Rămâi conectat

Ştirea zilei

„Ziua Învierii! Să ne Luminăm cu prăznuirea şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm”

Publicat

în

† A N D R E I,
din harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi locţiitor de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia iubitului cler, cinstitului cin monahal şi dreptmăritorilor creştini, mângâiere de la Hristos Cel ce cu Învierea Sa toate le-a umplut de lumină, iar de la noi, sfântă binecuvântare! Lumina vieţuirii bune
Iubiţi credincioşi,
La Sărbătoarea Paştilor toate sunt pline de lumină. Aşa ne spune Sfântul Ioan Damaschinul în slujba Învierii: „Acum toate s-au umplut de lumină: şi cerul, şi pământul, şi cele de dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit”.
Dacă toată făptura s-a luminat şi s-a întărit de Paşti, cu atât mai mult s-a luminat şi s-a întărit omul credincios. Creştinul este omul învierii şi al luminii, iar lumina îi vine de la Hristos Cel înviat. Mântuitorul spune: „Eu sunt lumina lumii; cel ce îmi urmează, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12).
Instinctiv, omul are aversiune faţă de întuneric şi-i place lumina pentru că, din punct de vedere spiritual, întunericul vine de la diavolul şi lumina vine de la Hristos. Hristos este Lumina, este Soarele Dreptăţii, El inaugurează prin înviere „Ziua cea de-a Opta”, care n-are sfârşit. De aceea adevăratul credincios este „omul zilei şi al luminii”. Sfântul Pavel ne îndeamnă: „Să lepădăm dar lucrurile întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua, nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă” (Romani 13, 12-13).
Sfântul Ioan Teologul, vrând să-L definească pe Dumnezeu Cel nedefinibil, zicea că „Dumnezeu este lumină şi niciun întuneric nu este întru El” (1 Ioan 1,5). Dacă afirmăm că suntem credincioşi, dar totuşi umblăm întru întuneric, ne dovedim a fi nişte impostori. Sfântul Ioan îşi continuă raţionamentul astfel: „Dacă zicem că avem împărtăşire cu El şi îmblăm în întuneric, minţim şi nu săvârşim adevărul. Iar dacă umblăm întru lumină, precum El este lumină, atunci avem împărtăşire unul cu altul, iar Sângele lui Iisus – Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 1,6-7).
De ce preferă, totuşi, unii oameni, întunericul? Ne răspunde Domnul Hristos: „Oricine face rele urăşte lumina şi nu vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească” (Ioan 3,20). Din nefericire, adeseori, noi toţi, ne petrecem viaţa în întuneric. Iar strigătul Sfântului Andrei Criteanul l-am putea exprima cu toţii: „În noapte viaţa mea mi-am petrecut pururi, că întuneric s-a făcut mie şi negură adâncă noaptea păcatului, ci ca pe un fiu al zilei, arată-mă, Mântuitorule”.
Sfântul Pavel, adresându-ni-se nouă, creştinilor, ne zice: „Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu sunteţi ai nopţii, nici ai întunericului” (1 Tesaloniceni 5,9). În calitate de fii ai Luminii, ai Învierii şi ai zilei, trebuie să fim oameni buni. În acest sens Sfântul Ioan Teologul este categoric: „Cel ce zice că este în lumină şi pe fratele său îl urăşte, acela este în întuneric până acum. Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, iar sminteală nu este în el. Iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui” (1 Ioan 2,9-11).
Cea mai frumoasă cântare din slujba Învierii are, în acest sens, un text minunat: „Ziua Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem „fraţilor” şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le””.
Iubiţi fraţi creştini,
Vieţuirea noastră ca „fii ai Luminii şi ai Învierii” trebuie să fie „una bună”. În Predica de pe Munte Domnul Hristos ne face atenţi la acest lucru: „Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprinde cineva făclie şi o pune sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât, să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5,14-15).
Nu este uşor a vieţui frumos, dar este plăcut şi lui Dumnezeu, şi oamenilor. Sfântul Antonie cel Mare, experimentând acest lucru, ni-l mărturiseşte şi nouă: „Recunoştinţa către Dumnezeu şi vieţuirea cea bună sunt roadele omului care place lui Dumnezeu. Şi precum roadele pământului nu se coc într-un ceas, ci după vreme şi ploi şi îngrijire, aşa şi roadele oamenilor se fac minunate prin nevoinţă, prin luare aminte, prin stăruinţă de vreme îndelungată, prin înfrânare şi prin răbdare”.
O vieţuire bună se dobândeşte prin stăruinţă şi prin efort duhovnicesc susţinut. Iar vieţuirea aceasta bună nu-i teoretică, ci dă roade. Mântuitorul Hristos ne dă criteriul după care-i cunoaştem pe oamenii care răspândesc lumină prin faptele bune: „După roadele lor îi veţi cunoaşte: au doar culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele” (Matei 7,16-27).
Se vorbeşte mult de legătura dintre credinţă şi faptele bune. Sfântul Iacov ne spune că dacă credinţa nu are fapte, „e moartă în ea însăşi” (Iacov 2,17). Credinţa şi faptele bune sunt strâns legate. Credinţa grăieşte prin roadele ei. Nu există credinţă adevărată fără roadele faptelor bune, şi nici roade de fapte bune fără pomul credinţei.
Chiar dacă s-ar părea naivă, este foarte sugestivă o pildă pe care ne-a lăsat-o Părintele Iosif Trifa: „Credinţa şi faptele bune sunt cele două vâsle ale bărcii vieţii noastre. Ele lucrează mână în mână. Barca vieţii noastre înaintează spre ţărmul mântuirii numai când vâslesc cele două vâsle: credinţa şi faptele bune”.
Faptele noastre trebuie să lumineze, să aducă mângâiere şi bucurie. Cu ajutorul lor Îl mărturisim pe Hristos-Dumnezeul nostru, Cel înviat din morţi. Dacă, dimpotrivă, faptele noastre aduc întristare şi suferinţă, ele smintesc şi fac o contra-misiune.
În acest sens, Sfântul Apostol Pavel face un rechizitoriu aspru conaţionalilor săi iudei, care ni s-ar potrivi adeseori şi nouă, creştinilor: „Tu, cel care înveţi pe altul, pe tine însuşi nu te înveţi? Tu, cel care propovăduieşti: „Să nu furi!”, chiar tu furi? Tu, cel care zici: „Să nu săvârşeşti adulter!”, săvârşeşti adulter chiar tu? Tu, care te lauzi cu legea, Îl necinsteşti pe Dumnezeu, prin călcarea legii? Căci numele lui Dumnezeu din pricina voastră este hulit între neamuri” (Romani 2,21-24).
În vremurile de înflorire a vieţii creştine păgânii se converteau văzându-i pe creştini cât de frumos trăiesc. Vieţuirea lor era frumoasă şi contaminantă. Cât de necesară ar fi astăzi o asemenea mărturie într-o lume dezorientată şi încercată de o criză atât materială, cât şi spirituală!
Dreptmăritori creştini,
Lumina lui Hristos o primim încă de la Botez. De aceea Botezul se mai numeşte şi „Luminare”. În formula ce o foloseşte preotul la slujba Botezului, atunci când îl şterge pe noul botezat după ungerea cu Sfântul Mir, zice: „Botezatu-te-ai, luminatu-te-ai, miruitu-te-ai, sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.
Noi ştim că acest an a fost dedicat de Sfântul Sinod Botezului şi Cununiei, pe temeiul importanţei ce o are familia creştină în viaţa societăţii.
Or, harul primit prin Sfintele Taine lucrează în noi, iar dacă noi conlucrăm cu acesta, devenim oameni ai luminii. Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă la această conlucrare zicând: „Puneţi şi din partea voastră toată sârguinţa şi adăugaţi la credinţa voastră, fapta bună, iar la fapta bună, cunoştinţa; la cunoştinţă, înfrânarea; la înfrânare, răbdarea; la răbdare, evlavia; la evlavie, iubirea frăţească; iar la iubirea frăţească, dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în noi şi tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără de roade în cunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos (2 Petru 1,5-8).
În oamenii sfinţi, care au conlucrat cu harul, acesta adeseori s-a manifestat ca lumină. Citim în Pateric că „a fost un om care se numea Avva Pamvo şi despre acesta se povesteşte că trei ani a petrecut rugându-se lui Dumnezeu şi zicând: „Să nu mă slăveşti pe pământ!”. Şi atât l-a slăvit Dumnezeu, încât nu putea cineva să se uite la faţa lui, de slava care o avea!”.
Iar Sfântul Simeon Noul Teolog ne povesteşte: „Adesea vedeam Lumina, uneori ea îmi apărea înăuntrul meu, când sufletul meu avea pace şi linişte, sau nu îmi apărea decât departe, şi chiar se ascundea cu totul. Mă încerca atunci o imensă mâhnire, crezând că nu o voi revedea niciodată. Dar, de îndată ce reîncepeam să vărs lacrimi, îndată ce mărturiseam o deplină lepădare de tot, asemenea soarelui care alungă grosimea norilor, astfel Tu, Cel Nevăzut, mi te arătai ziua şi noaptea”.
Iubiţi fraţi şi surori,
Lumina lină a Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, nu ne covârşeşte fiinţa doar în viaţa aceasta, ci ne urmează şi în eternitate. De aceea, când unul dintre cei dragi pleacă, Îi zicem lui Dumnezeu: „Odihneşte, Dumnezeule, pe robul Tău, şi-l aşează în rai, unde cetele sfinţilor, Doamne, şi drepţii ca luminătorii, strălucesc”.
Iar locul în care să-l aşeze să fie un „loc luminat, loc de verdeaţă, loc de odihnă”. În acest loc sublim L-am rugat pe Dumnezeu, în lunile ce au trecut, să-l aşeze şi pe vrednicul de pomenire, Mitropolitul nostru, Bartolomeu Anania.
După Învierea cea de Obşte şi după Judecata Universală – ne spune Părintele Stăniloae – în Împărăţia lui Dumnezeu „faţa luminoasă a lui Hristos va lumina pe toţi şi pe toate. Lucrurile nu vor mai apărea ca independente de persoane, ci ca un conţinut comun al lor, ca un mediu de manifestare a iubirii lui Hristos şi a persoanelor îngereşti şi omeneşti într-un pan-personalism al comuniunii desăvârşite.”
Atunci vom exclama dimpreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur: „Unde îţi este, moarte, boldul tău? Unde îţi este, iadule, biruinţa ta? Înviat-a Hristos, şi tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos, şi au căzut diavolii. Înviat-a Hristos, şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos, şi viaţa stăpâneşte. Înviat-a Hristos, şi niciun mort nu mai este în groapă”.
Învăluit de lumina acestor sentimente sfinte pe care ni le prilejuieşte Învierea Mântuitorului, vă îmbrăţişez cu sfântă dragoste şi îmi iau rămas bun de la frăţiile voastre, după ce 25 de ani L-am slujit pe Dumnezeu împreună, vă urez „Sărbători fericite!” şi vă zic:
„Hristos a înviat!”
† A N D R E I,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi locţiitor de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

16-18 mai: Caravana mobilă pentru screeningul cancer de col uterin va ajunge zilele acestea în judeţul Alba. Programul caravanei

Publicat

în

16-18 mai: Caravana mobilă pentru screeningul cancer de col uterin va ajunge zilele acestea în judeţul Alba. Programul caravanei

Caravana mobilă pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezentă în perioada 16-18 mai în localităţile Vinţu de Jos, Pianu, Sebeş, Dostat şi Spring, din judeţul Alba.

Invităm femeile din grupul ţintă 24-29 de ani să participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuită Babeş-Papanicolaou, program dedicat promovarii prevenirii şi depistării precoce a cancerului de col uterin.

Elit - Gustul Desăvârșit

În cadrul acestei acţiuni, femeile cu vârsta între 24 şi 29 de ani vor beneficia de consult de specialitate şi le vor fi recoltate probe pentru testare Babeş Papanicolau, în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin.

Programul caravanei în perioada 16-18.05.2022 este următorul:

– Vinţu de Jos – 16.05.2022, începând cu ora 17.30;
– Pianu – 16.05.2022, începând cu ora 18.30;
– Sebeş – 17.05.2022, începând cu ora 11.00 (Casa de Cultură);
– Dostat – 18.05.2022, începând cu ora 17.30;
– Spring – 18.05.2022, începând cu ora 18.30;

De asemenea, tot în cadrul acestor evenimente vor avea loc acţiuni de informare-educare-conştientizare cu scopul de a atrage atenţia autorităţilor publice asupra importanţei derulării unui screening de col uterin la nivel regiunii Centru, de a creşte numărul femeilor care se duc regulat la controale medicale şi care conştientizează importanţa depistării precoce a cancerului, precum şi de a influenţa percepţiile şi atitudinea societăţii pentru a schimba obiceiurile şi comportamentele membrilor săi.

„Vara asta lansăm o provocare pentru toate tinerele din grupa de vârstă 24-29 de ani, aceea de a avea grijă de propria sănătate!
Astfel, le invităm să pună grija pentru sănătate în topul listei lor de priorități!
Ca medic, recomand tinerelor să facă o vizită la medicul ginecolog obligatoriu, indiferent câte alte lucruri au de făcut. 5 minute dedicate vizitei la medicul ginecolog şi testării Babeş-Papanicolaou le poate feri de neplăceri și chiar le poate salva viața”, a declarat Sef Lucrări Dr. Cosmina Cristina UZUN, Manager Proiect.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

16 mai 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Publicat

în

16 mai 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

La nivelul județului Alba, luni, 16 mai 2022, s-au înregistrat 3 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.

Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 15 mai 2022, COVID-19 în Alba. 4 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53834 de persoane confirmate, 52431 persoane vindecate, 1.290 decese.

Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 241 teste, 148 PCR, 93 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 465454 mai exact, 356338 de teste PCR și 108968 de teste rapide.

Localitățile din care provin cele 3 noi cazuri de coronavirus:

ALBA IULIA – 1
CIUGUD – 1
SASCIORI – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate Populatie Incidenta Cazuri active
POŞAGA 893 2.24 2
RIMETEA 990 2.02 2
OHABA 583 1.72 1
VALEA LUNGĂ 3115 1.28 4
ORAŞ OCNA MUREŞ 13788 0.8 11
METEŞ 2751 0.73 2
LUPŞA 2836 0.71 2
MUNICIPIUL BLAJ 20622 0.68 14
SÂNTIMBRU 3019 0.66 2
ORAŞ TEIUŞ 7148 0.56 4
NOŞLAC 1816 0.55 1
CRICĂU 1965 0.51 1
MIRĂSLĂU 1945 0.51 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76685 0.51 39
LOPADEA NOUĂ 2494 0.4 1
ŞPRING 2537 0.39 1
ŞUGAG 2856 0.35 1
ORAŞ CUGIR 25354 0.32 8
MIHALŢ 3213 0.31 1
CIUGUD 3293 0.3 1
PIANU 3563 0.28 1
ORAŞ ZLATNA 7779 0.26 2
GALDA DE JOS 4414 0.23 1
ŞONA 4365 0.23 1
MUNICIPIUL AIUD 25133 0.2 5
MUNICIPIUL SEBEŞ 32855 0.12 4
ALBAC 1939 0 0
ALMAŞU MARE 1197 0 0
ARIEŞENI 1533 0 0
AVRAM IANCU 1411 0 0
BERGHIN 1882 0 0
BISTRA 4496 0 0
BLANDIANA 877 0 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2259 0 0
BUCIUM 1379 0 0
CÂLNIC 1932 0 0
CENADE 1046 0 0
CERGĂU 1629 0 0
CERU-BĂCĂINŢI 227 0 0
CETATEA DE BALTĂ 3061 0 0
CIURULEASA 1123 0 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2142 0 0
CUT 1272 0 0
DAIA ROMÂNĂ 3115 0 0
DOŞTAT 1014 0 0
FĂRĂU 1470 0 0
GÂRBOVA 2133 0 0
GÂRDA DE SUS 1467 0 0
HOPÂRTA 1157 0 0
HOREA 1898 0 0
IGHIU 7110 0 0
ÎNTREGALDE 551 0 0
JIDVEI 5301 0 0
LIVEZILE 1147 0 0
LUNCA MUREŞULUI 2540 0 0
MOGOŞ 744 0 0
OCOLIŞ 498 0 0
ORAŞ ABRUD 5141 0 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3743 0 0
ORAŞ CÂMPENI 7120 0 0
POIANA VADULUI 1041 0 0
PONOR 574 0 0
RĂDEŞTI 1271 0 0
RÂMEŢ 491 0 0
ROŞIA DE SECAŞ 1580 0 0
ROŞIA MONTANĂ 2690 0 0
SĂLCIUA 1367 0 0
SĂLIŞTEA 2327 0 0
SÂNCEL 2579 0 0
SĂSCIORI 6485 0 0
SCĂRIŞOARA 1486 0 0
ŞIBOT 2327 0 0
SOHODOL 1658 0 0
STREMŢ 2419 0 0
UNIREA 4823 0 0
VADU MOŢILOR 1268 0 0
VIDRA 1500 0 0
VINŢU DE JOS 5528 0 0


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Accident rutier la Abrud: Un șofer „alcoolizat” a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism

Publicat

în

Accident rutier la Abrud: Un șofer „alcoolizat” a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism

Un accident rutier a avut loc duminică, 15 mai, în Abrud, unde un șofer, cu o alcoolemie de 0,80 mg/l a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism.

La data de 15 mai 2021, în jurul orei 04.40, polițiștii din Abrud, au intervenit pe strada Gura Cornei din oraș, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Un bărbat de 32 de ani, din comuna Roșia Montană, în timp ce conducea un autoturism, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare