Ziarul Unirea

BAREM de evaluare și notare BACALAUREAT 2014 la limba ROMÂNĂ

Ministerul Educației a publicat în urmă cu puțin timp baremele de evaluare și notare a subiectelor de la probă scrisă la examenul de BACALAUREAT 2014, la Limba și Literatura Română.

Examenul de Bacalaureat continuă mâine, 1 iulie, cu proba la Limba şi Literatura Maghiară, iar rezultatele finale vor fi afișate luni, 7 iulie, până la ora 12.00.

ELIT

Profesorul de economie Bogdan Glăvan recomandă atenţie sporită în analiza subiectelor de la limba româna, „fiindcă se prefigurează un nou scandal național după cel de la „Evaluarea” de tristă amintire.

Stiați că „focul” este motiv literar? 
Auziți cum începe textul de comentat la primul subiect: „M-am deșteptat cu ochii uzi. Visul mă cutremura incă. Mi-am răsucit oasele dureroase….”
Compunere despre campaniile care vizează un stil de viață sănătos??
Tema și viziunea despre lume a lui Eminescu?
Pe bune, așa verificăm noi dacă elevii au citit ceva? Așa verificăm noi dacă au imaginație? Scufundându-i în teme de gândire abstracte sau în cerințe puerile?”

Examenul de bacalaureat naţional 2014

Proba E. a) – 30 iunie 2014 – Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Varianta 4

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se

acordă fracţiuni de punct.

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a

punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea oricărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: adevărat – veritabil etc., se vor încrucişa – se vor intersecta etc.) 2x1p=2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată (de exemplu: marchează căderea unei vocale;

marchează rostirea legată a două cuvinte) 2 puncte

3. construirea oricărui enunț în care se folosește corect sensul conotativ al substantivul indicat

 2 puncte

4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare, prezente în textul dat (de

exemplu: amintirea, privirea etc.) 2x2p=4 puncte

5. menționarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă subiectivă) 4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvențe care conturează dimensiunea temporală

(de exemplu: acel moment al vieții mele, când am văzut întâia oară etc.) 2x2p=4 puncte

7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului interogațiilor retorice în textul dat: 4 p./prezentare

superficială sau schematică a rolului interogațiilor retorice: 2 p. 4 puncte

8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de expunere etc.) 2x1p=2 puncte

 − câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două

trăsături menţionate 2x1p=2 puncte

9. – comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate 3 puncte

• comentare adecvată și nuanțată a secvenței: 3 p.

• comentare schematică: 2 p.

• încercare de comentare, tendința de rezumare: 1 p.

 – respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

− conţinutul argumentării:

• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte

• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

 2x3p=6 puncte

• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

2x3p=6 puncte

• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei Naționale

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct

• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie

– 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTULal III-lea (30 de puncte)

Conținut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături ale textului poetic studiat, care fac posibilă încadrarea într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică 2x2p=4 puncte

(Cele 2 puncte pentru fiecare trăsătură se acordă astfel:

• prezentare nuanţată şi adecvată a trăsăturii: 2 p.

• prezentare schematică sau superficială a trăsăturii: 1 p.)

– prezentarea a două imagini artistice/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume a textului poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Nichita Stănescu 4 puncte

• precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora prin două imagini artistice/idei poetice relevante: 4 p.

• precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora printr-o imagine artistică/idee poetică relevantă: 2 p.

• simpla precizare a temei și a viziunii despre lume sau a unor idei poetice: 1 p.

− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de compoziţie și de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume 4x1p=4 puncte

− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susţinere a opiniei formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris 3 puncte

• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte

• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante

• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de  cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Examenul de bacalaureat naţional 2014

Proba E. a) – 30 iunie 2014 – Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Varianta 4 – Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se

acordă fracţiuni de punct.

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: straniu – neobişnuit etc.; făgăduisem – promisesem etc.) 2x1p=2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată (marchează rostirea legată a două cuvinte)

 2 puncte

3. construirea oricărui enunț în care se folosește corect o locuțiune/expresie cu substantivul indicat

 2 puncte

4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare, prezente în textul dat (de exemplu: visul, orașul etc.) 2x2p=4 puncte

5. menționarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectiva subiectivă) 4 puncte

6. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două secvențe care conturează dimensiunea temporală (de exemplu: soarele amiezii, se întâmplaseră astă-noapte etc.) 2x2p=4 puncte

7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului verbelor la timpul imperfect în textul dat 4 p./prezentare schematică, ezitantă 2 p. 4 puncte

8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de expunere etc.) 2x1p=2 puncte

 − câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate 2x1p=2 puncte

9. – comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate 3 puncte

• comentare adecvată și nuanțată 3 p.

• comentare schematică, ezitantă 2 p.

• încercare de comentare 1 p.

 – respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei

componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

− conţinutul argumentării:

• formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă 2 puncte

• câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

 2x3p=6 puncte

• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

2x3p=6 puncte

• formularea unei concluzii pertinente 2 puncte Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct

• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie

– 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

• respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conținut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături ale textului poetic studiat, care face posibilă încadrarea într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică  2x2p=4 puncte

(Cele 2 puncte pentru fiecare trăsătură se acordă astfel:

• prezentare nuanţată şi adecvată a trăsăturii 2 p.

• prezentare schematică sau superficială a trăsăturii 1 p.)

– prezentarea oricăror două imagini artistice/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume a textului poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu 4 puncte

• precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora prin două imagini

artistice/idei poetice relevante: 4 p.

• precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora printr-o imagine

artistică/idee poetică relevantă: 2 p.

• simpla precizare a temei și a viziunii despre lume sau a unor idei poetice: 1 p.

− câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de compoziţie și de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume 4x1p=4 puncte

− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susţinere a opiniei formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncte

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris 3 puncte

• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

• 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte

• 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante

• 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

• 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de  cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Bogdan PRESECAN

Email:bogdanpresecan@yahoo.com
Tel: 0734.771.136

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 729 de cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore: 72 decese și 784 de persoane… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro