Rămâi conectat

Actualitate

Modernizarea și extinderea Școlii Generale Cîmpeni: Licitația de peste 6 MILIOANE de lei, lansată în SEAP

Publicat

în

Modernizarea și extinderea Școlii Generale Cîmpeni: Licitația de peste 6 MILIOANE de lei, lansată în SEAP

Primăria Cîmpeni a lansat recent în SEAP o licitație pentru achiziția unor lucrări de reparații și renovare, pentru obiectivul „Modernizare și extindere Școala Generelă Cîmpeni”. Valoarea totală a investiției este de 6.385.232,22 de lei, fără TVA.

Obiectul contractului care se va încheia presupune realizarea a două activităţi care se vor realiza şi anume:

Elit - Gustul Desăvârșit

Activitatea 1:
– Etapa I – presupune elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire, verificat de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
– Etapa II – presupune elaborarea proiectului tehnic de execuţie, a detaliilor de execuţie verificate de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
– Etapa III – presupune asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare și extindere Școala Generală Cîmpeni”.

Activitatea 2:
– Execuţia lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic şi cu detaliile de execuţie.

Etapa I de proiectare

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire -P.A.C.

Proiectantul (contractantul) va preda achizitorului (Oraşul Câmpeni), proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire verificat de către verificatori de proiecte atestaţi pe domenii, subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectului în 4 (patru) exemplare originale tipărite.

Fiecare exemplar tipărit va conţine 2 volume, din care un volum partea scrisă şi un volum partea desenată. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire se va preda achizitorului şi pe suport magnetic (CD, DVD) în format de lucru şi format PDF (scanat).

Vizarea proiectului de către expertul tehnic atestat care a elaborat expertiza tehnică la faza DALI se va face prin grija proiectantului (contractantului). Costurile privind vizarea documentaţiilor de către expertul tehnic atestat care a elaborat expertiza tehnică, vor fi suportate de către proiectant (contractant).

Avize si acorduri

Achizitorul pune la dispoziţia ofertanţilor în copie Certificatul de urbanism prezentului caiet de sarcini.

Contractantul (ofertantul) va multiplica Certificatul de urbanism în vederea cuprinderii acestuia în conţinutul documentaţiei tehnice.

Obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute în Certificatul de Urbanism, precum şi plata taxelor în vederea obţinerii acestora, cade în sarcina contractantului (proiectantului).

Proiectantul va întocmi documentaţiile tehnice necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, fără costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată, în vederea promovării investiţiei, conform prevederilor legale.

Etapa II de proiectare

Proiectul tehnic:

Proiectantul (contractantul) va preda achizitorului, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie în vederea verificării de către verificatori de proiecte atestaţi pe domenii, subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectului, în 4 (patru) exemplare originale tipărite. Fiecare exemplar tipărit va conţine 2 volume, din care un volum partea scrisă şi un volum partea desenată. Proiectul tehnic şi Detaliile de execuţie se vot preda achizitorului şi pe suport magnetic (CD, DVD) în format de lucru şi format PDF (scanat).

Vizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie de către expertul tehnic atestat care a elaborat expertiza tehnică la faza SF/DALI se va face prin grija proiectantului (contractantului). Costurile privind vizarea documentaţiilor de către expertul tehnic atestat care a elaborat expertiza tehnică, vor fi suportate de către proiectant (contractant), daca este cazul.

Verificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie se va face, prin grija proiectantului (contractantului), de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor, conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu completările şi modificările ulterioare.

Detaliile de execuţie

Detaliile de execuţie (D.E.), parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, respectă prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţii ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.

Pentru cele trei tipuri de detalii de execuţie, prevăzute în H.G. nr. 907/2016, Anexa 10, C. Detalii de execuţie, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie.

Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori de proiecte atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate.

Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, se vor înainta achizitorului în 4 (patru) exemplare tipărite originale şi două exemplare pe suport magnetic (CD, DVD), în format de lucru şi format PDF (scanat).

Etapa III – asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor de intervenţii la obiectivul de investiţii „Modernizare și extindere Școala Generală Cîmpeni”

Proiectantul are obligaţia de a asigura asistenţă tehnică pe toată perioada de execuţie a lucrărilor de intervenţie proiectate, fără a solicita costuri suplimentare. în acest sens are următoarele obligaţii:

Actualizează şi completează (dacă este cazul) proiectul tehnic şi detaliile de execuţie pe perioada de execuţie a lucrărilor, în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitarea achizitorului, fără a pretinde costuri suplimentare şi fără a întârzia execuţia lucrărilor, prin dispoziţii de şantier emise în condiţiile legii, însuşite de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, în toate cazurile în care omisiunile sau erorile se datorează culpei sale. Toate dispoziţiile de şantier emise vor fi însuşite de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, prin grija contractantului. Contractantul se obligă să achite verificatorilor de proiecte contravaloarea costurilor de verificare a dispoziţiilor de şantier;

Are obligaţia de a emite soluţii tehnice pentru lucrări proiectate ce nu corespund cu realitatea din teren, prin dispoziţii de şantier emise în condiţiile legii, însuşite de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitarea achizitorului;

Stabileşte modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, în scopul asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor şi urmăreşte aplicarea pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

Va emite soluţii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul execuţiei lucrărilor, prin dispoziţii de şantier emise în condiţiile legii, însuşite de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

Participă la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia la terminarea lucrărilor executate;

Urmăreşte respectarea prevederilor din proiect şi respectarea normelor în vigoare de către constructor;

Dispoziţiile de şantier emise vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi însoţite de justificări;

Deplasarea pe şantier se va efectua la solicitarea achizitorului, la solicitarea executantului, la sesizarea proprie, din proprie iniţiativă, în conformitate cu termenele din graficul de execuţie;

Întocmeşte şi prezintă achizitorului, în termen de 2 (două) zile calendaristice de la data comunicării terminării tuturor lucrărilor de către executant, referatele pe specialităţi cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, în două exemplare originale.

Asigură participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect, la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală.

Activitatea 2

Execuţia lucrărilor

În cadrul acestei activităţi se vor realiza lucrările de execuţie a obiectivului, în conformitate cu proiectul tehnic şi detaliile de execuţie întocmite în cadrul Activităţii 1, etapele I şi II, verificate, aprobate şi autorizate de autoritatea contractantă conform prevederilor legale.

Nu se acceptă lucrări suplimentare datorate omisiunilor ofertantului, acestea fiind executate pe cheltuiala acestuia, precizare valabilă numai după încheierea contractului de lucrări.

Execuţia lucrărilor va începe numai după obţinerea autorizaţiei de construire de către autoritatea contractantă, şi se va realiza în termen de 12 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie fizic şi valoric întocmit de către ofertant şi corelat cu graficul de plăţi stabilit de autoritatea contractantă.

Durata de execuţie a lucrărilor estimată este de maxim 12 luni de la data primirii ordinului de începere al lucrărilor de către executant.

Contractantul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu principiile, practicile şi procedurile curente şi solide de management acceptate şi că personalul său va fi competent şi calificat pentru activităţile pentru care este desemnat să le efectueze.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Tribunalul Alba ANULEAZĂ numirile managerilor de la Spitalul Orășenesc Câmpeni și Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

Publicat

în

Tribunalul Alba ANULEAZĂ numirile managerilor de la Spitalul Orășenesc Câmpeni și Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

Instanța civilă de contencios civil Alba a anulat deciziile emise de primarul orașului Câmpeni, Pașca Cristian Dan, de numire a doi manageri la unitățile medicale din oraș, respectiv Spitalul Orășenesc Câmpeni și Spitalul de Boli Cronice Câmpeni și dispune anularea celor două contracte de management semnate de către primar.

„Respinge ca neîntemeiate excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantului relativ la petitul 5 al acţiunii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Morcan Dragomir faţă de petitele 1-4.

Admite în parte acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul BAR CONSTANTIN CNP * în contradictoriu cu pârâţii SPITALUL ORĂŞENESC CÎMPENI, PRIMARUL ORAŞULUI CÎMPENI şi MORCAN DRAGOMIR şi în consecinţă: Dispune anularea deciziei 1/2021, procesul verbal 2014/2021, decizia 2011/2021, dispoziţia 180/2021 şi contractul de management 7123/2021. Obligă pârâtul SPITALUL ORĂŞENESC CÎMPENI să plătească reclamantului suma de 2500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Respinge în rest cererea reclamantului privitoare la cheltuielile de judecată, reprezentând taxă de timbru. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Alba. Pronunţată, azi, 31.01.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în soluția oferită de către instanță în cazul numirii de la Spitalul Orășenesc Câmpeni.

Soluția oferită de către instanță în cazul numirii de la Spitalul de Broni Cronice Câmpeni

„Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului privitor la petitul 6, invocată de către pârâta Mecea Valentina Ileana. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Mecea Valentina Ileana şi Primarul oraşului Câmpeni, invocată de către pârâta Mecea Valentina Ileana şi pârâtul Primarul oraşului Câmpeni.

Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul BAR CONSTANTIN, CNP * cu domiciliul în *, în contradictoriu cu pârâţii SPITALUL DE BOLI CRONICE CÂMPENI cu sediul în *, MECEA VALENTINA ILEANA cu domiciliul în * şi Primarul oraşului Câmpeni, cu sediul în *, şi în consecinţă: Anulează Decizia nr. 1/16.06.2021 emisă de Consiliul de administraţie al SPITALULUI DE BOLI CRONICE CÂMPENI. Anulează procesul verbal – rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, nr. 2838/18.08.2021. Anulează Decizia nr. 2865/20.08.2021 emisă de comisia de soluţionare a contestaţiilor privind ocuparea postului de manager persoană fizică la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni. Anulează procesul verbal- rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, nr. 2867/20.08.2021.

Anulează Dispoziţia nr. 275/14.09.2021 emisă de Primarul oraşului Câmpeni. Anulează contractul de management nr. 1154/14.09.2021 încheiat între pârâtul Primarul oraşului Câmpeni şi pârâta Mecea Valentina Ileana. Obligă pârâtul Spitalul de Boli Cronice Câmpeni la plata către reclamant a sumei de 2750 lei cu titlu cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Recursul şi motivele de recurs se depun la Tribunalul Alba, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 11.05.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. ”


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Medicii de familie s-au opus: Ministerul Sănătății nu mai distribuie iodură de potasiu

Publicat

în

Medicii de familie s-au opus: Ministerul Sănătății nu mai distribuie iodură de potasiu

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Tiberius Marius Brădățan, spune că pastilele de iodură de potasiu vor fi împărțite oamenilor numai în caz de incident nuclear, după ce medicii de familie au refuzat să împartă pilulele. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Tiberius Marius Brădățan, spune la Europa FM că cele 30 de milioane de pastile produse de curând de Antibiotice Iași rămân la Direcțiile de Sănătate Publică.

Inițial, ministrul Sănătății a încercat să convingă medicii de familie să distribuie pastilele, dar aceștia au explicat că acest lucru ar bloca acordarea serviciilor curente în cabinete:

„Nu vor fi distribuite persoanelor care ar utea fi afectate decât în contextul în care va fi nevoie, lucru pe care nu și-l dorește nimeni, adică să avem un accident nuclear sau o astfel de situație care să impună administrare de iod tuturor cetățenilor. Ele vor fi distribuite în momentul în care vom avea, ferească Dumnezeu, un eveniment de tipul celor nucleare”, spune Brădățan.

Elit - Gustul Desăvârșit

Ministerul Sănătății precizează în campania de informare a populației, că în caz de incident nuclear, „în scopul de a realiza blocarea eficace a absorbţiei radioactive, iodura de potasiu trebuie să fie administrată cât mai curând posibil după expunerea la radiaţii. În cazul în care administrarea are loc la 4-6 ore după expunere, absorbţia este blocată doar în proporție de aproximativ 50%”.

„Într-un timp scurt, într-un timp scurt, da”, a răspuns oficialul, întrebat dacă DSP-urile vor putea împărți pastilele populației în cel mult 6 ore. Ministerul Sănătății atrage atenția că „iodura de potasiu 65 mg se va administra EXCLUSIV la indicațiile autorităților și doar în caz de accident nuclear! Metodele de informare ale autorităților în caz de accident nuclear se vor face prin intermediul radio, TV, mass media sau/și chiar prin intermediul sirenelor de protecție civilă.”


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Sorin Cîmpeanu: „Evaluarea standardizată nu va înlocui tezele”

Publicat

în

Sorin Cîmpeanu: „Evaluarea standardizată nu va înlocui tezele”

Evaluarea standardizată nu va înlocui tezele. Acestea „ar putea fi înlocuite doar cu evaluările ritmice pe care fiecare profesor le decide la propria disciplină”, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la Digi24.

Întrebat dacă evaluarea standardizată pe care Ministerul Educației o va pilota va înlocui tezele, Cîmpeanu a răspuns: „Nu. Am spus că renunțăm la obligativitatea tezelor. Tezele ar putea fi înlocuite doar cu evaluările ritmice pe care fiecare profesor le decide la propria disciplină, în raport cu specificul disciplinei, care este construit pe unități de învățare, în raport cu starea elevilor din fiecare clasă. Trebuie să le dăm încredere profesorilor, ei sunt cei care gestionează cel mai bine evaluarea ritmică a acestor evaluări, înlocuirea tezelor și din punct de vedere administrativ vom solicita o singură medie la finalul fiecărui an școlar.”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a venit cu o propunere pentru evaluarea standardizată digitală, „pentru început la nivel pilot pentru elevii claselor I-VII și mai apoi IX-XI, fără elevii din clasele terminale” pe care a înaintat-o companiei Brio, platformă ed-tech de măsurare a performanței educaționale.

Elit - Gustul Desăvârșit

„Aș vrea să îl discutăm rapid și să-l facem operațional, rapid însemană ore, în așa fel încât în perioada 30 mai – 10 iunie, cu ajutorul partenerilor noștri BRIO către care lansez invitație de parteneriat, de colaborare pentru acest demers, să putem administra aceste evaluări standardizate la limba română, matematică și istorie prin teste care nu vor genera nici note, nici clasificări, nici ierarhizări, ci se vor constitui într-un instrument extrem de important pentru a vedea într-o manieră profesionistă, la nivel global, dar și la nivel individual, unde există puncte tari, unde există puncte ce trebuie susinute, unde există puncte slabe ce trebuie să facă obiectul unei acțiuni remediale. Împreună cred că putem gândi un sistem în care, pentru învățământul primar durata să fie de 15-30 de minute, să nu ne imaginăm că vor fi niște teste extrem de complicate care să streseze elevii, iar pentru învățământul gimnazial și liceal să fie teste rezolvabile în termen de 60 de minute. Repet, pilot în acest an prin colaborarea dintre Ministerul Educației și profesioniștii care sunt deja specializați în administrarea acestor teste. (…) Repet, este o modalitate de a vedea unde suntem”, a declarat Sorin Cîmpeanu în cadrul conferinței pentru lansarea Raportului Național de Literație.

Amintim că modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar (ROFUIP), prin care urmează să fie eliminate tezele obligatorii și să fie stabilit un număr de medii pentru anul școlar 2022-2023, va fi definitivată până la data de 30 mai, potrivit lui Sorin Cîmpeanu.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare