Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

Proiectul noii legi a salarizării a fost publicat de Ministerul Muncii. Vezi care sunt coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare

Publicat

în

Ministerul Muncii a publicat proiectul noii legi a salarizării unitare a bugetarilor, care are rolul de a elimina diferențele uriașe dintre salariile cele mai mici și cele mai mari pe care le iau în acest moment angajații de la stat. Luni ar putea avea loc negocieri cu funcționarii la Ministerul Muncii.

Iată noua formă a legii:

L E G E – C A D R U

Electrica Furnizare Discount

privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Parlamentul României adopta prezenta lege.

PARTEA I

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.

(2) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si ramân în mod exclusiv cele prevazute în prezenta lege.

Art. 2. – (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplica:

a) personalului din autoritaţi si instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autoritaţi publice, autoritaţi administrative autonome, precum si instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

b) personalului din autoritaţi si instituţii publice finanţate din venituri proprii si subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

c) personalului din autoritaţile si instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.

(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplica Bancii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supravegere a Asigurarilor si Comisiei de Supravegere a Sistemului de Pensii Private.

(3) Intra în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa funcţii de demnitate publica si asimilat acestuia, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici.

Art. 3. – Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:

a) caracterul unitar, în sensul ca reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natura salariala stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;

b) supremaţia legii, în sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii;

c) echitate si coerenţa, prin crearea de oportunitaţi egale si remuneraţie egala pentru munca de valoare egala pe baza principiilor si normelor unitare privind stabilirea si acordarea salariului si a celorlalte drepturi de natura salariala ale personalului din sectorul bugetar;

e) sustenabilitate financiara, prin stabilirea de majorari salariale în baza legilor speciale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar sa se reduca progresiv la un nivel sustenabil.

Art. 4. – Raportul între salariul de baza minim si cel maxim în sectorul bugetar este de 1 la 15.

Art. 5. – Prin legi speciale se stabilesc majorari salariale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar sa se încadreze în indicatorii macroeconomici stabiliţi anual, în concordanţa cu obiectivele si limitele din strategia fiscal-bugetara.

PARTEA a II-a

CAPITOLUL II

Reglementari comune

Art. 6. – Reglementarile din cuprinsul prezentei legi au ca scop urmatoarele:

a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar în raport cu importanţa, raspunderea, complexitatea activitaţii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitaţii;

b) stabilirea salariului de baza, a soldelor funcţiilor de baza si a indemnizaţiilor lunare de încadrare, ca principal element al câstigului salarial;

c) realizarea ierarhiei salariilor de baza, a soldelor si a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât si în cadrul aceluiasi domeniu, are la baza evaluarea posturilor, diferenţierea facându-se în funcţie de urmatoarele criterii:

– cunostinţe si experienţa;
– complexitate, creativitate si diversitatea activitaţilor;
– judecata si impactul deciziilor;
– influenţa, coordonare si supervizare;
– contacte si comunicare;
– condiţii de munca;
– incompatibilitaţi si regimuri speciale.

d) transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de baza, a soldelor funcţiilor de baza si a indemnizaţiilor lunare de încadrare, precum si a celorlalte drepturi salariale;

e) diferenţierea salariilor de baza, a soldelor funcţiilor de baza si a indemnizaţiilor lunare de încadrare în funcţie si de nivelul la care se presteaza activitatea: central, teritorial si local.

Art. 7. – (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile si autoritaţile publice se asigura de fiecare ordonator principal de credite.

(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învaţamânt preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(3) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa stabileasca salariile de baza, soldele funcţiilor de baza, indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, alte drepturi salariale în bani si în natura, sa asigure promovarea personalului în funcţii, grade si trepte profesionale si avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât sa se încadreze în sumele aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul propriu.”

Art. 8. – Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei si Internelor prin Agenţia Naţionala a Funcţionarior Publici, Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanataţii si Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii.

CAPITOLUL III

Elementele sistemului de salarizare

Art. 9. – (1) Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu responsabilitaţile postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia, importanţa sociala a muncii, condiţiile concrete în care aceasta se desfasoara, rezultatele obţinute, precum si cu criteriile prevazute la art. 6 lit. c).

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, soldele funcţiilor de baza si indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi în bani si natura, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.

Art. 10. – (1) Salariile de baza, soldele funcţiilor de baza si indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare cu valoarea coeficientului de ierarhizare corespunzator clasei 1, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.

(2) Coeficienţii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare sunt urmatorii:

Clasa    Coeficient de ierarhizare      Clasa      Coeficient de ierarhizare

1           1.00                                            56           3.89
2          1.03                                             57           3.99
3          1.05                                             58           4.09
4          1.08                                             59           4.19
5          1.10                                              60           4.29
6          1.13                                              61            4.40
7          1.16                                              62            4.51
8         1.19                                               63           4.62
9         1.22                                              64            4.74
10       1.25                                              65            4.86
11        1.28                                             66            4.98
12       1.31                                               67            5.10
13       1.35                                              68            5.23
14       1.38                                              69           5.36
15       1.41                                               70            5.50
16       1.45                                              71             5.63
17       1.49                                              72             5.77
18      1.52                                               73              5.92
19      1.56                                               74              6.07
20     1.60                                               75              6.22
21      1.64                                               76              6.37
22     1.68                                               77              6.53
23     1.72                                               78              6.70
24     1.77                                               79              6.86
25     1.81                                              80               7.03
26     1.86                                              81               7.21
27     1.90                                              82               7.39
28    1.95                                              83                7.58
29    2.00                                             84                7.76
30    2.05                                             85                7.96
31    2.10                                              86                8.16
32    2.15                                              87                 8.36
33   2.20                                              88                8.57
34   2.26                                              89                8.78
35   2.32                                              90                9.00
36   2.37                                              91                 9.23
37   2.43                                              92                  9.46
38   2.49                                              93                  9.70
39    2.56                                             94                  9.94
40    2.62                                             95                 10.19
41     2.69                                            96                 10.44
42    2.75                                             97                 10.70
43     2.82                                           98                 10.97
44     2.89                                           99                  11.25
45     2.96                                           100                11.53
46     3.04                                           101                11.81
47     3.11                                             102               12.11
48     3.19                                            103               12.41
49     3.27                                            104               12.75
50     3.35                                            105               13.10
51      3.44                                            106               13.45
52     3.52                                             107               13.90
53     3.61                                              108              14.15
54     3.70                                              109              14.63
55     3.79                                              110               15.00

(3) Valoarea coeficientului de ierarhizare corespunzator clasei de salarizare 1 se stabileste anual prin lege la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale si Ministerului Finanţelor Publice, se aproba pâna la sfârsitul lunii octombrie a fiecarui an, si este în concordanţa cu obiectivele si limitele din strategia fiscal-bugetara.

Art. 11. – (1) Clasele de salarizare si coeficienţii de ierarhizare pe baza carora se stabilesc salariile de baza, soldele funcţiilor de baza si indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile si alte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate corespunzator celor sapte familii ocupaţionale de funcţii bugetare, precum si pentru personalul din autoritaţile si instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, sunt prevazuţi în anexele la prezenta lege.

(2) Clasele de salarizare si coeficienţii prevazuţi în anexe pentru funcţiile de execuţie corespund nivelului minim al fiecarei funcţii, la care se adauga cinci gradaţii corespunzatoare transelor de vechime în munca.

(3) Transele de vechime în munca, în funcţie de care se acorda cele 5 gradaţii, respectiv clasele de salarizare, sunt urmatoarele:

– gradaţia 1 – de la 3 la 5 ani – 3 clase de salarizare;
– gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani – 2 clase de salarizare;
– gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani – 2 clase de salarizare;
– gradaţia 4 – de la 15 la 20 ani – 1 clasa de salarizare;
– gradaţia 5 – peste 20 ani – 1 clasa de salarizare.

(4) Gradaţia corespunzatoare transei de vechime în munca se plateste cu începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca, prevazuta la transa respectiva, prin acordarea claselor de salarizare prevazute la alin. (3), succesive celei deţinute de persoana încadrata pe funcţie de execuţie.

(5) Pentru acordarea gradaţiei corespunzatoare transei de vechime în munca, angajatorul va lua în considerare integral si perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(6) Funcţiile de demnitate publica alese si numite si cele asimilate funcţiilor de demnitate publica au un singur nivel de salarizare, care este corespunzator clasei de salarizare si coeficientului de ierarhizare.

SEC IUNEA 1

Salariile de baza, soldele funcţiilor de baza si indemnizaţiile lunare de încadrare

Art. 12. – (1) Salariile de baza se diferenţiaza pe funcţii în raport cu nivelul pregatirii profesionale, raspunderea în munca si experienţa, precum si cu nivelul de complexitate al activitaţii specifice fiecarui post.

(2) În cadrul fiecarei funcţii, salariile de baza se diferenţiaza pe grade în cazul studiilor superioare si studiilor superioare de scurta durata si pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, astfel încât sa se asigure posibilitatea

diferenţierii salariilor de baza individuale în raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienţa acesteia în munca. De regula, se utilizeaza 2, sau 3 grade si respectiv 2 sau 3 trepte profesionale.

(3) În cadrul fiecarui grad sau fiecarei trepte profesionale, diferenţierea salariilor de baza se face pe un numar de 5 gradaţii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime în munca, prevazute la art. 11.

Art. 13. – Diferenţierea salariilor de baza, a soldelor funcţiilor de baza si a indemnizaţiilor lunare de încadrare se realizeaza prin utilizarea unor coeficienţi de ierarhizare cuprinsi în intervalul 1,00, pentru funcţia cu cea mai mica responsabilitate, si 15,00, pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate în stat.

Art. 14. – (1) Pentru personalul care ocupa o funcţie de conducere, diferenţierea salariilor de baza se face potrivit art. 12, utilizându-se doua niveluri de salarizare corespunzatoare celor doua grade, care conţin sporul de vechime în munca la valoarea maxima.

(2) Nivelul de salarizare corespunzator gradului se stabileste de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.

(3) Persoanele care ocupa în condiţiile legii funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare si care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta lege pentru aceste funcţii, diminuat cu 10 clase de salarizare.

(4) Persoanele care la data intrarii în vigoare a prezentei legi ocupa funcţii în condiţiile prevazute la alin. (3) vor beneficia de o perioada tranzitorie de 5 ani în care sa obţina nivelul de studii impus de lege pentru exercitarea funcţiei de conducere. Dupa aceasta data, în cazul în care condiţiile de studiu nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe funcţii de execuţie existente în statul de funcţii al ordonatorului de credite.

Art. 15. – (1) Personalului care s-a aflat în concediu platit pentru cresterea si îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum si personalului ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, i se acorda, la reluarea activitaţii, salariul de baza aferent gradului sau treptei profesionale în care a fost încadrat anterior suspendarii.

(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradaţia corespunzatoare transei de vechime în munca se stabileste conform legilor speciale.

SECȚIUNEA a 2-a

Sporuri

Art. 16. – Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îsi desfasoara activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestata în timpul nopţii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Art. 17. – (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere se compenseaza cu timp liber corespunzator.

(2) În cazul în care munca prestata peste durata normala a timpului de lucru nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, conform alin. (1), în cel mult 3 luni, aceasta se plateste cu un spor de 75% aplicat la salariul de baza sau, dupa caz, cu un spor de 100% aplicat la salariul de baza pentru munca prestata în zilele de repaus saptamânal, de sarbatori legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza, în cadrul schimbului normal de lucru.

(3) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru si sporul prevazute la alin. (2) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 ore anual. În cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.

(4) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.

(5) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de funcţii.

Art. 18. – Pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza.

Art. 19. – (1) Sporurile si indemnizaţiile specifice domeniului de activitate ce se acorda personalului bugetar sunt prevazute în cuprinsul anexelor la prezenta lege.

(2) Coeficientul de ierarhizare prevazut de prezenta lege pentru funcţia de auditor conţine si sporul pentru complexitatea muncii.

(3) Coeficientul de ierarhizare prevazut de prezenta lege pentru funcţia de manager public conţine si sporul de manager public.

(4) Pentru persoanele care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia salariul de baza deţinut se majoreaza cu 4 clase de salarizare succesive.

Art. 20. – Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru condiţii de munca, precum si condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin Regulament elaborat de catre fiecare din ministerele coordonatoare ale celor sapte domenii de activitate bugetara – administraţie, sanatate, învaţamânt, justiţie, cultura, diplomaţie, aparare, ordine publica si siguranţa naţionala, care se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare vizate, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale si al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 21. – (1) Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor funcţiilor de baza sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, dupa caz.

(2) Suma sporurilor si indemnizaţiilor individuale nu va depasi 30% din salariul de baza, solda funcţiei de baza sau indemnizaţia lunara de încadrare.

(3) Guvernul poate aproba depasiri ale limitei prevazute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal si pentru condiţii temporare de munca care fac necesara acordarea unei plaţi suplimentare, cu respectarea limitei prevazute la alin. (1).

SECȚIUNEA a 3-a

Premii

Art. 22. – (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmatoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

SECȚIUNEA a 4-a

Alte drepturi

Art. 23. – (1) În cazuri excepţionale, posturile vacante si temporar vacante pot fi ocupate si prin cumul de funcţii, de personal angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante.

(2) Posturile vacante si temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitara si asistenţa sociala si funcţiilor de specialitate artistica, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate si numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzator funcţiei de baza. În astfel de situaţii nu sunt aplicabile prevederile art. 17.

Art. 24. – (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizeaza prin numirea temporara a unei persoane angajate care îndeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere si care nu a fost sancţionata disciplinar.

(2) În perioada prevazuta la alin. (1), persoana beneficiaza de salariul de baza aferent funcţiei de conducere respective.

Art. 25. – (1) Angajarea si promovarea personalului bugetar pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotarâri ale Guvernului, sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.

(2) În situaţia în care promovarea personalului bugetar în funcţie, grad sau treapta profesionala nu este reglementata prin statute proprii, promovarea se face de regula pe un post vacant existent în statul de funcţii.

(3) În situaţia în care nu exista un post vacant, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de munca în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

(4) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeaza pe baza criteriilor stabilite prin regulament cadru, ce se aproba prin hotarâre a Guvernului.

(5) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativele „foarte bun”, cel puţin de doua ori în ultimii 3 ani, de catre comisia desemnata prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentanţii salariaţilor.

(6) Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performanţelor profesionale individuale, de catre conducatorul instituţiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordare de calificative: „foarte bun”, „bun”, „satisfacator” si „nesatisfacator”.

(7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului cadru ce cuprinde principiile generale si care se aproba prin hotarâre a Guvernului.

(8) Ordonatorul principal de credite, în raport cu cerinţele postului stabileste criterii de selecţie proprii în completarea celor prevazute la alin. (7).

(9) Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performanţelor profesionale individuale, de catre conducatorul instituţiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordare de calificative: „foarte bun”, „bun”, „satisfacator” si „nesatisfacator”. Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale în conformitate cu criteriile enumerate la art. 6 lit. c) si pot stabili si alte criterii de evaluare în funcţie de specificul domeniului de activitate.

Art. 26. – În baza art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lunga durata (S).

Art. 27. – (1) Autoritaţile, instituţiile publice si unitaţile bugetare pot include în statele de funcţii si unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetara, prevazute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfasurarii activitaţii.

(2) Salariile de baza ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevazute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu funcţiile si salariile de baza prevazute în anexele la prezenta lege, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice si al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile publice.

Art. 28. – Personalul bugetar trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile specifice în domeniu.

Art. 29. – (1) Soluţionarea contestaţiilor în legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusa în termen de 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinţa a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile lucratoare.

(4) Împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemulţumita se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, dupa caz, instanţei judecatoresti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii soluţionarii contestaţiei.

Art. 30. – (1) Persoanele care ocupa funcţii de conducere în instituţiile si autoritaţile publice care sunt supuse restructurarii vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii, cu respectarea condiţiilor de vechime prevazute de lege.

(2) În cazul în care postul vacant este inferior postului pentru care persoana îndeplineste condiţiile impuse de lege, postul vacant va fi transformat la acel nivel.

(3) În situaţia în care în cadrul structurii organizatorice, aprobata potrivit legii, nu exista un post vacant, se transforma postul propriu al persoanei într-o funcţie de execuţie, corespunzatoare studiilor si condiţiilor de vechime ale acesteia.

Art. 31. – (1) Condiţia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere, în cazul exercitarii cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, precum si pentru funcţionarii publici care ocupa o funcţie publica de conducere, pe o perioada de 5 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

(2) Funcţionarii publici prevazuţi la alin. (1) sunt obligaţi sa îndeplineasca condiţia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în termenul prevazut, sub sancţiunea eliberarii din funcţia publica.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 32. – Anexele nr. I – VIII fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 33. – Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Art. 34. – (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi reîncadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime în munca avute în luna decembrie 2010 pe funcţiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale deţinute, stabilindu-se clasa de salarizare si coeficientul de ierarhizare corespunzator acesteia.

(2) La funcţiile publice unde s-au eliminat treptele de salarizare reîncadrarea personalului se va face la gradul deţinut.

(3) La funcţiile de conducere unde sunt prevazute doua grade de salarizare nivelul de salarizare corespunzator gradului, respectiv clasei de salarizare si coeficientului de ierarhizare se stabileste de ordonatorul principal de credite în funcţie de responsabilitatea, complexitatea si impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzatoare fisei postului.

Art. 35 – La trei zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contribuţii la acţiuni umanitare, burse, se constituie fondul Presedintelui României, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputaţilor si fondul Primului-ministru, care se aproba anual prin buget.

Art. 36. – La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:

1. Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare.

2. Art. 50 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile &i completarile ulterioare.

3. Art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Art. 21 alin. (1) si (2) din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din strainatate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1136 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Art. 24, alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Institutului Cultural Român, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modficarile si completarile ulterioare.

7. Art. 262, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Art. 9, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autoritaţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Art. 5, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţa nr. 49/2005 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 411/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Art. 66, alin. (1) din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009.

11. Art. 81 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Art. 69 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

13. Art. 41 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008.

14. Art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 135/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 15. Art. 9 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 301/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

16. Art. 10 din hotarârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si funcţionarea Autoritaţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare 17. Art. 30^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul  bugetar si a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

18. Art. 23 si 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici pâna la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda funcţionarilor publici în anul 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

19. Art. 23 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, precum si din cadrul altor unitaţi din sistemul justiţiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

20. Art. 24^1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

21. Art. 38 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

22. Art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea să alte drepturi ale poliţistilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

23. Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010.

24. Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile si unitaţile de învaţamânt care organizeaza pe lânga acestea activitaţi finanţate integral din venituri proprii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2004.

25. Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

Art. 37. – Prevederile din actele normative referitoare la detasare, delegare si mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinţa ramân în vigoare.

Art. 38. – Încalcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual, a indemnizaţiilor si, dupa caz, a soldelor funcţiilor de baza, la încadrarea, promovarea si avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. I. – La data intrarii în vigoare a prezentei legi Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitaţilor publice, a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (21) al articolului 94 se introduce un nou alineat, (22), cu urmatorul cuprins: „Nu se afla în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ sa desfasoare activitaţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe, cu excepţia funcţionarilor publici care exercita atribuţii ca auditor sau cu atribuţii de control.”

2. Alineatul (1) al articolului 96 se modifica dupa cum urmeaza: „Art. 96. – (1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activitaţi în domeniul didactic, al cercetarii stiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legatura directa sau indirecta cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fisei postului.”

Art. II. – (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului 2*) din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1096 din 24 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
„Art. 2* (1) – Salariile de baza corespunzatoare funcţiilor în care este încadrat personalul prevazut la art.1 se majoreaza, pe perioada cât îsi desfasoara activitatea în domeniul gestionarii asistenţei financiare comunitare sau în domeniul managementului proiectelor, cu 8 pâna la 16 clase de salarizare succesive faţa de clasa deţinuta în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotarâre a Guvernului.”

Art. III. – La data intrarii în vigoare a prezentei legi articolul 10 alineatul (3) din Legea nr.339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitaţilor administrativ-teritoriale judeţene si nlocale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa
cum urmeaza:
„Art. 10 (3) – Specialistii pregatiţi în managementul de proiect cu finanţare internaţionala, prevazuţi la alin. (1), beneficiaza, pe perioada cât îsi desfasoara activitatea în domeniul managementului proiectelor, de salarii de baza corespunzatoare funcţiilor în care sunt încadraţi, majorate cu 8 pâna la 16 clase de salarizare succesive faţa de clasa deţinuta, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotarâre a Guvernului.

Art. IV. – La data intrarii în vigoare a prezentei legi Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Art. 63 se modifica dupa cum urmeaza:

„Art. 63. – În cariera, funcţionarul public poate promova în funcţia publica, în condiţiile legii. Promovarea în clasa si promovarea în grade profesionale nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant.”

2. Art. 65* alin. (2) lit. b) se abroga.

3. Art. 67 se abroga.

4. Art. 69 alin. (3) lit. a) se abroga.

5. Art. 77 alin. (3) lit. d) se modifica dupa cum urmeaza:

„d) retrogradarea în funcţia publica pe o perioada de pâna la un an.”

Art. V. – La data intrarii în vigoare a prezentei legi hotarârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Art. 3 lit.
c) se modifica dupa cum urmeaza: ” c) dezvoltarea carierei – evoluţia ansamblului situaţiilor juridice si efectelor produse, prin mobilitate si promovare într-o funcţie publica superioara, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu al funcţionarului public si pâna în momentul încetarii acestui raport;”

2. Art. 127 lit. a) se modifica dupa cum urmeaza:

„a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinţa eliberata de compartimentul de resurse umane în vederea atestarii vechimii în gradul profesional din care se promoveaza;”

3. Art. 153 se abroga.

4. Anexa 6 se modifica dupa cum urmeaza: rândul urmator se elimina „Treapta

de salarizare…… |”. (Z.U.)

Sursa: stiripesurse.ro; Ministerul Muncii

Publicitate

Opinii - Comentarii

MESAJE de SFANTUL ANDREI. Ce SMS-uri, urări, felicitări, mesaje poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica de Sf. Andrei

Publicat

în

MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFÂNTUL APOSTOL ANDREI 2021 • Urări, felicitări şi sms-uri frumoase de Sfântul Andrei pentru cei care își sărbătoresc ziua numelui. ”La mulți ani de Sfântul Andrei”. Texte cu mesaje haioase și amuzante de Sf Andrei.

Ziua de 30 noiembrie este marcata în calendarul creștin-ortodox ca fiind una din cele mai importante sărbători romanești. Este ziua in care îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, ocrotitorul României si apostolul care a răspândit creștinismul pe teritoriul tarii noastre.

Pe lângă cadoul pe care îl oferiți celor care își sărbătoresc onomastica, un mesaj, o declarație, un SMS, o felicitare este binevenită:

Electrica Furnizare Discount

Andreea iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros La Mulți Ani!

Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un La Mulți Ani aducător de Fericire! La mulți Ani Andrei/Andreea!

Citește și: MESAJE de CRACIUN. Urări de Crăciun. Felicitări de Crăciun. SMS de Crăciun

La Mulți Ani Andreea/Andrei! Așa cum soarele luminează pentru toata omenirea, așa si tu luminezi viată mea! Te iubesc!

La mulți ani, draga Andrei! Sa ai parte numai de împliniri, iar viată sa iți fie o eterna sărbătoare!

Pe o petala de lalea, La Mulți Ani din partea mea, iar pe una de bujor, Te iubesc si te ador!

Mesaje de  Sfantul Andrei

Azi, de ziua numelui, iți urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iți dorești. La mulți ani!

Cineva acolo sus te iubește, dar cineva aici jos tine la tine si mai mult! La mulți ani si te iubesc!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, iți doresc multa sănătate, fericire si tot binele din lume si sa ai parte numai de zile senine si însorite!

Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!

De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate si sa ti se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani!

E o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui ta si de aceea este o zi speciala! La Mulți Ani!

Este doar încă o Sfântă, dar cea mai frumoasa dintre toate cele sfinte, caci este ziua ta! La mulți ani, iubitul/iubita!

Citește și: MESAJE de SFANTUL NICOLAE. URARI de Sfântul Nicolae. FELICITARI pe care le poți trimite prin SMS de SF Nicolae celor care își sărbătoresc onomastica

Felicitări cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani Andrei!

Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani in cântec de clopoței de bucurie!

Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!

Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulți ani!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!

Iți doresc ca de ziua numelui tău sa ti se împlinească toate dorințele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de bucurii in viată si iți urez un sincer La Mulți Ani!

Iți urez La mulți ani, pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul Andrei pe care li reprezinți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericita precum cântecul clopoțelului de Crăciun si la fel de frumoasa precum o Sărbătorile lângă cei dragi.

La Mulți Ani Andrei si sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale!

La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii!

La mulți ani! si Sfântul Andrei sa te călăuzească mereu!

Se spune ca iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fără luna, dar niciodată fără stele, adică fără tine. La mulți ani, frățiorul/iubitul!

Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

Sfântul căruia ii purtați numele sa va ocrotească in fiecare zi, sa va aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

Un cer albastru fără nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viată numai noroc si bucurie! La Mulți Ani!

Andreea/Andrei iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare, iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros “La mulți ani!”.

Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un “La mulți ani” aducător de fericire! La mulți ani Andrei/Andreea!

Citește și: MESAJE de MOS NICOLAE. Urări de Moș Nicolae. Felicitări pe care pe care le poți trimite prim SMS de Moș Nicolae

Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!

Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!

Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi, sa iți aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul tău vreodată. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

Iți doresc sa mergi pe un drum numit viată, sa te împiedici de un ciob numit noroc, sa cazi într-o prăpastie numita fericire si sa culegi o floare numita iubire! La mulți ani!

Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericita precum cântecul clopoțelului de Crăciun si la fel de frumoasa precum sărbătorile petrecute lângă cei apropiați!

Iți urez “La mulți ani” pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul Andrei sa își coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericire si liniște interioara!

In aceasta zi minunata, eu iți doresc sa-ti trăiești viată astfel încât sa nu-ti para rău de niciun pas făcut, de niciun zâmbet dăruit. Ești un suflet minunat si mă bucur ca am avut șansa sa te cunosc! Din toata inima iți urez un sincer “La mulți ani!”.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!

Citește și: Mesaje de Anul Nou 2022. Urari de Anul Nou 2022. Felicitari de Anul nou 2021. Mesaje de Revelion 2022. SMS de Anul Nou 2022

Sfântul Andrei Sfântul Andrei sa te ocrotească in fiecare zi, sa iți aducă liniște si pace! La mulți ani cu împliniri si momente frumoase!

De ziua numelui Iți doresc ca de ziua numelui tău sa ti se împlinească toate dorințele, sa fii fericit, iubit si sa ai parte numai de bucurii in viată. La Mulți Ani, de Sfântul Andrei!

Mesaj pentru Andreea

La mulți ani Andreea!!! Iți doresc tot ce iți dorești si toate visele tale sa devina realitate!

Mesaj pentru Andrei

Astăzi iți urez „La mulți ani!”. Astăzi iți spun „Multe împliniri!”. Si-ti mulțumesc ca ești alături de mine!

Pentru Andreea

La mulți ani, draga Andreea! Sa ai parte de împliniri, iar viată sa iți fie o încântare!

Citește și: cele mai frumoase mesaje de Crăciun și urări de anul nou

Mesaje de Sfântul Andrei haioase. Texte amuzante pentru cei care își serbează onomastica de Sf Andrei

La Mulți Ani Andrei si sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale!

La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii!

La mulți ani! si Sfântul Andrei sa te călăuzească mereu!

Se spune ca iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fără luna, dar niciodată fără stele, adică fără tine. La mulți ani, frățiorul/iubitul!

Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

Citește și: MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări de Sf Ion. Felicitări de Sfântul Ioan. Mesaje de „La mulţi ani” care pot fi trimis prin SMS de Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul căruia ii purtați numele sa va ocrotească in fiecare zi, sa va aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

Un cer albastru fără nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viată numai noroc si bucurie! La Mulți Ani!

Andreea/Andrei iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare, iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros “La mulți ani!”.

Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un “La mulți ani” aducător de fericire! La mulți ani Andrei/Andreea!

Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!

Citește mai mult

Opinii - Comentarii

MESAJE de SFÂNTUL ANDREI 2021. SMS-uri, urări, felicitări pe care le poţi trimite celor care îşi sărbătoresc onomastica de Sf. Andrei

Publicat

în

Urări de Sfântul Andrei 2021 • Mesaje de Sfântul Andrei. Texte cu felicitări pe care le poți transmite prin SMS celor care își sărbătoresc onomastica de Sf. Andrei. Felicitare de Sfântul Andrei

Ziua de 30 noiembrie este marcată în calendarul creștin-ortodox ca fiind una din cele mai importante sărbători romanești. Este ziua în care îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, ocrotitorul României și apostolul care a răspândit creștinismul pe teritoriul țării noastre.

Pe lângă cadoul pe care îl oferiți celor care își sărbătoresc onomastica, un mesaj, o declarație, un SMS, o felicitare este binevenită:

Andreea îți urez să ai o viață senină ca răsăritul de soare iar sufletul să-ți fie curat ca neaua. Îți urez o zi de neuitat și un călduros La Mulți Ani!

Electrica Furnizare Discount

Citește și: MESAJE de CRACIUN. Urări de Crăciun. Felicitări de Crăciun. SMS de Crăciun

Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un La Mulți Ani aducător de Fericire! La mulți Ani Andrei/Andreea!

La Mulți Ani Andreea/Andrei! Așa cum soarele luminează pentru toata omenirea, așa si tu luminezi viată mea! Te iubesc!

La mulți ani, draga Andrei! Sa ai parte numai de împliniri, iar viată sa iți fie o eterna sărbătoare!

Pe o petala de lalea, La Mulți Ani din partea mea, iar pe una de bujor, Te iubesc si te ador!

Azi, de ziua numelui, iți urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iți dorești. La mulți ani!

Cineva acolo sus te iubește, dar cineva aici jos tine la tine si mai mult! La mulți ani si te iubesc!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, iți doresc multa sănătate, fericire si tot binele din lume si sa ai parte numai de zile senine si însorite!

Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru ține, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

Citește și: MESAJE de SFANTUL NICOLAE. URARI de Sfântul Nicolae. FELICITARI pe care le poți trimite prin SMS de SF Nicolae celor care își sărbătoresc onomastica

Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros „La mulți ani”, multă sănătate, multe realizări și tot ce va doriți lângă cei dragi.

Felicitări cu ocazia aceastei zile. Îți urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani, Andrei

La mulți ani și fie că Sfântul Andrei să te călăuzească mereu!

Îți urez „La mulți ani” pentru că porți acest nume și fie că Sfântul Andrei , pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și liniștea interioară.

De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate și să ți se îndeplinească toate dorințele. La mulți ani!

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să va însoțească pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Andrei cât mai frumoasă!

Este minunat să știi că cineva te place, cineva se gândește la ține, cineva are nevoie de tine… dar e și mai minunat să știi că există cineva care nu-ți uită niciodată ziua de nume. La Mulți Ani, Georgiană!

Îți doresc să ai parte de o zi de nume minunată și să știi că ești și vei fi mereu iubit/a de toți prietenii tăi.

Fie că Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la ține cu succes, fericire și prosperitate. La mulți ani, Andrei !

Fie ca din această zi Sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Multă sănătate şi un sincer La mulţi ani!”

Sper ca ziua numelui tău să îţi aducă multe motive de a sărbătorii. La mulţi ani, Andrei/ Andreea!

De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinţe să devină realitate. La multi ani, Andrei!

La mulţi ani şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porţi să te călăuzească mereu!

Apostulul Andrei să îţi călăuzească paşii, să îţi aducă bucurie în suflet şi să fie întotdeauna cu tine! La mulţi ani!

Citește și: MESAJE de MOS NICOLAE. Urări de Moș Nicolae. Felicitări pe care pe care le poți trimite prim SMS de Moș Nicolae

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. La mulţi ani de Sfântul Andrei!

De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate si sa ti se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani!

E o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui ta si de aceea este o zi speciala! La Mulți Ani!

Este doar încă o Sfântă, dar cea mai frumoasa dintre toate cele sfinte, caci este ziua ta! La mulți ani, iubitul/iubita!

Felicitări cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani Andrei!

Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani in cântec de clopoței de bucurie!

Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!

Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulți ani!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!

Iți doresc ca de ziua numelui tău sa ti se împlinească toate dorințele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de bucurii in viată si iți urez un sincer La Mulți Ani!

Iți urez La mulți ani, pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul Andrei pe care li reprezinți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericita precum cântecul clopoțelului de Crăciun si la fel de frumoasa precum o Sărbătorile lângă cei dragi.

La Mulți Ani Andrei si sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale!

La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii!

Citește și: Mesaje de Anul Nou 2022. Urari de Anul Nou 2022. Felicitari de Anul nou 2022. Mesaje de Revelion 2022. SMS de Anul Nou 2022

La mulți ani! si Sfântul Andrei sa te călăuzească mereu!

Se spune ca iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fără luna, dar niciodată fără stele, adică fără tine. La mulți ani, frățiorul/iubitul!

Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

Sfântul căruia ii purtați numele sa va ocrotească in fiecare zi, sa va aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

Un cer albastru fără nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viată numai noroc si bucurie! La Mulți Ani!

Andreea/Andrei iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare, iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros “La mulți ani!”.

Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un “La mulți ani” aducător de fericire! La mulți ani Andrei/Andreea!

Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!

Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!

Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi, sa iți aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul tău vreodată. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

Iți doresc sa mergi pe un drum numit viată, sa te împiedici de un ciob numit noroc, sa cazi într-o prăpastie numita fericire si sa culegi o floare numita iubire! La mulți ani!

Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericita precum cântecul clopoțelului de Crăciun si la fel de frumoasa precum sărbătorile petrecute lângă cei apropiați!

Iți urez “La mulți ani” pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul Andrei sa își coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericire si liniște interioara!

Citește și: Mesaje haioase de Sfantul Andrei  • Urări  de „La multi ani„ hazlii și amuzante pentru toţi cei care îşi serbează onomastica

In aceasta zi minunata, eu iți doresc sa-ti trăiești viată astfel încât sa nu-ti para rău de niciun pas făcut, de niciun zâmbet dăruit. Ești un suflet minunat si mă bucur ca am avut șansa sa te cunosc! Din toata inima iți urez un sincer “La mulți ani!”.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!

Andrei sa te ocrotească in fiecare zi, sa iți aducă liniște si pace! La mulți ani cu împliniri si momente frumoase!

De ziua numelui Iți doresc ca de ziua numelui tău sa ti se împlinească toate dorințele, sa fii fericit, iubit si sa ai parte numai de bucurii in viată. La Mulți Ani, de Sfântul Andrei!

Citește și: MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări de Sf Ion. Felicitări de Sfântul Ioan. Mesaje de „La mulţi ani” care pot fi trimis prin SMS de Sfântul Ioan Botezătorul

Mesaj pentru Andreea

La mulți ani Andreea!!! Iți doresc tot ce iți dorești si toate visele tale sa devina realitate!

Mesaj pentru Andrei

Astăzi iți urez „La mulți ani!”. Astăzi iți spun „Multe împliniri!”. Si-ti mulțumesc ca ești alături de mine!

Pentru Andreea

La mulți ani, draga Andreea! Sa ai parte de împliniri, iar viată sa iți fie o încântare.

Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Nume care se sărbătoresc în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei

Publicat

în

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei • Nume derivate din Andrei sărbătorite de Sf Andrei • Semnificația numelui Andrei

În 30 noiembrie îl sărbătorim pe Sfântul Andrei si bineînțeles îi sărbătorim si pe toți aceia care poarta numele Andrei sau nume derivate din acesta. Aproape 720.000 de romani, dintre care 368.523 bărbați si 349.079 femei, își sărbătoresc onomastica de ziua Sfântului Apostol Andrei.

Astfel, 717.602 cetățeni romani poarta numele Sfântului Apostol Andrei.

Citește și: Mesaje de Sfântul Andrei • Urări de Sfântul Andrei • Felicitări de Sfântul Andrei pe care le poți transmite prin sms celor care își sărbătoresc ziua numelui

Din totalul româncelor care își sărbătoresc onomastica, 293.745 poarta numele Andreea, 26.325 pe cel de Andra, iar alte 21.442 femei se numesc Andrea. De asemenea, 7.205 femei au numele Andreia, iar alte 356 – Andruța sau Andrușa.

Electrica Furnizare Discount

Majoritatea bărbaților, respectiv 346.959, poarta numele de Andrei. Alți 12.316 se numesc Andras, 4.208 – Andreas, iar 3.237, Endre, potrivit statisticilor MAI.

Pentru a știi care sunt toți sărbătoriții acestei zile, pentru a nu rata pe cineva mai jos sunt câteva nume derivate din numele Andrei, iar pentru cei care vor sa știe semnificația numelui Andrei, aflați ca acesta vine din greaca si înseamnă: bărbăție, curaj.Sfantul Andrei

Iată numele derivate din numele Andrei:

Andreea
Andra
Andrada
Andraș
Andruș
Andruța
Andreas
Andrias
Andries
Adi
Andi
Andu
Andru
Andreiu
Edra
Endre
Deia
Deea

Ce semnificație are numele Andrei

Sfântul Andrei este considerat ocrotitorul românilor. Semnificația numelui Andrei vine din greacă., de la „andros” care înseamnă curaj, eroism, bărbăție, suflet puternic. Pentru vechii greci, „andros” era esența masculinității, a puterii și totodată a înțelepciunii.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare