Rămâi conectat

Curier Județean

Amenzile ITM Alba, puține dar usturătoare: Peste 50, în valoare de aproape 100.000 de euro, aplicate în inauarie-septembrie 2017

Publicat

în

Prin ITM Alba se exercită pe teritoriul judeţului Alba activitatea de urmărire a îndeplinirii obligaţiilor legale şi respectarea legislaţiei muncii de către angajatorii din sectorul public, mixt, privat precum şi alte categorii de angajatori.

O componentă esenţială a activităţii inspectoratului în sfera relaţiilor de muncă este aceea de control în domeniul relaţiilor de muncă, activitate prin care se asigură realizarea unuia dintre obiectivele prioritare ale Inspecţiei Muncii, respectiv acela de a controla modul de aplicare a reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă.

Conform Programului Cadru de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, aprobat de Inspecţia Muncii, în  perioada ianuarie-septembrie 2017, la nivelul ITM Alba  au fost efectuate acţiuni de  control cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii, a altor acte normative de dreptul muncii, precum şi a clauzelor contractelor colective de muncă.

Elit - Gustul Desăvârșit

Potrivit prerogativelor conferite de lege, în perioada menţionată Corpul de control Relaţii de Muncă din  cadrul ITM Alba a efectuat un nr. de 1371 de controale la agenţii economici de pe raza judeţului Alba.

În această perioadă au fost aplicate un număr de 140  sancţiuni, în cuantum de 441 200 lei si anume 52 de amenzi contraventionale si 88 avertismente scrise.

În controalele efectuate de către inspectorii de muncă în perioada ianuarie-septembrie 2017  au fost depistate în lucru, fără forme legale de angajare un număr de 32 persoane, din care 9 femei si 3 tineri sub 18 ani; pentru aceste abateri s-au aplicat amenzi în valoare de 300.000 lei la un numar de 18 de angajatori.

Totodată  au fost constatate un număr de 2437 deficienţe, fiind dispuse tot atâtea măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate şi pentru intrarea în legalitate.

Deficienţele constatate în  timpul controalelor  au constat în principal, în următoarele:

 • primirea la lucru a persoanelor fără întocmirea formelor legale de angajare;
 • lipsa controlului medical la încadrarea în muncă/absenţa fişelor de aptitudini –
 • neîntocmirea programării efectuării concediilor de odihnă/neefectuarea concediilor de odihnă aferente anului 2015;
 • nu s-au întocmit dosare de personal/nu conţin actele necesare angajării ;
 • neîntocmirea regulamentului intern/nu conţine categoriile de dispoziţii minime prevăzute de lege/nu a fost afişat la sediul societăţii şi nu a fost adus la cunoştinţa salariaţilor ;
 • neconducerea/conducerea defectuoasă a evidenţei timpului de muncă prestat de fiecare salariat ;
 • nu se face dovada achitării drepturilor salariale/nu se respectă data plăţii drepturilor salariale prevăzută în contractul individual de muncă ;
 • nu s-a clarificat la încetarea activităţii, situaţia de personal a salariaţilor în sensul că nu s-a emis şi comunicat salariatului decizia de încetare a contractului de muncă ;
 • neconducerea ori completarea necorespunzătoare a registrului electronic de evidenţă a salariaţilor în format electronic, Revisal, precum şi nepăstrarea acestuia la sediul societăţii;
 • netransmiterea în Revisal a modificărilor prilejuite de noile angajări ori de modificarea sau încetarea unor raporturi de muncă în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;
 • neplata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă salariaţilor aflaţi în concediu medical;
 • neplata orelor suplimentare/ orelor prestate în zilele de repaus săptămânal/orelor prestate în timpul nopţii ;
 • nu a fost iniţiată de către angajator procedura de negociere a  contractului colectiv de muncă/nu a fost înregistrat la ITM  Alba, contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii;
 • neinformarea ITM Alba cu privire la faptul că în cadrul unităţii se prestează activitate în timpul nopţii;
 • nerespectarea procedurii cercetării disciplinare prealabile în cazul antrenării răspunderii disciplinare a salariaţilor ;
 • nu s-a restituit salariaţilor un exemplar din contractele individuale de muncă după înregistrarea acestora în aplicaţia electronică Revisal ;
 • acordarea de către angajator de concedii fără plată în absenţa unor cereri ale salariaţilor formulate în acest sens, pentru a se sustrage de la plata contribuţiilor legale datorate bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • refuzul angajatorului de a elibera la încetarea contractelor de muncă, adeverinţe de vechime care sunt necesare pentru depunerea dosarului pentru ajutorul de şomaj;
 • contractele individuale de muncă au fost întocmite la o dată ulterioară începerii activităţii salariatul fiind frustrat de o parte din vechimea în muncă realizată în unitatea respectivă;
 • contractele individuale de muncă cu timp parţial nu conţin elementele obligatorii prevăzute de lege(art.105 alin.1. Codul Muncii);

În fiecare lună la planificarea prin graficele de control a unităţilor care urmează a fi verificate, printre controalele tematice şi inopinate, sunt programate 2-3 controale de fond , care au ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislaţiei muncii şi clauzele din contractele colective de muncă, precum şi realizarea unei analize de ansamblu a activităţii în domeniul relaţiilor de muncă şi al evidenţei muncii, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi conştientizării angajatorilor pentru respectarea  legislaţiei muncii. Este un control de  anvergură, care tinde să acopere prin obiectivele sale întreaga problematică a raporturilor de muncă dintr-o unitate, fiind selectaţi în general agenţii economici reprezentativi din economia judeţului Alba. Acest tip de control se efectuează de regulă în brigadă,  prin participarea unor inspectori de muncă din compartimentul Relaţii de Muncă şi din compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă, şi presupune ca şi în cazul controlului tematic, o tematică bine definită.

În cazul acestor controale, se urmăreşte cu precădere respectarea clauzelor cuprinse în  contractele colective de muncă, referitoare la condiţiile de muncă şi salarizare, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă. În acest sens, în timpul controalelor efectuate se poartă discuţii cu liderii de sindicat/reprezentanţii salariaţilor, pentru a constata modul în care partenerii sociali  îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractul colectiv de muncă. Urmare a verificărilor efectuate, şi a discuţiilor avute cu liderii sindicali, a rezultat faptul că în general se respectă clauzele stabilite prin contractele colective de muncă, între partenerii sociali neexistînd divergenţe în ceea ce priveşte aplicarea acestora.

De asemenea, au fost constatate cazuri în care deşi s-a prevăzut un capitol referitor la formarea profesională, nu a fost elaborat cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor planul de formare profesională a salariaţilor, anexă la contractul colectiv de muncă.

În această perioadă s-a inregistrat la ITM Alba o notificare de concediere colectivă.

În intervalul ianuarie-septembrie 2017 s-au derulat controale de fond la            urmatoarele unitati economice din judetul Alba: SC APULUM SA Alba Iulia, SC APA CTTA SA Alba Iulia, SC SAVINI DUE SRL Sebeș, SC TREND SRL Alba Iulia, SC ARIESUL CONF SA, Baia de Arieș, SC MONTANA POPA SRL, Blaj,  SC ARTIPAN  SRL, Alba Iulia.

În perioada 14.06-31.08.2017 s-a derulat acțiunea de informare și conștientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată ocazie cu care  Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a organizat sesiuni de informare publică, la care au fost invitați reprezentanți ai entităților care desfășoară activitate în domeniile ce înregistrează o incidență crescută a muncii nedeclarate precum și persoane din categoriile vulnerabile, persoane din zone izolate, studenți, elevi, persoane în căutarea unui loc de muncă.

La acțiunile de informare publică, desfășurate în principalele orașe ale județului, respectiv Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Câmpeni și Cugir, au participat 737 de persoane, reprezentanți ai entităților invitate, elevi, studenți și persoane în căutarea unui loc de muncă.

În ceea ce priveşte registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic, din controalele efectuate s-a constatat faptul că nu toţi angajatorii respectă prevederile legale în materie.Astfel, au fost constatate  situaţii în care angajatorii  nu au  întocmit registrul în forma prevazută de lege, nu l-au transmis în termenul legal la ITM Alba, , sau situaţia cea mai frecvent întâlnită, nu s-au  transmis  modificările intervenite în termen de 20 zile de la data apariţiei acestora. Prin urmare, angajatori aflaţi în aceste situaţii au fost sancţionaţi contravenţional, în majoritatea cazurilor fiind aplicate sancţiuni pecuniare.

În anul în curs, s-a pus un accent deosebit pe respectarea de către angajatori a egalităţii de şanse şi tratament în relaţiile de muncă. În controalele efectuate nu au depistate situaţii de discriminare între femei şi bărbaţi, însă s-au dispus în sarcina angajatorilor măsuri obligatorii în sensul informării salariaţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au,  în condiţiile Legii 202/2002. Totodată, au fost dispuse măsuri cu privire la stabilirea prin regulamentul intern a sancţiunilor disciplinare aplicabile salariaţilor care încalcă demnitatea personală a altor salariaţi prin acţiuni de discriminare, precum şi a măsurilor de interzicere a hărţuirii sexuale.

În ceea ce priveşte activitatea de selecţie şi plasare a  forţei de muncă în străinătate, s-a stabilit că în prezent sunt 8 unităţi de acest gen, înregistrate la  ITM Alba. În urma verificărilor  efectuate la sediul social al societăţilor s-a  constatat faptul că numai 3 dintre aceste societăţi  practică în prezent activitate de selecţie şi plasare de forţă de muncă în străinătate.

O componentă deosebit de importantă a activităţii corpului de control relaţii de muncă, o reprezintă sesizările şi reclamaţiile formulate de salariaţi, angajatori ori terţe persoane fizice sau juridice, acestea fiind o veritabilă sursă de informaţii  pentru planificarea şi derularea controalelor inopinate. Sesizările şi reclamaţiile adresate ITM, cuprind o paletă deosebit de diversificată de probleme legate de derularea raporturilor de muncă în unităţile aflate în evidenţă şi implică un volum de muncă destul de mare pentru verificarea şi soluţionarea lor în termenele legale.

În perioada de referinţă au fost înregistrate un număr de 212 sesizări, din care 194 sesizari scrise, 11 audienta si 7 sesizari telefonice; dintre acestea, 80% au fost soluţionate favorabil salariaţilor, iar în 20% din cazuri, petenţii au fost îndrumaţi să se adreseze instanţei de judecată competente sau altor instituţii abilitate.

Problemele sesizate se referă în general la:

 • neplata drepturilor salariale la termenele prevăzute în contractele individuale de muncă, situaţii echivalente cu negarantarea în plată a salariului de bază minim brut pe economie;
 • necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului individual de muncă;
 • neeliberarea adeverinţei necesare înscrierii la şomaj a salariaţilor;
 • neplata îndemnizaţiei de concediu medical;

–   concedieri nelegale  dispuse de angajator;

 • muncă fără forme legale de angajare;

Indiferent de tipul de control, verificarea efectuată se concretizează prin încheierea unui proces verbal de control, care cuprinde o notă de constatare în care se detaliază aspectele deficitare,  şi măsurile obligatorii dispuse de inspectorul de muncă, pentru remedierea deficienţelor constatate, cu termene scadente de aducere la îndeplinire; toate acestea sunt introduse în baza de date a ITM Alba fiind monitorizate lunar în privinţa modului de realizare a măsurilor dispuse astfel încât să se asigure o eficienţă maximă a activităţii de control în domeniul relaţiilor de muncă.  După caz , în situaţiile în care sunt constatate încălcări  grave sau repetate ale legislaţiei muncii, se aplică sancţiuni contravenţionale, care în funcţie de gravitatea faptei, constau în avertismente, sau  în sancţiuni pecuniare, conform procedurii stabilite prin OUG.nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

 

Publicitate

Curier Județean

Bărbat de 63 de ani, din Aiud, reținut de polițiști: Ar fi sustras o bicicletă de pe o stradă din municipiu, în valoare de 1.200 de lei

Publicat

în

Bărbat de 63 de ani, din Aiud, reținut de polițiști: Ar fi sustras o bicicletă de pe o stradă din municipiu, în valoare de 1.200 de lei

La data de 24 iunie 2022, polițiștii de investigații criminale din Aiud au identificat un bărbat de 63 de ani, din Aiud, care este bănuit de săvârșirea infracțiunii furt.

În sarcina acestuia s-a reținut faptul că, la data de 23 iunie 2022, ar fi sustras o bicicletă, în valoare de 1200 de lei, de pe o stradă din municipiu, care aparținea unei femei de 44 de ani, din Aiud.

Elit - Gustul Desăvârșit

Bicicleta a fost recuperată și predată păgubitului.

Cercetările sunt continuate.

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Șard reținut pentru furt: Ar fi forțat încuietorile a 6 dozatoare de lapte și ar fi sustras banii din interior

Publicat

în

Tânăr din Șard reținut pentru furt: Ar fi ar fi forțat încuietorile a 6 dozatoare de lapte și ar fi sustras banii din interior

Polițiștii din Alba Iulia au reținut un tânăr care este cercetat pentru furt calificat. Împreună cu un alt tânăr din Șard ar fi sustras banii din 6 automate de lapte amplasate în diverse zone din Alba Iulia.

La data de 24 iunie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și Postului de Poliție Ighiu, au identificat doi tineri, de 15 și 17 ani, amândoi din localitatea Șard, care sunt care sunt bănuiți de furt calificat.

Elit - Gustul Desăvârșit

În sarcina acestora s-a reținut faptul că în perioada 16-17 iunie 2022, pe timpul nopții, ar fi forțat încuietorile a 6 dozatoare de lapte amplasate în diverse zone din municipiul Alba Iulia și ar fi sustras sume cuprinse între 50 și 350 de lei.

Față de tânărul de 17 ani polițiștii sau luat măsura reținerii, pentru 24 de ore.

În cursul zilei de 25 iunie 2022, tânărul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, unde, față de acesta s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activități infracționale a tinerilor.

Citește mai mult

Curier Județean

Acțiune a polițiștilor din Alba Iulia, pentru creșterea siguranței în trafic: 26 de amenzi aplicate, 2 permise reținute și 3 infracțiuni depistate

Publicat

în

Acțiune a polițiștilor din Alba Iulia, pentru creșterea siguranței în trafic: 26 de amenzi aplicate, 2 permise reținute și 3 infracțiuni depistate

În noaptea de 24/25 iunie 2022, în intervalul orar 20,00 – 02,00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au organizat, pe raza municipiului, o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și depistarea autovehiculelor care sunt echipate cu sisteme de evacuare a gazelor de eșapament.

Cu ocazia acestei acțiuni, au fost verificați 147 de conducători auto și au fost constatate 26 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 8.700 lei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Dintre amenzi, una a fost aplicată pentru conducere sub influența alcoolului, una pentru echiparea cu sisteme neomologate, două pentru modificări ale sistemelor de evacuare și emiterea de zgomote peste limita admisă, trei pentru lipsa inspecției tehnice periodice, iar restul pentru alte abateri de la normele legale privind circulația pe drumurile publice.

Au fost reținute 2 permise de conducere, retrase 7 certificate de înmatriculare și au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare