// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

6 decembrie – termenul limită pentru depunerea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în intravilan, pe Legea 18 modificată

6 decembrie 2018 – termenul limită pentru depunerea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în intravilan, pe Legea 18 modificată • Noul text de lege admite declarațiile autentice cu martori ca mijloc de probă pentru stabilirea proprietății.

Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a extins mijloacele de probă pentru stabilirea proprietăţilor, modificând de asemenea regimul de folosire temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producția agricolă și silvică. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2018 şi este în vigoare din data de 9 august.

Dreptul de proprietateprivată asupra terenurilor

Declaraţiile autentice cu martori pot fi folosite ca mijloace de probă pentru stabilirea proprietăţilor constând din suprafețele de terenuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora. Avem, astfel, o adăugare, faţă de forma anterioară a legii care admitea, ca probe, numai actele de proprietate, înscrierea în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producție.

Declaraţiile autentice cu martori sunt acceptate ca mijloace de probă şi în cazul înstrăinării construcțiilor și suprafețelor de teren aferente, din categoriile de mai sus.

Terenurile situate în intravilanul localităților, aferente construcțiilor edificate de către fostele cooperative de producție, fostele asociații economice intercooperatiste și fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deținători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: lsunt deținători de construcții de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate; lfac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și a plății impozitelor și taxelor în conformitate cu prevederile legale; lpentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate; lterenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.

Pentru terenurile aferente locuinței, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile legii, astfel:
– dacă solicitanții figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale; dacă terenul este în proprietatea statului român și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
– nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate

În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare, în 9 august, a Legii nr. 231/2018, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de această lege pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 și 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de soluționare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi.

Legea 18 a fost modificată astfel încât cei care nu au titluri de proprietate pentru grădina aferentă casei, pentru terenul pe care se află casa, anexele casei, pot să obțină aceste titluri de proprietate. Primul pas este depunerea cererii, iar termenul limită de depunere este 6 decembrie 2018. Legea 18 a fost modificată în sensul de a acorda titluri de proprietate pentru zona necooperativizată, adică partea de intravilan a acestei zone necooperativizate, respectiv terenul aferent locuințelor. Registrul agricol este o piesă de bază pentru întocmirea documentației pentru eliberarea titlului de proprietate. Ș

i dacă nu au încă toate piesele necesare – o ridicare topografică, o copie a Registrului agricol, eventualele declarații de martori, eventuale acte de mână, fiecare ce are, în lege este prevăzut foarte clar ce trebuie să conțină această documentație, primul pas fiind această cerere care trebuie depusă până la termenul limită. Astfel, până în data de 6 decembrie, cetățenii trebuie să depună la comisiile locale (primării) pentru comisia județeană aceste cereri de restituire a proprietății.

În momentul în care cererile vor ajunge la comisia județeană, ele trebuie să fie însoțite de celelalte acte necesare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419