzisa desfasurarea de operatiuni cu produsul ce face obiectul autorizarii.
(3) Se considera ca un produs este susceptibil de a avea efecte psihoactive daca se poate aprecia in mod rezonabil ca ar produce asemenea efecte, daca nu este folosit sau nu putea fi folosit in scopul pentru care a fost produs.
(4) La aprecierea caracterului rezonabil se pot lua in considerare, fara a se limita la acestea, urmatoarele criterii:
a) lipsa ori insuficienta elementelor pentru determinarea regimului juridic al produsului;
b) caracteristicile produsului, in principal compozitia, sau lipsa indicarii acestora;
c) consumul, ca destinatie previzibila a produsului;
d) prezentarea produsului, etichetarea sa, orice avertizari sau instructiuni pentru utilizarea lui, precum si orice alta indicatie ori informatie referitoare la acestea sau chiar lipsa lor.
(5) Autorizarea este necesara si in cazul in care operatiunile cu produse se desfasoara prin intermediul mijloace-lor electronice.

Art. 4. — Orice operator ce desfasoara sau intentioneaza sa desfasoare operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive prin consum, chiar daca scopul pentru care a fost produs nu este consumul, altele decat cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative in vigoare, are obligatia de a solicita A.N.S.V.S.A. o auto-rizatie, astfel cum este definita la art. 2 lit. h).

Art. 5. — (1) In vederea obtinerii autorizatiei, operatorul sau reprezentantul autorizat depune la A.N.S.V.S.A. urmatoarele:
a) cerere de autorizare din care sa rezulte: numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul social ale operatorului ori ale reprezentantului autorizat al acestuia, precum si denumirea produsului si scopul operatiunilor pentru care se solicita autorizarea;
b) caracteristicile calitative si cantitative ale tuturor constituentilor produsului, inclusiv denumirea comuna
internationala, daca exista o asemenea denumire sau o referire la denumirea chimica relevanta;
c) evaluarea riscurilor psihoactive pe care le-ar putea prezenta;
d) descrierea metodei de fabricatie si de control utilizate de fabricant;
e) explicatiile privind masurile de precautie si siguranta ce trebuie luate pentru ca produsul sa nu fie sau sa nu poata fi recomandat pentru consum uman;
f) rezultatele testelor fizico-chimice, biologice sau microbiologice si toxicologice, dupa caz;
g) o macheta a ambalajului primar si, dupa caz, a ambalajului secundar, precum si modalitatea de utilizare rec mandata;
h) dovada achitarii tarifului de autorizare;
i) orice alte documente sau informatii pe care le considera relevante pentru obtinerea autorizatiei.
(2) Odata cu documentatia prevazuta la alin. (1), solicitantul furnizeaza, in recipiente/ambalaje sigilate, mostre din produsul pentru care se solicita autorizarea.
(3) In cazul in care A.N.S.V.S.A. apreciaza ca sunt necesare cantitati suplimentare de produs, notifica operatorul in acest sens.

Art. 6. — A.N.S.V.S.A. analizeaza documentatia depusa si transmite mostrele furnizate de solicitant, in vederea analizarii compozitiei calitative si cantitative a produsului, laboratoarelor acreditate in Uniunea Europeana sau in Spatiul Economic European.

Art. 7. — (1) Dupa obtinerea rezultatului analizelor de laborator, o copie certificata a acestora, impreuna cu
documentatia aferenta, se transmite de catre A.N.S.V.S.A., spre evaluare, comisiei constituite atat din specialisti din comisia de farmacologie clinica, toxicologie si toxicodependenta si din comisia de psihiatrie ale Ministerului Sanatatii, cat si din specialisti din structurile specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea certificarii daca produsul are sau nu efecte psihoactive.
(2) Nominalizarea persoanelor care fac parte din comisia prevazuta la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor, in termen de maximum 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Comisia prevazuta la alin. (1) poate solicita efectuarea de analize de laborator suplimentare.

Art. 8. — Cheltuielile necesare autorizarii si evaluarii sunt suportate de solicitant.

Art. 9. — (1) Daca in urma evaluarii se constata ca produsul pentru care se solicita autorizarea este substitut, A.N.S.V.S.A.:
a) comunica solicitantului refuzul de eliberare a autorizatiei, in conditiile prezentei legi;
b) notifica Ministerul Sanatatii in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru inscrierea substitutului in unul
dintre tabelele din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificarile si completarile ulterioare si, respectiv, la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca in urma evaluarii se constata ca produsul pentru care se solicita autorizarea nu este substitut, A.N.S.V.S.A. elibereaza autorizatia pentru operatiunile si produsele solicitate, in termen de 30 de zile de la data obtinerii rezultatelor analizelor si evaluarilor prevazute la art. 6 si 7.
(3) A.N.S.V.S.A. tine si actualizeaza un registru special in care se inscriu operatiunile si produsele pentru care se emite autorizatie, precum si operatorii autorizati; datele din registru se fac publice prin afisare pe pagina de in-ternet a institutiei.

Art. 10. — Respingerea cererii de autorizare poate fi contestata de solicitant la instanta competenta, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. — Prevederile legale referitoare la autorizarea tacita nu sunt aplicabile pentru obtinerea autorizatiei prevazute in prezentul capitol.

Art. 12. — Procedura de autorizare, inclusiv cea privind desfasurarea analizelor si evaluarilor prevazute la art. 6 si 7, modelul cererii de autorizare, modelul autorizatiei, precum si cuantumul tarifelor de autorizare si de evalua-re se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii, al ministrului administratiei si internelor si al presedint lui A.N.S.V.S.A., care se emite in termen de maximum 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL III
Control si sanctiuni

Art. 13. — (1) In cazul in care exista sau se presupune in mod justificat ca exista un risc de a se efectua operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, imputernicitii legali ai Ministerului Sanatatii, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si ai A.N.S.V.S.A. au dreptul sa dispuna blocarea marfii, retragerea de pe piata, interzicerea utilizarii produselor, suspendarea activitatilor, publicitatii sau, dupa caz, inchiderea provizorie a locatiilor in care aceste operatiuni se desfasoara.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), daca operatiunile se desfasoara prin mijloace electronice, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, la sesizarea autoritatilor competente prevazute la alin. (1), solicita furnizorilor de servicii de comunicatii electronice blocarea accesului la continutul site-ului in cauza, in conditiile legii.
(3) Actul administrativ prin care se dispun masurile de precautie prevazute la alin. (1) si (2) poate fi contestat in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In vederea efectuarii testelor de laborator si/sau evaluarilor prealabile necesare, odata cu luarea masurilor de
precautie prevazute la alin. (1), autoritatile vor preleva probe.
(5) Daca in urma testelor de laborator si/sau evaluarilor se constata ca produsul nu este substitut, masurile de precautie se revoca.
(6) Cheltuielile pentru efectuarea testelor/evaluarilor prevazute la alin. (4) se suporta de catre autoritatile prevazute la alin. (1), in functie de autoritatea care a dispus masurile, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la operator in conditiile legii.

Art. 14. — (1) Ori de cate ori, in cadrul unei activitati de control efectuate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se presupune in mod justificat ca se efectueaza operatiuni ce au ca obiect produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, organul de control sesizeaza organele de urmarire penala competente.
(2) In cazul in care operatiunile respective se desfasoara prin intermediul mijloacelor electronice, organele de control competente sesizeaza si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, care solicita furnizorilor de servicii prin mijloace electronice blocarea accesului la continutul site-ului in cauza, in conditiile legii.

Art. 15. — (1) Nerespectarea de catre furnizorii de servicii prin mijloace electronice a obligatiei de a bloca acce-sul la site in termen de 12 ore de la primirea solicitarii prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (2) din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1) se fac de catre personalul imputern cit din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 16. — (1) Fapta persoanei care, fara a detine autorizatie eliberata in conditiile prezentei legi, efectueaza operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani si interzicerea unor drepturi, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Fapta persoanei care, fara a detine autorizatie eliberata in conditiile prezentei legi, efectueaza operatiuni cu produse despre care trebuia sau putea sa prevada ca sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani.

Art. 17. — Fapta persoanei care, cu intentie, efectueaza operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzand sau disimuland ca acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a caror comercializare este permisa de lege, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Art. 18. — (1) Daca faptele prevazute la art. 16 si 17 au avut ca urmare vatamarea uneia sau mai multor persoane care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Daca faptele prevazute la art. 16 si 17 au avut ca urmare vatamarea uneia sau mai multor persoane care necesita pentru vindecare mai mult de 60 de zile de ingrijiri medicale ori vreuna dintre consecintele prevazute la art. 182 alin. (2) din Codul penal, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca a avut ca urmare decesul unei persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Art. 19. — Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda impiedicarea, sub orice forma, a personalului cu atributii de control din cadrul autoritatilor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in timpul programului normal de lucru, in sedii si incinte cu scopul efectuarii controlului.

Art. 20. — Publicitatea facuta oricaror produse pretinzand in mod credibil ca prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 21. — (1) Infractiunile prevazute de prezenta lege sunt de competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
(2) Procurorii specializati din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Tero-rism efectueaza in mod obligatoriu urmarirea penala pentru infractiunile prevazute la alin. (1).

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 22. — (1) Prevederile referitoare la obtinerea autorizatiei se aplica in mod corespunzator si operatorilor care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, desfasoara operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
(2) Cererea de autorizare, insotita de documentatia necesara, se depune in termen de o zi de la data intrarii in vigoare a normelor prevazute la art. 12.
(3) Dispozitiile art. 15 alin. (1) intra in vigoare la 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Presedintele Camerei Deputatilor
Roberta Alma Anastase

Presedintele Senatului
Mircea-Dan Geoana

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.
Nr. 194.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Primăria Sebeș: Proiect în valoare de 4 milioane de euro pentru un transport local ecologic, prin finanțare nerambursabilă europeană

Publicat

în

Primăria Sebeș: Proiect în valoare de 4 milioane de euro pentru un transport local ecologic, prin finanțare nerambursabilă europeană

Pentru îmbunătățirea serviciului de transport public oferit cetățenilor, Primăria Municipiului Sebeș a depus un proiect important prin care solicită o finanțare nerambursabilă europeană din Planul Național de Redresare și Reziliență,Componenta 10 – Fondul Local, în valoare de 20.643.588,59 lei, echivalentul a 4.193.550 euro.

Numărul de mijloace de transport care urmează a fi achiziționate este de 9 autobuze din gama celor nepoluante, cu lungimea de 10 metri.

Elit - Gustul Desăvârșit

Vor fi realizate un număr de 9 stații de încărcare lentă (câte una pentru fiecare vehicul) și 3 stații de încărcare rapidă (1 stație pentru 3 autobuze).

În anul 2020, în Municipiul Sebeș, au fost înregistrate 11.596 autoturisme, reprezentând un indice de motorizare de 355 autoturisme la 1000 de locuitori, valoare cu 3% mai mare decât valoarea medie județeană și cu 8% mai mare decât valoarea medie națională. Utilizarea acestor autovehicule poate fi diminuată prin realizarea de investiții în transportul public, astfel încât acesta să devină mai atractiv și mai accesibil.

Electrificarea autobuzelor este o cale promițătoare de a reduce amprenta de carbon datorată transportului public, având în vedere că mijloacele de transport în comun bazate pe sisteme de propulsie electrice sunt capabile să rezolve provocările transportului public. Efectele pozitive privind impactul asupra mediului (reducerea zgomotului, reducerea poluării atmosferice) vor fi resimțite de toți locuitorii municipiului.

Mijloacele de transport achiziționate în cadrul cererii de finanțare vor fi puse la dispoziția operatorului de transport căruia îi va fi delegat contractul de servicii întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Acestea vor opera pe traseele care asigură transportul urban și legătura dintre centrul urban Sebeș și localitățile aparținătoare Răhău, Petrești și Lancrăm.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Peste 500 de elevi din Alba Iulia, Teiuș și Sebeș au participat la activități interactive cu polițiștii și specialiștii din cadrul IPJ Alba, în ultima săptămână

Publicat

în

FOTO| Peste 500 de elevi din Alba Iulia, Teiuș și Sebeș au participat la activități interactive cu polițiștii și specialiștii din cadrul IPJ Alba, în ultima săptămână

În săptămâna care se încheie, peste 500 de elevi din Alba Iulia, Teiuș și Sebeș au participat la activități interactive cu polițiștii și specialiștii Centrului Regional de Prevenire a Traficului de Persoane Alba și cu cei ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba.

Tinerii care învață la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, Liceul Teoretic Teiuş, Școala Gimnazială nr.2 Sebeş și Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş au fost ajutați să înțeleagă consecinţele comportamentelor delincvente, cu accent asupra formelor de violență fizică și psihologică (bullying) și să conştientizeze pericolele la care se pot expune în mediul online.

Elit - Gustul Desăvârșit

Totodată, le-au fost explicate aspecte legate de traficul de persoane, consumul de tutun, alcool, substanţe psihoactive, în scopul prevenirii victimizării lor și au fost încurajați să dezvolte comportamente corecte din punct de vedere social.

La activități au participat și 15 cadre didactice din cadrul celor 4 instituții de învățământ, care vor multiplica mesajul polițiștilor, în cadrul activităților didactice pe care le desfășoară.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 44 de ani, din Alba Iulia, care a condus în mod repetat fără permis, plasat sub control judiciar

Publicat

în

Bărbat de 44 de ani, din Alba Iulia, care a condus în mod repetat fără permis, plasat sub control judiciar

La data de 19 mai 2022, în jurul orei 09.10, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un bărbat de 44 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din municipiu, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul nu este la prima faptă de acest fel, fiind depistat și în luna aprilie a acestui an, conducând fără permis.

Elit - Gustul Desăvârșit

Față de bărbat, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore și l-au prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, care a dispus cercetarea sa sub măsura preventivă a controlului judiciar.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare