Curtea de Apel Alba Iulia angajează GREFIERI pe perioadă determinată. Posturile disponibile și calendarul de concurs

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Curtea de Apel Alba lulia organizează, în data de 12.12.2020, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier pe perioadă determinată:

– 1 post grefier cu studii superioare Ia Curtea de Apel Alba lulia (temporar vacant până în luna iunie 2022)

USR - Alegeri parlamentare 2020

– 1 post grefier cu studii superioare la Curtea de Apel Alba lulia (temporar vacant până în luna aprilie 2022)

– 1 post grefier cu studii superioare la Tribunalul Alba (temporar vacant până în luna aprilie 2022)

– 1 post grefier cu studii superioare la Judecătoria Alba lulia (temporar vacant până în luna mai 2022)

– 1 post grefier cu studii superioare la Judecătoria Cîmpeni (temporar vacant până în luna iunie 2022)

– 1 post grefier cu studii medii la Judecătoria Sibiu (temporar vacant până în luna decembrie 2021)

– 1 post grefier cu studii superioare la Judecătoria Sibiu (temporar vacant până în luna martie 2022)

– 1 post grefier cu studii superioare la Judecătoria Sibiu (temporar vacant până în luna aprilie 2022)

– 1 post grefier cu studii superioare la Judecătoria Avrig (temporar vacant până în luna noiembrie 2021)

-1 post grefier cu studii superioare la Judecătoria Săliște (temporar vacant până în luna mai 2021)

– 1 post grefier cu studii superioare la Tribunalul Hunedoara (temporar vacant până în luna august 2021)

Concursul va consta în susținerea a două probe: una practică și una teoretică (proba scrisă) care vor avea loc la sediul Curții de Apel Alba lulia, după un program care va fi publicat pe pagina de internet a curții, în timp util.în conformitate cu prevederile legii, au dreptul să participe la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: a) au cetățenia română, domiciliul în România și capacitatea deplină de exercițiu; b) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație; c) cunosc limba română; d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției; e) au studii superioare juridice pentru posturile de grefier cu studii superioare juridice, respectiv studii medii sau studii superioare de altă specialitate pentru posturile de grefier lată studii superioare juridice; f) posedă cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

La înscriere, candidatul va depune, conform legii, un dosar care va cuprinde: a) cerere tipizată-original(se va primi la momentul înscrierii sau se va printa de pe site-ul curții). în cuprinsul cererii de înscriere, candidatul va înscrie la rubrica ..postul pentru care se candidează” opțiunea sa, respectiv ,.grefier cu studii superioare juridice” sau ..grefier fără studii superioare juridice”, în funcție de propria opțiune și de nivelul studiilor absolvite. Nu se va menționa instanța pentru care se candidează întrucât repartizarea candidaților pe posturi se va face la finalul concursului, prin exprimarea opțiunii în ordinea rezultată din tabelul de clasificare finală a candidaților pentru posturile cu studii superioare juridice și, respectiv, fără studii superioare juridice. b) actul de identitate (copie); c) diploma de licență care atestă studiile superioare juridice (copie) sau, după caz, diploma de bacalaureat sau diploma de licență care atestă studii medii sau studii superioare de altă specialitate(copie). Dacă dosarele vor fi expediate prin poștă candidatul va atașa o copie legalizată a diplomei ce atestă studiile absolvite. d) certificat de cazier judiciar – original; e) certificat de cazier fiscal original; f) caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățământ absolvită-original; g) dalele rezultate din evidența operativă a organelor judiciare – original; h) curriculum vitae-original; i) adeverință medicală din care să rezulte expres că este „apt pentru exercitarea funcției de gre//er”-original; j) chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs-original; k) declarație de acord cu condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal (se va primi la momentul înscrierii sau se va printa de pe site-ul curții).

Actele se depun în perioada 27.10.2020 – 20.11.2020 la sediul Curții de Apel Alba Iulia camera 108, etaj 1, în zilele lucratoare, între orele 9°°-15<M).

Taxa de înscriere este de 200 lei și se va plăti la casieria Curții de Apel Alba lulia, camera 123.
Candidații ce doresc să plătească taxa de înscriere în alt mod decât la casieria Curții de Apel Alba Iulia, o pot face direct în contul Curții de Apel Alba Iulia, cu respectarea următoarelor mențiuni: -numărul contului: R056TREZ00220E330500XXXX. -beneficiar: Curtea de Apel Alba Iulia. -cod unic de identificare(CUI): 17683900.-dovada plății se atașează în original la dosar și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele date: numele și prenumele candidatului și destinația sumci-concurs grefier 12.12.2020.

Tematica și bibliografia concursului au fost aprobate prin Hotărârea C.S.M. nr.33/05.03.2020, atașată la prezentul anunț.

Examinarea candidaților se va face prin susținerea unei probe practice, eliminatorie, de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere, precum și a unei probe scrise, cu subiecte distincte, pentru posturile vacante de grefier cu studii superioare juridice, respectiv pentru posturile vacante de grefier tară studii superioare juridice.

Verificarea cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere se va face de o comisie specială și se notează cu ..admis” sau „respins”. Candidații declarați admiși la proba practică eliminatorie, participă la susținerea probei scrise.

Pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de grefier, proba scrisă se susține la următoarele discipline: 1. procedură penală: 2. procedură civilă; 3. organizare judiciară.
Prezentul anunț este însoțit de calendarul estimativ de desfășurare a concursului, cererea de înscriere, declarația de acord cu condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, tematica, bibliografia și Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419