Rămâi conectat

Actualitate

Poliția va putea suspenda, din luna mai, înmatricularea vehiculelor conform OG 14/2017. Iată în ce condiții

Publicat

în

Prevederile Ordonanței Guvernului privind suspendarea înmatriculării vehiculelor. OG 14 din 18 august 2017, care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, intră în vigoare începând cu 20 mai 2018.

Informarea privind intrarea în vigoare, la data de 20 mai 2018, a O.G. nr. 14/2017 privind suspendarea înmatriculării vehiculelor poate fi găsită deja pe site-ul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Conform oficialilor instituţiei cele mai importante puncta din noua Ordonanţă sunt legate de suspendarea înmatriculării vehiculelor care va opera în următoarele situaţii:

1) în cazul anulării sau expirării valabilităţii I.T.P. (inspecţia tehnică periodică);

Elit - Gustul Desăvârșit

2) în cazul netranscrierii transmiterii dreptului de proprietate a vehiculului de către noul proprietar în termenul prevăzut de lege de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului (90 de zile de la data înscrisă în contractul de vânzare-cumpărare).

Pentru evitarea aplicării sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege (amendă din clasa a IV-a de sancţiuni, reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcilor cu numărul de înmatriculare), DROCIV recomandă poseosrilor de maşini să verifice data la care expiră inspecţia tehnică periodică şi să efectueze ITP în termenul înscris pe certificatul de înmatriculare (data valabilităţii fiind comunicată automat de către Registrul Auto Român şi preluată în aceeaşi manieră în sistemul de evidenţă al DRPCIV). De asemenea, este important să vă asiguraţi că, în cazul în care achiziţionaţi un vehicul, il veţi transcrie în următoarele 90 de zile pe numele dumneavoastră. Este recomandabil să verificaţi cu atenţie data întocmirii contractului de vînzare cumpărare sau în situaţia în care il achiziţionaţi de la o altă persoană decât proprietarul acestuia, data vânzării sale iniţiale.

Detalii tehnice

În Nota de Fundamentare a OG 14/2017 se arată că „circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, a pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt reglementate de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Actul normativ defineşte înmatricularea unui vehicul ca operaţiune administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice, dovadă a atestării înmatriculării fiind certificatul de înmatriculare şi numărul de înmatriculare atribuit.

La nivel european condiţiile necesare pe care trebuie să le îndeplinească certificatele de înmatriculare emise de statele membre, sunt stabilite de Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul  ministrului administraţiei şi internelor nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, precum şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare, emise potrivit abilitării acordate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, au urmărit transpunerea Directivei 1999/37/CE.

Normele de drept ale Uniunii Europene în domeniul certificatului de înmatriculare, prevăzute în Directiva 1999/37/CE, au fost modificate prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.127 din 29 aprilie 2014, statele membre având obligaţia să le transpună în legislaţia naţională.

Acest act european avea termen de transpunere 20 mai 2017 dar statele membre au obligaţia de a aplica măsurile stabilite prin actele cu putere de lege şi actele administrative care transpun Directiva 2014/46/UE de la data de 20 mai 2018 (dispoziţie imperativă).

Acest termen stabilit de Directiva 2014/46/UE permite statelor membre să ia toate măsurile de natură administrativă pentru a putea avea capacitatea să aplice dispoziţiile de drept naţional la data de 20 mai 2018.

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse Directivei 1999/37/CE prin adoptarea Directivei 2014/46/UE, au fost stabilite dispoziţii privind regimul menţinerii vehiculelor într-o stare sigură şi acceptabilă din punct de vedere al mediului pe parcursul utilizării acestora prin intermediul inspecţiilor tehnice periodice şi controalelor tehnice în trafic, precum şi dispoziţii privind o procedură de înmatriculare a vehiculelor care să permită suspendarea autorizării de a folosi în traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranţa rutieră.

Astfel, în special în cazurile în care utilizarea unui vehicul pe drumurile publice ar crea un risc din cauza stării tehnice a vehiculului, ar trebui să fie posibilă suspendarea autorizării de utilizare a vehiculului respectiv pentru o anumită perioadă de timp. Pentru simplificarea procedurilor administrative aferente suspendării autorizării, ridicarea acesteia ar trebui să intervină fără a mai implica un nou proces de înmatriculare.

Deoarece aceste prevederi nu au corespondent în legislaţia naţională, în vederea transpunerii lor, se impune introducerea definiţiei măsurii suspendării înmatriculării în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, precum şi stabilirea regimului juridic al acestei măsuri administrative, respectiv situaţiile în care se iniţiază şi încetează suspendarea înmatriculării şi sancţiunile aplicate în cazul nerespectării  interdicţiei de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată.

De asemenea, pentru a reduce sarcinile administrative şi a facilita schimbul de informaţii între statele membre, Directiva 2014/46/UE stabileşte că informaţiile legate de vehicule ar trebui înregistrate în format electronic. Această directivă nu ar trebui să împiedice un stat membru să considere baza de date electronică gestionată de autorităţile sale competente drept principală sursă de informaţii referitoare la un vehicul înmatriculat pe teritoriul său iar statele membre ar trebui să poată utiliza o reţea electronică care să includă date din bazele de date electronice naţionale pentru a facilita schimbul de informaţii.

Astfel, potrivit art.1 pct. 3 din Directiva 2014/46/UE (ce vizează completarea art.3 din Directiva 1999/37/CE), statele membre înregistrează în format electronic datele referitoare la toate vehiculele înmatriculate pe teritoriul lor. Aceste date includ:

– toate elementele obligatorii specificate în anexa I punctul II.5 la Directiva 1999/37/CE, precum şi elementele de la punctele II.6 (J) şi II.6 (V.7) şi (V.9) din anexa respectivă, atunci când aceste date sunt disponibile;

  – alte date neobligatorii enumerate în anexa I sau date din certificatul de conformitate astfel cum este prevăzut în Directiva 2007/46/CE[1], atunci când acest lucru este posibil;

– rezultatul inspecţiilor tehnice periodice obligatorii în conformitate cu Directiva 2014/45/UE[2] şi perioada de valabilitate a certificatului de inspecţie tehnică.

De asemenea, potrivit art.9 din Directiva 1999/37/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/46/UE:

– statele membre îşi acordă asistenţă reciprocă la punerea în aplicare a prezentei directive;

– statele membre pot face schimb de informaţii atât la nivel bilateral cât şi la nivel multilateral, în special în scopul de a verifica, înaintea înmatriculării unui vehicul, statutul legal al acestuia, dacă este cazul, în statul membru în care a fost înmatriculat anterior. Această verificare poate, în special, presupune utilizarea unei reţele electronice care să includă date din bazele de date electronice naţionale pentru a facilita schimbul de informaţii.

2. Potrivit art.9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, a autovehiculelor cu şenile, a tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în vigoare.

Conform art.10 alin. (1) din acelaşi act normativ, este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie.

Potrivit art.102 alin. (1) pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni conducerea pe drumurile publice de către persoane fizice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat.

3. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr.432/2006, a fost instituită obligaţia creării unei baze de date integrate care să asigure identificarea operativă a vehiculelor care nu au efectuată inspecţia tehnică periodică.

Astfel, potrivit art. 1 din acest act normativ:

– Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Afacerilor Interne constituie şi administrează baza de date naţională integrată privind vehiculele rutiere înmatriculate, care se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român (RAR), referitoare la vehiculele care au efectuat ITP;

– societăţile autorizate să efectueze inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate să comunice săptămânal RAR datele vizate privind efectuarea ITP;

– RAR are obligaţia de a transmite Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor datele vizate în termen de 20 de zile de la efectuarea ITP. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

Acest act normativ stabileşte inclusiv un mecanism de suspendare de drept a certificatelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP, precum şi un mecanism de informare a deţinătorilor cu privire la suspendare.  Astfel, suspendarea se comunică deţinătorului vehiculului de îndată, în scris, de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – (art. 3).

Potrivit art. 4 din acest act normativ suspendarea certificatului de înmatriculare încetează la data la care deţinătorul vehiculului prezintă la Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor dovada efectuării ITP. De asemenea, suspendarea certificatului de înmatriculare se revocă de drept în cazul în care deţinătorul vehiculului face dovada ca la data instituirii suspendării îndeplinea toate condiţiile prevăzute de lege cu privire la ITP.

De asemenea, acest act normativ instituie ca şi contravenţie conducerea pe drumurile publice a vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare au fost suspendate în condiţiile acestei ordonanţe de urgenţă a Guvernului (sancţiune cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei).

Constatarea acestei contravenţii şi aplicarea sancţiunii aferente se efectuează de poliţişti anume desemnaţi.

De asemenea, potrivit art.102 alin.(1) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv de la 1.305 la 2.900 lei).

În prezent, acest mecanism prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2005 prezintă anumite dificultăţi de implementare din perspectiva paralelismului de sancţiuni pentru situaţii faptice similare, a necesităţii informării deţinătorilor vehiculelor cu privire la suspendare care presupune costuri suplimentare, respectiv a mecanismului administrativ de încetare a suspendării certificatului de înmatriculare (prezentare la sediul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pentru a face dovada ITP) care implică sarcini nejustificate pentru cetăţean şi bariere administrative pentru autorităţi.

Analiza acestor reglementări a relevat, pe de o parte, existenţa unor măsuri distincte aplicate pentru aceeaşi situaţie de fapt, iar, pe de altă parte, faptul că această problematică a necesităţii efectuării inspecţiei tehnice periodice, respectiv a sancţiunii aferente în cazul conducerii unui vehicul cu ITP expirat este incidentă domeniului circulaţiei pe drumurile publice, respectiv înmatriculării vehiculelor şi se impune ca mecanismul de suspendare a înmatriculării, respectiv a sancţiunilor aplicate să fie reglementate în mod unitar în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002.

4. Ordonanţa Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare a sistemului de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România.

Potrivit art.1 din acest act normativ, vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula şi pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (ITP), aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

Potrivit art.2 alin.(1) din acest act normativ, vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice.

Potrivit art.4 alin. (1) din acest act normativ, inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» (R.A.R.), organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentanţele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R.

Art.4 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr.81/2000 stabileşte că persoanele autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., şi prin personalul implicat în activitatea de inspecţii tehnice periodice trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.

Potrivit art.61 alin. (1) din acest act normativ, R.A.R. ţine evidenţa informatizată a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule.

Sursa: capital.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Coșmarul unei tinere din Alba: Credea că va lucra la o fabrică de ciocolată din Anglia, dar a fost forţată să se prostitueze de un „loverboy”

Publicat

în

Coșmarul unei tinere din Alba: Credea că va lucra la o fabrică de ciocolată din Anglia, dar a fost forţată să se prostitueze de un „loverboy”

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat săptămâna trecută hotărârea definitivă într-un dosar e trafic de persoane şi proxenetism în care au fost judecate trei persoane din Alba, o femeie şi doi bărbaţi.

Procurorii DIICOT Alba Iulia au reţinut în rechizitoriu faptul că Mirela M., Bogdan M. şi Sebastian Z. au fost implicaţi în perioada decembrie 2020 – martie 2021, în activităţi specifice de trafic de persoane.

Cei trei au efectuat acte de recrutare, transport şi adăpostire faţă de o tânără care în prezent are aproape 20 de ani, domiciliată în comuna Noşlac, în scopul exploatării acesteia prin obligarea la practicarea prostituţiei. În plus faţă de hotărârea Tribunalului Alba, instanţa de apel a mărit pedeapsa aplicată unui dintre inculpaţi.

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel, Bogdan M. (41 ani) va executa patru ani de închisoare, în loc de 3 ani şi 6 luni. În cazul celorlalţi doi, au fost menţinute pedepsele instanţei de fond: Mirela M. (39 ani) a fost condamnată la 4 ani de închisoare cu executare, iar Sebastian Z. (30 ani) a primit 3 ani cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 3 ani. Cei trei, în solidar, trebuie să în plătească tinerei daune morale în valoare de 5.000 de euro.

Recrutarea tinerei s-a făcut de către unul dintre bărbaţi prin metoda „lover boy”, acesta spunându-i fetei că o iubeşte, că se va căsători cu ea, cerându-i să meargă cu el şi familia lui în Anglia, cu promisiunea găsirii unui loc de muncă la o fabrică de ciocolată. Biletul de transport a fost plătit de inculpaţi, rezervarea fiind efectuată telefonic. Cei patru au ajuns în Anglia în 17 ianuarie 2021, la Birmingham. De aici aceştia s-au deplasat până în Wolverhampton, unde exista o locuinţă închiriată.

„Odată ajunsă în Anglia, cei trei inculpaţi i-au spus fetei că va trebui să practice prostituţia în folosul lor, iar în caz contrar o vor scoate afară din casă. De teamă că va rămâne singură în Anglia, fără a cunoaşte limba sau a avea cunoştinţe prin zonă, fără a avea posibilităţi materiale şi având un intelect liminar, persoana vătămată a fost de acord cu acest lucru (conform raportului de expertiză psihologică a văzut acceptarea ca fiind singura soluţie de supravieţuire în acel mediu). I se luau toţi banii obţinuţi din prostituţie. Relaţiile cu clienţii se consumau în principal în casa în care locuia cu inculpaţii”, se mai susţine în ancheta DIICOT Alba Iulia.

În perioada în care s-a aflat în Anglia, tânăra era supravegheată permanent de cei trei. I s-a luat cartela telefonică de România şi i s-a dat o cartelă de Anglia, pe care au salvat doar numerele lor. Cei patru au plecat din Anglia, pentru a reveni în România, în martie 2021. Pe drumul de întoarcere, tânăra a fost avertizată să nu reclame la poliţie ce s-a întâmplat în Anglia, fiind ameninţată cu acte de violenţă. Imediat ce a ajuns acasă, la familia buncii, aceasta a relatat ce i s-a întâmplat în Anglia, fiind sesizată poliţia.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Voucherele sociale pentru persoanele vulnerabile vor ajunge la aceștia prin Poșta Română

Publicat

în

Voucherele sociale pentru persoanele vulnerabile vor ajunge la aceștia prin Poșta Română

Voucherele sociale pe suport electronic vor fi distribuite prin intermediul Poștei Române, pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. De aceste vouchere vor beneficia aproape trei milioane de persoane.

Conform sursei citate, Poşta Română a semnat la sediul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) convenţia pentru distribuirea voucherelor sociale pe suport electronic. Documentul semnat de ministrul de resort, Marcel Ioan Boloş, şi directorul general al operatorului naţional de servicii poştale, Valentin Ştefan, reglementează modul în care cardurile vor fi distribuite beneficiarilor.

Elit - Gustul Desăvârșit

Distribuirea către destinatari a cardurilor va fi făcută la domiciliile acestora, într-un termen de maximum cinci zile lucrătoare de la primirea acestora din partea emitenţilor autorizaţi, întreaga perioadă de valabilitate a convenţiei fiind de 18 luni de la semnarea documentului.

„Prin semnarea acestei convenţii, Poşta Română subliniază, încă o dată, rolul strategic pe care îl are între instituţiile statului român, realizând legăturile dintre acestea şi cetăţeni. Mă bucură faptul că rămânem la acelaşi nivel de încredere pentru Executivul României, prin desfăşurarea acestui program extraordinar de important pentru segmentul populaţiei care are atâta nevoie de sprijin în această perioadă grea, marcată de criza economică”, a declarat Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române.
3 milioane de români vor primi cardurile cu voucherele sociale

Aproximativ trei milioane de persoane din categorii vulnerabile urmează să primească cardurile emise pentru programul temporar „Sprijin pentru România”, care are alocat un buget de 3,1 miliarde lei, prin bugetul MIPE şi din fonduri europene nerambursabile.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Ioan Boloş, a semnat contractele pentru emiterea cardurilor necesare pentru plata ajutoarelor sociale în valoare de 250 lei, acordate persoanelor defavorizate. Câştigătorii achiziţiei directe realizate de MIPE sunt Edenred, Sodexo şi UpRomania.

Banii, oferiţi în patru tranşe până la sfârşitul acestui an, vor putea fi folosiţi pentru cumpărarea de produse alimentare de bază şi/sau pentru asigurarea de mese calde.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Românii nu vor avea taxe noi anul acesta. Premierul Ciucă: Nu se va schimba sistemul fiscal în 2022

Publicat

în

Românii nu vor avea taxe noi anul acesta. Premierul Ciucă: Nu se va schimba sistemul fiscal în 2022

Premierul Nicolae Ciucă a precizat în cursul zilei de miercuri, 18 mai, faptul că anul acesta nu se va schimba sistemul fiscal și nici nu vom avea taxe noi.

”În discuţiile pe care le-am avut în cadrul coaliţiei, ieri după amiază am stabilut ca la nivelul Ministerului Finanţelor să avem o analiză care ulterior va fi discutată cu reprezentanţii instituţiilor de specialitate, cu mediul de afcaeri şi cu întregul mediu asociativ”, a spus premierul.

El a precizat că vor căuta ca prin măsurile luate să asigure o optimizare a mediului fiscal.

Elit - Gustul Desăvârșit

”Nu cred că în momentul de faţă trebuie să vorbim de taxe noi, de alte măsuri, în condiţiile în care vedem cu toţii care este contextul în care ne desfăşurăm activitatea”, a mai spus premierul, precizând că un anunţ se va face după ce la Ministerul Finanţelor se vor finaliza aceste analize.

”Vreau să fac o clarificare, anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare, nu vom avea taxe noi, pentru tot ceea ce avem de făcut în continuare, este să găsim acele soluţii pentru optimizarea fiscală”, a spus premierul, arătând că după ce a participat la un eveniment, alături de mediul de afaceri, nu putem discuta despre ”taxe care vin peste noapte şi să impac teze negativ asupra planurilor de bussines”.

Sursa: stiripesurse.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare