Rămâi conectat

Ştirea zilei

Parlamentarii să fie aleşi în funcţie de numărul cel mai mare de voturi obţinute

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Dup\ ce s\pt\m@nile trecute, deputatul Corneliu Olar, ca ini]iator principal, al\turi de al]i c@]iva colegi parlamentari, dar cu o sus]inere de semn\turi destul de serioas\ (peste 50 de senatori [i deputa]i PDL, dar [i PSD [i PNL semn@nd proiectele) a depus la Biroul Permanent al Camerei Deputa]ilor dou\ proiecte de lege privind desemnarea `n viitor de c\tre primari a viceprimarilor din r@ndul consilierilor locali, precum [i alegerea primarilor de municipii, ora[e [i comune `ntr-un singur tur de scrutin, urm@nd a fi desemnat c@[tig\tor candidatul care ob]ine cel mai mare num\r de voturi valabil exprimate, zilele trecute a depus un nou proiect legislativ pentru alegerea senatorilor [i deputa]ilor `n Parlamentul Rom@niei. Iat\ ce se spune `n EXPUNEREA  DE  MOTIVE:
„Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i Senatului [i pentru modificarea [i completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorit\]ilor administra]iei publice locale, a Legii administra]iei publice locale nr.215/2001 [i a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali reglementeaz\ cadrul juridic general pentru organizarea [i desf\[urarea alegerii Camerei Deputa]ilor [i a Senatului. Prin  legea sus men]ionat\ s-a legiferat alegerea deputa]ilor [i senatorilor prin scrutin uninominal.
Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscrip]ii electorale la nivelul celor 41 de jude]e, o circumscrip]ie `n municipiul Bucure[ti [i o circumscrip]ie separat\ pentru rom@nii cu domiciliul `n afara Rom@niei. ~n cadrul fiec\reia dintre cele 43 de circumscrip]ii se constituie colegii uninominale. ~n Capitolul XI, Constatarea rezultatelor alegerilor, se reglementeaz\ modul de atribuire a mandatelor de deputat [i senator, care se realizeaz\ `n dou\ etape. Prin modul de atribuire a mandatelor `n dou\ etape [i procedura folosit\, la alegerile parlamentare din 2008, s-a ajuns `n situa]ia ca un candidat la func]ia de  deputat sau senator cu un num\r foarte mic de voturi valabil exprimate `n colegiu s\ primeasc\ mandatul de parlamentar, `n defavoarea celor cu un num\r de voturi foarte mare, ce dep\[ea 40 la sut\.
Prin propunerea legislativ\ anexat\, am eliminat elementul discriminatoriu [i anume, mandatul de parlamentar s\ se atribuie candida]ilor  care au ob]inut num\rul cel mai mare de voturi valabil exprimate `n colegiul uninominal `n care a candidat, bine`n]eles cu respectarea prevederilor art.47 alin.(2).
Fa]\ de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativ\ anexat\, pe care o supunem spre adoptare, `n procedur\ de urgen]\, Parlamentului”. (Semneaz\ ini]iatorii)
~n continuare iat\ [i textul proiectului legislativ:
LEGE
pentru modificarea [i completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i a Senatului [i pentru modificarea [i completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorit\]ilor administra]iei publice locale, a Legii administra]iei publice locale nr.215/2001 [i a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali
Parlamentul Rom@niei adopt\ prezenta lege.
ARTICOL UNIC. – Legea pentru modificarea [i completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i a Senatului [i pentru modificarea [i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit\]ilor administra]iei publice locale, a Legii administra]iei publice locale nr.215/2001 [i a legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali, publicat\ `n Monitorul Oficial al Rom@niei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, se modific\ [i se completeaz\ dup\ cum urmeaz\:
1. La articolul 48, alineatul (1) se modific\ [i va avea urm\torul cuprins:
„Art.48. – (1) Dup\ primirea de la Biroul Electoral Central a constat\rii cu privire la partidele politice, alian]ele politice, alian]ele electorale [i organiza]iile cet\]enilor apar]in@nd minorit\]ilor na]ionale care `ntrunesc [i care nu `ntrunesc pragul electoral potrivit art.47 alin. (2), birourile electorale de circumscrip]ie procedeaz\ la repartizarea pe competitor electoral a mandatelor de deputat, respectiv de senator, la nivel de circumscrip]ie electoral\”.
2. Alineatele (3) – (7) ale articolului 48 se abrog\.
3. La articolul 48, alineatele (10) [i (11) se modific\ [i vor avea urm\torul cuprins:
„(10) Atribuirea mandatelor de deputat [i senator se face la nivelul colegiilor uninominale [i la nivelul fiec\rei circumscrip]ii electorale.
(11) La nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un mandat candida]ilor care apar]in unui competitor electoral ce a `ntrunit pragul electoral potrivit art.47 alin. (2) [i care a ob]inut cel mai mare num\r de voturi valabil exprimate `n colegiul uninominal `n care au candidat.”
4. La articolul 48, dup\ alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11/1) cu urm\torul cuprins:
„(11/1) ~n caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la dou\ s\pt\m@ni de la primul tur, la care vor participa numai candida]i din colegiile uninominale care se afl\ `n aceast\ situa]ie”
5. la articolul 48, alineatele (12)- (15) se abrog\.
La final mai men]ion\m faptul c\ [i acest proiect de lege a fost semnat de peste 50 de deputa]i [i senatori, `ndeosebi din partea PDL, dar [i din partea  PSD+PC [i PNL. Din jude]ul nostru al\turi de deputatul Corneliu Olar au semnat  senatorii  PDL Alexandru Pere[ [i Nicolae Dobra, precum [i deputatul PDL Clement Negru].
Tinu MATE{


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Cum s-a petrecut incidentul în care o fetiță de trei ani a fost grav rănită: A căzut de la etajul unei locații de cazare, din satul Călugărești

Ziarul Unirea

Publicat

în

Cum s-a petrecut incidentul în care o fetiță de trei ani a fost grav rănită: A căzut de la etajul unei locații de cazare, din satul Călugărești O fetiță de doar 3 ani a fost grav rănită joi după-masa, după ce a căzut de etajul unei locații de cazare din satul Călugărești, comuna Avram Iancu. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea