Rămâi conectat

Actualitate

ISU Alba, detalii despre avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu și obligațiile celorlalți factori implicați

Publicat

în

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba oferă detalii despre avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu și obligațiile care le revin celorlalți factori implicați. 

 1. Contextul în care sunt solicitate avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu

La nivel european, cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, cu accent pe cerinţa “securitate la incendiu” , au fost armonizate ca urmare a Directivei 89/106/CEE – Produse pentru construcţii  (CPD), care ulterior a fost abrogată de Regulamentul UE 305/2011 privind Stabilirea unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii (CPR).

În acord cu prevederile acestor reglementări comunitare, au fost elaborate o serie de acte normative naţionale, care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, cu accent pe cerinţa “securitate la incendiu”.

Elit - Gustul Desăvârșit

În conformitate cu art. 5 din Legea 10 din 1995 privind calitatea în construcții pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe:

 1. a) rezistenţă şi stabilitate;
 2. b) siguranţă în exploatare;
 3. c) siguranţă la foc;
 4. d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
 5. e) izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
 6. f) protecţie împotriva zgomotului.

De asemenea, modul de executare și autorizarea lucrărilor de construcții este reglementată prin Legea 50 din 1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrării de construcție.

Totodată, prin acte normative successive, au fost stabilite şi aprobate categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 30 alin.(1) din Legea nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz.

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului (art. 30 alin.(4) din Legea nr. 307/2006), sens în care este în vigoare H.G. nr. 571/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

 

 1. Activitatea desfăşurată de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă pe linia avizării-autorizării

În vederea emiterii autorizaţiei de construire pentru categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute de H.G. nr. 571/2016, prin certificatul de urbanism se solicită şi obţinerea avizului şi/sau a autorizaţiei de securitate la incendiu (pe lângă alte avize şi autorizaţii specifice).

Procedura de solicitare, soluţionare şi emitere, după caz, a avizului şi/sau a autorizaţiei de securitate la incendiu este reglementată prin Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită inspectoratelor judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările respective, de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, respectiv persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarul investiţiei (direct sau prin împuterniciţi).

Documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare.

 

2.1. Obţinerea avizului de securitate la incendiu

Aviz de securitate la incendiu – actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări.

Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în Anexa nr. 2 din Ordinul M.A.I. nr. 129/2016, pentru emiterea acestui act fiind solicitate doar piese scrise şi desenate, care stau şi la baza emiterii ulterioare a autorizaţiei de construire.

Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile. Termenul curge de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este completă.

 

2.2. Obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu

Autorizaţie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – securitate la incendiu;

Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în Anexa nr. 4 din Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 (inclusiv avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului).

Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile. Termenul curge de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este completă.

 

 1. Obligaţiile care revin celorlalţi factorilor implicaţi în procesul de avizare-autorizare

 

3.1.  În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 307/2006, Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi:

 1. a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General;
 2. b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;
 3. c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;
 4. d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;
 5. e) să asigure asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, până la punerea în funcţiune.

 

Documentaţiile tehnice prevăzute de normele metodologice se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile legii.

I.G.S.U. şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă nu colaborează, nu susţin şi nu promovează persoane care au lucrat în aceste instituţii sau societăţi aparţinând acestora, care întocmesc în numele proiectanţilor sau participă la întocmirea documentaţiilor tehnice necesare avizării/autorizării. Beneficiarii sunt liberi să colaboreze cu orice persoană autorizată şi este interzisă orice recomandare a unor astfel de specialişti de către personalul inspectoratelor. Listele cu persoanele autorizate să întocmească documentaţiile tehnice este publică şi poate fi consultată pe site-ul I.G.S.U., la rubrica Informaţii utile.

Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi.

Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevăzute în anexa nr. 1  la OMAI nr. 129/2016 şi se semnează, după caz, de către proiectanţii de construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale securitate la incendiu.

Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însuşite de către verificatori de proiecte atestaţi.

Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.

Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi se depun în original, în două exemplare, dacă normele metodologice nu prevăd altfel.

Nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăţi lipite.

Modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnătură şi ştampilă de către verificatorul de proiect atestat.

Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:

 1. a) realizării construcţiilor noi;
 2. b) realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei construcţiilor ori de modificare a instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;
 3. c) depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau instalaţiile care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite.

 

3.2. Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor

Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.

Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condiţiile legii.

Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se constată de către agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce priveşte:

 1. a) stabilitatea la incendiu a construcţiei;
 2. b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu;
 3. c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;
 4. d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
 5. e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.

Pe lângă situaţiile prevăzute anterior, valabilitatea avizelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă încetează odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiei sau amenajării, persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia reluării procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.

În cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a acestuia/acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentaţiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului judeţean, în care menţionează, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizaţiei şi nu are modificări faţă de situaţia de la data autorizării. Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data, semnătura şi face menţiunea „conform cu originalul”.

În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia.

În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.

În cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua denumire, dacă se constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale.

 

 1. Sancţiuni şi aplicarea acestora în contextul Legii 146/2017

În conformitate cu prevederile art. 44 pct. V din Legea nr. 307/ 2006, se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele contravenţii:

 1. a) începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, fără obţinerea avizului de securitate la incendiu;
 2. b) punerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau s-a schimbat destinaţia acestora, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;
 3. c) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilităţii acestora.

 

Începând cu data de 25.03.2016, la care a intrat în vigoare Legea nr. 33/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 52/2015, care a modificat prevederile art. 30 din Legea nr. 307/2006, prin introducerea alin. (4^1), pentru construcţiile şi amenajările … care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a fost prorogată obligaţia obţinerii respectivului act administrativ, până la data de 31 decembrie 2016, acestea funcţionând pe răspunderea proprietarilor/beneficiarilor.

Ordonanţa Guvernului nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a acordat un termen derogatoriu, până la data de 30.06.2017. Ulterior, prin Legea nr. 146 din 26.06.2017 privind aprobarea O.G. nr. 17/2016, a fost prorogat din nou termenul prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiior, până la data de 30 septembrie 2017 (alin.1 al articolului unic). Totodată, la alin. (2) al articolului unic se stipulează că ”Beneficiarii care depun până la data de 30.09.2017 documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanțare sunt exceptați de la aplicarea amezilor, dacă termenul de conformare nu depășește 31 decembrie 2017”.

 

Save


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

FOTO| 11 vagoane din compunerea unui tren de marfă au deraiat. Care a fost cauza

Publicat

în

FOTO| 11 vagoane din compunerea unui tren de marfă au deraiat. Care a fost cauza

Circulația feroviară pe relația Pașcani – Iași este întreruptă, după ce între stațiile Sârca – Podu Iloaiei au deraiat 11 vagoane din compunerea unui tren privat de marfă, transmite CFR SA.

Trenul s-a rupt și 11 vagoane au sărit de pe șine, arată sursa citată, potrivit căreia trenul se întorcea din Portul Constanța, unde dusese cereale din Ucraina.

Elit - Gustul Desăvârșit

Din primele informații disponibile, deraierea a fost provocată de starea proastă a infrastructurii feroviare din zonă, dar este posibilă și o defecțiune la vagoanele de fabricație sovietică.

Ce spune CFR despre trenul deraiat la Iași

Potrivit CFR, deraierea vagoanelor de marfă ucrainene afectează și traficul de călători.

”Din garnitură, care avea în compunere 32 de vagoane goale, au deraiat 11 vagoane pe firul II de circulație, firul I fiind închis pentru lucrări programate.

În urma deraierii celor 11 vagoane au fost rupți și 7 stâlpi de înaltă tensiune, care asigurau alimentarea cu energie electrică a liniei de contact.

Precizăm faptul că, pentru menținerea continuității traficului de călători, SRCF Iași va pune la dispoziția călătorilor mijloace auto, pe distanța Podu Iloaiei – Târgu Frumos.

Această măsură va fi menținută până la restabilirea traficului pe intervalul de stații afectat de deraiere.

Vă informăm, de asemenea, că personalul de specialitate al SRCF Iași va asigura tot suportul tehnic necesar operatorului privat pentru ridicarea, repunerea pe șină a vagoanelor deraiate și retragerea/scoaterea acestora din gabarit”, a transmis CFR.

Sursa: stirileprotv.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Ajutorul financiar de 700 de lei, pentru pensionarii cu venituri mici, va fi acordat odată cu pensia. Când va fi demarată efectuarea plăților

Publicat

în

Ajutorul financiar de 700 de lei, pentru pensionarii cu venituri mici, va fi acordat odată cu pensia. Când va fi demarată efectuarea plăților

Marius Budăi, ministrul Muncii, a anunțat faptul că taloanele de pensie aferente lunii iunie, care conțin ajutorul financiar de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 2.000 de lei, au început să fie tipărite, urmând ca vineri să fie demarată și efectuarea plăților.

„A început tipărirea taloanelor de pensie aferente lunii iulie, care conţin ajutorul financiar de 700 de lei, care se acordă pensionarilor cu venituri de până la 2.000 de lei. De vineri începe şi efectuarea plăţilor”, a scris ministrul, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Elit - Gustul Desăvârșit

Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr. 74/2022 se acordă o singură dată, în luna iulie, acelor beneficiari ai căror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, potrivit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Pentru acordarea acestui ajutor sunt luate în calcul unele categorii de venituri, respectiv: pensiile din sistemul public de pensii şi din sistemele neintegrate sistemului public de pensii, care se plătesc în luna iulie 2022, precum şi venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, care se plătesc în luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale.

Totodată, sunt luate în calcul veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari, veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate în luna aprilie 2022. Reprezentanţii Ministerului Muncii precizează că ajutorul financiar se acordă din oficiu, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale.

Totodată, în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaş în parte. Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral de 700 de lei, chiar dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracţiuni din luna iulie 2022.

La stabilirea plafonului de 2.000 de lei nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare, care se plătesc în luna iulie. Ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptăţite care au domiciliul în România, nu şi celor care au locul de şedere/reşedinţa obişnuită în străinătate.

Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat. De asemenea, ajutorul financiar nu intră în calculul contribuţiei băneşti individuale în vederea obţinerii unui bilet de tratament balnear şi nu este supus executării silite.

Executivul a aprobat normele de aplicare a prevederilor Legii nr.111/2022 privind reglementarea activităților prestatorului casnic, care stabilesc modalitatea de acordare a tichetelor de activități casnice, modul în care beneficiarul casnic le poate utiliza, precum și modalitatea de preschimbarea în bani a acestora.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, acest tip de tichete vor putea fi achiziționate atât pe suport electronic, prin crearea unui cont online în vederea înregistrării în platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice, cât şi pe suport de hârtie.

Tichetul de activităţi casnice va conține rubrici speciale destinate informațiilor referitoare la identificarea beneficiarului și a prestatorului casnic, date referitoare la valabilitatea tichetului, precum şi elemente de siguranță obligatorii. Formatul propus de normele metodologice pentru tichetele în format fizic va fi avut în vedere la încheierea contractului de tipărire.

Sursa: dcbusiness.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

VIDEO| 16 iulie: Lae Dreghici, celebrul cascador albaiulian, anunță un SPECTACOL pentru fanii săi

Publicat

în

16 iulie: Lae Dreghici, celebrul cascador albaiulian, anunță un SPECTACOL pentru fanii săi

Celebrul cascador Lae Dreghici a anunțat că va participa la un spectacol în data de 16 iulie, unde va putea vi revăzut de către fani.

„E timpul să revenim la promisiunile făcute;
,, ANIVERSARE CU CASCADE”!

Locul acestui SPECTACOL, va fi la Oarda de Sus, între păduri, cunoscut de mulți dintre dumneavoastră, pentru că am dat 3 spectacole asemănătoare, cu ceva timp în urmă.

Elit - Gustul Desăvârșit

CITEȘTE ȘI: Lae Dreghici, celebrul cascador albaiulian, împlinește astăzi 70 de ani

Data acestei ,,ANIVERSĂRI” este
16 – IULIE – 2022

O să revin cu detali, cum puteți ajunge în zonă”, a scris cascadorul, pe contul său de socializare.

„Dragi prieteni, vă salut cu drag. După cum vedeți sunt la locul meu de joacă.

Aici o să ne întâlnim cu toții, aici va fi „Aniversarea cu cascade”, alături de invitații speciali, Mihai Stoichescu și Cosmin Pădureanu.

După cum ați văzut, platoul de cascade este pregătit, drumul este foarte bine pregătit, așa că vă aștept cu mare drag.

Amănunte o să vă dau pe parcurs. Vă mulțumesc frumos și vă urez, de pe acuma, vizionare plăcută, să aniversăm împreună”, a transmis Lae Dreghici.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare