Rămâi conectat

Politică Administrație

Secretarul municipiului Sebeș respinge auditul extern al activității primarului, aparatului de specialitate și instituțiilor subordonate – ”Refuz contrasemnarea HCL nr.219/2017”

Publicat

în

Secretarul municipiului Sebeș, Cristiva Vlad, refuză contrasemnarea unei hotărâri aprobate de consiliul local în ședința din luna august 2017, document administrativ ce prevede achiziționarea un serviciu de audit extern asupra activităţii desfăşurate de primarul municipiului Sebeş, aparatul de specialitate al primarului municipiului Sebeş, precum şi al tutuor instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local al municipiului Sebeş, pe perioada 2008 – 2016.

Între argumentele prezentate în informarea întocmită de funcționar se află cel referitor la reglementările legale potrivit cărora auditul financiar asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public este de competenţa exclusivă a Curţii de Conturi a României, prin camerele de conturi din teritoriu.

De asemenea, secretarul primăriei arată că, nefiind vorba despre un obiectiv de investiţii ce urmează a fi inclus pe lista de investiţii, oportunitatea şi necesitatea achiziţionării acestui serviciu aparține primarului municipiului Sebeş și nu consiliului local.

Electrica Furnizare Discount

Totodată, funcționarul amintește că un proiect asemănător a mai fost înregistrat sub nr. 321/21.09.2016, fiind supus dezbaterii în şedinţa Consiliului local din 31.10.2016. Proiectul a fost amânat, la cererea iniţiatorului, acesta solicitând un termen de 2 săptămâni pentru a culege informaţii de la cetăţeni şi a stabili obiectivele auditului. Proiectul a fost afişat pe site-ul Primăriei, dar nu s-a primit nicio propunere de la cetăţeni.

Vă prezentăm mai jos documentul ce va fi prezentat consilierilor locali din Sebeș, în ședința din 28 septembrie a.c.:

”Subsemnata,VLAD CRISTINA – Secretarul Municipiului Sebeş, în exercitarea atribuţiilor ce-mi revin, potrivit dispoziţiilor art.117, lit.”a”,coroborate cu dispoziţiile art.48 din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare, refuz contrasemnarea HCL nr. 219 / 2017. privind aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş

MOTIVE

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Sebeş, din data de 29.08.2017, s-a adoptat hotărârea sus amintită, fară a se avea în vedere următoarele aspecte:

Potrivit hotararii mai sus menţionate,Consiliul Local Sebeş a aprobat achiziţionărea unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş. Obiectul achiziţiei se referă la un serviciu de audit extern „asupra activităţii desfăşurate de Primarul Municipiului Sebeş, Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Sebeş, precum şi al tutuor instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sebeş, pe perioada 2008 – 2016. „

Analizând actele normative indicate de către iniţiatorul proiectului de hotarare, reţin următoarele:
– Legea nr. 672/2002 (indicată în proiectul de hotărâre şi expunerea de motive aferentă ) priveşte activitatea de audit public intern şi nu are incidenţă în speţă;
– O.U.G. nr. 75/1999 (idem ) se referă strict la domeniul auditului financiar, pe care îl defineşte la Art. 3 alin. (2) şi stabileşte activităţile componente ale acestuia la alin. (3), proiectul de hotărâre vizând însă acoperirea şi altor domenii şi activităţi neacoperite/nereglementate de acest act normativ.

Într-o altă abordare, sub aspectul temeiurilor legale care stau la baza proiectului de hotărâre, acesta face trimitere la prevederile Art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. b), ale alin. (4) lit. a) şi ale alin. (9) din Legea nr. 215/2001 aceste temeiuri invocate nu au legătură cu obiectul proiectului, respectiv ele vizează atribuţiile consiliilor locale cu privire la: Art. 36 alin. (2) lit. a) priveşte organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, lit. b) se referă la atribuţiile consiliilor locale în legătură dezvoltarea economică, socială şi de mediu a U.A.T., alin. (4) se referă bugetul local (lit. a)), iar alin. (9) priveşte orice alte atribuţii ale consiliilor locale stabilite prin lege.

De asemenea, trimiterile din preambulul proiectului de hotărâre la alte temeiuri legale sunt fie inaplicabile, fie prea generale în raport cu obiectul acestuia, astfel încât nu satisfac exigenţele Legii nr. 24/2000, sau fară legătură cu obiectul proiectului. Pentru argumentare, facem precizarea că Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cuprinde la Cap. IX ( art. 80; 81 şi 82 prevederi obligatorii referitoare la actele normative adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. Acestea privesc, după cum urmează:
– Art. 80 – „ actele normative ale autorităţilor administraţiei publice locale se adoptă şi se emit numai pentru reglementarea unor activităţi de interes local , în limitele stabilite prin Constituţia României şi reglementărilor din actele normative de nivel superior ( legi, hotărâri, ordonanţe ale Guvernului României, decrete ale Preşedintelui României, ordine ale miniştrilor etc. n.n.);
– Art. 81 – referitor la subordonarea actelor administrative faţă de actele normative de nivel superior, dispune la alin. (2) că „ Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni Constituţiei României şi reglementărilor din actele normative de nivel superior. „
– Art. 82 – prevede clar că, pe lângă temeiul legal propriu – zis, actul administrativ (inclusiv proiectul de hotărâre care stă la baza acestuia n.n.) mai trebuie să cuprindă (obligatoriu şi corect n.n.) temeiul de drept din Legea nr. 215/2001 – lege specială în materia administraţiei publice locale.

Mai mult, prevederile Legii nr. 24/2000 ( citate ) trebuie coroborate cu prevederile din legea specială ( Legea nr. 215/2001 ), respectiv Art. 4 alin. (1) al acesteia referitor la autonomia locală care este numai una „ administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege”. Textul citat, se completează cu prevederile Art. 5 referitor la competenţele consiliilor locale, care la alin. (2) dispune : „Autonomia locală conferă administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, se aibe iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor date în competenţele altor autorităţi publice.„

Documentele care au stat la baza emiterii hotararii, respective, proiectul de hotărâre, cât şi în Expunerea de motive aferentă se fac trimiteri la temeiul legal reprezentat de O.U.G. nr. 75/1999 privind auditul financiar, fapt care contravine atât prevederilor actului normativ în speţă, cât şi dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, potrivit cărora auditul financiar asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public este de competenţa exclusivă a Curţii de Conturi a României, prin camerele de conturi din teritoriu.

În consideraţia celor de mai sus, este necesară, mai întâi, respectarea celorlalte prevederi legale evidenţiate, respectiv Legea nr. 24/2000 şi Legea nr. 215/2001 – condiţie ce se cere satisfăcută în mod prioritar.

Raportat la prevederile Legii nr. 98/2016, precizată ca temei legal al proiectului de hotărîre şi ţinând cont de faptul că se doreşte aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern , care reprezintă o achiziţie publică, apreciez, asa cum s-a retinut si in raportul de specialitate al biroului cotencios juridic, aministratie transparenta decizionala si arhiva, că în materie de achiziţii publice, competenţa aparţine executivului, respectiv primarului şi nu organului deliberativ al autorităţii publice locale.

Hotărârea nr.219/2017, nu poate sa exceada cadrului legal, dand competente consiliului local care tin de sfera executiva, nefiind vorba in speţa despre un obiectiv de investiţii ce urmează a fi inclus pe lista de investiţii, care se aprobă de consiliul local. Oportunitatea şi necesitatea achiziţionării de servicii aparţine Primarului Municipiului Sebeş.

Un proiect asemănător a mai fost înregistrat sub nr. 321/21.09.2016, fiind supus dezbaterii în şedinţa Consiliului local din 31.10.2016. Proiectul a fost amânat, la cererea iniţiatorului, acesta solicitând un termen de 2 săptămâni pentru a culege informaţii de la cetăţeni şi a stabili obiectivele auditului. Proiectul a fost afişat pe site-ul Primăriei, dar nu s-a primit nicio propunere de la cetăţeni.

Fata de cele expuse mai sus si tanad cont si de nota justificativa prin care am aratat refuzul avizarii proiectului ce a stat la baza emiterii hotararii, analizand si rapoartele de specialitate intocmite de către specialiştii din aparatul de specialitate al primarului, arat ca:
REFUZ CONTRASEMNAREA
Hotararii nr.219/2017, privind aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş .
Prezentele obiecţii privind legalitatea H.C.L.nr. 219/2017 înregistrate în registrul special sub nr.26/2017, se vor ataşa prezentei hotărâri şi vor fi expuse Consiliului Local Sebeş”, se arată în informarea semnată de secretarul municipiului Sebeș.

Publicitate

Politică Administrație

Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș, despre CRIZA gunoaielor din județ: „A evolua nu este suficient. Am aplicat sancțiuni și o să aplicăm în continuare”

Publicat

în

Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș, despre CRIZA gunoaielor din județ: „A evolua nu este suficient. Am aplicat sancțiuni și o să aplicăm în continuare”

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a vorbit, în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, despre problemele întâmpinate la serviciul prestat de către operatorul de salubritate în orașul pe care acesta îl gestionează, amintind de faptul că sancțiunile asupra companiei vor continua să fie aplicate, dar problemele întâlnite vor persista.

„Eu în continuare sunt nemulțumit de modul în care operează operatorul de salubritate la Sebeș, chiar dacă, raportat la începuturi, au făcut progrese pentru că am avut o întâlnire la Asociația Salubris, unde a fost invitat și operatorul de salubritate cu mai mulți primari din zona noastră și dânșii mi-au spus că a evoluat.

Vezi și: Criza gunoaielor din Alba Iulia: Ce acțiuni a întreprins Poliția Locală în „domnia” noului operator. Amendă de 2500 de lei pentru RER Vest – RETIM

A evolua nu este suficient, eu consider că trebuie să își respecte contractul în totalitate. În acest moment nu au toți parametrii de performanță îndepliniți, în continuare sunt nemulțumit, consider că trebuie să-și revizuiască serios activitatea, să se organizeze mult mai bine, pentru că activitatea dânșilor afectează în primul rând fiecare cetățean al municipiului Sebeș, dar și municipiul în totalitatea lui.

Electrica Furnizare Discount

În ceea ce privește sancțiunile, am aplicat sancțiuni și o să aplicăm în continuare. Dorința mea nu este să sancționăm, dorința mea este ca la Sebeș, acel serviciu de salubritate să fie corect, să fie așa cum este normal să fie în anul 2022, în sensul de a avea un serviciu de calitate, ridicare la timp, de a se face inclusiv acea selecție bun. Indiscutabil că trebuie să avem o educație continuă și a populației, pentru ca ei, la rândul lor, să înțeleagă până la urmă ce înseamnă a selecta gunoiul și ce înseamnă a proteja mediul și până la urmă a ne proteja buzunarele prin o astfel de reacție.

Citește și: FOTO ȘTIREA TA| Problemă „MACRO” în cartierul MICRO din Aiud: „Era mult mai bine cu vechii gunoieri”

Dar, ca să poți să faci acest lucru, operatorul de salubritate trebuie să ofere condițiile. Sub nicio formă, noi nu ne sustragem la a ne asuma responsabilitatea și a trage la răspundere operatorul de salubritate, dar, repet, nu suntem încă mulțumiți de modul în care se efectuează serviciul de salubritate la Sebeș.

Au existat neridicări la timp, au fost probleme la partea de selectiv pentru ceea ce înseamnă sacii aceia de selectiv, de foarte multe ori s-au ridicat cu aceleași mașini, adică a fost degeaba făcută selecția de populație, ori asta nu este tolerant. Avem probleme la ridicarea de la sediul companiilor, inclusiv pe partea de recipiente.”, a declarat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Citește mai mult

Politică Administrație

Orașul Mercedes din România, buget mai mare cu circa 40% în anul 2022. Dorin Nistor: „Pentru fiecare leu plătit de o persoană fizică, noi aducem zece”

Publicat

în

Orașul Mercedes din România, buget mai mare cu circa 40% în anul 2022. Dorin Nistor: „Pentru fiecare leu plătit de o persoană fizică, noi aducem zece”

Bugetul municipiului Sebeș a crescut față de anul trecut cu peste 40%, potrivit informațiilor puse la dispoziție de primarul orașului, Dorin Nistor, într-o emisiune Radio Unirea FM.

Conform edilului, bugetul orașului se ridică la peste 140 de milioane de lei, iar o bună bucată din creditele instituției au fost deja achitate.

„Astăzi, bugetul Sebeșului se ridică la peste 143 de milioane de lei, adică un buget semnificativ mai mare. La finele anului trecut, am încheiat cu un excedent bugetar de 18,5 milioane de lei, pot să vă spun că pe perioada 2016-2020, 2021 inclusiv, am achitat din creditele angajate de administrațiile până în 2016, care se ridică undeva la 16 milioane, 17 milioane.

Electrica Furnizare Discount

Aproape 13 milioane am achitat în această perioadă. Sebeșul mai are o datorie de 3,9 milioane de lei. O sumă nesemnificativă în acest moment, adică suma existentă în casieria municipiului Sebeș ieri a fost 3 milioane de lei, deci să înțelegem că există sume la dispoziție mult mai mari decât creditele. Ne-am preocupat să găsim soluții de finanțare și de aceea pot să spun că astăzi avem, ca principală sursă la bugetul municipiului Sebeș, fondurile europene, adică aproape 45 de milioane de lei vin pentru a finanța ceea ce înseamnă lucrări de investiții și dezvoltare ale municipiului nostru. Pentru fiecare leu plătit de o persoană fizică, ca și impozit pe proprietate în municipiul Sebeș, noi aducem 10 lei.

În ceea ce privește impozitele colectate, următoarea sursă este cea din cota de impozit pe venit. Deci cumva, din dezvoltarea economică, ceea ce înseamnă angajatorii de astăzi de la Sebeș, avem un venit estimat – cotă dată de Ministerul de Finanțe- de peste 41 de milioane de lei.

Impozitul pe proprietate plătit de persoanele juridice, de companii, aproape 16 milioane de lei, impozitul pe proprietate plătit de persoanele fizice, 2,7 milioane și mai avem pe ceea ce înseamnă mijloace de transport, undeva la 3,6 milioane de lei.”, a declarat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Citește mai mult

Politică Administrație

O treime dintre elevii albaiulieni din clasele V-XII vor primi burse în 2022: Suma de aproape 5 milioane de lei, pe masa consilierilor locali

Publicat

în

O treime dintre elevii albaiulieni din clasele V-XII vor primi burse în 2022: Suma de aproape 5 milioane de lei, pe masa consilierilor locali

Consilierul local Cornel Sandu și viceprimarul Marius Filimon propun un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care numărul și cuantumul burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Alba Iulia să crească la cea mai mare valoare acordată vreodată în municipiul reședință de județ.

Astfel, pe ordinea de zi a Ședinței ordinare a Consiliului local din data de 27 ianuarie 2022 se află proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul, începând cu semestrul II al anului școlar 2021 – 2022, care prevede creșterea numărului burselor cu aproximativ 46%, iar a valorii acestora de 2,5 ori, raportat la ceea ce se acordă în acest moment.

Se propune acordarea a 2.310 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, în valoare totală de 4,92 milioane lei, din care:

Electrica Furnizare Discount
  • 36 burse de performanță (valoarea unei burse lunare: 500 lei);
  • 1.051 burse de merit (valoarea unei burse lunare: 200 lei);
  • 327 burse de studiu (valoarea unei burse lunare: 150 lei);
  • 896 burse de ajutor social (valoarea unei burse lunare: 200 lei).

Este obligația noastră să răsplătim rezultatele școlare deosebite ale elevilor, fiind totodată necesar să stimulăm pregătirea acestora și creșterea performanțelor educaționale.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare