Prof. Sonia Elvireanu, la Congresul Panelenic Internaţional de la Atena

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

La Atena, a avut loc al VII-lea Congres Panelenic Internaþional al profesorilor de limba francezã, destinat cu prioritate þãrilor din spaþiul mediteranian ºi balcanic. Au participat reprezentanþi din 16 þãri: Franþa, Italia, Portugalia, Spania, Grecia, Elveþia, Tunisia, Algeria, Togo, Uganda, Liban, Brazilia, Iordania, România, Bulgaria, Coasta de Fildeº. Din judeþul Alba a participat prof. Sonia Elvireanu, cadru didactic la Colegiul Naþional „Horea, Cloºca ºi Criºan” Alba Iulia. Reuniþi sub deviza comunã „A comunica, a schimba, a colabora”, profesorii au avut ocazia sã comunice, sã împãrtãºeascã experienþe didactice, proiecte de cercetare, metode de predare interactive, manuale alternative, sã dezbatã ºi sã pledeze pentru plurilingvism ºi diversitate culturalã. La deschidere au participat ambasadorii Franþei, Belgiei ºi Tunisiei, reprezentanþi ai corpurilor diplomatice, reprezentantul OIF, M. Kalim Awad, preºedintele onorific al Federaþiei Internaþionale a Profesorilor de Francezã, brazilianul Dario Pagel, secretari de stat în Ministerul Educaþiei, decanul Universitãþii din Atena, ataºaþi de cooperare culturalã la Institutul francez din Atena, reprezentanþi ai Asociaþiei Profesorilor de Francezã din Grecia, 750 de profesori de limba francezã din universitãþi din toate colþurile lumii.
Au fost prezentate 148 de comunicãri sub formã de conferinþe, ateliere, mese rotunde, dezbateri, în Centrul de Congres Atebank. La Salonul Cãrþii FLE, 12 edituri ºi-au expus metodele de predare a limbii franceze. La toate acestea se adaugã ºansa de a descoperi vestigiile civilizaþiei antice greceºti, templele de pe Acropole, Agora, templul lui Zeus Olimpianul de la poalele muntelui Acropole, templul lui Ares ºi splendidele colecþii de ceramicã ºi statui antice din muzee.
Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419