Rămâi conectat

Curier Județean

Primăria Sebeș solicită servicii de întreținere a spațiilor gazonate și a arborilor de pe raza municipiului. Licitație lansată în SEAP

Publicat

în

Primăria Sebeș solicită servicii de întreținere a spațiilor gazonate și a arborilor de pe raza municipiului. Licitație lansată în SEAP

Primăria  Sebeș solicită prin licitație în sistemul național servicii de întreţinere a spaţiilor gazonate şi a arborilor de pe raza Municipiului Sebeş

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Electrica Furnizare Discount

Cerinta 1: Ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165,167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

a).certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;

b) certificat de cazier fiscal al operatorului economic, conform Ordonantei nr. 39/2015;

c)cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ai respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e)alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul / ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a), b) si c) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Cerinta nr. 2: Ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 61 din Legea nr.98/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici: ofertanti/asociati/subcontractanti/tert sustinator participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Ofertantul (pentru asocieri, fiecare dintre asociati), subcontractantul, tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la situatia personala proprie, inclusiv în legatura cu conditiile referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei;- Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este: Certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde.

Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul va face dovada ca în ultimii 3 ani a prestat servicii similare (servicii de întreţinere a terenurilor şi/sau a arborilor) la nivelul unuia, maxim 2 contracte. – Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, sunt urmatoarele: copii dupa contracte sau parti relevante din contracte/recomandari/procese-verbale de receptie/documente constatatoare/ certificari, datate, semnate si parafate de beneficiari, care sa sustina informatiile din DUAE. Ofertantii straini vor prezenta documente edificatoare pentru indeplinirea cerintei de experienta similara insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

In situaţia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinţa referitoare la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susţinerea unor terţi, caz în care experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE si urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 2: Ca si conditie de validitate, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand documente constatatoare, certificari vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului; lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.

Nota 3: Daca este cazul, se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Nota 4: Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate.
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Informatii suplimentare

Modalitatea de departajare a ofertelor ce prezinta pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte, clasate pe locul I, cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauză prin sectiunea „Solicitari clarificari” din SEAP , o noua propunere financiara. Operatorii economici vor depune la sectiunea „Solicitari clarificari” din SEAP o noua propunere financiara, pe baza careia vor fi departajati. In cazul in care preturile dupa reofertare sunt identice, Autoritatea Contractanta va desemna castigatoare prima oferta depusa on-line de catre operatorul economic.

Nu se accepta oferte alternative.

Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016.

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

Orice operator economic înregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta prin mijloace electronice. Procedura electronica pentru înregistrarea, reinnoirea si recuperarea inregistrarii in SEAP se efectueaza respectandu-se procedura electronica implementata de catre operatorul SEAP, cu avizul ANAP. Informatii suplimentare pentru conectare si inregistrare sunt disponibile la www.e-licitatie.ro.
Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5, alin (3) din HG 395/2016.

Ofertantul va transmite garantia de participare, DUAE, oferta si documentele care o insotesc numai prin mijloace electronice, prin incarcarea in SEAP a acestor documente pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, modificate dupa caz prin Anunturi de tip erata. Documentele mentionate anterior vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Documentele depuse in sectiunea „Clarificari” vor fi semnate de asemenea cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.

Publicitate

Curier Județean

Lucrări de infrastructură la Aiud. A fost predat amplasamentul pentru execuția lucrărilor de reabilitare a străzii care face legătura dintre DN1 și Gârbova de Jos

Publicat

în

Lucrări de infrastructură la Aiud. A fost predat amplasamentul pentru execuția lucrărilor de reabilitare a străzii care face legătura dintre DN1 și Gârbova de Jos

Strada Gheorghe Asachi, care face legătura dintre Drumul Național 1 și localitatea Gârbova de Jos va intra în reabilitare

„Astăzi s-a predat amplasamentul pentru execuția lucrărilor de reabilitare a străzii care face legătura dintre DN1 și Gârbova de Jos.

Fiecare stradă, care nu este asfaltată, are urgența ei. Suntem conștienți de asta. Dar prioritizarea intervențiilor ține de mai mulți factori, printre care și existența altor lucrări ocazionate de investiția finală„, a scris City Managerul municipiului Aiud, pe facebook.

Electrica Furnizare Discount
Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Patru pompieri ai ISU Alba au alergat de la Sebeș la Alba Iulia, în cadrul Ștafetei Veteranilor Invictus

Publicat

în

FOTO| Patru pompieri ai ISU Alba au alergat de la Sebeș la Alba Iulia, în cadrul Ștafetei Veteranilor Invictus

Patru pompieri din cadrul ISU Alba au alergat 17 kilometri, din Municipiul Sebeș, până la Alba Iulia, unde a fost predată ștafeta care va avea ca destinație Municipiul Carei.

Suntem onorați că am luat parte la acest eveniment național unde am îmbinat pasiunea pentru sport cu recunoștința pe care o purtăm în suflet pentru eroi.

Electrica Furnizare Discount

Colegii noștri, Plt. Adj. Suvaina Cosmin, plt. Maj. Avram Mihai, sg. Maj. Madaras Mădălin, sg. Maj. Nasta Cătălin au ales să participe la acest deosebit eveniment.

Aceștia au preluat ștafeta din Municipiul Sebeș, au alergat peste 17 kilometri, până în orașul din Inima României – Alba Iulia unde, de asemena, s-a predat ștafeta care va avea ca destinație Municipiului Carei, ultima glie străbună eliberată de sub ocupația horthystă, de către Armata României, la data de 25 octombrie 1944.

Acțiunea organizată de Asociația Invictus România presupune purtarea în alergare, pe trei trasee, a unei ștafete reprezentată de una dintre culorile drapelului tricolor – albastru, galben și roșu.

Regula este ca, în permanență, cel puțin doi participanți să se afle în alergare, ducând, în acest mod, ștafeta mai aproape de destinație. Traseele însumează peste 3.800 de km, având ca punct final de întâlnire municipiul Carei, ultima glie străbună eliberată de sub ocupația horthystă, de către Armata României, la data de 25 octombrie 1944.

Glorie Eternă eroilor!
Go Invinctus!

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Alba Iulia, posesor al unui mandat de arestare preventivă, REȚINUT de polițiști: A încălcat condițiile prevăzute de procuror

Publicat

în

Tânăr din Alba Iulia, posesor al unui mandat de arestare preventivă, REȚINUT de polițiști: A încălcat condițiile prevăzute de procuror

Un tânăr, de 20 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de arestare preventivă, pentru o perioada de 30 de zile, emis de către Judecătoria Alba Iulia a fost reținut de polițiști.

La data de 19 octombrie 2021, polițiștii Compartimentului Urmăriri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba au depistat și reținut un tânăr, de 20 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de arestare preventivă, pentru o perioada de 30 de zile, emis de către Judecătoria Alba Iulia.

Bărbatul era cercetat sub măsura preventivă a controlului judiciar, pentru infracțiuni contra patrimoniului, iar, ca urmare a încălcării condițiilor prevăzute de procuror, a fost dispusă înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă.

Electrica Furnizare Discount
Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare