Programul „Casa Verde”: 109,3 milioane lei în 2017 pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă

109,3 milioane lei a alocat astăzi Guvernul Grindeanu pentru Programul „Casa Verde” privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice.

Guvernul va finanța, în anul 2017, proiecte și programe pentru protecția mediului, în valoare de aproximativ 1 miliard de lei, constând în alocări bugetare și credite de angajament.

Executivul a aprobat, în ședința de astăzi, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu și a decis alocarea a 109,3 milioane lei pentru Programul „Casa Verde” privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă.

ELIT

Potrivit actului normativ, în buget s-au estimat atât venituri totale, cât și cheltuieli în sumă de 562,51 milioane de lei.

Pentru angajarea și finanțarea proiectelor și programelor-pilot pentru protecția mediului, precum și a proiectelor și programelor pentru protecția mediului pe anul 2017 a fost estimată o valoare a creditelor de angajament și a creditelor bugetare în cuantum de 531,2 milioane lei pentru fiecare din aceste două categorii.

Printre programele care urmează să fie finanțate din Fondul pentru Mediu se numără:

– Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, pentru care, prin proiectul de buget s-au alocat 316,6 de milioane lei;
– Programul de stimulare a achiziționării de mașini noi electrice și hibride (Rabla Plus), alocarea fiind de 110 milioane de lei;
Programul „Casa Verde” privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice are o alocare de 109,3 milioane lei;
– Programul de protecție a resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, canalizare, stații epurare are prevăzută pentru finanțare o sumă de 230 milioane de lei în acest an;
– Pentru împădurirea terenurilor degradate, reconstrucție ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor sunt estimate 80 de milioane de lei;
– Gestionarea deșeurilor, program care are alocate 30 de milioane lei.

Care este cuantumul finanţării?

-până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
-pâna la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
-până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Care sunt tipurile de proiecte finanţate prin program?

Prin program se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate:

-înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:
-instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;
-instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Care sunt criteriile de eligibilitate a solicitantului?

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
-este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
-este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
-nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;
-nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

Care sunt categoriile de cheltuieli eligibile?
-achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire;
-cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului;
-taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Cum se comunică rezultatul?

Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse, se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.

Ce trebuie să conţină dosarul de finanţare?

Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul procedează la completarea fişei administrative ce conţine documentele de mai jos:
-cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
-decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;
-declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;
-actul de identitate al solicitantului, în copie;
-actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
-extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
-documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;
-copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;
-pentru imobilelele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
-certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
-în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul, în original;
-certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
-certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
-adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont.

Sursa: realitatea.net

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...