Ziarul Unirea

Angajare la ISU Alba: Un post de ofițer specialist II, cu gradul locotentent colonel, scos la concurs. Condiții de participare

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.10, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuție vacant aferent funcției de Ofițer specialist II din cadrul Inspecției de Prevenire – compartimentul Avizare – autorizare, prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, prin încadrare directă.

Definirea sumară a atribuțiilor postului:

ELIT

–  desfăşoară activităţi de organizare, executare control şi îndrumare la operatori economici şi instituţii;

– controlează respectarea prevederilor normelor de apărare împotriva incendiilor şi a reglementărilor privind situaţiile de urgenţă aplicabile în spaţiile operatorilor economici, instituţiilor şi localităţilor din zona de competenţă;

– execută activităţi de avizare – autorizare, control pe linia securităţii la incendiu şi protecţiei civile;

ADEZIUNE PLUS ALBA

– participă în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor.

           Principalele condiţii de ocupare a postului, potrivit prevederilor din fişa postului

1.    Pregătirea necesară ocupantului postului:
1.1. Pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă (militare sau   civile) în următoarele domenii de licenţă: „inginerie civilă”, „ingineria instalaţiilor”, „inginerie electrică”, „inginerie energetică”, „mine, petrol şi gaze”, „inginerie chimică”, „inginerie mecanică”, „inginerie industrială”, „inginerie energetică”, „ingineria materialelor”, „urbanism” sau „arhitectură”  
2. Parametri privind starea sănătăţii somatice Apt medical  
3. Trăsături psihice şi de personalitate Apt psihologic  

Pentru exercitarea atribuțiilor, titularul postului trebuie să obţină autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii și documente clasificate nivel ”Secret” (după încadrare, cu îndeplinirea procedurilor specifice) [1].

Condiţiile de participare la concurs și condiţiile de recrutare

 1. 1. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
 2. să aibă pregătirea necesară ocupantului postului, menționată la punctul III.1 din anunț;
 3. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 4. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 5. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 6. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale;
 7. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 8. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 9. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 13. prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat concurs, respectiv locotenent-colonel;
 14. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
 15. să obţină autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii și documente clasificate (după încadrare, cu îndeplinirea procedurilor specifice);
 16. să nu fi împlinit, la data desfăşurării concursului, vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în Legea nr.223/ din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
 17. Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc suplimentar și următoarele criterii specifice:

– nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art.87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

– sunt confirmate în arma şi specialitatea militară corespunzătoare funcţiei pentru care se organizează concurs.

– prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

 1. Maiştrii militari și subofiţerii în activitate din Ministerul Afacerilor Interne pot participa la concurs dacă îndeplinesc suplimentar și următoarele condiţii:
 2. a) sunt declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 3. b) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 4. c) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a)

şi b) din anexa nr.7 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare

 1. d) au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.
  Candidatul care a fost declarat „admis” nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

 

Data-limită până la care se pot depune documente, compartimentul care gestionează problematica specifică

 

         Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea, în zilele lucrătoare, între orele 09.00–15.00, în perioada 26.04-03.05.2018, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, în municipiul Alba Iulia, strada A.I .Cuza, nr.10, județul Alba, a următoarelor documente:

 1. Cererea de înscriere, se depune personal de către candidat și este adresată inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba;
 2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 3. Curriculum-vitae model Europass;
 4. Copia cărţii de identitate;
 5. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul evaluării psihologice (aviz psihologic Apt/Inapt)
 6. Consimțământul privind solicitare extras de pe cazierul judiciar;
 7. Un dosar cartonat tip plic.

Nu vor fi acceptate cererile de înscriere depuse prin fax, e-mail, poştă, terţe persoane sau în orice altă  formă decât cea mai sus prezentată.  

Prin depunerea cererilor de înscriere la concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului, prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare și pentru ca probele de concurs (evaluarea performanței fizice, testul scris) și interviul pe subiecte profesionale (dacă este cazul) să fie înregistrate audio-video.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, la data stabilită prin graficul concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea motivelor, se afişează la avizierul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, din Alba Iulia, strada A.I. Cuza nr.10 şi se postează pe pagina de internet a unităţii, www.isualba.ro, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe de concurs.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile prevăzute de prezenta secţiune, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul unităţii organizatoare – Serviciul Resurse Umane, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 0900-1500.

Graficul și locul de desfăşurare a concursului.

 

ACTIVITATEA PERIOADA / TERMEN
Asigurarea publicității privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului vacant 25.04.2018
Depunerea cererilor de înscriere la concurs 26.04-03.05.2018

între orele 09.00–15.00

Planificarea candidaților pentru evaluarea psihologică și efectuarea evaluării psihologice 26.04-11.05.2018
Depunerea dosarelor de recrutare 11.05-25.05.2018

între orele 09.00–15.00

Verificarea dosarelor de recrutare şi a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 29.05.2018
Afişare listă candidaţi care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs 31.05.2018
Desfăşurarea probei de evaluare a performanţei fizice 07.06.2018

începând cu ora 09, 00*

Afişare rezultate proba de evaluare a performanţei fizice 07.06.2018

după finalizarea evaluării

Desfăşurarea probei test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului,  la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba,  pe baza bibliografiei şi tematicii afişate. 12.06.2018

începând cu ora 09, 00*

Afişare rezultate proba test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului 12.06.2018
Depunere contestaţii la proba test scris 24 ore de la

afişarea rezultatelor

Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale 2 zile lucrătoare de la expirare termen de depunere
Susținerea, dacă este cazul, a probei de departajare – interviu structurat pe subiecte profesionale, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba. Ora desfășurării probei va fi comunicată în timp util candidaților prin afișare la avizier și pe pagina de internet a unității. 25.06.2018
Depunere contestaţii la proba de departajare – interviu structurat pe subiecte profesionale 24 ore de la

afişarea rezultatelor

Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale 2 zile lucrătoare de la expirare termen de depunere

* Data, ora şi locul susţinerii probelor pot fi modificate în raport de activităţile prioritare ale unităţii şi de numărul candidaților.

           

        Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în acord cu tematica și bibliografia anexate anunțului.

Testul scris va fi precedat de susţinerea probei de evaluare a performanței fizice, ca probă eliminatorie, respectiv traseu practic-aplicativ (conform prevederilor Anexei nr. 32 la Ordinul MAI nr.177/2016 modificat și completat cu OMAI nr.144/2017).

Proba eliminatorie, respectiv educaţie fizică – traseu aplicativ, se va desfăşura în ziua de 07.06.2018 începând cu ora 09.00, potrivit  prevederilor din anexele nr.2  la prezentul anunţ. Locul desfășurării probei de evaluare a performanței fizice va fi comunicat în timp util candidaților prin afișare la avizier și pe pagina de internet a unității.

Accesul în sala unde se va desfăşura proba va fi permis candidaţilor până cel mai târziu la ora 09,00, exclusiv pe baza actului de identitate valabil. Orice candidat care se va prezenta ulterior, nu va fi acceptat pentru susţinerea probei.

Este declarat „PROMOVAT“ candidatul care îndeplineşte baremul minim de 1’05“ (un minut şi cinci secunde) la proba „traseu practic-aplicativ“.

Pe timpul susţinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „NEPROMOVAT“. Candidații care au promovat proba evaluarea performanțelor fizice sunt declarați „admis” iar cei care nu au promovat proba sunt declarați ”respins”.

La testul scris se prezintă numai candidații declarați „admis” la evaluarea performanțelor fizice.

Proba test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului va avea loc în data de 12.06.2018, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, din Alba Iulia, strada A.I. Cuza, nr.10, județul Alba.

Nota de promovare a probei de concurs testul scris  este minimum 7,00.

Baremele de corectare şi notare vor fi afişate după încheierea probei scrise.

Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Rezultatele probei test scris se afișează pe pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, respectiv www.isualba.ro, precum şi la avizierul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, din Alba Iulia, strada A.I. Cuza nr.10, județul Alba.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis/promovat” la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la testul scris.

În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă la proba test scris, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, pe baza tematicii și bibliografiei stabilită la proba scrisă, cu subiecte elaborate la nivelul comisiei centrale de concurs. Ambele probe ale concursului și interviul structurat pe subiecte profesionale (dacă este cazul) vor fi  înregistrate audio și video.

      Contestații

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Proba de concurs evaluarea performanțelor fizice nu poate fi contestată. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

      Informații suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine din pagina oficială de internet a unităţii www.isualba.ro şi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba, tel. 0258.810.411, interior 27007 sau 27119, în zilele lucrătoare între orele 09.00-15.00.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului, să verifice permanent  pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba precum şi avizierul unităţii organizatoare, întrucât comunicarea informaţiilor referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

A prezentat polițiștilor un permis de conducere italian, care se presupune că este fals. Tânăr din Lunca Mureșului, CERCETAT de polițiști

Polițiștii din Ocna Mureș au oprit, în data de 11 ianuarie, un tânăr din comuna Lunca Mureșului, care a prezentat… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Noi MĂSURI anti-COVID, luate în Câmpeni, Ighiu, Sântimbru și Vințu de Jos. Hotărârea CJSU

Noi măsuri anti-COVID urmează să fie luate pe raza orașului Câmpeni și a comunelor Ighiu, Sântimbru și Vințu de Jos,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro