Ziarul Unirea

ISU Alba, detalii despre avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu și obligațiile celorlalți factori implicați

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba oferă detalii despre avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu și obligațiile care le revin celorlalți factori implicați. 

 1. Contextul în care sunt solicitate avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu

La nivel european, cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, cu accent pe cerinţa “securitate la incendiu” , au fost armonizate ca urmare a Directivei 89/106/CEE – Produse pentru construcţii  (CPD), care ulterior a fost abrogată de Regulamentul UE 305/2011 privind Stabilirea unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii (CPR).

ELIT

În acord cu prevederile acestor reglementări comunitare, au fost elaborate o serie de acte normative naţionale, care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, cu accent pe cerinţa “securitate la incendiu”.

În conformitate cu art. 5 din Legea 10 din 1995 privind calitatea în construcții pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe:

 1. a) rezistenţă şi stabilitate;
 2. b) siguranţă în exploatare;
 3. c) siguranţă la foc;
 4. d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
 5. e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
 6. f) protecţie împotriva zgomotului.

De asemenea, modul de executare și autorizarea lucrărilor de construcții este reglementată prin Legea 50 din 1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrării de construcție.

Totodată, prin acte normative successive, au fost stabilite şi aprobate categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 30 alin.(1) din Legea nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz.

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului (art. 30 alin.(4) din Legea nr. 307/2006), sens în care este în vigoare H.G. nr. 571/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

 

 1. Activitatea desfăşurată de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă pe linia avizării-autorizării

În vederea emiterii autorizaţiei de construire pentru categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute de H.G. nr. 571/2016, prin certificatul de urbanism se solicită şi obţinerea avizului şi/sau a autorizaţiei de securitate la incendiu (pe lângă alte avize şi autorizaţii specifice).

Procedura de solicitare, soluţionare şi emitere, după caz, a avizului şi/sau a autorizaţiei de securitate la incendiu este reglementată prin Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită inspectoratelor judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările respective, de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, respectiv persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarul investiţiei (direct sau prin împuterniciţi).

Documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare.

 

2.1. Obţinerea avizului de securitate la incendiu

Aviz de securitate la incendiu – actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări.

Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în Anexa nr. 2 din Ordinul M.A.I. nr. 129/2016, pentru emiterea acestui act fiind solicitate doar piese scrise şi desenate, care stau şi la baza emiterii ulterioare a autorizaţiei de construire.

Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile. Termenul curge de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este completă.

 

2.2. Obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu

Autorizaţie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – securitate la incendiu;

Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în Anexa nr. 4 din Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 (inclusiv avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului).

Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile. Termenul curge de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este completă.

 

 1. Obligaţiile care revin celorlalţi factorilor implicaţi în procesul de avizare-autorizare

 

3.1.  În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 307/2006, Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi:

 1. a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General;
 2. b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;
 3. c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;
 4. d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;
 5. e) să asigure asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, până la punerea în funcţiune.

 

Documentaţiile tehnice prevăzute de normele metodologice se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile legii.

I.G.S.U. şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă nu colaborează, nu susţin şi nu promovează persoane care au lucrat în aceste instituţii sau societăţi aparţinând acestora, care întocmesc în numele proiectanţilor sau participă la întocmirea documentaţiilor tehnice necesare avizării/autorizării. Beneficiarii sunt liberi să colaboreze cu orice persoană autorizată şi este interzisă orice recomandare a unor astfel de specialişti de către personalul inspectoratelor. Listele cu persoanele autorizate să întocmească documentaţiile tehnice este publică şi poate fi consultată pe site-ul I.G.S.U., la rubrica Informaţii utile.

Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi.

Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevăzute în anexa nr. 1  la OMAI nr. 129/2016 şi se semnează, după caz, de către proiectanţii de construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale securitate la incendiu.

Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însuşite de către verificatori de proiecte atestaţi.

Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.

Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi se depun în original, în două exemplare, dacă normele metodologice nu prevăd altfel.

Nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăţi lipite.

Modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnătură şi ştampilă de către verificatorul de proiect atestat.

Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:

 1. a) realizării construcţiilor noi;
 2. b) realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei construcţiilor ori de modificare a instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;
 3. c) depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau instalaţiile care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite.

 

3.2. Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor

Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.

Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condiţiile legii.

Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se constată de către agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce priveşte:

 1. a) stabilitatea la incendiu a construcţiei;
 2. b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu;
 3. c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;
 4. d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
 5. e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.

Pe lângă situaţiile prevăzute anterior, valabilitatea avizelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă încetează odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiei sau amenajării, persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia reluării procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.

În cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a acestuia/acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentaţiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului judeţean, în care menţionează, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizaţiei şi nu are modificări faţă de situaţia de la data autorizării. Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data, semnătura şi face menţiunea „conform cu originalul”.

În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia.

În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.

În cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua denumire, dacă se constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale.

 

 1. Sancţiuni şi aplicarea acestora în contextul Legii 146/2017

În conformitate cu prevederile art. 44 pct. V din Legea nr. 307/ 2006, se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele contravenţii:

 1. a) începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, fără obţinerea avizului de securitate la incendiu;
 2. b) punerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau s-a schimbat destinaţia acestora, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;
 3. c) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilităţii acestora.

 

Începând cu data de 25.03.2016, la care a intrat în vigoare Legea nr. 33/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 52/2015, care a modificat prevederile art. 30 din Legea nr. 307/2006, prin introducerea alin. (4^1), pentru construcţiile şi amenajările … care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a fost prorogată obligaţia obţinerii respectivului act administrativ, până la data de 31 decembrie 2016, acestea funcţionând pe răspunderea proprietarilor/beneficiarilor.

Ordonanţa Guvernului nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a acordat un termen derogatoriu, până la data de 30.06.2017. Ulterior, prin Legea nr. 146 din 26.06.2017 privind aprobarea O.G. nr. 17/2016, a fost prorogat din nou termenul prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiior, până la data de 30 septembrie 2017 (alin.1 al articolului unic). Totodată, la alin. (2) al articolului unic se stipulează că ”Beneficiarii care depun până la data de 30.09.2017 documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanțare sunt exceptați de la aplicarea amezilor, dacă termenul de conformare nu depășește 31 decembrie 2017”.

 

Save

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

VIOLENȚELE din SUA: Primul polițist DECEDAT la protestele de la Washington. Bilanțul ajunge la 5 MORȚI

Brian D. Sicknick a fost rănit miercuri, într-o confruntare cu protestatarii, şi a revenit la biroul diviziei, unde i s-a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Naveta elevilor care nu merg la școală în localitatea unde locuiesc va putea fi decontată. OUG, publicată în Monitorul Oficial

Cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea în care urmează cursurile școlare vor fi decontate pentru elevii care… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Haos la Ministerul Sănătății: Un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea

Haos la Ministerul Sănătății după ce un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea. La câteva ore după… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

INFOTRAFIC: Restricții de circulație, vineri, pe Valea Oltului, pentru decolmatarea șanțurilor de aluviuni . Recomandări pentru șoferi

Traficul se va desfășura dirijat, vineri, 8 ianuarie, pe Valea Oltului, DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 227 și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Restricții mai DURE de intrat în Marea Britanie. Prezentarea testului COVID negativ și carantinarea, necesare

Începând cu săptămâna viitoare, este nevoie de prezentarea unui test COVID negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor avea loc și în acest an! Ministerul Educației: „Din simulări va rezulta nivelul cunoștințelor elevilor”

Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației, iar președintele Consiliului Național al Elevilor a declarat că propunerea acceptată de Minister… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Unii patroni anunță că nu îi vor primi la muncă pe cei nevaccinați. 5 milioane de angajați își așteaptă rândul la vaccinare

Angajatorii sunt cei care îi înscriu pe liste pe angajați, 5 milioane dintre aceștia își așteaptă rândul la vaccinare. Romania… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro