Venituri suplimentare stabilite de DGFP Alba în valoare de 9,326 milioane lei

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

În perioada 1 iulie – 30 septembrie a.c., Direc]ia General\ a Finan]elor Publice a jude]ului Alba, prin Activitatea de Inspec]ie Fiscal\, a efectuat 386 ac]iuni de control. Rezultatele inspec]iilor fiscale s-au concretizat în stabilirea unor venituri suplimentare pentru bugetele administrate de Agen]ia Na]ional\ de Administrare Fiscal\ în sum\ total\ de 9.326 mii lei, astfel: 7.304 mii lei – diferen]e de impozite, taxe [i contribu]ii sociale; 1.918 mii lei – accesorii aferente diferen]elor calculate (dob@nzi [i penalit\]i); 104 mii lei – valoarea amenzilor aplicate (89 amenzi). Pentru prejudicii create bugetelor administrate de ANAF, în sum\ total\ de 7.798 mii lei, DGFP Alba a înaintat 17 cazuri institu]iilor abilitate pentru continuarea [i definitivarea cercet\rilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate [i a gradului de participare a acestora la infrac]iunile constatate. De asemenea, în trimestrul al III-lea al anului 2010, inspectorii fiscali au solu]ionat 231 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea ad\ugat\ ce totalizeaz\ 19.270 mii lei, fiind respins\ la rambursare suma total\ de 577 mii lei. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419