Curtea de Conturi: Nereguli privind finanțele publice locale în Sebeș – prejudiciu de 1,5 milioane de lei și abateri financiar-contabile de peste 140 de milioane de lei, în 2016

Camera de Conturi a judeţului Alba a efectuat, în anul 2017, controlul privitor la execuţia bugetară pe anul 2016, asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Potrivit sintezei rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la Unitatea Administrativ-Teritorială Sebeș, în perioada 20 martie – 8 mai 2017, s-au constatat abateri care au creat un prejudiciu total de 1.492.000 de lei și erori contabile (fără prejudicii) în valoare de 142.221.000 de lei.

*Abaterile care au creat prejudiciul:

ELIT

– Au fost diminuate în mod nejustificat disponibilităţile băneşti ale UATM Sebeş cu suma de 1.267 mii lei, prin poprirea pe conturi, în condiţiile în care plata nu s-a concretizat în preluarea efectivă a construcţiilor (anexa teren de sport, terenuri de sport, platforme şi alei din pavaj de beton, racord canalizare şi racord alimentare cu apa) de la SC Nichi Ardeal Construct SRL, fapt stabilit prin Sentinţa judecătorească nr.1843/CAF/2014.

”Au fost diminuate în mod nejustificat disponibilităţile băneşti ale UATM Sebeş cu suma de 1.267 mii lei, prin poprirea conturilor bancare, efectuată de un executor judecătoresc în baza Sentinţei Civile nr.1843/CAF/2014, definitivă, în condiţiile în care plata nu s-a concretizat în preluarea efectivă în patrimoniul Municipiului Sebeş a construcţiilor de la SC Nichi Ardeal Construct SRL, rezultate din Contractul de asociere în participaţiune nr.48/22057/2007, încheiat între Municipiul Sebeş şi SC Nichi Ardeal Construct SRL, constând din: anexă teren de sport, terenuri de sport, platforme si alei din pavaj de beton, racord canalizare si racord alimentare cu apă, fapt stabilit prin Sentinţa judecătorească nr.1843/CAF/2014.

Hotărârea instanţei judecătoreşti a fost pusă în aplicare doar parţial prin poprirea disponibilităţilor bancare ale UATM Sebeş, în condiţiile în care bunurile care au rezultat din asociere, nu au fost preluate efectiv de instituţia auditată, cu toate că, prin hotărârea respectivă a fost declarată nulitatea absolută a Contractului de asociere în paticipaţiune nr.48/22057/08.08.2007, încheiat între Municipiul Sebeş şi SC Nichi Ardeal Construct SRL.

Deşi s-a instituit poprirea asupra disponibilităţilor băneşti ale UATM Sebeş în data de 09.11.2015, nici până la data misiunii de audit bunurile stabilite prin Sentinţa nr.1843/CAF/2014, constând din: anexă teren de sport, terenuri de sport, platforme si alei din pavaj de beton, racord canalizare si racord alimentare cu apă, cu valoarea totală de 1.247 mii lei, nu au fost preluate şi înregistrate în proprietatea UATM Sebeş, cu excepţia unei părţi din teren, care a fost liber de construcţii.

Prin punerea în aplicare doar parţial a Sentinţei Civile Nr.1843/CAF/2014, numai în ce priveşte plata sumei de 1.267 mii lei, prin poprirea disponibilităţilor băneşti ale UATM Sebeş, în condiţiile în care reţinerea sumei respective, nu s-a concretizat în preluarea efectivă a următoarelor construcţii: anexă teren de sport, terenuri de sport, platforme si alei din pavaj de beton, racord canalizare si racord alimentare cu apă, practic patrimoniul entităţii verificate s-a diminuat de două ori: o dată prin diminuarea diponibilităţilor din conturile deschise la trezorerie şi a doua oară prin nepreluarea construcţiilor la care face referire sentinţa emisă de instanţa de judecată.

În concluzie, au fost plătite din fondurile UATM Sebeş bunuri care nu au fost preluate de entitate, neregăsindu-se în patrimoniul său nici la data efectuării verificării”, se arată în raportul Curții de Conturi.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile UATM Sebeş, în perioada 2015-2016, cu suma de 225 mii lei, prin neverificarea modului de utilizare a contribuţiei financiare achitată sub formă de cotizaţie, Asociaţiei Handbal Club Alba Sebeş, ceea ce a determinat efectuarea de plăti nejustificate de către Asociaţie, în sumă de 225 mii lei, prejudiciind astfel bugetul local.

*În privința exactității şi realității datelor reflectate în situaţiile financiare, au fost depistate următoarele nereguli:

– Nu s-a calculat şi înregistrat în evidenţa contabilă a UATM Sebeş, pentru perioada 2013-2016, amortizarea aferentă unor bunuri imobile din domeniul privat al entităţii, operaţiune care trebuia efectuată lunar pentru toate mijloacele fixe aflate în domeniul privat, ceea ce a denaturat situaţiile financiare cu suma de 866 mii lei. În timpul verificării abaterea a fost remediată.

– Au fost menţinute eronat în conturile de imobilizări corporale, respectiv contul 213 „Echipamente tehnologice, aparate de măsură si control si mijloace de transport” şi contul 214 „Mobilier si alte active corporale”, mijloace fixe a căror valoare de inventar (de intrare) este mai mică decât limita stabilită potrivit prevederilor legale, ceea ce a denaturat evidenţa contabilă a Şcolii Gimnaziale nr.2 Sebeş. În timpul verificării abaterea a fost remediată în totalitate.

*Verificarea calității gestiunii economico-financiare a relevat următoarele erori:

– Nu s-a efectuat operaţiunea de reevaluarea a elementelor patrimoniale deţinute de UATM Sebeş, acţiune care potrivit prevederilor legale trebuie făcuta cu suficientă regularitate, astfel încât să se asigure reflectarea justă a valorii acestora în situaţiile financiare. În timpul verificării entitatea a efectuat reevaluarea elementelor patrimoniale, rezultând diferenţe din reevaluare în sumă de 141.355 mii lei.

 

– Au fost diminuate nejustificat veniturile UATM Sebeş, cu suma de 22 mii lei prin nestabilirea, neînregistrarea şi neîncasarea “preţului pentru folosirea terenului prin instalarea existentă si funcţionarea elementelor de comunicaţii electronice sau de orice altă natură“ de la operatorii de telefonie, cablu TV şi curent electric care au amplasate fibre optice în canalizaţia subterană. În timpul verificării au fost calculate accesorii în sumă de 2 mii lei.

Pentru deficienţele care nu au fost remediate în totalitate în timpul acţiunii de contro s-a dispus ordonatorului principal de credite luarea tuturor măsurilor pentru intrarea în legalitate şi remedierea abateri lor identificate de către echipele de control. Pentru remedierea deficienţelor care au generat prejudicii, s-a dispus: verificarea utilizării sumelor achitate sub formă de cotizaţii AHC Sebeş Alba; stabilirea cu exactitatea a valorii prejudiciului adus entităţii verificate; reflectarea în contabilitate a eventualelor prejudicii şi corectarea conturilor contabile în care au fost reflectate sumele; virarea sumelor recuperate pe destinaţiile prevăzute de lege; luarea tuturor măsurilor legale care se impun, de către ordonatorul de credite, pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv a accesoriilor, actualizate la data plăţii integrale a prejudiciului.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

AGA MEMNON 20 februarie 2018 at 20:41

Cum se joaca incompetentii cu banii oamenilor, pe bani multi …

Comentariile sunt oprite