Rămâi conectat

Politică Administrație

Info util: Pașii de accesare a fondurilor europene prin GAL (Grupuri de Acțiune Locală)

Publicat

în

Potrivit APDRP, Selecţia GAL-urilor a însemnat de fapt evaluarea strategiilor de dezvoltare locală şi în care este descris modul în care cei ai locului înţeleg să se dezvolte pe plan local.

“Astfel, conform priorităţilor descrise în strategia proprie, GAL lansează apeluri de selecţie a proiectelor, pe plan local. Apelul de selecţie se lansează cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor în aşa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora. Depunerea proiectelor în vederea finanțării prin GAL nu depinde de lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor finanțate prin alte măsuri din Axele 1, 2 și 3 – PNDR. Mai mult, compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanţare privind aspectele de conformitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească.

Fondul disponibil, adică suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de maximum 200.000 euro.

Elit - Gustul Desăvârșit

În cadrul acestui domeniu pot fi finanțate și proiecte atipice. Proiectul atipic este proiectul al cărui obiectiv și tip de investiție nu se regăsește într-una din măsurile PNDR. Proiectul atipic poate viza acțiuni din afara măsurilor specificate în Reg. CE nr. 1698/2005, dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR și strategia de dezvoltare locală. Pentru proiectele atipice de investiții, cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR, cu investiții similare.

Depunerea proiectelor la GAL

Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de Finanţare și se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din PNDR, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.apdrp.ro. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, vor fi în conformitate cu cerințele fișei Măsurii din PNDR și cu Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, aferente măsurii respective.

Pentru proiectele atipice de investiții se vor utiliza ca model Cererile de Finanțare specifice măsurilor celor 3 axe din PNDR, cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și investiția prevăzută în proiectul atipic.

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa postului, verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va verifica respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează proiectul depus. Trebuie să precizăm că în concordanță cu prevederile în vigoare nu este obligatorie respectarea de către GAL a termenelor de realizare ale verificărilor de conformitate și eligibilitate, așa cum sunt menționate în manualul de procedură.

În vederea stabilirii criteriilor de selecţie, GAL preia criteriile de selecţie menţionate în Ghidul solicitantului pentru măsurile din axele 1, 2 şi 3, la care se adăugă și criteriile de selecție locală din Strategia de dezvoltare locală. În cazul criteriilor de selecție locală stabilite la nivelul masurilor cuprinse în PDL, acestea vor fi evidențiate separat pentru fiecare măsura în parte. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu trebuie să depăşească 100 de puncte. GAL are obligaţia de a specifica solicitanților criteriile de selecţie şi punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu în parte. De asemenea, GAL va stabili un punctaj minim pe proiect, obligatoriu de obținut, pentru ca acesta să fie selectat. Proiectele care se regăsesc în obiectivele măsurilor 111 și 143 se vor încadra în tipul de proiecte de servicii, vor fi selectate de către GAL și vor fi verificate la nivelul APDRP conform fluxului procedural descris în acest scop.

Selecţia proiectelor efectuată de GAL

GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție și va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție aferent. De asemenea, va transmite solicitanților notificări privind rezultatul evaluării și selecției. Solicitanții ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și neselectate , pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție pe pagina de web a GAL.

Depunerea și verificarea la nivelul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (OJPDRP) a proiectelor selectate de către GAL.

După ce proiectele au fost selectate la nivelul GAL, reprezentantul GAL va depune proiectul, adică Cererea de Finanţare şi anexele acesteia la OJPDRP, în vederea finanţării.

OJPDRP verifică conformitatea proiectelor depuse, iar eligibilitatea proiectului şi efectuarea verificării pe teren a potenţialului beneficiar, se realizează la nivelul OJPDRP sau CRPDRP, conform procedurilor de implementare a măsurii în care se încadrează proiectul depus. La nivelul structurilor Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit proiectele cu finanțare prin GAL nu intră într-un proces de selecție.

După finalizarea procesului de verificare a conformității și eligibilității, CRPDRP transmite o notificare către solicitant şi una către GAL, de înştiinţare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, GAL poate depune contestaţii privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilităţii, la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit responsabil de primirea proiectului. Cererile de finanţare depuse spre finanţare din Axa 4 – LEADER, nu vor intra în procesul de selecţie efectuat la nivelul Autorităţii de Management pentru PNDR, realizat pentru fiecare măsură din axele 1, 2 şi 3.

După ce s-au încheiat toate etapele de verificare a Cererii de Finanţare, inclusiv Verificarea pe teren pentru proiectele de investiţii, Centrele Regionale vor notifica solicitantul şi GAL-ul, privind decizia de finanţare, iar în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul CRPDRP de care aparţine, în vederea semnării Contractului de Finanţare. Pentru acest pas se vor folosi formularele cadru de Contracte de Finanţare valabile pentru măsurile în care se încadrează proiectele.

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul stabilit în Notificare şi nici nu anunţă APDRP, atunci se consideră ca a renunţat la ajutorul financiar.”

Pentru informații suplimentare, în pagina de internet a APDRP se pot consulta şi descărca:

– Actele normative utile (www.apdrp.ro – Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR);

– Fişa Măsurii 41 vezi link www.apdrp.ro – Investiţii prin FEADR – LEADER Axa IV – Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală;

– Proceduri de lucru pentru implementarea PNDR;

– Ghidul Solicitantului şi documente necesare/ măsuri (www.apdrp.ro – Investiţii prin FEADR).

sursa: buletin APDRP


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Publicat

în

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Spitalului Municipal Aiud i s-a aplicat o corecție financiară foarte mare, în valoare de 856.055, lei de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale.

„Consider că pierderea acestei sume mari de bani prin nerespectarea legii și prin incompetență, reprezintă un lucru extrem de grav pentru orașul nostru. Corecția financiară a fost efectuată prin două rapoarte de neconformitate emise de instituția de stat, care inițial nu ne-a fost prezentată în ședință, ci doar ulterior după ce am solicitat, în mod expres, acest lucru.

Cel mai grav aspect este că gaura de 856.055 lei a fost astupată prin reducerea cheltuielilor spitalului pentru materiale sanitare, medicamente, hrană pentru oameni, încălzire, iluminat și forță motrică, alte bunuri și servicii, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe scurt, incompetența este suportată de către cetățeni și nu de cei vinovați. În urma acestei corecții financiare, cetățenii bolnavi vor beneficia de materiale sanitare mai puține, de medicamente mai puține și în general de servicii mai proaste și nu din cauza personalului medical ci din cauza incompetenței și/ sau părtinirii unora aflați „la butoane”.
În data de 19 mai 2022 am fost chemați în ședința de Consiliu Local, pentru a aproba rectificarea bugetului Spitalului Municipal Aiud, în urma acestei corecții financiare, în valoare de 856.055 lei. Potrivit Procesului verbal nr. 14110/17.05.2022, suma de 856.055 lei care nu va mai fi finanțată din fonduri europene a determinat o reducere a sumelor destinate funcționării optime a Spitalului astfel:

1. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 385.000 lei, pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional;
2. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 170.000 lei, pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
3. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 55.220 lei, pentru încălzit, iluminat și forță motrică;
4. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 80 lei, pentru hrană pentru oameni;
5. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 21.880 lei, pentru medicamente;
6. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 223.960 lei, pentru materiale sanitare;

Iată un pasaj extras din Raportul prin care i s-a aplicat corecția financiară Spitalului Municipal:

”Nici anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială publicat/publicată nici documentația de atribuire sau răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu descriu suficient de detaliat criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței (ca de exemplu, absența detaliilor suficiente ar fi putut avea un efect de descurajare a potențialilor ofertanți)”

În opinia acestei autorități a statului, Spitalul Municipal Aiud a descurajat concurența pentru a nu se depune mai multe oferte în procedura de licitație a materialelor medicale. Culmea-culmilor este că se discută tocmai despre achiziția acelor materiale medicale despre care aproximativ acum un an, colega mea, doamna consilier Nistea, afirma că sunt supraevaluate cu prețuri astronomice.

În loc să fie profund preocupate de acest subiect și de stabilirea vinovaților și de recuperarea sumelor, atât doamna primar cât și doamna viceprimar au afirmat că aceste corecții sunt obișnuite. M-au facut curios, sincer să fiu, cu aceste afirmații.

Consider că autoritățile competente trebuie să facă lumină în acest caz, chiar dacă consilierii PNL-UDMR au votat rectificarea bugetului spitalului și ”acoperirea găurii”. Consider că orașul nostru a fost prejudiciat direct sau indirect cu această sumă iar vinovații trebuie să plătească și nu cetățenii.

Supărată de intervențiile mele în legătură cu spitalul și cu operatorul de salubritate, doamna primar a afirmat în ședință faptul că eu am ajuns la apogeul incompetenței.

Consider că nu privește unde trebuie atunci când se referă la incompetență. Oare dânsa consideră competenți pe cei care prejudiciază acest oraș?

O să revin cu detalii și despre acest subiect cât și despre situația operatorului de salubritate dezbătută în CL.

Dragoș Crișan, Consilier local USR – Aiud


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Publicat

în

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Senatul a adoptat ieri o nouă lege care vine în sprijinul administrațiilor locale, permițându-le să preia terenuri și clădiri din patrimoniul regiilor de stat și al societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, care nu mai sunt utilizate de către acestea pentru realizarea obiectului lor de activitate.

Sunt numeroase cazuri de acest gen în țară, inclusiv în județul Alba, în care blocuri, stadioane, hale sau terenuri sunt lăsate în paragină de ani de zile, insalubre și degradate, dar nu pot fi reabilitate și utilizate din cauză că societățile comerciale nu mai au nevoie de ele și nici nu au resurse să investească în ele, iar administrațiile locale, deși ar avea nevoie de ele, nu le pot prelua din cauza birocrației și a cadrului legal incomplet și alambicat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Plecând de la aceste necesități ale administrațiilor locale, dar și ale regiilor de stat și ale societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, am inițiat acest proiect de lege, tocmai pentru a ajuta comunitățile locale să preia obiectivele în cauză, la valoarea lor de inventar actualizată. Plătind această valoare de inventar actualizată se rezolvă și problema contabilicească a transferului acestor bunuri, care a constituit, până acum, principalul obstacol în calea realizării acestor transferuri. Soluția este una echitabilă și favorabilă pentru ambele părți, deoarece societățile scapă de niște active care le generează doar pierderi, iar administrațiile locale pot transforma aceste imobile în obiective folositoare pentru comunitate, mai ales că acum au numeroase oportunități de accesare a fondurilor europene și pot realiza proiecte importante de regenerare a acestor obiective și de repunere a lor în circuitul comunitar. Astfel, transferând de la stat la stat aceste obiective le putem transforma din ruine abandonate în obiective de interes pentru comunitate, folositoare cetățenilor.

Le mulțumesc pe această cale colegilor de la Ministerul Finanțelor și colegilor mei senatori din Comisia de Administrație Publică și din Comisia Juridică, cu care am dezbătut ieri îndelung acest proiect de lege și i-am adus amendamente importante, care au permis adoptarea sa de către plen și realizarea unei legi utile și deplin operabile.

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Publicat

în

PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Conducerea Primăriei Aiud și a unității medicale sunt responsabile de situația creată la Spitalul Municipal unde 67 de cadre medicale, angajate pe perioada pandemiei, riscă să rămână fără locul de muncă, în 6 iunie, după expirarea contractelor.

”Întreaga vină e a primăriei Aiud care, alături de conducerea unității medicale, nu a acționat pentru binele pacienților si pentru creșterea calității serviciilor medicale. Managerul spitalului trebuia să constituie o nouă organigramă, să organizeze examene pentru aceste posturi, să angajeze inclusiv medici, să presteze servicii medicale pentru populație, să le dezvolte, iar apoi să solicite bani, conform prevederilor legale, Casei Județene de Asigurări de Sănătate, aflate în subordinea Casei Naționale de Asigurări Sănătate”, a transmis senatorul Călin Matieș, în urma unei discuții cu angajați ai spitalului, dar și cu prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Doar pe durata pandemiei, Spitalul Municipal a primit de la Ministerul Sănătății circa 4 milioane de euro pentru proiecte de investiții. De asemenea, toate cheltuielile efectuate au fost decontate și toate necesitățile financiare au fost acoperite integral.

Elit - Gustul Desăvârșit

”Ministerul Sănătății a creat cadrul legal pentru ca personalul medical angajat în pandemie să fie păstrat în sistem, iar în Parlament există un proiect de lege prin care acești angajați să poată lucra, în continuare, prin contracte de muncă fără durată limitată. De asemenea, trebuie respectate toate prevederile legale privind ocuparea posturilor. Cadrele medicale de la Aiud și-au demonstrat utilitatea și au făcut mari eforturi pentru tratarea oamenilor din tot județul Alba. A fost rândul conducerii unității medicale și a primăriei, în subordinea căreia se află spitalul, să continue demersurile legale pentru menținerea lor în activitate”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Trebuie precizat faptul că Ministerul Sănătății nu are atribuții în plata salariilor angajaților de la Spitalul Municipal Aiud.

Nu exista risc privind apariția unui deficit bugetar dacă strategia spitalului era de dezvoltare a serviciilor medicale.

Dezvoltarea activității spitalului și, implicit, creșterea valorii contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba înseamnă acoperirea din propriile surse a oricărui posibil deficit bugetar. Mai mult, doar din luna octombrie 2022 decontarea sumelor prevăzute în contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba se va face exclusiv corespunzător serviciilor raportate și nu în baza cheltuielilor efective, așa cum este cazul acum și cum a fost cazul în ultimii 2 ani, pe perioada pandemiei.

La Spitalul Municipal Aiud există deficit de personal chiar și în condițiile angajării celor 67 de cadre medicale cărora le expiră contractul de muncă în 6 iunie. Astfel, spitalul are mare nevoie de acești angajați.

Toate celelalte unități  sanitare din județ au organizat examene pentru angajații din timpul pandemiei și au reușit să gestioneze situația corespunzător.

Probleme și proteste sunt doar la Aiud, exclusiv din cauza factorilor locali de decizie care nu au gestionat situația corespunzător!

Organizația județeană a PSD Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare