Piaţa volantă se suspendă

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Compartimentele Dezvoltare Economic\ [i Rural\ din cadrul Consiliului Jude]ean Alba anun]\ to]i produc\torii agricoli [i cump\r\torii c\ activit\]ile pie]ei volante din Alba Iulia se suspend\ începând cu 5 noiembrie 2010.
Mul]umim tuturor participan]ilor care au comercializat [i consumat produsele ob]inute în fermele din jude]ul Alba [i îi asigur\m c\ vom continua [i îmbun\t\]i colaborarea cu ace[tia [i în anul urm\tor.
Pia]a volant\ se va relua anul viitor, la o dat\ care va fi comunicat\ ulterior.

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419