Ziarul Unirea
 

Curtea de Conturi: Prejudicii de peste 2 milioane de lei din cauza unor abateri de la disciplina financiară în utilizarea banului public la unele UAT-uri din Alba, controlate în 2017

Urmare misiunilor de audit efectuate de Curtea de Conturi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din Alba au fost identificate o serie de abateri de la disciplina financiară în utilizarea banului public, care au generat prejudicii în sumă de 2.157 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 78 mii lei.

*Aspecte deficitare privind organizarea şi efectuarea operaţiunii de inventariere şi reevaluare a patrimoniului entităţilor auditate, în sumă de 143.524 mii lei, în speţă:

– nu au fost inventariate toate elementele patrimoniale, de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, potrivit prevederilor legale, abatere identificată la UATC: Albac, Avram lancu, Blandiana, Bucerdea Grânoasă, Ceru Băcăinţi, Ciugud, Horea, Ocoliş, Ponor, Sohodol şi Şugag precum şi la Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj, Liceul “Horea, Cloşca si Crişan” Abrud, Liceul Tehnologic “Ţara Moţilor” Albac, Şcolile Gimnaziale Ceru Băcăinţi, Hopârta şi Şugag, ordonatori terţiari de credite subordonaţi UATM Blaj, UATO Abrud, UATC: Albac, Ceru Băcăinţi, Hopârta şi Şugag;

– nu a fost efectuată reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cel puţin o dată la 3 ani, potrivit cadrului legal specific, diminuând nejustificat patrimoniul entităţilor respective cu suma de 143.524 mii lei, abatere identificată la UATM Blaj şi Sebeş, la UATO Ocna Mureş, la UATC Ocoliş şi la Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj şi Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu”Tiur, ordonatori terţiari de credite subordonaţi UATM Blaj.

*Abateri semnificative în efectuarea şi decontarea nejustificată din bugetul local a unor cheltuieli materiale, în valoare de 1.348 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 21 mii lei, privind:

– diminuarea disponibilităţilor băneşti ale UATM Sebeş, prin poprirea conturilor deschise la trezorerie de către un executor judecătoresc, urmare unei hotărâri judecătoreşti, definitivă, în condiţiile în care plata nu s-a concretizat în preluarea efectivă în patrimoniul entităţii a construcţiilor menţionate în hotărârea respectivă. Practic, rezoluţia instanţei a fost pusă în aplicare doar de una din părţi, UATM Sebeş, fără ca această instituţie să preia efectiv bunurile care au făcut obiectul unui contract de asociere şi care au constituit obiectul litigiului în instanţă. Prin Sentinţa judecătorească, Contractul de asociere a fost anulat, obligând SC Nichi Ardeal Construct SRL să restituie bunurile rezultate din asociere;
– plata nejustificată a unor servicii de împădurire, fără recuperarea contravalorii acestora din fondul de regenerare şi conservare a pădurii, în cazul UATC Vidra;
– achitarea nejustificată de către UATC Noşlac a unor servicii de asistenţă juridică, fără aprobarea consiliului local;
– consum de energie electrică achitat de UATC Blandiana şi Şcoala Gimnazială “Vasile Goldis” Alba Iulia, ordonator terţiar de credite subordonat UATM Alba Iulia, pentru spaţiile ocupate şi utilizate de terţe persoane, fără a lua măsuri de recuperarea acestor cheltuieli de la utilizatorii spaţiilor în cauză;
– cheltuieli de transport cadre didactice, achitate fără respectarea prevederilor legale, de către Şcolile Gimnaziale Ceru Băcăinţi, Hopârta şi Horea, ordonatori terţiari de credite subordonaţi UATC: Ceru Băcăinţi, Hopârta şi Horea;
– plata unor servicii de telefonie mobilă şi penalităţi, care nu au legătură cu activitatea instituţiilor verificate, în cazul UATC Ceru Băcăinţi, Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj, Şcolile Gimnaziale “Simion Bărnuţiu” Tiur, Ceru Băcăinţi, Hopârta şi Sohodol, ordonatori terţiari de credite subordonaţi UATM Blaj şi UATC Ceru Băcăinţi, Hopârta şi Sohodol.

*Aspecte deficitare privind lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, prin:

– acceptarea la plată a unor cheltuieli pentru activităţi sportive fără bază legală şi fără o justificarea acestora pe bază de documente justificative, în sumă de 259 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 34 mii lei, abatere identificată în cazul a două municipii: Blaj şi Sebeş;
– acceptarea la plată şi decontarea de penalităţi în sumă de 239 mii lei pentru prelungirea unui contract cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi a unor comisioane pentru prelungirea valabilităţii Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului acordat de AFIR, fără a lua măsuri de recuperare a acestor cheltuieli de la executantul obiectivului de investiţii, responsabil pentru întârzierea executării lucrărilor, abatere identificată în cazul UATC Scărişoara;
– acceptarea la plată a unor servicii sau lucrări de reparaţii curente neefectuate în teren, în sumă de 118 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 13 mii lei, abatere identificată la UATJ Alba, UATM Alba lulia, UATC: Ceru Băcăinţi, Ciugud, Hopârta, Sohodol şi Şugag, precum şi la Şcoala Gimnazială “Vasile Goldis” Alba lulia şi Şcoala Gimnazială Sohodol, ordonatori terţiari de credite subordonaţi UATM Alba lulia şi UATC Sohodol;
– acceptarea la plată a unor cheltuieli cu salariile, în sumă de 108 mii lei, reprezentând drepturi salariale, inclusiv sporuri, acordate fără bază legală, personalului angajat în cadrul UATO Ocna Mureş, UATC: Blandiana, Câlnic, Ciuruleasa şi Noşlac, precum şi la Centru Social de Educaţie Incluzivă Alba lulia, ordonator tertiar de credite subordonat UATJ Alba şi la Liceul “Horea, Closca si Crisan” Abrud, ordonator terţiar de credite subordonat UATO Abrud.

In acest context, s-a consemnat efectuarea de plăţi nelegale prin:

– acordarea nejustificată de sporuri salariale unor persoane angajate în cadrul instituţiilor verificate, inclusiv pentru persoanele de demnitate publică (primar şi viceprimar),
– sporuri acordate fără îndeplinirea condiţiilor impuse prin lege, unor persoane din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,
– achitarea unor drepturi salariale acordate prin sentinţă judecătorească, în cuantum mai mare decât era legal;
– plăţi nejustificate pentru o persoană cu atribuţii de secretar comună, căreia nu i s-a desfăcut contractul de muncă, deşi, la îndeplinirea condiţiilor standard de pensionare, raporturile de serviciu încetau de drept, conform Legii nr.188/1999 privind funcţionarii publici;
– au fost efectuate cheltuieli cu combustibilul fără respectarea prevederilor legale privind justificarea acestuia, în sumă de 60 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 10 mii lei, în cazul UATC: Ponor şi Scărişoara;
– au fost aprobate şi efectuate plăţi nejustificate în sumă de 19 mii lei, reprezentând ajutoare pentru încălzirea locuinţelor, acordate unor beneficiari care nu îndeplineau condiţiile impuse de lege pentru a beneficia de astfel de ajutoare, deoarece deţineau depozite bancare de peste 3.000 lei, aspect care din punct de vedere legal conduce la excluderea acordării de astfel de ajutoare sociale. Abaterea a fost identificată în cazul UATM Blaj şi UATO Ocna Mureş.

*Nereguli în acordarea şi utilizarea conform destinaţiilor stabilite, a sumelor acordate sub formă de sprijin financiar din partea unităţilor administrativ-teritoriale, unităţilor de cult, în valoare de 19 mii lei.

Se reţine, în acest context, faptul că nu s-a urmărit de către persoanele cu astfel de atribuţii din cadrul UATM Alba lulia şi UATC: Hopârta şi Ponor, modul de justificare a sumelor acordate din bugetul local sub formă de sprijin financiar pentru unităţile de cult, ceea ce a prejudiciat bugetul acestor entităţi cu suma de 19 mii lei.

Aspecte deficitare au fost constatate în ceea ce priveşte respectarea de către unităţile administrativ-teritoriale a tuturor prevederilor legale privind calcularea, evidenţierea şi virarea la bugetul de stat sau bugetul local, a obligaţiilor stabilite prin lege, în sumă de 320 mii lei, din care s-a virat operativ la buget suma de 267 mii lei.

Se reţin, în acest context, următoarele aspecte:

– nu au fost respectate prevederile legale privind calcularea, evidenţierea şi virarea la bugetul de stat a sumelor datorate de UATJ Alba, UATO Ocna Mureş şi Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” Ocna Mureş, ordonator terţiar de credite subordonat UATO Ocna Mureş, pentru neangajarea persoanelor cu handicap, în cuantum de 106 mii lei, care s-au virat operativ, integral, la bugetul de stat;
– nu s-au virat la bugetul de stat, de către UATM Blaj şi UATO Ocna Mureş, încasările rezultate
din vânzarea/închirierea spaţiilor de locuit, conform Legii nr.112/1995 şi Legii nr.152/1998, în
sumă de 83 mii lei, sumă care a fost virată în totalitate la buget, în timpul auditului;
– nu s-a calculat, reţinut şi virat la bugetul de stat, de către UATM Blaj, impozitul pe venit datorat
de către Asociaţia Club Sportiv Volei Alba Blaj, pentru sumele achitate jucătoarelor şi
antrenorilor, reprezentând premii, plata unor chirii şi utilităţi pentru spaţiile închiriate, în sumă de 70 mii lei, sumă care a fost virată în totalitate la buget, în timpul auditului;
– nu s-a calculat şi virat la bugetul local al UATM Blaj, de către ordonatorii terţiari de credite din învăţământul preuniversitar de stat, care au primit în administrare imobile aflate în proprietatea Municipiului Blaj, cota de 50% din sumele încasate din închirierea spaţiilor excedentare, în sumă de 61 mii lei.

*Aspecte deficitare privind activitatea de concesionare sau închiriere a bunurilor din domeniul public şi privat a unităţilor administrativ-teritoriale, în sumă de 736 mii lei, din care s-a virat operativ la buget suma de 267 mii lei.

Se reţin, în acest context, următoarele aspecte:

– nu s-a urmărit modul de respectare a prevederilor contractelor încheiate de către autorităţile publice locale cu diverşi chiriaşi/concesionari (contracte care au avut ca obiect închirierea/concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată) referitoare la stabilirea corectă a obligaţiilor contractuale şi la calcularea accesoriilor aferente – în cazul neîncasării la termen a chiriei/concesiunii prevăzute în contract, abatere identificată la UATM Blaj, UATO Ocna Mureş, la un număr de 5 UATC: Albac, Hopârta, Ocoliş, Scărişoara şi Vidra, precum şi la Şcoala Gimnazială “Vasile Goldis”Alba Iulia, ordonator tertiar de credite subordonat UATM Alba Iulia, valoarea veniturilor suplimentare fiind în sumă de 624 mii lei, din care s-a încasat operativ suma de 267 mii lei;
– nu s-au urmărit respectarea prevederilor contractului de asociere încheiat de către UATC Şugag cu SC Green Profile SRL Alba Iulia, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile cuvenite bugetului local cu suma de 88 mii lei;
– nu au fost respectate prevederile legale referitoare la închirierea terenurilor proprietate publică, prin nestabilirea, neînregistrarea şi neîncasarea chiriei în sumă de 24 mii lei, de la operatorii de telefonie care au amplasate fibre optice în canalizaţia subterană, abatere identificată la UATM Sebeş.

*Aspecte deficitare privind planificarea, iniţierea, derularea achiziţiilor publice şi administrarea contractelor de lucrări de investiţii încheiate, în sumă de 444 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 85 mii lei, referitoare la:

– au fost acceptate la plată şi decontate efectiv, situaţii de lucrări supraevaluate, majorate nelegal cu valoarea unor lucrări neexecutate în realitate, situaţie care a fost stabilită în urma inspecţiilor efectuate pe teren în timpul auditului, în sumă de 366 mii lei, din care s-a recuperat suma de 83 mii lei, abateri identificate la UATM: Alba Iulia şi Blaj, la UATO: Abrud, Baia de Arieş şi Ocna Mureş, la UATC: Avram Iancu, Bucerdea Grânoasă, Ciugud, Ciuruleasa, Câlnic, Hopârta, Horea, Ponor, Scărişoara şi Vidra, precum şi la Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj, Liceul “Horea, Closca si Crisan” Abrud, ordonatori terţiari de credite subordonaţi UATM Blaj şi UATO Abrud;
– au fost efectuate cheltuieli de capital, fără a urmări respectarea preţurilor unitare acceptate prin oferta anexă la contract, a procentului legal de CAS sau TVA în vigoare la data facturării, în sumă de 78 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2 mii lei, abatere identificată în cazul: UATM Blaj, UATO Ocna Mureş, UATC: Blandiana, Hopârta şi Ponor, precum şi la Centru Social de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, ordonator terţiar de credite subordonat UATJ Alba.

”Majoritatea abaterilor constatate sunt urmarea unui management necorespunzător, a necunoaşterii prevederilor legale privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice şi, nu în ultimul rând, a caracterului interpretabil al unor reglementări legale. Totodată, organizarea şi exercitarea în mod deficitar a controlului financiar preventiv propriu de către instituţiile publice se datorează în primul rând lipsei personalului de specialitate, cu consecinţe în ceea ce priveşte separarea atribuţiilor de control preventiv de acelea de conducere a evidenţei contabile sau de participare la executarea operaţiunilor economic -financiare în cauză. Prejudiciile create prin plăţile nelegale efectuate pentru lucrări de investiţii şi reparaţii curente sunt datorate superficialităţii în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu, activităţii deficitare a diriginţilor de şantier angajaţi de către ordonatorii de credite pentru supravegherea şi avizarea realităţii executării lucrărilor conform proiectelor, dar şi lipsei de control din partea autorităţilor contractante asupra activităţii acestora”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

2 Comentarii

INDECISU 20 februarie 2018 at 21:08

No acuma sa ii credem pe primarii care se lauda prin presa ca vai cat de manageri buni sau smart-manageri sunt ei (Alba Iulia, Blaj Sebes, Ocna Mures, Ciugud etc.) sau pe cei de la Curtea de conturi care ne arata de fapt neregulile ce se intampla pe mosia baronilor astora. SCOATETI BANII FATARNICILOR!!!!!!!!! LA PUSCARIE!!!!!!

Bogdan I 21 februarie 2018 at 10:05

Mi-ar fi rușine să ies în presă cu asemenea kakățișuri când se spală miliarde din banul public într-o veselie…. ne jupoaie aceștia cu taxe și impozite și își fac singuri venitul după bunul plac … voi cu un ochi la slănină și unul la făină mulțumiți de cât vă vâră patronii statului în straiță … aveți și voi portocale care vă diriguie ….

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...