Ziarul Unirea

Interviu cu Ştefan Bardan, prefectul judeţului Alba

– Stimate domnule prefect Ştefan Bardan, în fiecare an, la sfârşitul primului trimestru faceţi bilanţul activităţii desfăşurate de Instituţia Prefectului în anul precedent.  Aţi putea să ne spuneţi câteva dintre acţiunile principale derulate în cursul anului 2011?
– În primul rând, aş dori să menţionez că Instituţia Prefectului Alba şi-a desfăşurat activitatea în anul 2011 pe baza principiilor stabilite prin Legea nr. 340/2009 privind prefectul şi instituţia prefectului, legalitate, imparţialitate şi obiectivitate, transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public, eficienţă, responsabilitate, profesionalism şi orientare către cetăţean. Cu o organigramă mai suplă, cu 23 de posturi mai puţine decât în 2009, respectiv 46 de posturi la Instituţia Prefectului şi 27 de posturi la Serviciul Paşapoarte şi Serviciul Permise şi Înmatriculări Auto, Instituţia Prefectului a acţionat, în principal, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în Programul de guvernare, conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale; verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile locale şi judeţene; asigurarea unui climat de linişte şi ordine publică în beneficiul cetăţeanului; gestionarea situaţiilor de urgenţă; realizarea politicilor naţionale şi europene în beneficiul comunităţii; adoptarea de măsuri şi activităţi menite să conducă la dezvoltarea durabilă a judeţului. Aş mai enumera menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, prevenirea tensiunilor sociale; sprijinirea comunităţilor de romi; eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; eliberarea şi evidenţa permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare. Programul a fost structurat pe două mari capitole: 1. Obiective de dezvoltare economică şi socială a judeţului, în care au fost prezentate, pe domenii de activitate, obiectivele majore stabilite prin Programul de guvernare şi obiectivele specifice pe termen scurt derivate din obiectivele majore, 2. Principalele acţiuni ce se realizează în cursul anului în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare de către serviciile publice deconcentrate, de alte structuri judeţene ale administraţiei publice centrale, de sucursalele sau filialele companiilor naţionale, cu termene de finalizare şi responsabili. Planul de acţiuni pe anul 2011 a cuprins 184 obiective şi 682 acţiuni şi în urma analizei a rezultat că obiectivele şi acţiunile programate au fost realizate în proporţie de 95,1%, reprezentând 649 acţiuni. În cursul anului 2011 au fost elaborate 163 de informări şi rapoarte privind activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate, care au constituit un canal important de informare. Pentru fiecare serviciu public deconcentrat a fost elaborată o documentaţie care cuprinde datele de contact, organigrama, statul de funcţii, bugetul, principalele    atribuţii, legislaţia care îi reglementează activitatea, programul de lucru, programul de audienţe, programul de lucru al ghişeelor, documentaţie care se actualizează ori de câte ori este cazul. Controalele care s-au desfăşurat la serviciile publice au vizat modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, respectarea cu rigoare a actelor normative pe care, în funcţie de specificul fiecărei instituţii, le-au avut de aplicat sau de verificat aplicarea lor, numărul de controale efectuate raportate la personalul încadrat cu atribuţii de control, numărul firmelor sau instituţiilor verificate comparativ cu cel care trebuia supus controlului, acoperirea prin controalele exercitate a activităţilor supuse controlului prin lege etc.
Au fost supuse verificării 56.127 acte administrative din care de 49.523 dispoziţii emise de primari şi 6.604 hotărâri adoptate de consiliile locale. În exercitarea dreptului de tutelă administrativă am solicitat reanalizarea şi revocarea sau modificarea în mod corespunzător în cadrul procedurii prealabile a 203 acte administrative (70 dispoziţii emise de primari şi 133 hotărâri adoptate de către consiliile locale). Au fost revocate de către primari 43 de dispoziţii, iar asupra a 12 dispoziţii s-a revenit cu modificări, fiind menţinute 5 dispoziţii pentru care a fost promovată procedura prealabilă. De asemenea, au fost revocate 114 de hotărâri adoptate de către consiliile locale şi am promovat acţiune în contencios administrativ, solicitând instanţei de judecată să constate nulitatea absolută, 3 hotărâri adoptate de către consiliile locale. Este vorba despre Hotărârea nr. 76/31.05.2011 adoptată de Consiliul Local Ocna Mureş, prin care s-a aprobat acordul de preluare a unităţii sanitare Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş de către S.C. Hospital Clinic Dr. Filip SRL Bucureşti precum şi încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Local Ocna Mureş şi societatea comercială, având ca obiect furnizarea de servicii medicale. Litigiul este în curs de soluţionare la instanţa de contencios administrativ. De asemenea fac obiectul unor litigii la instanţa de contencios administrativ HCL nr. 73/2011; HCL nr. 39/2011 şi HCL 41/2011 adoptate de Consiliul Local Ciugud, prin care s-a aprobat modificarea duratei unor contracte de concesiune încheiate cu societăţi comerciale, respectiv SC Nichi Ardeal Group SRL şi SC Dalicart Lux SRL. Litigiile sunt de asemenea în curs de soluţionare. În privinţa reprezentării în instanţă, consilierii juridici au reprezentat Instituţia Prefectului şi Comisia judeţeană Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în 1102 dosare, din care 707 dosare noi înregistrate la registratura instituţiei. În cursul anului 2011 au fost înregistrate 585 dosare care au avut ca obiect înmatricularea autovehiculelor fără plata taxei de primă înmatriculare din care: 335 acţiuni admise; 7 acţiuni respinse; 18 anulate ca netimbrate;220 pe rolul instanţei;4 ordonanţe preşedinţiale de respingere.
    – Atragerea resurselor financiare din partea Uniunii Europene este mereu un punct de actualitate pe agenda Guvernului României. În calitate de reprezentant al Executivului în teritoriu, ce măsuri aţi întreprins pentru a face mai vizibile oportunităţile de finanţare europene?
– Au fost iniţiate numeroase acţiuni menite să facă cunoscute condiţiile aderării României la Uniunea Europeană şi impactul integrării asupra diferitelor categorii de cetăţeni şi asupra economiei româneşti în general. Printre acţiunile desfăşurate se numără: identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a persoanelor, în colaborare cu grupul de lucru constituit pentru urmărirea actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale şi hotărârile Consiliului Judeţean, pentru ca acestea să fie în concordanţă cu legislaţia europeană în materie şi cu acordurile şi convenţiile organismelor europene semnate şi ratificate de România; raportarea trimestrială a obstacolelor identificate. Totodată, am prezentat programele de finanţare iniţiate şi susţinute de Guvernul României, Uniunea Europeană şi alte organisme internaţionale; am transmis adrese sau informări autorităţilor şi cetăţenilor ori de câte ori a apărut o oportunitate de finanţare, prin postarea acestora pe site-ul instituţiei. În plus, pe parcursul anului 2011 au fost monitorizate proiectele cu finanţare externă şi cele finanţate prin programe guvernamentale.
 – Unul dintre aspectele foarte importante care s-a văzut anul trecut a fost recensământul populaţiei şi al locuinţelor. Cum a decurs această activitate la nivelul judeţului Alba?
În anul 2011 a continuat procesul de susţinere a activităţilor privind pregătirea, organizarea şi efectuarea lucrărilor de recensământ pe teritoriul judeţului. Au fost centralizate şi ulterior predate Direcţiei Regionale de Statistică Alba procesele verbale de constituire a comisiilor pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor la nivel judeţean, orăşenesc şi comunal. Prin ordin al prefectului a fost permanent actualizată Comisia de recensământ a judeţului Alba. Au fost monitorizate în continuare transmiterea în format electronic a ortofotoplanurilor completate cu denumirile străzilor şi numerele administrative ale imobilelor în vederea sectorizării teritoriului în unităţi de recensământ. S-au încheiat 2486 de convenţii civile cu personalul selectat de unităţile administrativ teritoriale pentru efectuarea recensământului şi au fost achitate drepturile cuvenite pentru efectuarea operaţiunii de recenzare a populaţiei şi locuinţelor. S-a asigurat spaţiul necesar prelucrării şi păstrării mapelor cuprinzând formularele de recensământ. Vă mărturisesc că am trecut atunci prin diverse situaţii care au necesitat luarea unor măsuri urgente de schimbare a unor recenzori. Nu vă ascund faptul că unul dintre recenzorii selectaţi iniţial pur şi simplu s-a întins pe patul unui cetăţean susţinând că nu mai vrea să plece din locuinţa acestuia, fiind necesară intervenţia poliţiei. De asemenea, este posibil să fi rămas şi persoane nerecenzate, deşi acestea ar fi avut posibilitatea să meargă ele însele la recenzori, însă datele finale le vom afla abia spre sfârşitul anului.
   – Tot mai mulţi conjudeţeni doresc să plece în străinătate, având nevoie de eliberarea apostilei. Câţi cetăţeni au apelat la Instituţia Prefectului în acest sens?
– Referitor la activitatea de eliberare a apostilei, în cursul anului 2011 au fost înregistrate 1507 cereri, iar apostila s-a aplicat pe documente care îndeplinesc următoarele condiţii: au fost emise de o autoritate a administraţiei publice din România şi urmează a fi prezentate pe teritoriul altui stat semnatar al Convenţiei de la Haga; au fost emise în vederea executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice. Documentele pe care a fost solicitată aplicarea apostilei au fost, în principal, acte de stare civilă, adeverinţe, adeverinţe de stare civilă, adeverinţe care certifică efectuarea studiilor, diplome de studii, certificate de calificare şi absolvire, caziere judiciare, brevete de turism, certificate de rezidenţă fiscală etc. Achitarea taxelor aferente apostilei a fost efectuată direct în cadrul instituţiei, fiind redus în mod semnificativ timpul de soluţionare a unor astfel de cereri. În aceste condiţii timpul de aşteptare al solicitanţilor pentru aplicarea apostilei a fost redus în mod considerabil, această operaţiune fiind efectuată în circa o oră de la prezentarea cererii şi a documentelor aferente.
    – Una dintre cele mai importante acţiuni este finalizarea punerii în aplicare a legilor funciare, pe care toţi prefecţii au promis-o înaintea dumneavoastră. Ce s-a făcut în acest sens până la finele anului 2011?
– Mai întâi aş vrea să spun că nu se va termina cu aplicarea legilor funciare nici în mandatul acesta, nici în mandatul viitor şi nici în celălalt, pentru că sunt foarte multe probleme. În anul 2011, Comisia judeţeană Alba pentru restituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor s-a întrunit în 20 de şedinţe, unde s-au discutat 664 de referate întocmite de colectivul de lucru ce au fost introduse pe ordinea de zi. Comisia judeţeană a adoptat 579 de hotărâri, din care 566 au fost admise şi 13 au fost respinse şi, de asemenea, a fost încunoştinţată despre pierderea sau distrugerea a 45 de titluri de proprietate pentru care s-a solicitat prin adrese la OCPI Alba să se întocmească duplicate. Anul trecut au fost emise 605 titluri de proprietate în care a fost înscrisă o suprafaţă totală de 3531 ha. Pentru terenuri agricole au fost emise 398 titluri de proprietate, cu suprafaţa de 725 ha, iar pentru terenuri forestiere, 207 titluri de proprietate, cu suprafaţa de 2806 ha. Pentru situaţiile în care nu a mai existat teren, s-au făcut dosare de despăgubiri, căci altfel am fi depăşit suprafaţa judeţului cu suprafeţele cerute.
 – Cred că şi anul trecut Instituţia Prefectului a fost „bombardată” cu petiţii, pentru că oamenii îşi pun speranţa în soluţionarea favorabilă de către prefect. Cum aţi caracteriza pe scurt anul 2011?
– În anul 2011, cetăţenii s-au adresat Instituţiei Prefectului cu petiţii, audienţe şi solicitări de informaţii de interes public, astfel: petiţii – 366, audienţe – 199, solicitări de informaţii de interes public – 17. Problemele ridicate de petenţi prin petiţii adresate Instituţiei Prefectului, direct sau prin poştă, şi prin audienţele acordate de conducerea instituţiei, precum şi prin petiţiile adresate altor autorităţi şi instituţii publice centrale (Guvernul României, Preşedintele României, Parlamentului României, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor etc.) care au fost transmise spre soluţionare Instituţiei Prefectului Alba, respectiv Comisiei judeţene Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, au fost repartizate spre soluţionare funcţionarilor publici din cadrul Serviciului pentru verificarea actelor administrative, contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a actelor normative cu caracter reparatoriu, alegeri. În fnal aş vrea să spun că anul trecut, am avut o activitate destul de stufoasă dar şi mulţumitoare, deşi întotdeauna este loc de mai bine. Dar una peste alta, tot ceea ce ne-am propus am făcut şi nu pot spune că avem nerealizări.

ELIT

Robert GHERGU

ADEZIUNE PLUS ALBA

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: „România are nevoie de un nou premier: responsabil, puternic și bun profesionist”

România are nevoie de un nou premier: responsabil, puternic și bun profesionist, astfel încât să poată gestiona criza sanitară și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

3 Comentarii

Bamse 2 aprilie 2012 at 17:40

….domnule prefect personal nu stiu ce om sunteti dar in subordine aveti o cloaca de incompetenti,EXACT de serviciul de apostilii nu ar fii trebuit sa pomeniti nimic pt ca doamna de acolo este de o prepotenta si obraznicie fara pereche,isi face orarul dupa capul ei fara a tine cont de nimeni si nimic si in plus mai vb si urat cu cetatenii de parca ea ne-ar platii pe noi nu noi pe ea!…bine ca stim cu toti cum poti ajunge intr-o functie bunicica la stat!

gogu* 2 aprilie 2012 at 21:26

uite ca babardan scapa porumbelul si dezvaluie motivul pentru care se inchid spitalele din Romania:

„preluare a unităţii sanitare Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş de către S.C. Hospital Clinic Dr. Filip SRL Bucureşti”

deci statul mafiot pedelist renunta la menirea sa constitutionala de a asigura sanatatea locuitorilor si o concesioneaza pe bani unor srl-uri dubioase unde daca nu ai bani mori la poarta spitalului

????? 3 aprilie 2012 at 10:43

Angajatii sunt incompetenti pt. ca sefii sunt incompetenti, ei sunt numiti pe baza de pile

Comentariile sunt oprite