// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Posturi în Administrație: Arhitect șef la Primăria Zlatna, manager la Spitalul din Blaj. Alte angajări la stat în Alba

La sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie vor fi organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Noşlac, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Cetatea de Baltă, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Comunei Arieşeni, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul situaţii de urgență.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 aprilie 2018, ora 12:00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Arieşeni din satul Arieşeni nr. 19, comuna Arieşeni, judeţul Alba, telefon 0358.402.989. 0358.816.290, e-mail primariaarieseni@yahoo.com.

 

Consiliul de administraţie al Spitalului Orasenesc Abrud organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de manager persoana fizica, durată determinată, în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificările si completările ulterioare, Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătii din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare, Ordinului M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii si potrivit prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizica la Spitalul Orşenesc Abrud, aprobat prin Dispoziţia Primarului Oraşului Abrud nr.38 din data de 05.03.2018.

 • Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orşenesc Abrud, Abrud, Str. Republicii nr. 13, Judeţul Alba, în perioada 17.04.2018 – 11.05. 2018, desfasurandu-se în doua etape:
 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 17 aprilie 2018, ora 11:00 (etapa eliminatorie);
 • Etapa de susţinere publica si evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul Spitalului Orşenesc Abrud, pe baza temelor-cadru, în data de 07 mai 2018, incepand cu ora 10:00 (proba unica).
 • Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orăşenesc Abrud, Abrud, Str. Republicii nr. 13, Judeţul Alba, la Biroul R.U.N.O.S., până la data de 13.04.2018, ora 15.00. prezentându-se numărul de pagini din dosarul de concurs.

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

 • Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Orăşenesc Abrud în data de 20.03.2018, în intervalul orar 10.00- 12.00, sub îndrumarea directorului medical, pentnji a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.
 • Adoptarea deciziei privind componenta comisiei de concurs si a calendarului de concurs 08.03.2018;
 • Data publicării anunţului de concurs: – 09.03.2018;
 • Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs – 13.04.2018 ora 14,00, dosarul va avea continutul pravazut la art. 12;
 • Depunerea declaraţiilor de imparţialitate de către membrii comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor – 16.04.2018 – 17.04.2018. conform art. 6, alin.7:
 • Data verificării dosarelor candidaţilor – 17.04.2018, ora 11.00;
 • Data afişării rezultatului selecţiei de dosare – 17.04.2018, ora 14,00, conform art. 13:
 • Depunere contestaţii privind rezultatul verificării dosarelor, data limita – 19.04.2018,ora 14,00.
 • În 48 de ore de la afişare se pot depune contestații, care vor fi solutionate în maxim 48 ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
 • Data afişării rezultatului contestaţiilor privind verificarea dosarelor – 24.04.2018. ora 14.00; Publicarea proiectelor de management declaraţi admişi pe pagina web www.spitalabrud.ro. – 24.04.2018, conform art.13, alin.6, ora 13.00;
 • Manifestarea intentiei persoanelor interesate de a participa la susţinerea publica a proiectului, la adresa spitalabrudl@gmail.ro . art. 16, alin.3, cel mai târziu in data de 27.04.2018. ora 14;
 • Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate la adresa spitalabrudl@gmail.ro cel mai târziu în data de 02.05.2018, ora 14; Confirmarea intentiei de participare, cel mai târziu în data de 04.05.2018, ora 14; Data susţinerii publice a proiectului de management – 07.05.2018. ora 10.00, ari.; 14; Afişare rezultat proba de susţinere a proiectului de management – 07.05.1018. ora 15.00;
 • Data- limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere a proiectului de management – 09.05.2018, ora 15,00;
 • Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba de susţinere a proiectului de management – 1 1.05.2018, ora 15,00;
 • Data afişării rezultatelor finale ale concursului – 11.05.2018, ora 16,00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic or! administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate:
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din OMS nr. 1.520/2016, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului dc pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Mass-media şi persoanele interesate să participe la susţinerea publică a proiectului de management, vor transmite până la data de 27.04.2018, ora 14, pe adresa de e-mail spitalabrud1@gmail.ro solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate.

Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs .

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi, menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management.

Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

Intrebările vor fi adresate prin e-mail la adresa spitalabrud1@gmail.ro până la data de 02.05.2018, ora 14. Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfăşoară proba de concurs, cu excepţia membrilor comisiei de concurs.

Temele proiectului de management:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Structura proiectului de management:

 1. Descrierea situatiei actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari);
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selectionarea unei probleme /unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii facute;
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara identificata/problemele prioritare identificate:
  • Scop;
  • Obiective;
  • Activitate:
     • Definire;
     • Incadrare in timp – grafic Grantt;
     • Resurse necesare – umane, material, financiare;
     • Responsabilitati.
  • Rezultate asteptate;
  • Indicatori – evaluare, monitorizare;
  • Cunoasterea legislatiei relevante.

Bibliografie:

Din domeniul legislatiei:

1.Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare- Titlurile II, VII si VIII (M.O. nr. 625 din 28.08.2015);

 1. Hotararea Guvernului nr.161/2016 privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de santate pentru anuii 2016-2017, cu completările si modificările ulterioare, până la publicarea anunţului (M.O. nr. 215 din 23.03.2016);
 2. Ordin nr. 196/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a <LLNK 12016   161 22 331   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a <LLNK 12016     0622 331   0 18>Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 (M.O. nr. 153 din 1.03.2017 si 153 bis din 1.03.2017);
 3. Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificarile si completarile ulterioare. (M.O. nr. 695 din 15.08.2006);
 4. Ordin nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. (M.O. nr. 791 din 07.10.2016);
 5. Ordin nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului. (M.O. nr. 61 din 25.01.2018);
 6. Ordin nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 (actualizat) privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 764 din 16.11.2010);
 7. Ordin nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public. (M.O. nr. 673 din 4.08.2006);
 8. Ordin nr. 1.091 din 3 august 2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi. (M.O. nr. 569 din 11.08.2010);
 9. Hotărâre nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 882 din 30.10.2006);
 10. Ordin nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 796 din 10.11.2011);
 11. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 618 din 18.07.2006);
 12. Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 37 din 23.01.2003);
 13. Legea nr.53/2003 privind codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 345 din 18.05.2011);;
 14. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 390 din 23.05.2016);
 15. Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016   98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 423 din 06.06.2016);
 16. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacienţilor, cu modificările si copletările ulterioare. (M.O. nr. 51 din 29.01.2003);
 17. Ordin nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a <LLNK 12003   46 10 201   0 41>Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. (M.O. nr. 1009 din 15.12.2016);
 18. Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările si copletările ulterioare. (M.O. nr. 423 din 06.06.2016);
 19. Ordin nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, <LLNK 12017     03101201   1 26>Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor. (M.O. nr. 300 din 27.04.2017)
 20. Ordin nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006 1778 50GF01   0 54>Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările si completările ulterioare. (M.O. nr. 658 din 23.09.2010);
 21. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Capitolele I,II,III, IV, Anexa II, Anexa VIII cu modificările si completările ulterioare, (M.O. nr. 492 din 28.06.2017);

Din domeniul managementului sanitar:

 1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică si Management Sanitar – Manualul spitalului, Editura Public H Press, 2006 Bucuresti;
 2. Fundamentele managementului organizatiei – Nicolescu O., Verboncu I., editura Tribuna Economica, 2001;
 3. Managementul general – Popa I., editia ASE, 2005;
 4. Management strategic, – Popa I., editia Economica, 2005;

 

Pe pagina web a Spitalului Orasului Abrud, respectiv: www.spitalabrud.ro, se afla afişate:

 • Anunţul de participare;
 • Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica;Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, Abrud, str. Republicii nr. 13, jud. Alba, biroul RUNOS, telefon 0258780614 int. 34, intre orele 08,00-15,00.

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Blaj, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de infirmieră, Cămin Persoane Vârstnice Blaj.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale – G,
 • fără vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 aprilie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei – Căminul pentru Persoane Vârstnice Blaj, din Piaţa 1848 nr. 6, telefon 0258/710662.

Primăria Comunei Şona, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe;
 2. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 aprilie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 13 aprilie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/884.144, adresa e-mail consiliulsona@yahoo.com.

Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Blaj organizează, in temeiul  prevederilor art.177 și art.187 alin.10 lit.b din Legea nr.95/206, republicată, privind reforma in domeniul sănătații, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Municipal Blaj.

Concursul se va desfășura potrivit Regulamentului de desfășurare si organizare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Municipal Blaj, aprobat prin Dispoziția primarului nr.51/28.02.2018;

Concursul se desfașoară in doua etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. etapa de susţinere şi de evaluare a proiectului de management.

Condițiile de participare:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Conținutul dosarului de înscriere la concurs:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. declaraţia pe proprie răspundere a candidatului că nu s-a dispus începerea urmăririi penale pe numele său;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 15. cazierul judiciar.

Temele proiectului de management:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d)managementul resurselor umane;
 5. e)performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Bibliografie:

1.Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, cu modificările si completările ulterioare- Titlurile I, II, VII si VIII;

 1. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea 273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Legea nr.53/2003 privind codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Hotararea Guvernului nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
 6. O.M.S nr.921/2006 privind stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 7. Ordinul nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum si pentru modificarea si completarea O.M.S. nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 8. Hotararea Guvernului nr.161/2016 privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de santate pentru anuii 2016-2017, cu completările si modificările ulterioare, până la publicarea anunțului;
 9. O.M.S. nr.871/2016 privind Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;
 10. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacienților, cu modificările si copletările ulterioare;
 11. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Capitolele I,II.III, IV,Anexa II, Anexa VIII cu modificările si completările ulterioare;
 12. Școala Națională de Sănătate Publică si Management Sanitar – Manualul spitalului, Editura Public H Press, 2006 – încarcăt in format electronic pe site-ul Școlii: hpp://www.snspms.ro/UserFille/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf

Calendarul concursului este următorul: 

Nr. Crt. Activitate Data
1. Afișare anunț 6.03.2018
2. Vizitarea spitalului de către candidații interesați 26.03.2018 interval orar 12-14
3. Termenul limită de depunere a dosarelor 10.04.2018 ora 12
4. Selectarea dosarelor și afișsarea rezultatelor 10.04.2018 ora 15
5. Termen pentru depunerea contestațiilor 11.04.2018 ora 15
6. Termen pentru solutionarea contestațiilor 13.04.2018 ora 15
7. Publicarea proiectelor de management de declarați admiși pe pagina web www.spitalblaj.ro la sectiunea Anunțuri 13.04.2018
8. Manifestarea intenției de participare la susținerea proiectului de management la adresa concurs_spblaj@yahoo.com 13.04.2018-18.04.2018
9. Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate la adresa concurs_spblaj@yahoo.com 16.04.2018-18.04.2018
10. Confirmarea intenției de participare 19.04.2018
11. Susținerea proiectului de management 24.04.2018 ora 10
12. Afișarea rezultatelor 24.04.2018
13. Termenul pentru depunerea contestațiilor 25.04.2018
14. Termenul pentru soluționarea contestațiilor 27.04.2018

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect – şef al oraşului Zlatna, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile prevederilor art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul audit din cadrul Primăriei municipiului Sebeş, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 aprilie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 03 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Un răspuns la Posturi în Administrație: Arhitect șef la Primăria Zlatna, manager la Spitalul din Blaj. Alte angajări la stat în Alba

 1. Sosia 18.03.2018 la 15:56

  Da ce o sucombat primarul “mată cuproasă”, să-i fie sterilul ușor !