Rămâi conectat

Ştirea zilei

Investiție de 8 milioane de euro în Sala Polivalentă de 2.000 de locuri și centrul de agrement de la Blaj. Asociere între CJ și primărie

Publicat

în

Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare în ședința extraordinară de vineri un proiect de hotărâre care vizează aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”.

Citește și În 2018 se pregăteşte demararea lucrărilor pentru prima sală polivalentă din judeţ, ce va fi construită la Blaj

Obiectul acordului

Elit - Gustul Desăvârșit

image description

Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor interese comune, respectiv pentru realizarea obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, cu următoarele componente: Realizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800- 2000 locuri”, pe terenul în suprafaţă totală de 17118 mp., situat administrativ în municipiul Blaj, județul Alba;

Dotarea sălii polivalente ;

Realizarea structurii de administrare Centrului Județean de excelență sportivă, compus din Sala Polivalentă de sport și Baza de agrement (investiție realizată), în municipiul Blaj;

Administrarea Centrului Județean de excelență sportivă;

Demersuri pentru transformarea Centrului Județean de Excelență Sportivă în Centru Național de Excelență Sportivă.

Valoarea acordului

Valoarea obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, este compusă din: Valoarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800- 2000 locuri” este de 32.348.792,91 lei, din care C+M în valoare de 26.698.171,11 lei. Valoarea dotărilor sălii polivalente este de 270.427,50 lei; Valoarea de inventar a Bazei de agrement de 4.940.143,50 lei, investiţie realizată potrivit Acordului de asociere încheiat – parte componentă a „Centrului Județean de Excelență Sportivă”

Costurile privind realizarea structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, costuri stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării componentei „Realizare structura de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă” vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de asociere;

Costurile de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, costuri stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării componentei „Administrare Centru Județean de Excelență Sportivă” vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de asociere;

Durata acordului

Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 10 ani, intrând în vigoare de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cel târziu la data de 30 aprilie 2018, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI ADMINISTRATOR MUNICIPIUL BLAJ: Drepturile și obligații privind realizarea investiției/obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”:

1.) Suportă din bugetul propriu al Municipiului Blaj contravaloarea a 1/2 din cheltuielile totale aferente realizării investiţiei;

2.) Aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului;

3.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în cotă de 1/2 în devălmăşie, asupra obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”;

4.) Asigură managementul obiectivului inclusiv în etapa achiziţiei lucrărilor/serviciilor;

5.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile;

6.) Urmărește şi răspunde pentru încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite;

7.) Urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ;

image description

8.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate etc.);

9.) Se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite de ambele părţi înainte de angajarea lor;

10.) Efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba;

11.) Transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi furnizarea rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date solicitate cu privire la realizarea obiectivului;

12.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare şi finale (conform modelului anexat), însoţite de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, copie situaţii de lucrări, copie raport diriginte de şantier, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte;

13.) Se obligă, după efectuarea recepţiei la finalizarea lucrărilor de investiţie aferente Sălii polivalente, să întreţină şi să asigure funcţionarea acesteia, sens în care va elabora un regulament aprobat de părţi prin hotărâre;

14.) La cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţie documentaţiile solicitate. Drepturile și obligații privind dotarea Sălii Polivalente de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri:

1.) Se obligă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente sălii polivalente, să evalueze, să actualizeze lista privind dotarea sălii polivalente şi să o transmită spre aprobare Consiliului Judeţean Alba;

2.) Suportă din bugetul propriu al Municipiului Blaj contravaloarea a 1/2 din cheltuielile totale aferente dotării sălii polivalente;

3.) După dotarea sălii polivalente, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în cotă de 1/2 în devălmăşie, asupra obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” cu dotările aferente;

4.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările de furnizare de produse/servicii/ lucrări;

5.) Urmărește livrarea produselor/serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele de timp stabilite;

6.) Urmăreşte respectarea cerinţelor calitative și cantitative la dotările achiziționate;

7.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor/servicii executate etc.);

8.) Efectuează recepţia dotărilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba;

9.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare şi finale (conform modelului anexat prezentului acord), însoţite de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, certificat de conformitate, proces verbal de recepție, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte.

image description

Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă

După finalizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, stabileşte tipul și forma structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Blaj. Centrul Județean de Excelență Sportivă va fi compus din sala polivalentă și va avea ca suport Baza de agrement Blaj.

Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea Centrului Județean de Excelență Sportivă

1.) Se obligă ca veniturile obţinute din utilizarea cotei de 1/2 ce îi revine din Sala Polivalentă de Sport realizată în baza prezentului acord, să fie folosite integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a sălii polivalente;

2.) Se obligă ca exploatarea Sălii Polivalente de Sport să se facă în condiții de eficiență și siguranță, cu respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcţionare și exploatare a sălilor polivalente de sport. Drepturile și obligații privind înfiinţarea Centrului Național de Excelență Sportivă Iniţiază și susţine demersurile pentru transformarea Centrului Județean de Excelență Sportivă în Centru Național de Excelență Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării și funcţionalizării obiectivului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI PARTICIPANT JUDEŢUL ALBA: Drepturile și obligații privind realizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”:

1.) Suportă din bugetul Judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale aferente realizării obiectivului;

2.) Asigură suport în realizarea managementului obiectivului în toate etapele de execuţie, sens în care enumerăm cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: urmărirea modului de execuţie a lucrărilor, prin verificarea situaţiilor de lucrări lunare din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric, respectiv concordanţa cu oferta adjudecată;

3.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de recepţie la terminarea şi la finalizarea lucrărilor;

4.) Aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului;

5.) Asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare şi finale;

6.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în cotă de 1/2 în devălmăşie, asupra investiţiei „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”: Drepturile și obligații privind dotarea Sălii Polivalente de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri:

1.) Aprobă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente Sălii polivalente de sport, lista privind dotarea sălii;

2.) Suportă din bugetul propriu al Judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale aferente dotării sălii polivalente;

3.) După dotarea sălii polivalente, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în cotă de 1/2 în devălmăşie, asupra dotărilor aferente investiţiei „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”;

4.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de recepţie privind dotarea sălii polivalente;

5.) Verifică livrarea produselor /serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele de timp stabilite;

6.) Verifică respectarea cerinţelor calitative si cantitative la dotările achiziționate;

7.) Verifică respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate etc.).

Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă După finalizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, stabileşte tipul și forma structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. Centrul Județean de Excelență Sportivă va fi compus din Sala polivalentă de sport și va avea ca suport Baza de agrement Blaj.

Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea Sălii Polivalente de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri:

1.) Acordă dreptul de utilizare a veniturilor rezultate din utilizarea cotei de ½ din sala polivalentă pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a sălii polivalente;

2.) Se obligă ca exploatarea sălii polivalente să se facă în condiţii de eficiență și siguranță cu respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcționare și exploatare a sălilor polivalente de sport.

Drepturile și obligații privind înfiinţarea Centrului Județean de Excelență Sportivă

Susţine demersurile Municipiului Blaj pentru pentru transformarea Centrului Județean de Excelență Sportivă în Centru Național de Excelență Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării și funcţionalizării obiectivului.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

Vouchere sociale 2022: Când va fi virată a doua tranșă de 250 de lei?

Publicat

în

Vouchere sociale 2022: Când va fi virată a doua tranșă de 250 de lei?

Cea de-a doua tranşă a cardurilor sociale are 150.000 de beneficiari în plus faţă de cei 2,48 milioane iniţiali, în urma actualizării listelor de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Aceştia vor primi cardurile până în 3 septembrie. În 8 septembrie toate cardurile valide vor fi alimentate cu a doua din cele 4 tranşe în valoare de câte 250 de lei.

În cursul acestei săptămâni, reprezentanţii Poştei Române se asigură că nu sunt beneficiari eligibili care să nu fi primit cardul, inclusiv cei care iniţial nu au fost găsiţi la domiciliu sau care nu au răspuns avizării. Persoanele care nu sunt sigure că se află pe lista beneficiarilor eligibili pot întreba la Ministerul Muncii în timp ce informaţiile referitoare la cardurile care nu au putut fi livrate pot fi solicitate Poştei Române, informează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE).

Elit - Gustul Desăvârșit

„După o primă etapă dificilă în care am reuşit să emitem şi distribuim carduri pentru aproximativ 2,5 milioane de beneficiari, suntem deja în pregătiri pentru cea de-a doua, pe care o vom finaliza în prima parte a lunii septembrie. Acum, cu siguranţă procedura este mult mai simplificată, pentru că alimentarea se face cursiv pentru toţi cei eligibili. La cei 2.480.613 de beneficiari din prima tranşă se adaugă alţi aproximativ 150.000 de români care vor avea parte de ajutor pentru alimente şi mese calde”, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.

Cea de-a doua emisiune de carduri va include persoanele omise din listele iniţiale şi pe cele devenite eligibile începând cu 1 iulie 2022.

Listele cu beneficiarii vor fi actualizate de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale până la sfârşitul acestei săptămâni, incluzând noii beneficiari şi vor fi verificate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform prevederilor din OUG nr. 63/2022, în cursul săptămânii viitoare.

Emiterea noilor carduri este planificată să se finalizeze în data de 22 august, iar livrarea prin Poşta Română către beneficiari urmează să aibă loc până la 3 septembrie. Sprijinul pentru alimente şi mese calde aferent tranşei a doua va ajunge către toţi beneficiarii până la 8 septembrie, precizează MIPE.

Voucherele în valoare de 250 de lei se încarcă o dată la două luni, până la finalul anului, iar aceste sume sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor. Astfel, dacă tranşa a patra este încărcată în decembrie 2022, ea poate fi utilizată până în decembrie 2023.

Atunci când sunt distribuite, cardurile sunt însoţite de scrisori care conţin instrucţiuni de utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre magazinele unde se pot utiliza cardurile şi un număr de telefon pentru cazurile în sunt probleme.

Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari. În cazuri excepţionale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredinţa tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate.

Pentru a putea afla soldul curent / suma disponibilă pe card şi pentru alte informaţii beneficiarii sunt rugaţi să apeleze Serviciul Clienţi al emitentului.

Categoriile de persoane care primesc voucherele sociale sunt următoarele: pensionarii din sistemul public de pensii ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele fără adăpost, aşa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

ALERTĂ METEO: COD GALBEN de furtuni în județul Alba până la ora 22:00

Publicat

în

ALERTĂ METEO: COD GALBEN de furtuni în județul Alba până la ora 22:00

ANM a emis un COD GALBEN de furtună valabil pentru județul Alba astăzi, 7 august, până la ora 22:00.

Următoarele localități vor fi afectate: Alba Iulia, Sebeș, Ighiu, Vințu de Jos, Galda de Jos, Daia Română, Sântimbru, Ciugud, Berghin, Cut;

Se vor semnala : averse ce vor acumula 20…25 l/ mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.

Elit - Gustul Desăvârșit

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

PETIȚIE a unui polițist pentru majorarea drastică a pedepselor pentru șoferii care încalcă legea: „Opriți moartea pe șosele!”

Publicat

în

PETIȚIE a unui polițist pentru majorarea drastică a pedepselor pentru șoferii care încalcă legea: „Opriți moartea pe șosele!”

Sebastian Drimbe este polițist în județul Bihor de 15 ani. În tot acest timp spune că a văzut multe accidente rutiere cu victime. Multe, multe, parcă tot mai multe în ultimii ani. Printre victime, din nefericire, sunt și copii.

Deși numărul victimelor de pe șosele a crescut întruna în ultimii ani, nu a apărut nicio măsură eficientă din partea legiuitorilor de a scădea numărul accidentelor rutiere.

„Eu, unul, m-am săturat! M-am săturat să văd cum mor oameni și copii nevinovați pe șoselele țării. Amenzile nu sunt suficiente. Consider că singurul mod în care conducătorii auto pot fi determinați să nu mai accelereze iresponsabil, să nu mai depășească pe linie continuă, să nu mai urce băuți la volan și să conducă mai preventiv este înăsprirea măsurilor complementare la anumite abateri. Măsurile complementare reprezintă, pe lângă punctele de amendă aferente, suspendarea dreptului de a conduce, acel ”mi-a luat carnetul” pe care l-ați auzit de la cei prinși cu musca pe căciulă.”, spune polițistul.

Elit - Gustul Desăvârșit

Petiția poate fi semnată AICI

Prin această petiție publică, propune mărirea prin lege a măsurilor complementare după cum urmează:

pentru conducerea unui vehicul cu o alcoolemie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, suspendarea dreptului de a conduce pentru 365 zile (de la 90 de zile în prezent)
pentru depășirea limitei legale de viteză cu peste 50 km/h, suspendarea dreptului de a conduce pentru 180 de zile (de la 90 de zile în prezent)
pentru depășire neregulamentară (depășirea pe linia continuă), suspendarea dreptului de a conduce pentru 180 de zile (de la 30 de zile în prezent)
pentru virajul la stânga peste linia continuă, suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile (în prezent nu se suspendă)
pentru neoprirea la culoarea roșie a semaforului electric, suspendarea dreptului de a conduce pentru 180 de zile (de la 30 de zile în prezent)
pentru utilizarea telefonului mobil la volan, suspendarea permisului pentru 30 de zile (pe lângă amendă și puncte de penalizare, cum este sancționată în prezent)
„Foarte important, consider esențial ca la niciuna dintre abaterile de mai sus să nu se poată reduce perioada de suspendare a dreptului de a conduce prin susținerea unui examen! Vă invit să semnați cât mai mulți această petiție pentru a putea să influențăm factorii de decizie (politicieni, juriști, specialiști în domeniu etc) care au puterea de a duce mai departe propunerea de modificare a Codul Rutier. Știu că politicienilor li se va părea o inițiativă nepopulistă, dar vor trebui să facă ceva, pentru că aici nu e vorba de ei, ci de viața noastră și a copiilor noștri!”, a conchis polițistul.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare