Rămâi conectat

Curier Județean

ASTĂZI| Ședintă ordinară a CL Sebeș: Aprobarea lucrărilor pentru exteriorul Liceului Sportiv și acord de parteneriat între Municipiul Sebeș și CNAIR, pe ordinea de zi

Publicat

în

Consiliului Local al Municipiului Sebeş este convocat în ședință publică ordinară miercuri, 23 decembrie 2020, ora 10.00.

Ședința se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 52l din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sebeș nr. 19/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Printre proiectele care vor fi supuse aprobării în cadrul acestei ședințe se află proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corp clădire A inclusiv reamenajări exterioare din strada Lucian Blaga, nr.76” și aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Municipiul Sebeș și Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A (C.N.A.I.R), scrie sebesinfo.ro

Electrica Furnizare Discount

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l al HCL nr.169/2020 privind aprobarea Proiectului tehnic a Detaliilor de execuție și a Devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Petrești”, proiect nr.1/2019 și aprobarea Devizului general actualizat și a Anexei privind descrierea sumară a investiției.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corp clădire A inclusiv reamenajări exterioare din strada Lucian Blaga, nr.76”-proiect35/2016.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1, Anexei 2 și Anexei 3 la HCL nr.114/2018 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 2 la HCL 52/2018 privind aprobarea Devizului general actualizat și aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare clădiri existente(Corp A, Corp B, Corp C, Sala de festivități, Sala sport, Internat)-Corp B”.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l al HCL nr.124/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții(DALI) pentru obiectivul de investiții „Transformare imobil fosta centrală termică Aleea Parc-Municipiul Sebeș, în Creșă”, proiect nr.1373/2017 și aprobarea Devizului general actualizat și a Anexei privind descrierea sumară a investiției.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.l din HCL 197/2018 privind aprobarea Devizului General centralizat și a Devizului pe obiect aferent investițiilor incluse în categoria A aferente Proiectului „Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Sebeș”-cod 123192 și depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Sebeș” cod proiect 123192 și a cheltuielilor legate de proiect.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Ni stor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Municipiul Sebeș și Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A (C.N.A.I.R).
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

9. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș, a obiectivului de investiții:„Centrală termică-1 buc.”amplasată în Municipiul Sebeș, str.Depozitelor, nr.2.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeș ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi: Unirii și Grădinilor, Petrești, Municipiul Sebeș.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării unui număr de 28 contracte având ca obiect închirierea unor terenuri cu destinația pășunat -cosit și aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 31 loturi teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș, în suprafață totală de 419,77 ha.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 212/2020 privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preunivesitar de stat.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Școlii situat în localitatea Răhău, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la H.C.L nr.3/2020 privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative ce se vor desfășura în cursul anului 2020.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ și a RLU – proiect nr.22/2019 „ Amenajare teren de sport 600 mp și împrejmuire,, pe teren extravilan în partea de nord est a Municipiului Sebeș spre Daia Română tarla Slatină cu acces din DJ 106K, teren în suprafață de 5975,00 mp, conform CF 76452, Nr. Cad 76452 proprietatea Iui Dura loan și Dura Dorina cu domiciliul în Municipiului Sebeș, str. Peneș Curcanul, nr. 2, jud. Alba
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Ni stor
Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ și a RLU – proiect nr.l5/2020 „Parcelare de teren în 4 Ioturi pentru locuințe individuale și drum de acces,, teren în suprafață studiată de 8226,00 mp și suprafață proprietate privată analizată de 3100,00 mp. conform CF 84488, Nr. Cad 84488 proprietatea lui Pavel Constantin și Pavel Luminița Paraschiva cu domiciliul în localitatea Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.27, sc. D, ap.12, jud. Brașov.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ și a RLU – proiect nr.7/2020 „Unificare parcele,, Sebeș, str. Sălane, nr. 29, jud. Alba, beneficiar Goța Aurelian și Goța Corina Adriana cu domiciliul în Petrești, str. Progresului nr. 25, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului „ APEDUCT” aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul privat, jud.Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

19. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului teren în suprafață de 11.650 mp, înscris în CF nr.86186 Sebeș, din domeniul privat al Municipiului Sebeș în domeniul public al Municipiului Sebeș.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Toporașilor, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Mureșului, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Ion Creangă, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Florilor, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Alunelului
– tronson 1, aflat în intravilanul UAT Sebeș – domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Alunelului
– tronson 2, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Piața Dacia, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Zambilelor, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Șurianu, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului „drum” situat administrativ în extravilanul UAT Sebeș, jud. Alba, în sectorul cadastral nr. 8.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Sebeș, Județul Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din blocul 12 AB – cartier Valea Frumoasei și blocul 53CD – cartier Lucian Blaga- locuințe pentru tineri construite prin programul ANL.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Principală situat în Localitatea Răhău, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Deasupra, situat în Localitatea Răhău, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Bisericii situat în Localitatea Răhău, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locala, juridică și de disciplină.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Scurtă situat în Localitatea Petrești, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Dumbrava situat în Localitatea Petrești, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada 24 Ianuarie situat în localitatea Petrești, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Ulița de Jos situat în Localitatea Lancrăm, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada După Grădini situat în Localitatea Lancrăm, aflat în intravilanul DAT Sebeș-domeniul public, jud.Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

40. Privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru mai multe obiective de investiții, executate din fonduri IID.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

41. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sebeș în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Sebeș, începând cu anul 2020.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locala, juridică și de disciplină.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenției ce urmează a fi acordată Asociației Diakoniewerk Internațional, pe anul 2021, precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenției ce urmează a fi acordată Filantropiei Ortodoxe Sebeș pe anul 2021, precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Depozitelor aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud.Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

Publicitate

Curier Județean

DOCUMENT| RESTRICȚII în mai multe comune din Alba, din cauza CREȘTERII cazurilor Covid-19. Hotărârea CJSU

Publicat

în

RESTRICȚII în mai multe comune din Alba, din cauza CREȘTERII cazurilor Covid-19. Hotărârea CJSU

Având în vedere rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județul Alba, la data de 24.01.2022, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr. 974;

În conformitate cu:

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID–19, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 08 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ținând cont de:

• prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr.1491/2004;
• prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 13 alin. 2 anexa 3 la H.G. nr. 34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 08 ianuarie 2022,
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 24.01.2022,

Electrica Furnizare Discount

HOTĂRÂREA nr. 1 din 07.01.2022 poate fi consultată integral AICI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 24.01.2022, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Alba, conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Măsurile stabilite pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Alba, sunt cele prevăzute în Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr.1 din 07.01.2022, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, conform anexei la prezenta hotărâre;
(3) Măsurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru comunele: Cergău, Hopârta, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Mihalț, Ponor, Săsciori, Șibot și Stremț intră în vigoare începând cu data de 25.01.2022 ora 00:00, și se aplică pentru o perioadă de 14 zile.
Art. 2. Hotărârile adoptate de C.J.S.U. Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, la toate U.A.T. -urile de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

MUNICIPIUL ALBA IULIA 11.50 art.1 lit.A și D
MUNICIPIUL AIUD 10.52 art.1 lit.A și D
MUNICIPIUL BLAJ 3.88 art.1 lit.A și D
MUNICIPIUL SEBEŞ 8.06 art.1 lit.A și D
ORAŞ ABRUD 7.38 art.1 lit.A și D
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 1.86 art.1 lit.A și C
ORAŞ CÂMPENI 2.65 art.1 lit.A și C
ORAŞ CUGIR 9.35 art.1 lit.A și D
ORAŞ OCNA MUREŞ 7.14 art.1 lit.A și D
ORAŞ TEIUŞ 4.61 art.1 lit.A și D
ORAŞ ZLATNA 2.69 art.1 lit.A și C
ALBAC 8.19 art.1 lit.A și D
ALMAŞU MARE 2.50 art.1 lit.A și C
ARIEŞENI 5.20 art.1 lit.A și D
AVRAM IANCU 0.70 art.1 lit.A și B
BERGHIN 0.53 art.1 lit.A și C
BISTRA 2.66 art.1 lit.A și C
BLANDIANA 16.09 art.1 lit.A și D
BUCERDEA GRÂNOASĂ 0.88 art.1 lit.A și B
BUCIUM 2.14 art.1 lit.A și C
CÂLNIC 4.13 art.1 lit.A și D
CENADE 1.91 art.1 lit.A și C
CERGĂU 1.22 art.1 lit.A și C
CERU-BĂCĂINŢI 0.00 art.1 lit.A și B
CETATEA DE BALTĂ 0.65 art.1 lit.A și B
CIUGUD 11.97 art.1 lit.A și D
CIURULEASA 5.32 art.1 lit.A și D
CRĂCIUNELU DE JOS 0.93 art.1 lit.A și C
CRICĂU 2.03 art.1 lit.A și C
CUT 0.79 art.1 lit.A și B
DAIA ROMÂNĂ 7.99 art.1 lit.A și D
DOŞTAT 0.99 art.1 lit.A și B
FĂRĂU 0.00 art.1 lit.A și B
GALDA DE JOS 2.02 art.1 lit.A și C
GÂRBOVA 6.04 art.1 lit.A și D
GÂRDA DE SUS 0.68 art.1 lit.A și C
HOPÂRTA 2.59 art.1 lit.A și C
HOREA 0.52 art.1 lit.A și B
IGHIU 4.52 art.1 lit.A și D
ÎNTREGALDE 1.82 art.1 lit.A și C
JIDVEI 1.51 art.1 lit.A și C
LIVEZILE 6.87 art.1 lit.A și D
LOPADEA NOUĂ 1.59 art.1 lit.A și C
LUNCA MUREŞULUI 2.75 art.1 lit.A și C
LUPŞA 3.83 art.1 lit.A și D
METEŞ 10.48 art.1 lit.A și D
MIHALŢ 1.56 art.1 lit.A și C
MIRĂSLĂU 2.04 art.1 lit.A și C
MOGOŞ 0.00 art.1 lit.A și B
NOŞLAC 4.40 art.1 lit.A și D
OCOLIŞ 0.00 art.1 lit.A și B
OHABA 1.69 art.1 lit.A și C
PIANU 2.52 art.1 lit.A și C
POIANA VADULUI 0.00 art.1 lit.A și B
PONOR 1.74 art.1 lit.A și C
POŞAGA 0.00 art.1 lit.A și B
RĂDEŞTI 3.94 art.1 lit.A și D
RÂMEŢ 0.00 art.1 lit.A și B
RIMETEA 7.06 art.1 lit.A și D
ROŞIA DE SECAŞ 1.25 art.1 lit.A și C
ROŞIA MONTANĂ 1.47 art.1 lit.A și C
SĂLCIUA 0.72 art.1 lit.A și B
SĂLIŞTEA 7.29 art.1 lit.A și D
SÂNCEL 0.77 art.1 lit.A și C
SÂNTIMBRU 10.70 art.1 lit.A și D
SĂSCIORI 3.08 art.1 lit.A și D
SCĂRIŞOARA 0.67 art.1 lit.A și B
ŞIBOT 3.42 art.1 lit.A și D
SOHODOL 4.19 art.1 lit.A și D
ŞONA 1.61 art.1 lit.A și C
ŞPRING 6.77 art.1 lit.A și D
STREMŢ 3.28 art.1 lit.A și D
ŞUGAG 1.75 art.1 lit.A și C
UNIREA 5.97 art.1 lit.A și D
VADU MOŢILOR 5.50 art.1 lit.A și D
VALEA LUNGĂ 7.42 art.1 lit.A și D
VIDRA 5.25 art.1 lit.A și D
VINŢU DE JOS 4.36 art.1 lit.A și D
Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO| 163 de ani de la MICA UNIRE, la Alba Iulia: “Hora Unirii” interpretată cu căldură în voce și simțire patriotică de trei tinere talente din județul Alba 

Publicat

în

VIDEO| 163 de ani de la MICA UNIRE, la Alba Iulia: “Hora Unirii” interpretată cu căldură în voce și simțire patriotică de trei tinere talente din județul Alba

Împlinirea a 163 de ani de la Unirea Principatelor Române înfăptuită în 1859 sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza vor fi sărbătoriți pe 24 ianuarie și la Alba Iulia, printr-o serie de manifestări omagiale. Cu acest prilej tinerele talente, de la Casa De Cultură a Studenților Alba Iulia,  Tudor Limbean – “Micul patriot”, Georgiana Zbutea (elevă) și Ioana Mărginean (studentă) interpretează “Hora Unirii”.

Citește și: 24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza

Citește și: VIDEO| 163 de ani de la MICA UNIRE, sărbătoriți la Alba Iulia: Slujbă religioasă și evocare istorică, în Piața Cetății

Materialul video, înregistrat pe esplanada Sălii Unirii, surprinde naturalețea și căldura celor trei voci, dar și expresia patriotismului, care trebuie să existe în fiecare dintre noi.

Electrica Furnizare Discount

Citește și: 24 ianuarie: Mica Unire şi ziua lui Badea Cârţan, un dac coborât de pe Columnă, zi cu dublă semnificație

“Hora Unirii” este o poezie de Vasile Alecsandri, publicată pentru prima dată în 1856, în “Steaua Dunării”, revista lui Mihail Kogălniceanu, titlul original fiind “Hora Unirei”. Se cântă mereu pe data de 24 ianuarie, când s-au unit Moldova și Țara Românească, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Muzica a fost compusă de Alexandru Flechtenmacher.

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Exponatul lunii ianuarie 2022 la muzeul municipal „Ioan Raica” Sebeş: Sava Henţia, „Baterie de artilerie la Calafat”, ulei pe pânză, 1897

Publicat

în

Exponatul lunii ianuarie 2022 la muzeul municipal „Ioan Raica” Sebeş: Sava Henţia, „Baterie de artilerie la Calafat”, ulei pe pânză, 1897

Exponatul lunii ianuarie 2022, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeş, este lucrarea „Baterie de artilerie la Calafat”, realizată în anul 1897 de pictorul Sava Henţia (1848-1904), originar din Sebeşel. Tabloul, intrat în anul 1969 în patrimoniul muzeului nostru, în colecția de artă plastică, are următoarele date tehnice: ulei pe pânză, dimensiuni – 93 x 53 cm, semnat – dreapta-jos, cu negru – „S. Henția” și datat „1897″.

În ceea ce privește compoziţia, deși destul de statică, aceasta este bine structurată, fiind adaptată formei dreptunghiulare, înguste, a pânzei. De altfel, majoritatea picturilor realizate de Sava Henţia, în tehnica ulei pe pânză, care redau scene din război, au aproximativ aceeași formă.

În lucrarea de față, artistul a imortalizat o baterie de artilerie românească angajată în luptă, în centrul scenei fiind surprins un tun Krupp, redat minuţios, cu care un servant era pe punctul să lanseze un obuz spre oraşul Vidin, situat pe celălalt mal al Dunării. Alţi cinci militari aşteptau în apropiere să reîncarce tunul după executarea focului. Ostilităţile erau în toi, după cum o dovedesc fuioarele şi rotocoale de fum vizibile la orizont, produse de exploziile proiectilelor. În ciuda asaltului care părea susţinut, şi turcii ripostau, un obuz tras de artileria acestora lovind undeva în apropierea platformei de lemn care susţinea tunul, explozia surprinsă în prim-planul compoziţiei, împrăştiind flăcări, fum şi resturi de şrapnel. În tot acest timp, în partea stângă, în vecinătatea platformei, sunt prezenţi cinci ofiţeri români, ce afişează o atitudine degajată, teatrală chiar, aşteptând parcă următoare etapă a atacului. În faţa acestora, urcat pe metereze, cu chipiul în mâna dreaptă, ridicată, dând semnalul de executare a focului, se afla însuşi domnitorul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, viitorul rege Carol I. În dreapta, în plan apropiat, sprijinindu-se în sabie şi ţinând în mâna dreaptă un binoclu, a fost redat comandantul bateriei, locotenentul Ştefan Stoika, sub a cărui comandă directă s-a aflat bateria Carol, și care privea în direcţia grupului de ofiţeri.

Electrica Furnizare Discount

Lucrarea, deşi finalizată la aproape 20 de ani de la acel eveniment istoric care a schimbat radical destinul României, se încadrează în seria celor executate de Sava Henţia ca urmare a participării sale la Războiul de Independență (1877-1878), în calitate de „pictor de front”, alături de alţi mari artişti plastici români ai vremii, ca Nicolae Grigorescu, George Demetrescu Mirea şi Carol Popp de Szathmári. Sava Henţia s-a aflat acolo ca protejat al generalului dr. Carol Davila, care îi pusese la dispoziţie un act semnat chiar de el, pe care trebuia să-l poarte în permanenţă asupra sa, deoarece îi permitea liberă trecere şi obţinerea de ajutor, atunci când avea nevoie.

Inspirat de cele văzute pe front, Sava Henţia a realizat numeroase desene şi uleiuri, care au avut ca tematică acel război, imortalizând însă și scene din spatele liniilor. A fost fascinat mai ales de ambianţa unităţilor de artilerie, între lucrările realizate, scenele de bivuac fiind cel mai des întâlnite. Majoritatea desenelor şi uleiurilor sale, inspirate de Războiul de Independență, au fost achiziţionate pentru a face parte din colecţia regală.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare