Concurs pentru ocuparea postului de șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă pentru filiala Alba

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs pentru ocuparea postului șef de birou stagiu și dezvoltare profesională continuă pentru filiala Alba.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

USR - Alegeri parlamentare 2020

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

studii superioare economice;
capacitate de analiză şi sinteză;
abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Alba din Str. Piata Consiliul Europei nr. 2, bl. 32E, ap. 19, loc. Alba Iulia, jud. Alba, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune până la data 19.11.2020 ora 14:00, la sediul filialei CECCAR Alba;

– proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului și interviul vor avea loc în data de 20.11.2020 orele 10.00, la sediul filialei Alba;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii ”admis” sau ”respins”, prin afişare la sediul filialei CECCAR Alba.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419