ASTĂZI| Ședintă ordinară a CL Sebeș: Aprobarea lucrărilor pentru exteriorul Liceului Sportiv și acord de parteneriat între Municipiul Sebeș și CNAIR, pe ordinea de zi

Consiliului Local al Municipiului Sebeş este convocat în ședință publică ordinară miercuri, 23 decembrie 2020, ora 10.00.

Ședința se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 52l din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sebeș nr. 19/2009 cu modificările și completările ulterioare.

ELIT

Printre proiectele care vor fi supuse aprobării în cadrul acestei ședințe se află proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corp clădire A inclusiv reamenajări exterioare din strada Lucian Blaga, nr.76” și aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Municipiul Sebeș și Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A (C.N.A.I.R), scrie sebesinfo.ro

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l al HCL nr.169/2020 privind aprobarea Proiectului tehnic a Detaliilor de execuție și a Devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Petrești”, proiect nr.1/2019 și aprobarea Devizului general actualizat și a Anexei privind descrierea sumară a investiției.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corp clădire A inclusiv reamenajări exterioare din strada Lucian Blaga, nr.76”-proiect35/2016.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1, Anexei 2 și Anexei 3 la HCL nr.114/2018 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 2 la HCL 52/2018 privind aprobarea Devizului general actualizat și aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare clădiri existente(Corp A, Corp B, Corp C, Sala de festivități, Sala sport, Internat)-Corp B”.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l al HCL nr.124/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții(DALI) pentru obiectivul de investiții „Transformare imobil fosta centrală termică Aleea Parc-Municipiul Sebeș, în Creșă”, proiect nr.1373/2017 și aprobarea Devizului general actualizat și a Anexei privind descrierea sumară a investiției.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.l din HCL 197/2018 privind aprobarea Devizului General centralizat și a Devizului pe obiect aferent investițiilor incluse în categoria A aferente Proiectului „Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Sebeș”-cod 123192 și depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Sebeș” cod proiect 123192 și a cheltuielilor legate de proiect.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Ni stor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Municipiul Sebeș și Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A (C.N.A.I.R).
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

9. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș, a obiectivului de investiții:„Centrală termică-1 buc.”amplasată în Municipiul Sebeș, str.Depozitelor, nr.2.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeș ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi: Unirii și Grădinilor, Petrești, Municipiul Sebeș.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării unui număr de 28 contracte având ca obiect închirierea unor terenuri cu destinația pășunat -cosit și aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 31 loturi teren (pajiști permanente) aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș, în suprafață totală de 419,77 ha.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 212/2020 privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preunivesitar de stat.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Școlii situat în localitatea Răhău, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la H.C.L nr.3/2020 privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative ce se vor desfășura în cursul anului 2020.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ și a RLU – proiect nr.22/2019 „ Amenajare teren de sport 600 mp și împrejmuire,, pe teren extravilan în partea de nord est a Municipiului Sebeș spre Daia Română tarla Slatină cu acces din DJ 106K, teren în suprafață de 5975,00 mp, conform CF 76452, Nr. Cad 76452 proprietatea Iui Dura loan și Dura Dorina cu domiciliul în Municipiului Sebeș, str. Peneș Curcanul, nr. 2, jud. Alba
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Ni stor
Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ și a RLU – proiect nr.l5/2020 „Parcelare de teren în 4 Ioturi pentru locuințe individuale și drum de acces,, teren în suprafață studiată de 8226,00 mp și suprafață proprietate privată analizată de 3100,00 mp. conform CF 84488, Nr. Cad 84488 proprietatea lui Pavel Constantin și Pavel Luminița Paraschiva cu domiciliul în localitatea Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.27, sc. D, ap.12, jud. Brașov.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ și a RLU – proiect nr.7/2020 „Unificare parcele,, Sebeș, str. Sălane, nr. 29, jud. Alba, beneficiar Goța Aurelian și Goța Corina Adriana cu domiciliul în Petrești, str. Progresului nr. 25, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului „ APEDUCT” aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul privat, jud.Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

19. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului teren în suprafață de 11.650 mp, înscris în CF nr.86186 Sebeș, din domeniul privat al Municipiului Sebeș în domeniul public al Municipiului Sebeș.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Toporașilor, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Mureșului, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Ion Creangă, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Florilor, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Alunelului
– tronson 1, aflat în intravilanul UAT Sebeș – domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Alunelului
– tronson 2, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Piața Dacia, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Zambilelor, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Șurianu, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului „drum” situat administrativ în extravilanul UAT Sebeș, jud. Alba, în sectorul cadastral nr. 8.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Sebeș, Județul Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din blocul 12 AB – cartier Valea Frumoasei și blocul 53CD – cartier Lucian Blaga- locuințe pentru tineri construite prin programul ANL.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Principală situat în Localitatea Răhău, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Deasupra, situat în Localitatea Răhău, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Bisericii situat în Localitatea Răhău, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locala, juridică și de disciplină.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Scurtă situat în Localitatea Petrești, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Dumbrava situat în Localitatea Petrești, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada 24 Ianuarie situat în localitatea Petrești, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Ulița de Jos situat în Localitatea Lancrăm, aflat în intravilanul UAT Sebeș-domeniul public, jud.AIba.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada După Grădini situat în Localitatea Lancrăm, aflat în intravilanul DAT Sebeș-domeniul public, jud.Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

40. Privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru mai multe obiective de investiții, executate din fonduri IID.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

41. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sebeș în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Sebeș, începând cu anul 2020.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locala, juridică și de disciplină.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenției ce urmează a fi acordată Asociației Diakoniewerk Internațional, pe anul 2021, precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenției ce urmează a fi acordată Filantropiei Ortodoxe Sebeș pe anul 2021, precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului Strada Depozitelor aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud.Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro