Ziarul Unirea

ADMITERE la UAB, sesiunea a doua: Peste 1.000 de locuri la programele de licență și masterat. Oferta educațională

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are peste 1.000 de locuri disponibile la programele de licență și masterat în a doua sesiune de admitere. Înscrierea candidaților începe din 7 septembrie.  

UAB01Astfel, la programele de licență sunt disponibile 849 de locuri dintre care 60 de locuri finanțate de la bugetul de stat și 181 de locuri la ID. La programele de masterat sunt disponibile 438 de locuri dintre care 20 finanțate de la bugetul de stat. Pe lângă acestea, UAB are disponibile și locuri pentru candidații români de pretutindeni.

ELIT

AICI locurile disponibile la programele de licență.

AICI locurile disponibile la programele de masterat.

Universitatea din Alba Iulia are 5 Facultăți, fiecare cu programe de licență și masterat: Istorie și filologie, Științe economice, Științe exacte și inginerești, Drept și științe sociale și Teologie ortodoxă.

ADEZIUNE PLUS ALBA

Admiterea se organizează în perioada 7 septembrie – 25 septembrie 2015, conform următorului calendar:

 • 7 septembrie – 17 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 13 septembrie);
 • 18 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul), interviuri masterate;
 • 19 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;
 • 21 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;
 • 21 septembrie – 25 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

LICENȚĂ: Condiţiile şi procedura înscrierii la concursul de admitere. 
Art. 8 – (1) Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere). Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.
(2) La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:
– diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original;
– cartea de identitate în copie xerox;
– certificatul de naştere în copie legalizată;
– adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;
 pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă este necesar ca pe adeverinţa medicală să fie menţionat dacă este apt pentru efort fizic.
 pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente:Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;
– foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;
– 2 fotografii tip buletin de identitate.
– dosar tip plic.
(3) Absolvenţii de liceu din promoţia 2014/2015 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverinţa-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
(4) În cazul în care formularul tipizat al diplomei de bacalaureat sau al adeverinţei-tip menţionată mai sus nu cuprinde rubrici cu notele obţinute de candidaţi la probele examenului de bacalaureat, candidaţii vor aduce o dovadă oficială scrisă din partea instituţiei (liceului) la care au susţinut bacalaureatul, cu menţionarea notelor şi a mediei generale de bacalaureat.
(5) Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi concursuri şcolare şi doresc să fie admişi fără concurs, potrivit prevederilor prezentei Metodologii, vor anexa la cererea de înscriere diploma de premiu, în original sau copie legalizată. Pentru înmatriculare, ei vor trebui să aducă originalul diplomelor pe baza cărora au fost admişi.

Art. 9 – (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 RON. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă.
(2) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi de la Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere.
(3) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate (profesori, educatori/învăţători, maiştri instructori). Pentru aceasta, candidaţii trebuie să prezinte o adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru didactic a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii nr.1/2011 în vigoare la data desfăşurării concursului.
(4) Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.
(5) Scutirea de la plata taxelor de înscriere se face o singură dată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
(6) Scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile alineatelor precedente, se aplică doar pentru candidaţii absolvenţi de liceu promoţia 2015.

MASTERAT: Admiterea la studii universitare de master se face prin concurs.
(2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master într-un domeniu se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei tematici şi bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.
(3) Concursul de admitere se organizează pe locuri finanţate prin granturi de sudii şi pe locuri cu taxă, în limita numărului de locuri aprobate prin Ordin al M.E.N. şi prin Hotărâre a Senatului.
(4) Un candidat se poate înscrie la concursul de admitere pentru ambele categorii de locuri (finanţate prin granturi de studii şi cu taxă) sau numai pentru o categorie de locuri. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii o singură dată pentru un program de master.
(5) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.
(6) Cuantumul taxelor şi condiţiile achitării acestora sunt stabilite de Senat cu cel puţin 15 zile înaintea începerii concursului de admitere.

Art. 4. (1) Admiterea se face, în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.
(2) Candidaţii care optează pentru locurile finanţate prin granturi de studii(indiferent dacă au optat şi pentru locurile cu taxă) sunt admişi pe baza următoarelor criterii:
a) media de la examenul de licenţă – 50%;
b) interviu sau/şi lucrare scrisă – 50%.
(3) Interviul este o probă orală constând într-o discuţie cu candidaţii pe baza unei tematici din domeniul de specializare.
(4) Lucrarea scrisă va consta dintr-un articol, eseu original, studiu sau referat  ştiinţific întocmit de candidat pe baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice proprii şi a bibliografiei recomandate. Lucrarea va avea 10-15 pagini şi va fi susţinută de candidat în faţa comisiei de concurs. Lucrarea urmăreşte să pună în evidenţă capacitatea candidaţilor de a aborda şi trata, aplicând metodologia specifică domeniului, o temă de cercetare.
(5) Probele, tematicile şi bibliografia pentru fiecare program de masterat sunt elaborate de către departamente, aprobate de Consiliile facultăţilor şi afişate pe site-ul Universităţii.
(6) Candidaţii care optează doar pentru locurile cu taxă sunt admişi pe baza mediei de la examenul de licenţă.
(7) Ocuparea locurilor finanţate prin granturi de studii şi a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu. În conformitate cu Legea nr. 224/11.07.2005, locurile finanţate prin granturi de studii se ocupă anual, în funcţie de punctele – credit acumulate de la începutul studiilor şi media generală la finele anului anterior.

Art. 5. (1) Probele orale se susţin în faţa unei comisii de specialitate formată din trei cadre didactice  şi un secretar tehnic. Dintre cele trei cadre didactice se desemnează un preşedinte, care are rolul de a conduce desfăşurarea probelor. Probele se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisiile de admitere, care se afişează cu o zi înainte de începerea fiecărei probe. La intrarea în sală candidaţii trebuie să prezinte buletinul de identitate şi legitimaţia de concurs. Modul concret de desfăşurare a probelor se stabileşte de către comisiile de concurs în funcţie de specificul disciplinelor şi al probelor practice. Candidaţii care nu s-au prezentat la aceste probe sunt excluşi din concursul de admitere pentru locurile finanţate prin granturi de studii şi rămân în concurs pentru locurile cu taxă.
(2) Pentru admiterea la studii universitare de master  a candidaţilor români care sunt absolvenţi de studii din străinătate precum şi  a candidaţilor străini se constituie Comisia de admitere pentru candidaţii care au absolvit studii în străinătate din cadrul Biroului programe comunitare.

Art. 6. (1) În cazul existenţei pe ultimele locuri a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală de admitere, departajarea se face aplicând în ordine următoarele criterii:
a) suma notelor (mediilor) probelor de concurs;
b) nota la interviu sau/şi lucrarea scrisă, examenul scris;
c) media la examenul de licenţă.
(2) În toate cazurile în care, după aplicarea criteriilor de departajare, continuă să existe doi sau mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie pe ultimele locuri, depăşindu-se astfel cifra de şcolarizare, departajarea se face printr-oprobă orală tip interviu la care au obligaţia să se prezinte toţi candidaţii în cauză. Rezultatele acestei probe sunt definitive.

Art. 7. (1) Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs în cuantum de 150 RON. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.
(2) La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 1. Diploma de licenţă în original.
 2. Copie legalizată după certificatul de naştere.
 3. Copie xerox după cartea de identitate.
 4. Copie legalizată după certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui înscris pe actele de studii).
 5. Adeverinţă medicală.
 6. 2 fotografii tip buletin/carte de identitate.
 7. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor achita şi prima tranşă (cel puţin) a taxei de studiu.
 8. Binecuvântarea ierarhului (în cazul specializărilor teologice).
 9. Dosar plic

(D.S.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

A prezentat polițiștilor un permis de conducere italian, care se presupune că este fals. Tânăr din Lunca Mureșului, CERCETAT de polițiști

Polițiștii din Ocna Mureș au oprit, în data de 11 ianuarie, un tânăr din comuna Lunca Mureșului, care a prezentat… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia conduce în topul orașelor cu cele mai multe inițiative de dezvoltare inteligentă: De două ori mai multe proiecte ca și Clujul

Alba Iulia conduce în topul orașelor cu cele mai multe inițiative de dezvoltare inteligentă: De două ori mai multe proiecte… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

1 comentariu

Așa zis-a Burebista 4 septembrie 2015 at 9:41

Pe măsură ce se înmulțesc locurile, scade calitatea învățământului. Și așa e renumită porecla „1 Aprilie”, s-au gândit că e normal să o onoreze.

Comentariile sunt oprite