Rămâi conectat
Alba Music and Film Festival 2022

Ştirea zilei

BAREM de evaluare și notare BACALAUREAT 2014 la limba ROMÂNĂ

Bogdan Presecan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Ministerul Educației a publicat în urmă cu puțin timp baremele de evaluare și notare a subiectelor de la probă scrisă la examenul de BACALAUREAT 2014, la Limba și Literatura Română.

Examenul de Bacalaureat continuă mâine, 1 iulie, cu proba la Limba şi Literatura Maghiară, iar rezultatele finale vor fi afișate luni, 7 iulie, până la ora 12.00.

Profesorul de economie Bogdan Glăvan recomandă atenţie sporită în analiza subiectelor de la limba româna, „fiindcă se prefigurează un nou scandal național după cel de la „Evaluarea” de tristă amintire.

Elit - Gustul Desăvârșit

Stiați că „focul” este motiv literar? 
Auziți cum începe textul de comentat la primul subiect: „M-am deșteptat cu ochii uzi. Visul mă cutremura incă. Mi-am răsucit oasele dureroase….”
Compunere despre campaniile care vizează un stil de viață sănătos??
Tema și viziunea despre lume a lui Eminescu?
Pe bune, așa verificăm noi dacă elevii au citit ceva? Așa verificăm noi dacă au imaginație? Scufundându-i în teme de gândire abstracte sau în cerințe puerile?”

Examenul de bacalaureat naţional 2014

Proba E. a) – 30 iunie 2014 – Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Varianta 4

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se

acordă fracţiuni de punct.

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a

punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea oricărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: adevărat – veritabil etc., se vor încrucişa – se vor intersecta etc.) 2x1p=2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată (de exemplu: marchează căderea unei vocale;

marchează rostirea legată a două cuvinte) 2 puncte

3. construirea oricărui enunț în care se folosește corect sensul conotativ al substantivul indicat

 2 puncte

4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare, prezente în textul dat (de

exemplu: amintirea, privirea etc.) 2x2p=4 puncte

5. menționarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă subiectivă) 4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvențe care conturează dimensiunea temporală

(de exemplu: acel moment al vieții mele, când am văzut întâia oară etc.) 2x2p=4 puncte

7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului interogațiilor retorice în textul dat: 4 p./prezentare

superficială sau schematică a rolului interogațiilor retorice: 2 p. 4 puncte

8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de expunere etc.) 2x1p=2 puncte

 − câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două

trăsături menţionate 2x1p=2 puncte

9. – comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate 3 puncte

• comentare adecvată și nuanțată a secvenței: 3 p.

• comentare schematică: 2 p.

• încercare de comentare, tendința de rezumare: 1 p.

 – respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

− conţinutul argumentării:

• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte

• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

 2x3p=6 puncte

• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

2x3p=6 puncte

• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei Naționale

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct

• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie

– 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTULal III-lea (30 de puncte)

Conținut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături ale textului poetic studiat, care fac posibilă încadrarea într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică 2x2p=4 puncte

(Cele 2 puncte pentru fiecare trăsătură se acordă astfel:

• prezentare nuanţată şi adecvată a trăsăturii: 2 p.

• prezentare schematică sau superficială a trăsăturii: 1 p.)

– prezentarea a două imagini artistice/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume a textului poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Nichita Stănescu 4 puncte

• precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora prin două imagini artistice/idei poetice relevante: 4 p.

• precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora printr-o imagine artistică/idee poetică relevantă: 2 p.

• simpla precizare a temei și a viziunii despre lume sau a unor idei poetice: 1 p.

− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de compoziţie și de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume 4x1p=4 puncte

− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susţinere a opiniei formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris 3 puncte

• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte

• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante

• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de  cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Examenul de bacalaureat naţional 2014

Proba E. a) – 30 iunie 2014 – Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Varianta 4 – Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se

acordă fracţiuni de punct.

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: straniu – neobişnuit etc.; făgăduisem – promisesem etc.) 2x1p=2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată (marchează rostirea legată a două cuvinte)

 2 puncte

3. construirea oricărui enunț în care se folosește corect o locuțiune/expresie cu substantivul indicat

 2 puncte

4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare, prezente în textul dat (de exemplu: visul, orașul etc.) 2x2p=4 puncte

5. menționarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectiva subiectivă) 4 puncte

6. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două secvențe care conturează dimensiunea temporală (de exemplu: soarele amiezii, se întâmplaseră astă-noapte etc.) 2x2p=4 puncte

7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului verbelor la timpul imperfect în textul dat 4 p./prezentare schematică, ezitantă 2 p. 4 puncte

8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de expunere etc.) 2x1p=2 puncte

 − câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate 2x1p=2 puncte

9. – comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate 3 puncte

• comentare adecvată și nuanțată 3 p.

• comentare schematică, ezitantă 2 p.

• încercare de comentare 1 p.

 – respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei

componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

− conţinutul argumentării:

• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte

• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

 2x3p=6 puncte

• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

2x3p=6 puncte

• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct

• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie

– 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conținut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături ale textului poetic studiat, care face posibilă încadrarea într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică  2x2p=4 puncte

(Cele 2 puncte pentru fiecare trăsătură se acordă astfel:

• prezentare nuanţată şi adecvată a trăsăturii 2 p.

• prezentare schematică sau superficială a trăsăturii 1 p.)

– prezentarea oricăror două imagini artistice/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume a textului poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu 4 puncte

• precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora prin două imagini

artistice/idei poetice relevante: 4 p.

• precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora printr-o imagine

artistică/idee poetică relevantă: 2 p.

• simpla precizare a temei și a viziunii despre lume sau a unor idei poetice: 1 p.

− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de compoziţie și de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume 4x1p=4 puncte

− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susţinere a opiniei formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris 3 puncte

• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte

• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante

• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de  cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

FOTO VIDEO| A început Alba Iulia Music and Film Festival 2022: Sute de oameni, prezenți la prima zi de spectacol

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

FOTO VIDEO| A început Alba Iulia Music and Film Festival 2022: Sute de oameni, prezenți la prima zi de spectacol

Alba Iulia Music & Film Festival 2022 debutează astăzi, în prim-planul manifestărilor aflându-se deschiderea oficială a manifestărilor și concertul Corinei Chiriac.

CITEȘTE ȘI: 19-21 august 2022| PROGRAMUL Alba Iulia Music & Film Festival: Filme, concerte live și invitați de marcă, în Cetatea Alba Carolina

Sute de persoane erau prezente în Piața Cetății pentru a se bucura de spectacol și de filme.

Elit - Gustul Desăvârșit

Comedia Cel mai bun șef, care a strâns șase premii Goya anul trecut, și doamna muzicii românești, Corina Chiriac, vor deschide festivalul, care va pendula, de la început până la sfârșit, între umor și dramă.

VINERI 19 AUGUST

Piața Cetății
20:00-Deschiderea oficială a festivalului: concert Corina Chiriac

21:00– FILM: Cel mai tare șef (The Good Boss), 2021, Spania, regia: Fernando León de Arano/ 1h 56

Piața Vestică
21:00– FILM: Nunți, botezuri, înmormântări, 2022, România, regia: Alexandru Lustig / 2h1min.

Esplanada Obeliscului
20:45– FILM: Capra cu trei iezi, 2022, România, regia: Victor Canache / 1h 23min.

Grădina Cetății
21:00– FILM: Insula, 2021, România, regia: Anca Damian/ 1h 24min.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Lucrările pentru Transalpina de Apuseni vor fi RELUATE: Licitație de peste 127 de milioane de lei pentru restul de executat

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Lucrările pentru Transalpina de Apuseni vor fi RELUATE: Licitație de peste 127 de milioane pentru restul de executat

Lucrările la lotul 1 al drumului județean 107I, supranumit și „Transalpina de Apuseni”, cel mai lung, cel mai spectaculos și cea mai mare investiție într-un drum județean, vor fi reluate în curând.

Consiliul Județean Alba a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuție de lucrări pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat –DN74 (Cerbu)“/ Lot 1 – rest de executat.

Valoarea totală estimată este de 127.271.770,22 lei, fără TVA.

Elit - Gustul Desăvârșit

Consiliul Judeţean Alba a reziliat în urmă cu trei luni contractul pentru modernizarea lotului 1 a drumului cunoscut ca ”Transalpina de Apuseni”, motivul principal fiind reprezentat de faptul că antreprenorul principal nu a putut oferi o altă garanţie a contractului după falimentul City Insurance.

Lucrările pe acest tronson de drum în lungime de 43.510 km constau în:

– Reabilitare părții carosabile prin execuție fundație din balast și piatră spartă și două straturi de mixturi asfaltice.
– Construire/reabilitare poduri și podețe
– Preluarea apelor pluviale printr-o reţea de canalizare din conducta cu diametrul D = 500 mm şi guri de scurgere cu sifon si depozit
– Execuție șanțuri și rigole din pământ sau pereate
– Consolidare corp drum cu zid de sprijin și rigolă ramforsată
– Montare parapeți flexibili pe fundații izolate/adâncite
– Semnalizare orizontală și verticală
– Accese la proprietăți
– Amenajare drumuri laterale
– Amenajare piste de bicicliști și trotuare
– 9 staţii noi de autobuz.

”Transalpina de Apuseni” face legătura între DN74 şi DJ 107M prin Munţii Metaliferi şi Munţii Trascău, la altitudini de peste 1000 de metri, pe o lungime de 78,43 de kilometri.

Proiectul mai prevede amenajarea a 6,7 kilometri de piste de biciclete, 21 de staţii de autobuz, 12.610 metri pătraţi de trotuare, 14 poduri noi şi aproximativ 200 de podeţe. De asemenea, lucrarea presupune peste 23 de kilometri de fundaţii adâncite, ziduri de sprijin şi peste 73 de kilometri de şanţuri de beton.

Drumul este important atât pentru dezvoltarea socio-economică a zonei din Munţii Apuseni, deoarece va lega oraşul Abrud de municipiul Aiud, cât şi de Autostrada Sebeş-Turda, dar şi pentru că va permite accesul mai facil al turiştilor în această zonă. Tronsonul străbate o zonă importantă a judeţului Alba, prin Munţii Metaliferi şi realizarea lui va scoate din relativa izolare care le-a frânat dezvoltarea economică şi le-a favorizat depopularea comunele Rîmeţ, Ponor şi Mogoş. De asemenea, va contribui la scurtarea drumului pe care îl au de parcurs locuitorii din zona Zlatna, Abrud spre Aiud, Cluj-Napoca şi spre localităţile din estul judeţului Alba, spre Blaj, Ocna Mureş.

Țara Moților va avea în curând o nouă și modernă legătură cu rețeaua rutieră europeană, odată cu modernizarea ”Transalpinei de Apuseni”, unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase drumuri din România.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

ALERTĂ hidrologică: COD GALBEN de inundații în Alba și alte județe, până luni după masa. Zonele vizate

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022
ALERTĂ hidrologică: COD GALBEN de inundații în Alba și alte județe, până luni după masa. Zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o alertă de cod galben de inundații valabil și pentru județul Alba, până la data de 22 august, la ora 16:00.

COD GALBEN

În intervalul 20.08.2022 ora 12:00 – 22.08.2022 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Crişul Repede – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega Veche – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Bega – bazin amonte S.H. Balinţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Balinţ (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Lugoj şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Lugoj, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui – (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Podari şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Podari (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt –afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Dolj şi Olt).

Elit - Gustul Desăvârșit


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea