Ziarul Unirea

Noi reguli de desfăşurare a olimpiadelor şcolare

La etapa naţională vor fi acordate cel mult 3 premii şi 10% menţiuni

ELIT

    În „Monitorul Oficial al României” nr. 69/27.01.2012 a fost publicată noua Metodologie-cadru care reglementează organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, cum sunt olimpiade şi concursuri interdisciplinare şi transdisciplinare sau organizate pe discipline de învăţământ, calificări şi domenii de pregătire profesională, concursuri de creaţie, concursuri şi festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare pentru elevi. Acestea au caracter ştiinţific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic şi sportiv.
Noua metodologie face şi o clasificare a competiţiilor şcolare: competiţii pe discipline; competiţii multidisciplinare, interdisciplinare şi transdisciplinare; competiţii educative extraşcolare şi extracurriculare. Totodată, documentul defineşte şi etapele acestora, pentru a fi evitată situaţia în care un concurs a fost declarat „naţional” dacă au participat elevi din 4-5 judeţe sau internaţional, dacă printre concurenţi s-au numărat, de exemplu, elevi din Republica Moldova.
În funcţie de gradul de participare a elevilor, competiţiile şcolare pot fi: competiţii locale, la care participă elevi dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar sau din mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, din aceeaşi localitate/sector; competiţii judeţene, la care participă elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti; competiţii regionale/interjudeţene, la care participă elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar din două sau mai multe judeţe; competiţii naţionale, la care participă elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar din cel puţin 70% din judeţele ţării. Fac excepţie de la această regulă competiţiile organizate pentru disciplinele/domeniile de studiu pentru care nu se asigură studiul/şcolarizarea în toate judeţele ţării, caz în care competiţia se consideră naţională, dacă la competiţie participă elevi din cel puţin 70% dintre judeţele în care se asigură studiul disciplinei/şcolarizarea domeniului de studiu;  competiţii internaţionale, la care participă elevi din mai multe ţări.
Certificarea premiilor şi menţiunilor acordate de MECTS se face prin diplomă înregistrată. La etapa naţională a competiţiilor şcolare, la care participarea elevilor este individuală, MECTS acordă, pentru fiecare an de studiu, disciplină, secţiune, categorie maximum 3 premii, de regulă un premiu I, un premiu II şi un premiu III, şi un număr de menţiuni reprezentând 10% din numărul participanţilor, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracţionar, cu respectarea ierarhiei valorice şi a condiţiei de punctaj stabilită prin regulamentele specifice. Fac excepţie situaţiile în care 2 sau mai mulţi participanţi obţin acelaşi punctaj în concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiaşi premiu pentru punctaje egale, cu condiţia respectării numărului maxim de 3 premii. La competiţiile şcolare la care participarea se realizează la nivel de echipaj/grup, format din minimum 2 elevi, se acordă cel mult 3 premii şi un număr de menţiuni reprezentând maximum 10% din numărul total de echipaje participante la concurs. Fiecare membru al echipei care obţine distincţia va primi o diplomă cu număr de înregistrare de la MECTS. Pe lângă premiile acordate de MECTS, la etapa naţională pot fi acordate şi premii speciale, de către societăţi ştiinţifice, asociaţii profesionale, universităţi, autorităţi locale sau sponsori. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a competiţiei naţionale şi vor fi comunicate participanţilor la deschiderea fiecărei competiţii. Cuantumul premiilor acordate de către inspectoratele şcolare şi de către MECTS se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se indexează, anual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pe lângă premiile obţinute în urma participării la competiţiile şcolare, elevii pot beneficia de excursii şi tabere şcolare gratuite.
Robert GHERGU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419