Până în 3 februarie: Înscrieri pentru ocuparea a 17 posturi didactice la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Rectoratul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale scoate la concurs 17 posturi didactice vacante, în semestrul I al anului universitar 2013 -2014. Este vorba despre posturi de profesori universitari, conferenţiari sau lectori disponibile la Facultatea de Istorie şi Filologie, departamentul de filologie, Facultatea de Ştiinţe, departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, departamentul de Ştiinţe exacte şi inginereşti şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative, departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Data limită pentru depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs este 3 februarie 2014, ora 15.00, iar rezultatele finale vor fi aflate în 28 februarie şi vor fi afişate pe site-ul uab.ro şi pe portalul Ministerului Educaţiei Naţionale.

ELIT

Dosarul de înscriere la concurs pentru obţinerea unui post didactic şi de cercetare va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente 

  1.   Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
  2.    O propunere de dezvoltare a carierei universitare inclusiv o autoevaluare a activităţii candidatului, atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
  3.      Curriculum Vitae, datat şi semnat de candidat ( în format tipărit şi în format electronic), care include:

    a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;

c) informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4.  Lista de lucrări ale candidatului (în format tipărit şi în format electronic), structurată în raport cu cerinţele condiţiilor preliminare şi ale criteriilor de evaluare, şi anume, după caz, în ordine:

a) o listă cu maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;

b) teza sau tezele de doctorat;

c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;

d) cărţi publicate şi capitole în cărţi;

e) articole/studii publicate în reviste de circulaţie internaţională, recunoscute;

f) publicaţii in extenso, apărute în volume ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate, din ţară şi străinătate;

g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice (alte publicaţii, proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, premii şi distincţii obţinute pentru activitatea didactică şi de cercetare, etc.).

5.  Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de ocupare a postului, însoţită de anexele:

    a) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naţionale în cazul posturilor de conferenţiar/profesor/CS II/ CS I, completată şi semnată de către candidat;

    b) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale impuse de universitate pentru participarea la concurs, completată şi semnată de către candidat;

    (Fişa, inclusiv anexele în format tipărit şi electronic)    

6.  Copie legalizată a diplomei de doctor, respectiv atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România;

7.  Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, al tezei de doctorat (maximum 1 pagină pentru fiecare limbă);

8.  Declaraţie pe proprie răspundere în care se indică situaţiile de incompatibilitate, prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

9.  Copii legalizate a actelor de studii: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă sau echivalentă, foaia matricolă, diploma de doctor în ramura corespunzătoare postului, diploma de master (sau adeverinţa de masterand, după caz); copii de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice, după caz;

10.  Copie legalizată a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie, în cazul schimbării numelui;

11.  Fotocopie a actului de identitate;

12.  Mapa conţinând cele maximum 10 lucrări reprezentative alese de către autor şi orice alte documente tipărite sau în format electronic, care atestă veridicitatea acelor realizări profesionale din lista completă a candidatului, pe baza cărora, candidatul îndeplineşte standardele minimale prevăzute prin prezenta metodologie.

13.  Pentru ocuparea posturilor de conferenţiar universitar sau cercetător gradul II, se vor include în dosar numele şi adresele a cel puţin 3 personalităţi din ţară şi din străinătate, din domeniul postului, exterioare instituţiei, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile candidatului;

14.  Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător gradul I, vor include în dosar numele şi adresele a cel puţin 3 personalităţi din domeniul respectiv, din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile candidatului. Pentru domeniile cu specific românesc, scrisorile de recomandare pot proveni şi de la personalităţi din ţară, din domeniul respectiv, exterioare instituţiei;

15.  Pentru concursurile organizate de Facultatea de Teologie Ortodoxă se  depune la dosar şi Binecuvântarea scrisă a ierarhului.

16.  Chitanţa cu plata taxei de înscriere la concurs, aprobată de Senatul universităţii (pentru anul universitar 2013-2014 taxa este de 30 lei).

Mai multe despre procedura de examinare, cele despre 17 posturi didactice scoase la concurs şi despre comisiile de concurs şi componenţă puteţi vedea AICI.

Dragoș SUCIU

Email: dv.suciu@yahoo.com
Tel: 0740.084.098

Facebook 

Te-ar putea interesa și:

Peste 1.000 de tablete şi laptopuri, cu abonament de internet, cumpărate de Primăria Blaj pentru elevi

Curând, autorităţile din Blaj vor achiziţiona 933 de tablete şi 111 laptopuri, cu abonament de internet, conform necesarului solicitat de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Copiii de la grădiniță, până la 5 ani, NU vor purta mască. Anunțul ministrului Educației

“Din 10 septembrie, Consiliile de Administrație ale școlilor vor prezenta comitetelor județene, Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP-urilor) și Inspectoratului școlar… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Optsprezece elevi din Teiuș cu rezultate deosebite au fost felicitați și premiați cu stimulente financiare

Astăzi, optsprezece elevi din Teiuș cu rezultate deosebite au fost felicitați și premiați cu stimulente financiare. Într-un mesaj postat pe… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mai mult de jumătate dintre părinții din România vor ore FIZICE pentru copii lor. Câți dintre ei își doresc învățământ online

Mai mult de jumătate (55%) dintre părinții elevilor români doresc revenirea la cursurile față în față, acordând cel mai crescut… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO: Liceul Teoretic Teiuş a celebrat Unirea din 1859 – primul pas spre formarea României Mari

Miercuri, 23 ianuarie, la Liceul Teoretic Teiuş a fost sărbătorită Unirea din 1859 – primul pas spre formarea României Mari.… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VAMAFEST – primul festival digital al unei trupe din România

VAMA, una din cele mai iubite trupe pop-rock din România, va susține primul festival digital din România – un maraton… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Pe 10 septembrie, școlile vor propune SCENARIILE pentru fiecare unitate. Declarația pe propria răspundere pentru părinți NU va mai exista

Începând din data de 7 septembrie Institutul Național de Sănătate publică va face publică evaluarea fiecărei unități administrativ teritoriale, a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro