// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ARIESUL MARE anunță public prelungirea sesiunii de depunere a Cererilor de finantare pentru proiecte LEADER

Aprobat prin Decizia Consiliului Director Nr. 6/22.02.2018

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE
– varianta detaliată –

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ARIESUL MARE anunță public prelungirea
sesiunii de depunere a Cererilor de finantare pentru proiecte LEADER

MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:
M1/6B –,, Dezvoltarea și modernizarea satelor din microregiunea Arieșul Mare”

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2-M1/6B – 01/28.12.2017
Data lansării apelului: 28 DECEMBRIE 2017
Data limită de depunere a proiectelor: 30 MARTIE 2018, ORA 13.00

Depunerea proiectelor se poate face în perioada: 28 decembrie 2017 – 30 martie 2018,
în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00, la sediul GAL ARIEȘUL MARE din localitatea Cionești, nr. 11, comuna Albac, județul Alba.

Date de contact: Mihai Lucian Morar – reprezentant legal 0766 500 179, Horvath Ana-Cosmina-Victoria – evaluator proiecte tel.0751 213 018, email: galariesulmare@yahoo.com

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată ale apelului, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B și anexele disponibile în format electronic pe CD sau tipărit la sediul GAL din localitatea Cionești, nr. 11, comuna Albac, județul Alba între orele 9.00 – 13.00 sau pe site-ul GAL ARIEȘUL MARE www.galariesulmare.ro .

Beneficiari Eligibili:
● autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) din teritoriul GAL ARIESUL MARE;
● Unități de cult din teritoriul GAL ARIESUL MARE – doar pentru capele;

Fondul disponibil alocat pe sesiune: 535 173 euro.
Valoarea eligibilă a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 50.000 Euro.

Intensitatea sprijinului:
100% pentru investiții negeneratoare de venit;
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Modelul cererii de finanțare aferent masurii M1/6B pe care solicitanții trebuie sa îl folosească este prezentat în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.
Documentele obligatorii care trebuie atașate Cererii de Finanțare în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL:

1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii). 2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 3.1 Pentru comune și ADI
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.
şi
3.2 În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/ sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).
sau
3.3Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul).
3.4 Pentru unități de cult
Documente doveditoare de către unități de cult privind dreptul de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional , dacă este cazul . 5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul Unității de cult pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/Unitatea de cult a următoarelor puncte (obligatorii):
necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e/Unității de cult pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli profesionale, structuri tip „after‐school”, creşe);
caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/Unitatii de cult pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.
angajamentul de asigurare a cofinanțării, daca este cazul.
angajamentul ca proiectul nu va fi generator de venit în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială

6. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/Unității de cult 7. Certificatul de înregistrare fiscală 8. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (daca este cazul ). 9. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii /trezoreriei și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii /trezoreriei , codul IBAN al contului în care se deruleaza operațiunile cu AFIR ) 10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă şi sănatate publică
sau
10.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. 11. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea , adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană şi valoare totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilă şi instituţiilor-sociale şi de interes public deservite direct de proiect( daca este cazul) 12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 13.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:
sau
13.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată.
13.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată. sau
13.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare (dacă este cazul) 14. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 15. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 16. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
17. Alte documente justificative( se vor specifica de către solicitant, după caz). Atenţie!
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Certificatele care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidate (dacă este cazul) și dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR , inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul se vor prezenta la contractare.

Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza formularului „Fişă de verificare a conformităţii pentru Masura M1/6B” prezentată în Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a conformității, sunt disponibile în Ghidul Solicitantului.
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:
-dacă este corect completată;
-dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
-daca anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente, precum și valabilitatea acestora ;
-verificarea bugetului indicativ al proiectului;

Tipuri de acţiuni eligibile:
• Modernizarea infrastructurii rutiere la scară redusă care facilitează accesul la obiective de interes public;
• Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală;
• Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale;
• Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat;
• Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video;
• Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul primăriilor;
• Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public conform specificului local;
• Modernizarea și dotarea infrastructurii publice (sedii primării, baze sportive, stații de autobuz, alt mobilier urban);
• Construcția de capele funerare.

Condiții minime obligatorii/de eligibilitate pentru acordarea sprijinului
1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
2. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
3. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
4. Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
5. Investiția trebuie sa fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană aprobată;
6. Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER;
7. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
8. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 9. În cazul în care investiția se realizează în cadrul Parcului Natural Apuseni și/sau sit Natura 2000, trebuie să respecte condițiile prevăzute în Regulamentul sitului Natura 2000 și/sau în Planul de Management al Parcului Natural Apuseni și/sau sitului Natura 2000 legate de tipul de activități permise sau interzise.

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza formularului „Fişă de evaluare eligibilitatii proiectului pentru Masura 1/6B” prezentată în Anexa 10 la Ghidul Solicitantului. Detaliile referitoare la verificarea eligibilitățiii proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a eligibilității, sunt disponibile Ghidul Solicitantului.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL:
Selecţia proiectelor în cadrul GAL Ariesul Mare va fi realizată de către Comitetul de Selecţie iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor.
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare si documentele atașate acesteia. Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de selecție.
Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în anexa 6 la Ghidul Solicitantului- Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibil pe site-ul GAL ARIEȘUL MARE .

Criterii de selecție şi punctajele aferente:
Verificarea îndeplinirii criterilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza formularului „Fişă de evaluare a criterilor de selecţie pentru Masura 1/6B”, prezentată în Anexa 11 la Ghidul Solicitantului.
Pragul minim de eligibilitate este de 35 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu poate intră la finanțare.

Criterii de selecție Punctaj CS1. Proiecte realizate în parteneriat.
Pentru punctarea acestui criteriu de selectie beneficiarul prezintă un acord de parteneriat privind proiectul propus încheiat cu cel puțin un partener și vizează obiective comune 10 pct

CS2. Proiectul vizează exploatarea resurselor de energie regenerabilă
(se acordă punctaj pentru proiectele care prevăd investiții sau dotări care contribuie la îmbunătățirea factorilor de mediu, reducerea noxelor, eficientizarea energetică a clădirilor, producerea energiei din surse regenerabile etc.) 15 pct.

CS3. Proiectul creează noi locuri de munca cu normă întreagă
-înființarea unui loc de muncă – 10 puncte
-înființarea a cel putin două locuri de muncă – 20 puncte Maxim 20 pct.

CS4. Proiectul prevede o investiție ce are impact micro-regional
Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propusă este amplasată într-o singură comună, iar prin obiective și rezultate demonstrează un impact pozitiv pentru populația mai multor localități/comune/oraș din teritoriul GAL Arieșul Mare 20 pct.

CS5. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară
Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul nu a mai primit sprijin din fonduri nerambursabile pentru o investiție similară prin GAL Arieșul Mare . 35 pct.

TOTAL PUNCTAJ : 100 PUNCTE
Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal.
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru departajare :
-Numărul locurilor de muncă cu normă întreagă create prin proiect;
-Proiecte realizate în parteneriat;
-Proiectele implementate în localități care nu au mai primit sprijin;
-Valoarea totală nerambursabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare mai mică vor avea prioritate.
IMPORTANT: Solicitanții vor menționa în cadrul documentației modul în care proiectul se încadrează în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL și criteriile de selecție specifice pe care le îndeplinește, precum și justificarea acestora.

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:
Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate solicitanților în termen de cel mult 45 de zile de la data închiderii sesiunii de finanțare. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul GAL ARIESUL MARE şi afişate la sediile primăriilor UAT membre în GAL.
GAL ARIESUL MARE va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire.

Depunerea contestațiilor și desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul selectării proiectelor.

Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecție pe site- ul GAL . Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul selectării proiectelor pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selectării.
Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul GAL ARIESUL MARE din
localitatea Cionești, nr. 11, comuna Albac, județul Alba. Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de Contestații din cadrul GAL , conform procedurii de selectare care a stat la baza selectării şi scorării proiectului în cauză. În mod obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de către alţi experţi care nu au participat la evaluarea iniţială a proiectelor. După finalizarea analizării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul unei sesiuni de depunere pentru o anumită măsură, Comisia de Contestații întocmeşte Raportul de Contestații care este postat pe site-ul GAL.Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.
Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii este de 15 zile de la data înregistrării acestora la GAL şi poate fi prelungit cu înca maxim 10 zile lucrătoare, dacă Comisia de Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse pe două sau pe mai multe măsuri sau dacă numărul de contestaţii depuse pe o măsura este mare.

Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este semnat de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de Contestaţii şi este transmis biroului GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie.

Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce privește ierarhizarea proiectelor, Rapoartele de Selecţie întocmite sunt semnate de preşedintele asociației.

Raportul Final de Selecție: Rezultatele finale ale procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție, semnat și aprobat de către toți membrii prezenți, specificându-se apartenența la mediul public sau privat, după caz. Raportul de Selecție va fi semnat de membri titulari/supleanți prezenți la ședință. Raportul de Selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă la ședință în calitate de observator. Raportul de Selecție va fi datat și avizat de Președintele GAL sau de alt membru mandatat de Consiliul Director, printr-o hotârâre a acestui organ.
Raportul de Selecție intermediar conține proiectele selectate înainte de depunerea contestațiilor.
Raportul de Selecție final conține lista finală a proiectele selectate după soluționarea contestațiilor.

Alte informații:
Durata de valabilitate a Contractului de Finanțare cuprinde durata de execuție a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de Autoritatea Contractantă.
Solicitanții publici au obligația de excludere a oricărei contributii publice directe de la Bugetul de stat pentru investițiile care urmează a se realiza, plățile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând sa fie efectuate numai din surse proprii sau atrase .

ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.
În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.
Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-ul GAL ARIESUL MARE – www.galariesulmare.ro.

REPREZENTANT LEGAL GAL ARIESUL MARE
MORAR LUCIAN MIHAI

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419