Rămâi conectat

Curier Județean

Anunț privind Convocarea Adunării Generale ordinare a acționarilor Societății ROMANA S.A. din 20-21 aprilie 2022, ora 10:00

Ziarul Unirea

Publicat

în

Anunț privind Convocarea Adunării Generale ordinare a acționarilor Societății ROMANA S.A. din 20-21 aprilie 2022, ora 10:00

Administratorul Unic al Societății ROMANA S.A., cu sediul social in P-ta Națiunii nr.11, Alba Iulia, jud. Alba, J01/269/1991, C.U.I. 1755628, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J01/269/1991 si având C.I.F. RO 1755628, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă:

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății ROMANA S.A., la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO), in ziua de 20.04.2022, ora 10:00 la prima convocare si în data de 21.04.2022, ora 10:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),
pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2022 – data de referință, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară

1.Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021, pe baza raportului administratorului si a auditorului financiar.
2.Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 conform propunerii Administratorului.
3.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2022
4.Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2021.
5.Prelungirea mandatului administratorului pe perioada 21.03.2022-20.03.2025, în aceleași condiții
6.Aprobarea remunerației pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.
7.Prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING pentru o perioadă de 2 ani.
8.Desemnează pe dl. Ion-Sorin Ioneață ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege. Mandatul este transmisibil.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunării generale.

Acționarii îndreptățiți sa exercite orice alte drepturi conform art. 123 din Legea nr. 31/1990 și actului constitutiv, sunt cei înscriși in evidentele societății sau in cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor corespunzător datei de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 32 și urm. din Actul Constitutiv, cu respectarea termenelor prevăzute.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

– dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Punctele vor fi însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala;
– dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse în scris la adresa de corespondență București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022”.
Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevanta atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i).
Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala și își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, conform formularelor de împuternicire/procură puse la dispoziție de societate.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat in original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridica, precum si persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. In cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atestă calitatea de reprezentant.

Împuternicirile se depun la adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, pana cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, in original sau in copie certificata cuprinzând mențiunea ’’conform cu originalul’’ si semnătură reprezentantului.

Începând cu data de 20.03.2022 conform legislației in vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procură speciala și proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul www.romanasa.ro, si se pot procura de către acționari, la cerere, apelând zilnic între orele 8:00-10:00 telefonul: 021.252.29.52.

SOCIETATEA ROMANA S.A.
Administrator unic:
Ion Sorin IONEATA


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.06-30.06.2024 și suplimentar pentru perioada 20.06.2024

Ziarul Unirea

Publicat

în

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.06-30.06.2024 și suplimentar pentru perioada 20.06.2024 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Intreruperile programate pentru intervalul 24.06-30.06.2024 Nr. crt. Data întreruperii Localitatea/Adresa Intervalul orar 1. 27/06/2024 PIANU DE JOS, PIANU DE SUS, Strada BISERICII 08.00-15.30 […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea