Rămâi conectat
Festivalul Roman Apulum - 2022

Ştirea zilei

Camera de Conturi Alba a depistat nereguli de peste 1,3 milioane de lei la primăriile din Alba Iulia, Aiud, Cugir, Teiuș și Zlatna

Ziarul Unirea

Publicat

în

Camera de Conturi a judeţului Alba a exercitat, în anul 2014, acțiuni de control privind execuţia bugetară pe anul 2013, asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.

Controlul desfăşurat în perioada de referinţă a avut ca obiective principale constatarea legalităţii şi a regularităţii efectuării cheltuielilor din fondurile bugetare puse la dispoziţia ordonatorilor de credite din judeţul Alba, inclusiv analiza şi performanţa gestionării banului public, evaluarea existenţei şi bunei funcţionări a sistemelor de control şi audit intern”, se arată în raportul de activitate pe 2014.

Ca în fiecare an, la primăriile controlate au fost depistate tot felul de nereguli, în principal ”greșeli” contabile care, chiar dacă au creat în unele locuri prejudicii, nu au fost atât de grave încât să necesite sesizarea altor autorități de control. Majoritatea deficiențelor s-au remediat chiar în timpul verificărilor, iar ca sarcină s-a impus recuperarea sumelor generate de aceste erori.

Elit - Gustul Desăvârșit

În urma acţiunilor de verificare efectuate de Camera de Conturi a judeţului Alba la 30 de primării din județ, valoarea totală a neregulilor constatate se ridică la aproape 28 de milioane de lei, din care: total prejudicii – în sumă de 4.810.000 de lei (din care recuperate operativ – 329.000 de lei); total venituri suplimentare – în sumă de 5.292.000 de lei (din care încasate operativ – 893.000 de lei); total abateri care nu au determinat prejudicii – în sumă de 17.816.000 de lei.

Din acești bani, peste 1,3 milioane de lei reprezintă prejudiciile și abaterile financiar-contabile depistate la primăriile de municipiu sau oraș, controlate, respectiv Alba Iulia, Aiud, Cugir, Teiuș și Zlatna.

*La Alba Iulia, deficiențe privind modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege

Între neregulile depistate se află:

– Au fost diminuate nejustificat veniturile UATM Alba Iulia, cu suma de 81 mii lei, prin nestabilirea, neînregistrarea şi neurmărirea spre încasare a veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor pentru desfăşurarea unei activităţi de alimentaţie publică. În timpul auditului s-au încasat operativ venituri în sumă de 4 mii lei.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile bugetului local cu suma de 21 mii lei, reprezentând impozit pe clădiri persoane juridice, prin acordarea unei facilităţi fiscale, pentru un contribuabil care nu îndeplinea condiţiile legale de scutire.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile UATM Alba Iulia, cu suma de 57 mii lei, prin nestabilirea, neînregistrarea şi neurmărirea spre încasare a veniturilor cuvenite bugetului local din impozitul pe clădiri, pentru clădirile nou construite şi finalizate dar nedeclarate pentru impozitare şi pentru clădirile care trebuiau trecute la o tranşă de impozitare superioară deoarece s-au racordat la reţeaua de apă şi canalizare. În timpul auditului s-au încasat operativ venituri în sumă de 9 mii lei.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile UATM Alba Iulia cu suma de 294 mii lei, prin neînregistrarea pe venituri a sumelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii, taxe şi documentaţii garanţii care nu au fost solicitate pentru restituire în termenul legal. În timpul auditului s-au încasat operativ venituri în sumă de 294 mii lei, etc.

*La Aiud, prejudicii de 202.000 de lei și abateri financiar-contabile de 588.000 de lei

Între neregulile depistate se află:

– Au fost înregistrate eronat pe cheltuieli, drepturi salariale câştigate în instanţă, în sumă de 258 mii lei, evidenţiate în contul contabil “Provizioane”, prin aceasta fiind depăşit plafonul cheltuielilor cu salariile aprobat la nivelul ordonatorului principal de credite UATM Aiud, de către DGFP Alba.

– Evidenţa contabilă a Colegiului Tehnic Aiud nu a fost condusă cu respectarea în totalitate a prevederilor legale, din această cauză situaţiile financiare întocmite la finele anului 2013 au fost denaturate cu suma de 19 mii lei, respectiv: s-a înregistrat eronat în contul 208 “Alte active fixe necorporale”, contravaloarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii aflat în curs de execuţie la data de 31.12.2013 şi s-a înregistrat eronat pe cheltuieli contravaloarea avizelor de amplasament obţinute pentru obiectivul de investiţii în cauză.

– Evidenţa contabilă a Colegiului National „Titu Maiorescu” Aiud nu a fost condusă cu respectarea în totalitate a prevederilor legale, astfel situaţiile financiare întocmite la finele anului 2013 au fost denaturate cu suma de 233 mii lei, respectiv: nu a fost stabilită şi înregistrată în contabilitate, amortizarea activelor fixe din patrimoniul privat al entităţii, iar în cazul clădirilor proprietate publică a UATM Aiud, primite în administrare, în mod eronat şi nelegal a fost înregistrată în contabilitate amortizare pentru aceste clădiri, contrar legii. Au fost înregistrate eronat pe cheltuieli contravaloarea expertizei tehnice şi a proiectului tehnic pentru un obiectiv de investiţii în curs de execuţie. Au fost înregistrate eronat pe cheltuieli materiale de natura obiectelor de inventar. Abaterea a fost remediată operativ în timpul verificării etc.

*La Cugir – sporuri salariale nejustificate pentru echipele de implementare a două proiecte cu finanţare din fonduri comunitare

Valoarea prejudiciului stabilit se ridică la 265.000 de lei. Neregulile depistate sunt:

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile cu salariile în sumă de 105 mii lei prin acordarea unor sporuri salariale echipelor de implementare a doua proiecte cu finanţare din fonduri comunitare, pentru un număr de ore care nu s-au justificat prin desfăşurarea de activităţi prevăzute în proiecte.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile cu salariile, cu suma de 92 mii lei prin acordarea de stimulente, care începând cu anul 2011 au fost incluse în salariul de bază, unui număr de 4 persoane care nu îndeplinesc condiţiile legale de a beneficia de astfel de stimulente, deoarece nu fac parte din compartimentul cu atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale, condiţie impusă prin art.227 din OG nr.92/2003.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile cu asistenţa socială cu suma de 35 mii lei prin acordarea lunară, pentru un număr de 97 persoane cu handicap grav, a unei indemnizaţii într-un cuantum mai mare decât cea prevăzută de lege şi anume mai mare decât cuantumul salariului net al asistentului social debutant din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar (care este egal cu salariul minim pe economie stabilit de prin HG).

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile de capital cu suma de 33 mii lei prin acceptarea la plată şi decontarea unor situaţii de lucrări nereale, supradimensionate cu valoarea unor lucrări care nu au fost executate, fapt stabilit urmare inspecţiei efectuate în teren, la obiectivul de investiţii „Modernizare Strada 21 Decembrie 1989- Cugir –etapa a-I-a”.

În raportul Camerei de Conturi Alba se specifică faptul că, în timpul auditului ”s-a recuperat operativ întreg prejudiciul”

*La Teiuș, prejudiciu de 255.000 de lei și foloase necuvenite de 45.000 de lei pentru primar și 2 consilieri locali

primaria-teiusNeregulile depistate sunt:

– Au fost majorate nelegal cheltuielile materiale ale entităţii cu suma de 179 mii lei prin angajarea, contrar prevederilor Legii nr.161/2003 şi ale cadrului legislativ ce reglementează achiziţiile publice pe baza principiilor nediscriminării şi transparenţei acestora, de către primarul UAT Oraş Teiuş, de operaţiuni financiare (comerciale) cu firme la care primarul, doi consilierii locali şi arhitectul şef al oraşului, deţin un interes personal de natură patrimonială. În timpul auditului au fost calculate foloase necuvenite în valoare de 45 mii lei.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile entităţii cu suma de 4 mii lei, prin achiziţionarea şi achitarea, în perioada septembrie – decembrie 2012, de bonuri valorice de combustibil, în sumă de 4 mii lei, care au fost utilizate în fapt de Poliţia Oraşului Teius. În timpul auditului au fost calculate beneficii nerealizate de 2 mii lei.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile materiale ale entităţii, cu suma de 20 mii lei, prin faptul că, în anul 2013 au fost acceptate la plată şi decontate situaţii de lucrări majorate nelegal cu suma de 20 mii lei (inclusiv TVA), datorită includerii în situaţiile de lucrări a unor lucrări care nu au fost efectiv executate, aceste lucrări fiind în realitate executate şi plătite şi către alte două societăţi comerciale. În timpul auditului au fost calculate accesorii în sumă de 5 mii lei, iar prejudiciul şi beneficiile nerealizate au fost recuperate în totalitate.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile entităţii cu suma estimata de 10 mii lei, ca urmare a faptului că nu s-a stabilit taxa pentru vizarea autorizaţiei de funcţionare datorată de societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică de natura barurilor şi restaurantelor, nu s-a urmărit regularizarea taxei de autorizaţii de construire şi nu s-a urmărit spre încasare, în totalitate, veniturile reprezentând penalităţi de întârziere rezultate din contractele de închiriere şi concesiune.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile entităţii cu suma de 14 mii lei prin faptul că nu s-a urmărit înregistrarea pe venituri a sumelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii care nu au fost solicitate pentru restituire, aferente perioadei 2004-2011. În timpul auditului, cu NC nr.3/28.04.2014 s-a înregistrat în contabilitatea entităţii veniturile în sumă de 14 mii lei. Abaterea a fost remediată operativ în timpul misiunii de audit financiar.

– Au fost diminuate nejustificat veniturile datorate bugetului de stat, cu suma de 15 mii lei, prin faptul că, conducerea Liceului Teoretic Teiuş nu a asigurat încadrarea, conform prevederilor legale, a numărului de persoane cu handicap şi nu a virat la bugetul statului suma de 15 mii lei aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate (13 mii lei aferentă anului 2013, respectiv suma de 2 mii lei pentru perioada ianuarie-februarie 2014). În timpul auditului au fost calculate majorări de 2 mii lei şi a fost virată la bugetul de stat suma totală de 17 mii lei. Abaterea constatată a fost remediată în totalitate în timpul verificării.

*Deficiențe minore la Primăria Zlatna

Între neregulile depistate se află:

– Au fost diminuate nejustificat veniturile UATO Zlatna, cu suma de 40 mii lei, prin faptul că nu s-a stabilit, înregistrat şi nu s-a urmărit spre încasare impozitul pe terenurile din extravilan, aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice. În timpul controlului au fost încasate venituri în sumă de 16 mii lei.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile instituţiei prin plata unor dobânzi penalizatoare în suma de 4 mii lei, aferente creditului nr.SJ-CC nr.196/10474/24.10.2011 prin neurmărirea clauzelor contractului de împrumut şi neachitarea la termenul de scadenţă a ratelor lunare stabilite prin graficul de rambursare.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile de investiţii prin acceptarea la plata şi decontarea unei situaţii de lucrări, supraevaluate cu suma de 2 mii lei (inclusiv TVA), care conţine elemente de cheltuieli care nu au fost regăsite în teren, fapt stabilit în urma inspecţiei pe teren efectuată în timpul controlului, în prezenţa comisiei stabilită prin dispoziţia ordonatorului principal de credite, în cazul Contractului de lucrări nr.8900/19.08.2011, pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare şi modernizare străzi în Oraşul Zlatna si localităţile aparţinătoare”.Au fost calculate beneficii nerealizate în suma de 1 mii lei. În timpul controlului prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

– Au fost majorate nejustificat cheltuielile de investiţii prin acceptarea la plata şi decontarea unei situaţii de lucrări, supraevaluate cu suma de 2 mii lei (inclusiv TVA), care conţine elemente de cheltuieli care nu au fost regăsite în teren, fapt stabilit în urma inspecţiei pe teren efectuată în timpul controlului, în prezenta comisiei stabilita de ordonatorul principal de credite, în cazul Contractului de lucrări nr. 8415/03.08.2011, pentru obiectivul de investiţii „ Amenajare parc, Oraş Zlatna ”. În timpul controlului prejudiciul a fost recuperat în totalitate.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

FOTO VIDEO| ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe Calea Moților

Ziarul Unirea

Publicat

în

FOTO VIDEO| ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe Calea Moților

Un accident rutier a avut loc vineri, 12 august, în jurul orei 11.20, pe Calea Moților din Municipiul Alba Iulia.

Din primele informații coliziunea între cele două autoturisme s-ar fi produs din cauza schimbării benzii de mers fără asigurare.

Elit - Gustul Desăvârșit

Din fericire nu s-au înregistrat victime omenești, doar pagube materiale.

Un echipaj al poliției rutiere este la fața locului pentru a stabili cauzele și pentru a dirija circulația.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Pensie de invaliditate 2022: Cine poate beneficia și care sunt condițiile

Ziarul Unirea

Publicat

în

Pensie de invaliditate 2022: Cine poate beneficia și care sunt condițiile

Sistemul pensiilor din România este reglementat de Legea 263/2010, în care se încadrează și pensia de boală sau invaliditate. De acest tip de pensionare pot beneficia doar cei care sunt asigurați la sistemul de asigurări sociale, sistem care este gestionat de Casa Națională de Pensii Publice.

În ce condiții se poate obține pensia de invaliditate

Elit - Gustul Desăvârșit

De pensia de invaliditate, sau de boală, pot beneficia persoanele care și-au pierdut total sau cel puțîn jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

a) accidentelor de muncă și bolilor profesionale;

b) neoplaziilor, schizofreniei și SIDA;

c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu muncă.

De pesnia de invaliditate pot beneficia, în cazul unui accident de muncă sau a bolilor profesionale și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a unui accidentel de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza muncii prestate.

Indiferent de stadiul de cotizare realizat au dreptul la pensia de invaliditate cei care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza de accidentelor de muncă și bolilor profesionale precum și neoplaziilor, schizofreniei și SIDA.

Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauza, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoingrijire;

b) de gradul ÎI, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoingrijire;

c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțîn jumătate din capacitatea de muncă, persoană putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de către medicul specializat în expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, respectiv medicul expert al asigurărilor sociale.

Pentru evaluarea capacității de muncă, cererea și documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competențe, în funcție de domiciliul solicitantului.

În urma examinării clinice și analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă și emite decizia medicală asupra capacității de muncă.

Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

a) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;

c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

Pensionarii de invaliditate, cu excepția celor menționați mai sus, sunt obligați să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, în vederea reintegrării socioprofesionale.

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligației menționate mai sus atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare constatării. Excepție fac cei care prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă.

Cabinetele de expertiză medicală a capacității de muncă efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise de către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

Suspendarea plății pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă și se acordă din oficiu și în cuantumul cel mai avantajos.

Indemnizația pentru însoțitor se menține și pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Pentru stagiul potențial, acordat persoanelor în drept să obțină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;

c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

PROGRAMUL STP pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului: Cum vor circula autobuzele în data de 15 august 2022

Ziarul Unirea

Publicat

în

PROGRAMUL STP pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului: Cum vor circula autobuzele în data de 15 august 2022

Societatea de Transport Public SA Alba Iulia își adaptează programul de transport în ziua sărbătorii de Sfânta Maria.

Astfel, luni, 15 august 2022, programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia în Zonele Metropolitane 1-7 va fi program de duminică.

Elit - Gustul Desăvârșit

Foarte important: autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior!

Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826. Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7, călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967. De asemenea, informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea