MÂINE: sedință la CJ Alba, în sistem de videoconferință. Suspendarea obligației de plată a chiriei și redevenței, pe ordinea de zi

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţă „ordinară”, în ziua de 30 aprilie. Ședința va avea loc „la distanţă”, în regim de videoconferință. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și suspendarea obligatiei de plată a chiriei si redevenței pentru persoanele fizice și persoanele juridice a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței Militare nr. 1/2020.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2020
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 356/2018 privind participarea Direcției de Asistență Socială în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN,  Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului  ”SENIORI ACTIVI ȘI FERICIȚI PRIN CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA”
 3. Proiect de hotărâre privind tinerea registrelor agricole doar în format electronic
 4. proiect de hotarare privind avizarea Regulamentului Serviciului de salubrizare a localitatilor din Judetul Alba
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentații de urbanism :

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, ALBA IULIA, STR. REGIMENTUL V VANATORI, FN, solicitant IONESCU ANCA MIHAELA, SERDEAN PAVEL, SERDEAN PARASCHIVA, HAJ SABIN, HAJ VIORICA conform planului de situație anexat.

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,MODIFICARE REGLEMENTARI PUZ APROBAT CU HCL 195, ART8 DIN 28.06.2013 PRIN REGLEMENTARE TRAMA STRADALA SI LOTURI PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE”, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 51, solicitant ANGHEL NICOLAE SI ANGHEL SILVIA conform planului de situație anexat.

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE STRADA ACCES”, ALBA IULIA, STR. COSTACHE NEGRUZZI, NR. 28-30, solicitant MOGA CRISTIAN DANIEL, MOGA ELENA, MOGA IOAN DRAGOS conform planului de situație anexat.

Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 37727/06.04.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA, ANEXA GOSPODAREASCA(MAGAZIE) SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. GILAU, NR. 51, solicitant NEGURA IOAN, NEGURA MARIANA, conform planului de situație anexat.

Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 39362/13.04.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. ROGOZULUI, NR. 1, solicitant SENIDO SRL SI SENIDO PLUS SRL, conform planului de situație anexat.

 1. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor imobile/terenuri situate în Alba Iulia, str. Dealul Furcilor FN în scopul extinderii Cimitirului Municipal
 2. Proiect de hotarare privind suspendarea obligatiei de plata a chiriei si redeventei pentru persoanele fizice și persoanele juridice a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței Militare nr. 1/2020
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea municipiului Alba Iulia – domeniul public și alipirea unor imobile terenuri situate în municipiul Alba Iulia str. Avram Iancu, nr. 7A și str. Călărași nr. 2;
 4. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietare a municipiului Alba Iulia în domeniul public asupra imobilelor (străzi) Orizont 28 și Alexandru Vlahuță;
 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire prin ordin al prefectului cotei de 3/4 din 250 mp teren intravilan înscris în CF nr. 74986 – Alba Iulia cu nr.topo. 621/1/2/2/2/2/2 situat în Alba Iulia, Gloriei nr. 17, Jud. Alba în favoarea numiților Suciu Aurel și soția Suciu Susana;
 6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotătârii Consiliului local nr. 81/2020 privind propunerea atribuirii în proprietate, prin ordin al prefectului a terenului aferent casei particulare înscris în CF.nr. 110710 Alba Iulia cu nr.topo. 407/2/1,408/2/1situat în Alba Iulia, str. Carpenului nr. 116, jud. Alba, în favoarea lui Iosa Traian;
 1. DIVERSE
 2. a) Sesizări din partea cetățenilor privind transbordarea deseurilor municipale colectate din aria administrativă a municipiului Alba Iulia
 3. b) Punct de vedere privind istoricul și stadiul lucărilor de execuție pentru obiectivul ”Reabilitare canal colector HC762 – Micești Alba Iulia
 4. c) Raport de informare cu privire la solicitarea SC TED PROTECT SRL

            Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-11 sunt inițiate de către Viceprimar cu atribuții de primar.

            Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).

            Art.5 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.

            Art.6 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 –  Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

            Art.7 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

            Art.8 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ :

 • Primarului municipiului Alba Iulia
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
 • Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
 • Presei
 • Afișarea pe pagina de internet a instituției apulum.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419