Ziarul Unirea

ADMITERE 2020: ISU Alba recrutează candidați pentru formarea iniţială a personalului MAI: Condiții și termen limită pentru înscrieri

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” al Judeţului Alba selecţionează candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ pentru formarea iniţială apersonalului MAI -sesiunea 2020

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

ELIT

Cererile de înscriere la concursurile de admitere se depun la sediul Inspectoratuluipentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba până la data de 16 Iunie 2020.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

CONDIŢII ȘI CRITERII DE RECRUTARE

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f)să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g)să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l)să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

m)să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

n)să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

o)să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe / în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

p)Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

DOSARUL DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratuluipentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Albaun dosar plic cuprinzând următoarele documente:

a)diploma de bacalaureat (copie) –pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2020;

b)foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);

c)copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
d)copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;

e)copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

f)curriculum vitae –Europass (CV);

g)autobiografia;

h)tabelul nominal cu rudele candidatului;

i)cazierul judiciar;

j)1 fotografie color 9×12 cm;

k)fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

l)declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.

Copiile documentelor prevăzute la literele b), c), d), e) șif) se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele prevăzute pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la paragraful anterior nu se mai realizează.Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Dosarele de recrutare se depun la sediul Inspectoratuluipentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba, până la data de 24 Iunie 2020.

SUSȚINEREA PROBELOR ELIMINATORII

Probele eliminatorii se susțin la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7-15 iulie 2020, potrivit planificării Direcției Generale Management Resurse Umane a MAI care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteiape site-ul MAIla secțiunea Carieră/instituții de învățământ/formare profesională.

În vederea susținerii probelor eliminatorii, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 sau în anexa nr. 31la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene.

EXAMINAREA MEDICALĂ

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI.Candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, precum și candidații la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, specializarea aeronave și motoare de aviație, se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul Naționalde MedicinăAeronautică și Spațială General doctor aviator Victor Anastasiu București”.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresa de webwww.mai.gov.ro.• Înscrierile se fac la sediul unităţii din Alba Iulia, Str. A.I.Cuza nr.10, în zilele lucrătoare, între orele 0900-1500.• Informaţii suplimentare la tel.0258/810411, int.27007; 27119; 27121.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

A prezentat polițiștilor un permis de conducere italian, care se presupune că este fals. Tânăr din Lunca Mureșului, CERCETAT de polițiști

Polițiștii din Ocna Mureș au oprit, în data de 11 ianuarie, un tânăr din comuna Lunca Mureșului, care a prezentat… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro