// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Angajări la STAT. Posturi în administrație scoase la concurs în luna septembrie 2018: consilieri, medici, sefi serviciu, arhitecți

Angajări la STAT. Posturi în administrație scoase la concurs în luna septembrie 2018: consilieri, medici, sefi serviciu, arhitecți 

Mai multe instituţii publice din judeţul Alba organizează concursuri pe parcursul lunii septembrie. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba organizează, în data de 1 octombrie 2018, concurs pentru ocupare a următoarelor funcţii publice de conducere şi execuţie vacante după cum urmează:

 • şef serviciu la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba;
 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba:
  • studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie,
  • asistenţă socială sau sociologie;
  • vechime în specialitate studiilor necesare exercităm funcţiei publice de cel puţin 5 ani;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba, tel. 0258/818266, interior 115, mobil 0755069660 de luni până vineri în intervalul orar 8.00-16.00.

  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
  • 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină internă;
  • 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
  • 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie;
  • 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie;
  • 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă;
  • 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.
 2. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neurapsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Gâlda de Jos:
  • 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
  • 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
  • 2 posturi de medic specialist specialitatea psihiatrie;
  • 1 post de medic primar;
  • 5 posturi de medic.
 3. Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş:
  • 1 post de medic;
 4. Centrul dc Plasament Blaj:
  • 1 post de muncitor calificat treapta II (bucătar).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • medic primar/Medic specialist Iu Serviciul ele Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
  studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical;
  adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală;
  certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.
 • medic primar şi medic specialist specialitatea psihiatrie la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Calda de Jos:
  studii superioare de specialitate, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie;
  adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
  asigurare malpraxis;
  autorizaţie de libera practica sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.
 • medic primar şi medic la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Galda de Jos şi Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş:
  studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală;
  adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
  asigurare malpraxis;
  autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.
 • muncitor calificat treapta II (bucătar):
  studii generale, absolvite cu diplomă;
  curs de calificare bucătar organizai de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi;
  vechime în profesia de bucătar 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 septembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

 

Primăria Oraşului Baia de Arieş, cu sediul în Baia de Arieş, Piaţa Băii nr. 1, judeţul Alba, organizează concurs, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de consilier, clasa I, grad profesional, asistent în cadrul Biroului Tehnic, Programe Proiecte, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului Public şi Privat, Achiziţii publice, Compartimentul Aehiziţii Publice, 1 (un) post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea drept, economice sau tehnice;
 • vechime -1 an vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Baia de Arieş, Piaţa Băii nr. 1. judeţul Alba. Compartimentul Resurse Umane, persoană de contact Harda Nicolae, consilier, tel. 0258.775.002, fax 0258.775.900.

  

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Zlatna, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile prevederilor art. 361 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
  •atestat Registrul Urbaniştilor din România
  •studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  •vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Aiud, judeţul Alba şi director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Pentru funcţia de arhitect şef al municipiului Aiud, judeţul Alba:
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Pentru funcţia de director executiv – Direcţia Economică
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor la Direcţia Administrativă, Compartiment Transport Aprovizionare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau generale;
 • vechime în muncă, minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2018, data limită de depunere a dosarelor;
 • 14 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 18 septembrie 2018, ora 14.00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

   

Primăria Municipiului Alba lulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante, de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

 

Primăria Comunei Valea Lungă, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent, compartiment agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii necesare – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie geodezică, ingineria resurselor vegetale şi animale, ingineria mediului, conform H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programeior de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 septembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Str. Victoriei nr. 328 B, Județul Alba, telefon 0245/661.509.

 

 

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Unităţii de Management şi Implementare a proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie“ – cod proiect 107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează:

 • expert grup ţintă – inspector de specialitate formare evaluare şi selecţie profesionala, cod COR 242404, posturi 2, perioada 6 luni, fracţiune normă 2h/zi;
  • animator socio – educativ, cod COR 516907 posturi 2 perioada 27 luni, fracţiune nonnă 4h/zi;
  • animator socio – educativ, cod COR 516907 posturi 2, perioada 12 luni. fracţiune normă 4h/zi;
  • profesor limba engleză, cod COR 233002 posturi 2, perioada 27 luni, fracţiune normă 1h/zi;
  • coordonator activităţi, cod COR 112029 posturi 2 perioada 31 luni (nu mai târziu de 10.04.2018, inclusiv), fracţiune normă 2h/zi;
  • educator, cod COR 234202 posturi 2, perioada 27 luni, fracţiune normă 2h/zi;.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de expert grup ţintă:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
– certificat ECDL/Certificat absolvire curs Analist programator sau echivalent;
– certificat absolvire curs formator sau echivalent;
– certificat absolvire curs inspector evaluare sau echivalent;
– certificat absolvire curs evaluator competenţe profesionale sau echivalent;
– certificat absolvire curs evaluator programe şi selecţie profesională sau echivalent;
– vechime specifică în formare/evaluare/selecţie – minimum 1 an.

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de animator socio-educativ:
– candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– studii medii liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
– vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
– certificat absolvire curs animator socio-educativ sau echivalent.

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de profesor limba engleză:
– candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Specialitatea Filologie – Specializare Limba engleză;
– vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de coordonator activităţi:
– candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
– certificat absolvire curs de specializare în management/manager de proiect sau echivalente;
– vechime specifică în domeniul managementului – minimum 1 an;
– certificat ECDL/Certificat absolvire curs analist programator sau echivalent

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de educator:
– candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– studii medii – liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
– vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 septembrie 2018, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 17 septembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, din Sebeş, parcul Arini nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258.731.318, e-mail secretariat@primariasebes.ro

 

 

Primăria Municipiului Sebeș, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, din cadrul Unităţii de Management şi Implementare a Proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie”- cod proiect 107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează:

 1. mediator şcolar (2 posturi);
 2. consilier şcolar (2 posturi);
 3. învăţător (4 posturi);
 4. profesor kinetoterapeut;
 5. profesor logoped;
 6. psiholog.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • mediator şcolar (2 posturi):
  • studii medii/postliceale;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • certificat absolvire curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar sau echivalent;
  • vechime specifică în mediere şcolară – minimum 1 an.
 • consilier şcolar (2 posturi):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • certificat absolvire curs de consiliere şi orientare şcolară, program de pregătire psihopedagogie sau echivalente;
  • vechime specifică în consiliere şcolară/ activităţi didactice/ psihopedagogie – minimum 1 an;
  • certificat ECDL/Certificat absolvire curs analist programator sau echivalent.
 • învăţător (4 posturi):
  • studii medii – liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.
 • profesor kinetoterapeut:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
  • certificat absolvire curs de kinetoterapie sau echivalent;
  • vechime specifică în kinetoterapie – minimum 3 ani.
 • profesor logoped:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
  • certificat absolvire curs de formare profesională în logopedie sau echivalent;
  • vechime specifică în logopedie – minimum 3 ani.
 • psiholog:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie sau socio-psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • cursul de certificare în vederea utilizării platformei CAS++;
  • licenţă de utilizare baterii de teste CAS++;
  • certificat ECDL/Certificat absolvire curs analist programator sau echivalent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 septembrie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă – Sebeş, Parcul Arini nr. 1;
 • 17 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu – Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.318, 0258/731.004, interior 133, email secretariat@primariasebes.ro.

 

 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, din localitatea Aiud, str. Ecaterina Varga, Nr.6, judeţul Alba organizează concurs, conform H.G. nr 284/2007 cu modificarile şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director:

 • director medical.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse în art.3, pct.(2) din H.G. 284/2007 cu modificarile şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfăşura la Sala de şedinţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, astfel:

 • Proba scrisă: va avea loc în data de 24 septembrie 2018, ora 10.00;
 • Susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 25 septembrie 2018, începând cu ora 10.00.
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 14 septembrie 2018, ora 15.00, la Biroul Resurse Umane din cadrul spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str. Ecaterina Varga, nr.6.

Condiţiile de participare si de desfasurare ale concursului, bibliografia si alte date necesare se afişeaza la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi pe site-ul www.sanatoriultbcaiud.ro.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 102.

 

 

Primăria Comunei Vidra, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de şef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • carnet de conducere categoria C, E;
 • nu sunt condiţii de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iulie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Vidra, cu sediul în comuna Vidra, strada Vidra nr. 1, judeţul Alba, telefon 0786.571.173.