Rămâi conectat

Actualitate

Judecătoria Alba Iulia: Lista completă a cauzelor care se vor judeca pe durata stării de urgență

Publicat

în

Judecătoria Alba Iulia: Lista completă a cauzelor care se vor judeca pe durata stării de urgență

Biroul de Informare și Relații Publice al Judecătoriei Alba Iulia a anunțat cauzele care se vor judeca, începând cu data de 19 martie, pe durata stării de urgență, decretată șuni de către președintele Klaus Iohannis.

Având în vedere prevederile art.13 alin. 1 coroborat cu art. 9 alin. 1 lit. a) şi art. 88 alin. 5 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, văzând Hotărârea nr. 24/18.03.2020 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia, având în vedere Decretul nr. 195/2020 al Preşeditelui României, prin care s-a decretat starea de urgenţă pentru o perioadă de 30 de zile, cât şi dispoziţiile Hotărârii nr. 257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Decizia preşedintelui Judecătoriei Alba Iulia nr. 18/19.03.2020, s-au dispus următoarele:

Pe durata stării de urgență decretată de Preşedintele României, la nivelul Judecătoriei Alba Iulia, începând cu data de 19.03.2020, se vor judeca următoarele cauze:

Electrica Furnizare Discount

A) În materie penală:

1. cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive;
2. cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel national;
3. cauze privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
4. cauze ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor;
5. cauze în care se formulează cereri privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, şi, cauze în care sunt aplicate provizoriu măsuri de siguranţă cu caracter medical;
6. cauze privind infracţiuni contra securităţii naţionale;
7. cauze privind acte de spălare a banilor;
8. cererile de prelungire a dreptului de circulaţie;
9. abţinerea întregii instanţe în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este instituită vreo măsură preventivă, precum şi în situaţia cauzelor menţionate la pct. 2-8;
10. declaraţii de abţinere şi cereri de recuzare în cauzele menţionate la pct. 1-9;
11. cauzele având ca obiect cereri de amânare a executării pedepsei;
12. cererile de strămutare formulate în dosare faţă de care este instituită vreo măsură preventive, precum şi în dosarele care se judecă pe perioadă stării de urgenţă, vor fi înaintate spre competentă soluţionare instanţei competente;

B) Cauzele de competenta judecătorului de drepturi si libertăţi:

1. cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile preventive;
2. cauzele în care au fost instituite măsuri de protecţie a victimelor şi martorilor, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile de protecţie;
3. cauzele având ca obiect aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile de siguranţă cu caracter medical;
4. cauzele cu persoane vătămate minore;
5. obţinerea datelor privind tranzacţii financiare (art.146 lnd.1 NCPP)
6. supravegherea tehnică (art.139 NCPP)
7. abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP)
8. confirmare supraveghere tehnica (art.141 NCPP)
9. prelungire supraveghere tehnică (art.144 NCPP)
10. reţinerea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)
11. predarea trimiterilor poştale (art. 147 NCPP)
12. percheziţionarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)
13. obţinere date comunicări electronice (art.152 NCPP)
14. obţinere date financiare (art. 153 NCPP)
15. conservare transmitere date (art. 154 NCPP)
16. percheziţie (art. 158 NCPP)
17. expertiză medico-legală psihiatrică (art.184 NCPP)
18. examinare fizică (art. 190 NCPP)
19. audierea inculpatului arestat în lipsă (art.231 NCPP)
20. contestarea măsurii asigurătorii (art.250 NCPP)
21. restituire bunuri (art.255 NCPP)
22. încuviinţare aducere persoană (art.265 NCPP)
23. audiere anticipată (art.308 NCPP)
24. activităţi în procedura urmăririi şi încetarea activităţilor (art.523 NCPP)
25. valorificare bunuri sechestrate (art.252 ind. 2 NCPP)
26. percheziţia informatică (art.168 NCPP)
27. validare examinare fizica (af1,l90 alin,5 NCPP)
28. cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional;

C) În materie civilă:
1. Ordin de protecţie;
2. Ordonanţă preşedinţială;
3. Suspendare provizorie a executării silite;
4. Suspendarea executării silite;
5. Măsuri asigurătorii;
6. Asigurare dovezi;
7. Incidente procedurale şi incompatibilităţi ivite în cauzele considerate de urgenţă deosebită (ex. cereri de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare taxă timbru, cereri de reexaminare ajutor public judiciar, abţineri, recuzări, alte asemenea);
8. Orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, inclusiv cele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă.
– fiecare judecător din cadrul Judecătoriei Alba Iulia va analiza cauzele repartizate completurilor a căror titular este şi va identifica dosarele care se judecă pe durata decretării stării de urgenţă, sens în care va lua măsuri pentru soluţionarea acestora;
– pentru judecarea proceselor care se judecă în acest interval de timp, judecătorii ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi;
– în procesele care se judecă în acest interval, când este posibil, judecătorii dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia;
– pentru judecarea cauzelor pe durata stării de urgenţă se fixează, distinct, pentru fiecare dosar în parte, ora la care va fi apelată cauza şi la care părţile trebuie să se prezinte, accesul în incinta Judecătoriei Alba Iulia a părţilor, participanţilor, etc, la cauzele care se vor judeca în acest interval fiind limitat strict la părţile/participanţii din dosar, prin grija jandarmilor care asigură paza instanţei, care vor permite accesul acestora în sediul instanţei doar cu 15 minute înainte de data fixată pentru judecarea cauzei;
– aprozii Judecătoriei Alba Iulia vor aerisi şi igieniza sălile de şedinţă după soluţionarea fiecărei cauze;
– în fiecare zi în care sunt programate şedinţe de judecată, la ora 8.00, grefierul de şedinţă va preda jandarmului de la postul de pază de la intrarea în sediul Judecătoriei Alba Iulia, lista cauzelor care se judecă în acea zi. În cuprinsul listei va fi înscrisă, în dreptul fiecărei cauze, ora la care este programată dezbaterea cauzei;
– lista dosarelor care se judecă în aceeaşi zi va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişare pe Portalul instanţei şi va fi comunicată către Baroul Alba şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, la finalul programului zilei anterioare celei în care se judecă dosarele, fiind actualizată în permanenţă;
– pentru punerea în aplicare a art. 7 din Hotărârea Adunării Generale nr. 5/2020, jandarmul din postul de pază va chestiona fiecare persoană care doreşte să intre în sediul judecătoriei, cu privire la numărul cauzei în care este implicată. Accesul în clădire va fi permis exclusiv persoanelor implicate într-o cauză care se dezbate în acea zi şi care va completa declaraţia întocmită în acest sens, Anexa nr. 2 la prezenta;
– amânarea judecării cauzelor care se judecă în acest interval poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise;
– judecarea proceselor civile, altele decât cele care se judecă în acest interval de timp, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta. În acest sens, în măsura în care nu s-a preschimbat termenul de judecată, în aplicaţia Ecris grefierii de şedinţă, de îndată, vor face menţiunea pentru termenul acordat în perioada pentru care s-a decretat situaţia de urgenţă “Suspendat de plin drept în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României”, fără a se întocmi încheiere de suspendare;
– după încetarea stării de urgență, judecarea proceselor care se judecă în acest interval se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, grefierii de şedinţă vor prelua dosarele din arhiva instanţei şi fiecare judecător va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților;
– procesele penale aflate în curs pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția cauzelor care se judecă în acest interval, susmenţionate. Fiecare complet căruia i s-au repartizat cauze va analiza dosarele care fac parte dintre cele urgente şi care se judecă pe perioada stării de urgenţă, astfel cum au fost stabilite prin Hotărârea nr. 24/18.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Alba Iulia, urmând a face demersurile necesare în vederea judecării acestor cauze. În caz contrar, dacă nu s-a procedat la preschimbarea termenului de judecată acordat în interiorul intervalului de stare de urgenţă, va dispune, prin încheiere de suspendare, suspendarea de drept a cauzei, urmând ca în aplicaţia Ecris să se facă, de îndată, menţiunea: “Suspendat de drept în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României”.
– în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, grefierii vor preda judecătorului de camera preliminară sau titularului completului penal dosarele care vor lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură;
– acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar personalul instanţei va solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte;
– ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate;
– pe durata stării de urgență, copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică, sens în care petenţii vor indica adresa de email ori de fax pentru comunicare.
– pe perioada stării de urgenţă, comunicarea actelor procedurale (citaţii, comunicări, inclusive comunicarea hotărârilor, etc) se va face în dosarele care se judecă în acest interval de timp, în format electronic (email [email protected], fax 0258 818688, etc). În mod excepţional, când acest lucru nu este posibil, se va proceda la comunicarea în format de hârtie;

– înregistrarea corespondenţei la nivelul Judecătoriei Alba Iulia se va face doar pe cale electronică, cu excepţia cererilor/dosarelor înaintate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia/alte unităţi de Parchet, şi care se judecă în acest interval de timp.
– accesarea aplicaţiei informatice “Dosarul electronic” site-ul www.tribunalulalba.ro;

Publicitate

Actualitate

Cincisprezece jandarmi din cadrul Inspectoratului  Județean „Avram Iancu” Alba au fost avansați în grad cu prilejul Zilei Naționale a României

Publicat

în

Cincisprezece jandarmi din cadrul Inspectoratului  Județean „Avram Iancu” Alba au fost avansați în grad cu prilejul Zilei Naționale a României

Cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României, cincisprezece jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, au fost avansați în gradul următor înainte de îndeplinirea stagiului minim în grad.

dariusandrei.ro

Potrivit prevederilor legale, avansarea în gradul următor a jandarmilor, înainte de îndeplinirea stagiului minim în grad, se poate face cu ocazia Zilei Naţionale a României sau a Zilei Jandarmeriei Române.

Electrica Furnizare Discount

Anul acesta, un ofiţer şi paisprezece subofiţeri din cadrul Jandarmeriei Alba, care îndeplinesc condiţiile legale, au dobândit următorul grad, respectiv: un locotenent a fost avansat la gradul de căpitan, nouă cadre au fost înaintate de la gradul de plutonier adjutant la plutonier adjutant şef și cinci plutonieri majori au fost înaintaţi la gradul de plutonier adjutant.

 

Citește mai mult

Actualitate

Dacian Cioloș: România nu-și permite o nouă castă de privilegiați, primari și președinți de consilii județene cu pensii speciale

Publicat

în

Dacian Cioloș: România nu-și permite o nouă castă de privilegiați, primari și președinți de consilii județene cu pensii speciale

Liderul USR, Dacian Cioloș, a declarat, luni, că România nu-și permite o nouă castă de privilegiați în ce privește pensiile speciale, vorbind despre legea care ar presupune ca primarii și președinții de consilii județene să primească pensii speciale de până la 7000 de lei.

Cioloș a mai spus că orice pensie specială duce la imposibilitatea creșterii pensiilor mici și că în România există aproximativ un milion de pensionari care sunt ”ținuți în sărăcie”.

Liderul USR a criticat acordarea pensiilor altfel decât pe principiul contributivității:

Electrica Furnizare Discount

”Le cer domnilor Cîțu și Ciolacu, șefii acestei alianțe toxice PNL-PSD, să explice pensionarilor cu venituri mici de ce ei ca partide se opun eliminării pensiilor speciale, ba chiar vin cu propuneri de alte pensii speciale de până la 7000 lei pentru primari și președinți de consilii județene. România nu-și mai permite o nouă castă de privilegiați, o nouă categorie de pensii care să nu fie pe principiul contributivității.

Riscăm să avem o nouă categorie de privilegiați pentru că dacă nu va fi dată o OUG va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Orice creștere sau introducere de pensii speciale noi ar însemna imposibilitatea creșterii pensiilor mai mici pentru că despre asta este important să discutăm (…) Avem nevoie de un sistem de pensii previzibil, ca să nu mai fie impresia că sunt creșteri din pix, prin bunăvoința unor politicieni. Avem nevoie de reformarea sistemului de pensii pentru eliminarea pensiilor care nu sunt bazate pe contributivitate. Avem încă aproape 1 milion de pensionari ținuți în sărăcie”, a declarat liderul USR, Dacian Cioloș, luni.

Sursa: g4media.ro

Citește mai mult

Actualitate

7 – 9 decembrie| „Managementul Carierei”, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală și carieră, derulat anual, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Publicat

în

7 – 9 decembrie| „Managementul Carierei”, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală și carieră, derulat anual, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

În perioada 7-9 decembrie a.c. se va derula a IX-a ediție a Conferinței „Managementul Carierei”, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală și carieră, derulat anual, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru studenți, elevi, absolvenți, precum și pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală și profesională. Conferința este organizată de Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC-UAB), coordonat de conf. univ. dr. Larisa Dragolea.

Prezenta ediție va fi a doua derulată în regim online, din cauza contextului pandemic actual. După o participare semnificativă la ediția de anul trecut, organizatorii au decis continuarea acestui eveniment, în conformitate cu respectarea normelor organizatorice în vigoare.

Electrica Furnizare Discount

Partenerii acestei ediții sunt: Consiliul Județean Alba, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Alba, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, Fundația Comunitară Alba, Societatea Antreprenorială Studențească (SAS UAB).

Ca în fiecare an, sunt așteptați să participe la activitățile din program, studenți ai Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, absolvenți, elevi din clasele terminale de liceu precum și studenți ai altor universități din țară.

Evenimentul va fi derulat pe parcursul a trei zile, prima zi fiind alocată prelegerilor publice iar ultimele două zile cuprind în programul lor ateliere susținute de psihologi, consilieri în carieră, traineri.

Toate activitățile vor avea loc pe platforma ZOOM, accesul va fi liber, pe baza de conectare la linkul unic de înregistrare: Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92797685708?pwd=TmVVamhPa25kOExaMWRPaWRMdCtIZz09

Meeting ID: 927 9768 5708

Passcode: CICOC2021

PROGRAM DETALIAT – CONFERINȚA MANAGEMENTUL CARIEREI,
Ediția a IX-a 7-9 decembrie 2021

Marți, 7 decembrie 2021, Prelegeri publice

09:45-10:00 Deschiderea Conferinței

Conf.univ.dr. Larisa Dragolea Director al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC UAB)

Prof.univ.dr. Daniel Breaz Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

10:00-11.00 Gheorghe Damian, Primar al Comunei Ciugud

14:00-15.00 Marcel Florea, Director General Florea Grup

16:00-17.00 Cezar Grigoriu, Trainer, NLP Coach, Autor

Miercuri, 8 decembrie 2021, Ateliere interactive de consiliere și dezvoltare personală

10:00-11:30
Atelier interactiv Managementul visurilor și al carierei: dare, dream, do!
Dr. ing. Mihaela Laura Bratu, Licențiată în Psihologie

14:00-15:30
Atelier interactiv Despre self-care sau cum să avem grijă de noi în perioade dificile
Psiholog Iulia Nicoleta Muntean, Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al UAB (CICOC UAB)

16:00-18:00
Atelier interactiv Perspective psihodramatice asupra rolurilor personale
Psiholog Ioana-Mirela Popescu, Psiholog și Psihoterapeut Ioan-Valentin Popescu
Asociația Centrul de Dezvoltare Personală și Combatere a Comportamentelor de Risc
(PSIHO KIT)

Joi, 9 decembrie 2021, Ateliere interactive de consiliere și dezvoltare personală

10:00-11:00
Atelier interactiv: Comunicarea si rolul sau in dezvoltarea personalitatii
Consilier orientare carieră Ovidiu Panaite

16:00-17:00
Atelier interactiv: Fitness emoțional. Pași spre o viață împlinită
Psiholog Cosmin Bara

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare