35 de posturi de agent în sectorul operativ, scoase la concurs de către Penitenciarul Aiud. Care sunt condițiile și documentele necesare

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Penitenciarul Aiud scoate la concurs 35 de posturi pentru bărbați, ca agent în cadrul sectorului operativ, din cele 700 de locuri la nivel național, scoase la concurs de către Administrația Națională a Penitenciarelor, dintre care 665 pentru bărbați, iar 35 pentru femei.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice de ocupare a posturilor.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) au cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniți, capacitate deplină de exercițiu și sunt apți din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
f) îndeplinesc condițiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfășurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020;
i) nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații;
j) obțin autorizație, pentru funcțiile care implică lucrul cu informații clasificate, după promovarea concursului.

Dosarul de candidat cuprinde cel puțin următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din același anunț, care cuprinde și acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b ia O.M.J. nr.3065/2020. în lipsa acordului cu privire la înregistrarea audio sau audiovideo, candidatul nu poate participa Ia concurs;
b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/pașaport);
c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
d) curriculum vitae – model european;
e) copia livretului militar, unde este cazul;
f) copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole pentru întreaga perioadă a studiilor liceale, sau copia adeverinței aflate în termen de valabilitate, conform /normelor Ministerului Educației și Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidații prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educației și Cercetării;
g) copia carnetului de muncă și/sau copia adeverinței care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcțiile ocupate, vechimea în muncă și, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL);
h) cazierul judiciar;
i) declarație pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea c’dndițiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) și i) din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare;
j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere);
k) după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de participare la concurs.

Condiții specifice de ocupare a postului de agent operativ:

 • Nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituții acreditate potrivit legii;
 • Abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie);
 • Cunoștințe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);
 • Autorizație de acces la informații clasificate conform nivelului prevăzut pentru post,
  secret de serviciu (după promovarea concursului).

Probele de concurs:

 • proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice;
 • proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului;
  interviul;
 • proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

Informații suplimentare se pot obține de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Aiud, telefonic la nr. 0258861021, interior 120 sau prin e-mail la adresa concurs-aiud@anp.gov.ro, precum și pe site-urile Penitenciarului Aiud și al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

În situația în care aspectele solicitate nu sunt clarificate la nivelul Penitenciarului Aiud informațiile se pot solicita prin adresa de e-mail concurs-anp@anp.gov.ro .

De asemenea, pentru sesizări și reclamații privind modul de organizare și desfășurare â concursurilor, candidații au la dispoziție adresa de e-mail concurs-petitii@anp.gov.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419