Ziarul Unirea

Microîntreprinderile în 2012 – ce statut fiscal au şi ce impozite plătesc

    Ar putea fi vorba de o gură de oxigen pentru microîntreprinderi, din acest an, când a fost reintrodusă posibilitatea ca o microîntreprindere să plătească un impozit de 3 la sută pe venit, în cazul în care îndeplineşte cumulativ o serie de condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent.
Ce condiţii trebuie să îndeplinească o firmă pentru a fi microîntreprindere
Pentru a avea statut de microîntreprindere, o firmă trebuie să îndeplinească, cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent următoarele condiţii: lrealizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; lare de la 1 până la 9 salariaţi, inclusiv; la realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro; lcapitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale. O persoană juridică română nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal dacă la data înregistrării la registrul comerţului capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale şi în termen de 60 de zile, inclusiv, de la data înregistrării angajează cel puţin o persoană cu contract individual de muncă. Dacă una dintre condiţii nu mai este îndeplinită, microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor. Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 100.000 euro vor calcula şi plăti impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita veniturilor, luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai putea reveni la acest mod de impozitare în perioada următoare. Pentru îndeplinirea condiţiei privind numărul de salariaţi se are în vedere numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă, potrivit dispoziţiilor Codului Muncii, indiferent de durata timpului de muncă, înscrise în statele de salarii şi/sau în registrul general de evidenţă a salariaţilor. Pentru persoanele juridice care au un singur salariat care demisionează în cursul unei luni, precum şi în situaţia în care raportul de muncă încetează ca urmare a pensionării sau desfacerii contractului individual de muncă în urma săvârşirii unor acte care, potrivit legii, sunt sancţionate inclusiv prin acest mod, condiţia privind numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul lunii următoare este angajat un alt salariat. Pentru încadrarea în condiţia privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
 lNu pot opta pentru acest sistem de impunere persoanele juridice care: se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare, casele de schimb valutar, societăţile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.); se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu, societăţile de asigurare-reasigurare), al pieţei de capital (de exemplu, burse de valori sau de mărfuri, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de registru, societăţile de depozitare), cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare); desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de salariaţi.
Aria de cuprindere şi cota de impozitare
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este de 3% şi se aplică asupra bazei impozabile constituită din veniturile din orice sursă, din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie, veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din subvenţii de exploatare; veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
Facilităţi fiscale
Microîntreprinderile care achiziţionează case de marcat beneficiază de deducerea valorii de achiziţie a acestora din baza impozabilă, potrivit documentului justificativ de achiziţie, în trimestrul în care acestea au fost puse în funcţiune.
Declararea opţiunii
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (formular 010), până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului şi este definitivă pentru anul fiscal respectiv. În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra acest sistem de impozitare pentru anul fiscal respectiv, fără posibilitatea de a mai beneficia în perioada următoare de acest sistem de impozitare chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile legale pentru exercitarea opţiunii.
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor se depune până la data de plată a impozitului.
Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea calculează şi reţine impozit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere. Impozitul datorat se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419