GRADAȚII DE MERIT 2018: IȘJ Alba a publicat tabelul nominal cu punctajele candidaților, aprobate în ședința consiliului de administrație

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a publicat, miercuri, tabelul nominal cu punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2018, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al IȘJ Alba.

Click AICI pentru a vedea tabelul nominal

ELIT

”Consiliul de administraţie al ISJ Alba a aprobat în şedinţa din 17.07.2018 lista cu punctajele acordate în urma evaluării, pe specialităţi, a dosarelor depuse de cadrele didactice și didactice auxiliare în vederea acordării gradaţiei de merit în anul şcolar 2018-2019”, arată IȘJ Alba pe pagina oficială.

IȘJ Alba a stabilit numărul gradațiilor de merit pe categorii de personal și discipline, sesiunea 2018. Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de baza și se acordă pe o perioada de 5 ani.

Astfel, în Alba, vor fi acordate 222 de gradații de merit, dintre care 2016 pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare și control, iar 6 gradații pentru pentru personalul didactic auxiliar.

Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente în luna martie 2018 la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2018, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) – (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar).

Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2018 și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut.

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:

  1. a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată, care nu a primit nicio sancțiune disciplinară/penală în perioada pentru care se realizează evaluarea şi a dovedit performanţe deosebite în:

(i) inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la competițiile școlare recunoscute de MEN/IȘJ/IȘMB, etapa sector/judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2017;

(ii) prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerințe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune;

  1. b) personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2017, şi calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată și care nu a primit nicio sancțiune disciplinară/penală în perioada pentru care se realizează evaluarea.

(2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2017, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control depun toate calificativele primite în urma evaluării activităţii din perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2017.

(3) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2017, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012 – 31 august 2017, precum și pentru o perioadă corespunzătoare duratei suspendării, anterioară intervalului mai sus menționat, astfel încât să se asigure evaluarea efectivă pe o perioadă de 5 ani. În acest caz, perioada evaluată din afara intervalului 1 septembrie 2012 – 31 august 2017 se stabilește astfel încât să nu fi fost luată în considerare la 4

 

acordarea unei alte gradații de merit. In cazul în care nu se pot constitui în acest mod cei cinci ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012 – 31 august 2017.

(4) Personalul didactic încadrat pe două sau mai multe specializări/funcții pe perioada evaluării poate participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline/funcții, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419