Rămâi conectat

Actualitate

Programul Casa Verde Fotovoltaice: Când încep înscrierile și ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să obţină o finanţare de 20.000 de lei

Ziarul Unirea

Publicat

în

Programul Casa Verde Fotovoltaice: Când încep înscrierile și ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să obţină o finanţare de 20.000 de lei

Programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care se acordă persoanelor fizice până la 20.000 lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice, a depăşit deja etapa autorizării instalatorilor, urmând ca beneficiarii să se poată înscrie pentru obţinerea finanţării de 20.000 de lei de la stat.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, etapa înscrierii beneficiarilor va demara la data de 20 decembrie şi se va derula până la epuizarea bugetului, după acelaşi principiu ca în trecut: „primul venit, primul servit”.

Modalitatea de înscriere şi rezervarea sumelor

(1) Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

(2) Instalatorul validat care a încheiat contractul de participare efectuează înscrierea solicitantului cu condiţia depunerii de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în ghid.

(3) Înscrierea solicitantului în cadrul programului constă în:

a) identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid;

b) introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:

1. atributele de identificare a solicitantului;

2. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numărul cadastral ale imobilului respectiv;

3. suma solicitată prin cererea de finanţare, precum şi valoarea contribuţiei proprii;

4. puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat;

c) scanarea de către instalator a documentelor prevăzute la art. 21 şi introducerea lor în aplicaţia informatică în format pdf, ulterior stabilirii conformităţii acestora; d) rezervarea sumelor aferente finanţării fiecărui solicitant care întruneşte condiţiile referitoare la conformitatea documentelor.

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării:

(1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate;

d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;

f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;

g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

(2) În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare.

(3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

Cuantumul finanţării

(1) Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

(2) Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a)cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b)cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;

c)TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi AFM.

(3) În situaţia în care AMPOR şi/sau AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.

(4) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare sunt:

a)cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;

b)actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii;

c) actul de identitate al coproprietarului/devălmaşului, valabil la data înscrierii;

d)împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;

e)actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii;

f)extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;

g)copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală;

h)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;

i)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;

j)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată, sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

Sursa: adevarul.ro


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Legea plafonării adaosului comercial: Amenzi uriașe pentru retaileri!

Unirea Ziarul

Publicat

în

Legea plafonării adaosului comercial: Amenzi uriașe pentru retaileri! Plafonarea adaosului comercial la mai multe produse agricole și alimentare, precum laptele, făina, zahărul, ouăle sau fructele, a fost prelungită până la 31 decembrie 2024, conform unei legi oficializate joi. Măsura fusese gândită inițial pentru numai trei luni, însă autoritățile au prelungit-o de trei ori până acum. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea