Compartiment de Economie Socială, înființat în cadrul AJOFM Alba. Cum se obține atestatul pentru întreprinderile sociale. Detalii

sediul ajofm alba În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a fost înfiinţat Compartimentul de Economie Socială, compartiment cu principală atribuţie evaluarea solicitărilor persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale în vederea acordării după caz, a atestatului sau mărcii sociale, precum şi emiterea de acordare ori, după caz, de neacordare a atestatului, respectiv mărcii sociale.

Economia socială este reglementată de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015 ale cărei Norme metodologice au fost adoptate prin HG nr. 585/10.08.2016, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 660 din 29 august 2016.

ELIT

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

Grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.

Principiile care stau la baza economiei sociale:

1.    prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

2.    solidaritate şi responsabilitate colectivă;

3.    convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;

4.    control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

5.    caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

6.    personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;

7.    alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Obiectivele economiei sociale sunt:

1.    consolidarea coeziunii economice şi sociale;

2.    ocuparea forţei de muncă;

3.    dezvoltarea serviciilor sociale.

Activități de interes general ale entităților de economie socală:

1.    producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;

2.    promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;

3.    dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

4.    dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Entitățile de economie sociale sunt reprezentate de:

1.    întreprinderea socială;

2.    întreprinderea socială de inserție.

ÎNTREPRINDEREA SOCIALĂ

Statutul de întreprindere socială îl poate avea orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile economiei sociale.

Întreprinderi sociale pot fi:

Societăţile cooperative de gradul I,

Cooperativele de credit,

Asociaţiile şi fundaţiile,

Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor,

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,

Societăţile agricole,

Orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definitia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege;

Federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute anterior.

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială care se acordă la solicitarea persoanelor juridice prevăzute anterior care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii:

Acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

Alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;

Se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

Aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile.
Atestatul de întreprindere socială

Atestatul se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă.

Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.

INTREPRINDEREA SOCIALĂ DE INSERŢIE

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care:

–   are, permanent, cel putin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;

–     are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Satutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale ce cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, precum şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii şi se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă.

Întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, la telefon 0258/831137 sau e-mail: ajofm@ab.anofm.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...