Cinci voturi decisive

Elevii Colegiului Na]ional „Horea, Clo[ca [i Cri[an” Alba Iulia [i-au ales pre[edintele Consiliului Elevilor, dup\ o campanie electoral\ cu tot tac@mul: afi[e, pliante, dezbateri. Cei patru candida]i au fost Diana Grui]a, Antonia Cojan, Lavinia Popa (toate din clasa a X-a), precum [i Bogdan Popa (a XI-a). „Comisia electoral\” a fost constituit\ din eleva Alexandra Bara – pre[edintele `n exerci]iu, Andrei C\bulea Andrei – vicepre[edinte, prof. Rodica B\ru]\ – director adjunct, prof. Sorin Schiau – consilier educativ [i câte un reprezentant al fiec\rui candidat.     Din cei 801 elevi ai colegiului [i-au exercitat dreptul la vot 704 elevi, reprezentând 87,89 la sut\, procent care ar atrage invidia oric\rui parlamentar, iar 5 voturi au fost anulate. De[i pornit cu a treia [ans\, Bogdan Popa a fost ales noul pre[edinte al Consiliului Elevilor, cu 211 voturi „pentru” (30,18 %), la diferen]\ de numai 5 voturi fa]\ de Diana Grui]a, care `mpreun\ cu Antonia Cojan, va ocupa func]ia de vicepre[edinte. (R.G.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419