Admitere în magistratură 2016: CALENDARUL detaliat al concursului, condițiile de înscriere, documentele necesare și regulamentul examenului

Institutul Național al Magistraturii organizează, la Bucureşti, în perioada 5 iulie – 13 octombrie 2016, concursul de admitere în magistratură, pentru ocuparea unui număr de 85 posturi de judecător la judecătorii şi 58 posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii. Pentru județul Alba este anunțat un singur post vacant, la Judecătoria Câmpeni.

Calendar al desfăşurării concursului:

– 5-26 iulie 2016 – depunerea cererilor de înscriere la concursul de admitere la INM la tribunale sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea;

– 26 iulie – 1 august 2016 – înaintarea dosarelor la CSM;

– 1-19 august 2016 – verificarea dosarelor candidaţilor de către comisia de admitere a concursului;

– 19 august 2016 – afişarea rezultatelor verificării dosarelor candidaţilor;

– 19-22 august 2016 – formularea contestaţiilor de către candidaţii respinşi;

– 23 -30 august 2016 – soluţionarea contestaţiilor de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;

– 31 august 2016 – afişarea listei finale a candidaţilor;

– 4 septembrie 2016 – test de verificare a cunoştinţelor juridice, la următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal;

– 5 septembrie 2016 – depunerea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare;

– 6-7 septembrie 2016 – soluţionarea contestaţiilor la barem şi publicarea baremului definitiv;

– 9 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice;

– 12 septembrie 2016 – publicarea motivării soluţionării contestaţiilor la barem;

– 9-13 septembrie 2016 – depunerea contestaţiilor împotriva punctajului obţinut la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice;

– 14 septembrie 2016- soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva punctajului obţinut la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice;

– 15 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva punctajului obţinut la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice;

– 18 septembrie 2016 – probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a raţionamentului logic;

– 19 septembrie 2016 – depunerea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare;

– 20 – 21 septembrie 2016 – soluţionarea contestaţiilor Ia barem;

– 23 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor obţinute la testul grilă de verificare a raţionamentului logic;

– 26 septembrie 2016 – afişarea motivării soluţionării contestaţiilor la barem;

– 23 – 27 septembrie 2016 – depunerea contestaţiilor împotriva punctajului obţinut la proba eliminatorie de verificare a raţionamentului logic;

– 28 septembrie 2016 – soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva punctajului obţinut la proba eliminatorie de verificare a raţionamentului logic;

– 29 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor obţinute în cadrul primei etape a concursului;

– 3 – 11 octombrie 2016 – susţinerea interviului;

– 13 octombrie 2016 – afişarea rezultatelor finale.

Pentru a fi numit în magistratură orice persoană trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 14 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi să aibă o vechime în specialitate de ce! puţin 5 ani.

La concursul de admitere în magistratură se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată şi a condiţiilor privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute Ia art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, în funcţiile prevăzute de lege, la data susţinerii concursului, respectiv:

– are cetăţenia română, are domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu:

– este licenţiată în drept;

– nu are antecedente penale sau cazier fiscal;

– cunoaşte limba română şi are o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani la data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. 2 lit e din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare respectiv de a fi apt din punct de vedere medical şi psihologic, şi a condiţiei de a se bucura de o bună reputaţie prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege se efectuează după data afişării rezultatelor finale.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz. la parchetele de pe lângă acestea. în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii, până la data de 26 iulie 2016.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

– certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate de candidat;

– actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate  de candidat;

– diploma de licenţă sau adeverinţă provizorie, în copie certificată pentru conformitate de candidat;

– chitanţa de plată a taxei de înscriere;

– certificatul de cazier judiciar;

– certificatul de cazier fiscal;

– declaraţia pc propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate;

– curriculum vitae;

– carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat.

Taxa de înscriere, în cuantum de 450 RON, se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea.

Examinarea candidaţilor se va face în două etape. Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

– test de verificare a cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe, tip grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii:

  • drept civil
  • drept procesual civil
  • drept penal
  • drept procesual penal

Lucrările se notează cu „admis’’ sau „respins”, în funcţie de punctajul obţinut de candidat. La testul grilă fiecare răspuns corect valorează un punct. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7.00.

– test – grilă de verificare a raţionamentului logic constând în rezolvarea unui test grilă care cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs, ale căror răspunsuri nu se punctează.

La testul grilă de verificare a raţionamentului logic participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

Lucrările se notează cu „admis” sau „respins”, în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.

Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la cele două probe în raport cu următoarea pondere: 70% – testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, 30% – testul – grilă de verificare a raţionamentului logic. Sunt declaraţi admişi în etapa all-a candidaţii admişi Ia fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100. respectiv în limita tripului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

Numărul candidaţilor admişi în etapa a Il-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapă constă în susţinerea unui interviu care constă în:

– elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia,

– analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.

Analiza prevăzută la lit.a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere la aprecierea interviului.

Sunt declaraţi admişi la acestă probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.

Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%.

Conform art. 25 alin. 4 din Regulament, clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs.

Departajarea candidaţilor cu note egale se face conform dispoziţiilor art. 25 alin.3 din regulament.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...