Suspendarea obligației de plată a chiriei și redevenței pe durata stării de urgență, pe masa consilierilor locali

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința din 30 aprilie 2020 proiectul de hotărâre privind amânarea plății de chirii și redevențe pe durata stării de urgență.  Consilierul local Mircea Trifu propusese scutirea plății, atât pe durata stării de urgență, cât și 90 de zile după încetarea acesteia, însă cerea s-a avizat doar pentru amânarea de plată.

Proiectul de hotărâre propune ca, atât pe durata stării de urgență, cât și 90 de zile după încetarea acesteia, persoanele fizice sau juridice care au inchiriat spalii comerciale, clidiri, terenuri, precum și despre persoanele care au concesionat terenuri pentru construcții în domeniul privat al UAT municipiul Alba Iulia, să nu plătească chiriile, respectiv redevențele.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Potrivit raportului de specialitate privind la Proiectul de Hotărâre, redactat de dl. Trifu Mircea în preambulul proiectului de hotărâre, se face trimitere la dispozițiile art.87 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: „În scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să instituie și să perceapă impozite și toxe locale, să aprobe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, în conditiile legii”, ori acestea fac trimitere la instituirea și perceperea de impozite și taxe locale.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Potrivit art.2 alin.(1) pct.37 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, impozitul se definește ca fiind prelevarea obligatorie, fără contraprestație imediată, directă și nerambursabilă, pentru satisfacerea necesităților de interes general, iar potrivit aceluiași articol, pct.55 taxa este definită ca fiind suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un operator economic, o instituție publică ori un serviciu public.

Potrivit dispozițiilor art.1.777 Cod civil, „Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părți, numite locatar folosința unui bun pentru o anumiti perioadă, în schimbul unui preț, denumit chirie.”

Potrivit dispozițiilor art.303 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, „Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționeazi pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun proprietate publică, în schimbul unei redevențe.”

Scutirea de la plata acestora nu este expres reglementată nici în Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și nici în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, acesta reglementând doar condițiile în care se pot acorda scutiri unor categorii de contribuabili pentru impozitele și taxele datorate de aceștia.

Primăria consideră că nu se poate promova un proiect de hotărâre cu aplicare generală în ceea ce privește scutirea chiriaților/concesionarilor de la plata chiriei/redevenței, neexistând o prevedere legală care să permită în mod expres aceasta, o astfel de scutire sau amânare la plată putând fi eventual acordată doar la cererea chiriașilor/concesionarilor, cu analizarea atentă a fiecărui caz în parte doar dacă aceștia solicită scutirea/amânarea pentru caz de forță majoră, așa cum este ea definită de Codul civil și numai dacă chiriașii/concesionarii pot dovedi că se află în imposibilitate de a-și respecta obligațiile contractuale privind plata chiriei/redevenței.

Sursă foto: Arhivă

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei