Noile obligaţii pentru angajaţi şi angajatori

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Ministerul Muncii a finalizat proiectul de modificare a Codului Muncii, ce urmează să intre în vigoare din 2011. Printre principalele modificări se află extinderea perioadei de preaviz, modificarea criteriilor în cazul concedierilor colective şi a celor referitoare la timpul de lucru, cât şi noi amenzi contravenţionale. Principalele modificări aduse de proiect vizează: l revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de neconcurenţă. Angajatorul poate renunţa unilateral la clauza de neconcurenţă prevăzută în contract, plata indemnizaţiei de neconcurenţă încetând din luna următoare notificării scrise a angajatului privind denunţarea acesteia. l revizuirea perioadelor de probă instituite pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă; se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 45 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. l eliminarea interdicţiei privind angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post. l instituirea, pentru angajator, a dreptului de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. Propunerea dă posibilitatea angajatorului, după consultarea cu sindicatele sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, de a stabili obiective şi criterii de performanţă pentru salariaţii proprii. Această măsură poate ajuta la creşterea competenţei şi a experienţei salariaţilor. l modificarea condiţiilor în care se poate dispune delegarea salariatului – pentru o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi numai cu acordul salariatului, din două în două luni. l modificarea criteriilor în cazul concedierilor colective. Principalele criterii care vor fi avute în vedere în procedura concedierilor colective vor fi cele de performanţă şi de îndeplinire a obiectivelor, iar pentru departajare vor fi avute în vedere criteriile de natură socială. Criteriile referitoare la evaluarea performanţelor profesionale vor avea prevalenţă. l eliminarea interdicţiei de a face angajări pentru angajatorul care a dispus concedieri colective, pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi, timp de 9 luni de la data concedierii acestora. Interdicţia de a face noi angajări reprezintă o limitare a angajărilor în perspectivă, limitând posibilităţile de dezvoltare ale angajatorului şi reducând numărul de locuri de muncă disponibile pe piaţa muncii. l modificarea termenului de preaviz – este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel din contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. l contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni. l modificarea prevederilor privind agentul de muncă temporară, eliminarea unor restricţii, în conformitate cu directivele europene. Munca prin agent de muncă temporară este prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă. l modificarea prevederilor referitoare la timpul de lucru, în conformitate cu prevederile europene. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore/săptămână. l introducerea de noi sancţiuni contravenţionale. Spre exemplu, nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 de lei. (A.D.T.)

USR - Alegeri parlamentare 2020
PMP - Alegeri parlamentare 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419