Firmele cu cifra de afaceri sub 35.000 de euro, în 2010, pot ieşi din evidenţa plătitorilor de TVA

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

La 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare o măsură legislativă în domeniul TVA potrivit căreia persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire pentru întreprinderi mici stabilit la 35.000 euro, pot solicita până la data de 20 ianuarie a anului următor scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire. Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145, alin. (2), lit. b), a operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141, alin. (2), lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă; b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143, alin. (2), lit. b). Pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. Dacă ulterior scoaterii din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, persoana impozabilă realizează în cursul unui an calendaristic o cifră de afaceri mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut are obligaţia ca numai după înregistrarea în scopuri de TVA să efectueze ajustările de taxă conform prezentului titlu. Ajustările vor fi reflectate în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior. Persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidenţă în termenul şi în condiţiile prevăzute de lege au obligaţia să depună decontul de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal, pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv. În ultimul decont depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform Titlului VI al Codului fiscal. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419