Soborul Sfântului Prooroc Ioan – Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

La 7 ianuarie Biserica Ortodox\ pr\znuie[te Soborul Sfântul Ioan Botez\torul prin care se încheie ciclul de praznice ale Na[terii, T\ierii Împrejur [i a Botezului Domnului nostru Iisus Hristos.
Este o rânduial\ a Bisericii ca dup\ un praznic împ\r\tesc s\ fie pomenit\ persoana sau persoanele care au contribuit la împlinirea unei lucr\ri mântuitoare. Astfel, a doua zi dup\ s\rb\toarea Botezului Domnului se face pomenirea Soborului Sfântul Ioan Botez\torul, cel care L-a botezat pe Domnul Hristos [i care a preg\tit omenirea pentru a primi, prin poc\in]\, Evanghelia Împ\r\]iei lui Dumnezeu.
Despre Sfântul Ioan scriu to]i cei patru evangheli[ti, care ne prezint\ na[terea minunat\ de la Dumnezeu, prin p\rin]ii Zaharia [i Elisabeta (Luca 1), via]a sa în pustie [i preg\tirea pentru misiunea pe care Dumnezeu i-o va încredin]a – aceea de Înainte-Merg\tor, Botez\tor, Martor [i M\rturisitor al Mântuitorul Iisus Hristos.
El propov\duia poc\in]a [i va boteza cu ap\ în râul Iordanului. Mesajul Sfântul Ioan era: „Poc\i]i-v\ c\ s-a apropiat Împ\r\]ia cerurilor” (Matei 3, 2…) [i „Face]i roade vrednice de poc\in]\.” (Luca 3, 8)
Botezul lui Ioan era botezul cu apa Iordanului, era botezul poc\in]ei în n\dejdea iert\rii. Doar prin Botezul în Hristos [i cu Hristos omul a primit [i prime[te iertarea p\catelor [i darurile Duhului Sfânt, prin Taina Mirungerii.
„Cine nu se va na[te din ap\ [i din Duhul nu va putea s\ intre în Împ\r\]ia lui Dumnezeu.” (Ioan 3, 5 ), zice Domnul Hristos.
Sfântul Ioan Botez\torul [i-a împlinit chemarea sa dumnezeiasc\ ducând o via]\ de ascez\ [i rug\ciune, m\rturisindu-L pe Hristos înainte de Botez (Iat\ Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic\ p\catele lumii.” – Ioan 1, 29-30), la Botez (m\rturisind ar\tarea Sfintei Treimi sau Teofania – Ioan 1, 32-34) [i dup\ Botez (Luca 7, 18-23, când continu\ s\ boteze în Iordan, dar le spunea clar ucenicilor lui c\ nu el este Hristosul, ci Iisus). Sfântul Ioan Botez\torul a fost smerit, zicând „Acesta  – adic\ Domnul Hristos – trebuie s\ creasc\, iar eu s\ m\ mic[orez – Ioan 3, 30), a avut o verticalitate a vie]ii [i a înv\]\turii (prin atitudini tran[ante în fa]a lui Irod Agripa, a c\rturarilor [i a fariseilor) [i nu în ultimul rând Sfântul Ioan a avut un spirit de jertf\ pân\ la sacrificiul suprem.
În aceast\ zi de mare s\rb\toare to]i cre[tinii, [i în special cei care-i poart\ numele, Ioan, Ion, Ioana, Ionela trebuie s\-l pr\znuiasc\ cre[tine[te, prin participare la Sfânta Liturghie, împ\rt\[ire [i apoi bucurie cump\tat\ în jurul mesei cu cei dragi.                                                 Pr. Sabin VOD|

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419