Baza sportivă din comuna Daia Română primește undă verde de la APM pentru amenajarea unor locuri de parcare. Suprafața totală amenajată va avea peste 2800 mp

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare al proiectului „Amenajare parcări zona agrement în comuna Daia Română”, propus a fi amplasat în localitatea Daia Română. APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului.

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Daia Română, Agentia pentru Protecţia Mediului ALBA decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul sedinţei Comisiei Internă de Analiza din data de 14.04.2020, ca proiectul ”Amenajare parcări zona agrement în comuna Daia Română”, propus a fi amplasat în localitatea Daia Română, jud. Alba, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10

b) Proiecte de dezvoltare urbana inclusiv a centrelor comerciale și a parcărilor publice

Caracteristicile proiectului

Parcarile propuse pentru amenajarea se află în zona de agrement (baza sportivă) a localității Daia Română. Suprafața totală amenajată = 2.810 mp. Sistem de scurgere a apelor pluviale: podețe, rigole/șanțuri prefabricate, guri de scurgere.

Parcare: 8 cm pavele autoblocante; 5 cm nisip pilonat; 15 cm strat de baza din piatră spartă; 30 cm strat de fundație balast având și rol drenant

S-a mai prevazut realizarea de trotuare cu lățime variabilă, adiacent gardurilor de proprietăți sau carosabilului.

Trotuar: 6 cm pavele, 5 cm nisip pilonat. Pentru rezolvarea scurgerii apelor s-au proiectat rigole prefabricate tip R1 scafa,”. Apa de pe carosabil și trotuar se va scurge în șanțurile, rigolele proiectate sau în gurile de scurgere nou înființate. Apele meteorice vor fi evacuate prin intermediul podețului proiectat în emisarii din zonă.

Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus nu intră sub incidențaart. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului:

Deşeurile generate pe parcursul execuţiei lucrarilor de investitie se vor gestiona cu respectarea prevederilor Legii 211/2011.

Terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea inţială de folosinţă; prin lucrările propuse nu va fi afectată vegetaţia.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Alba.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru Protecția Mediului Alba din Alba Iuli, str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06.05.2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419