Rămâi conectat

Ştirea zilei

Înscrieri Academia de Poliție 2021: 755 de locuri au fost scoase la concurs. CALENDARUL probelor și taxa de înscriere

Ziarul Unirea

Publicat

în

Înscrieri Academia de Poliție 2021: 755 de locuri au fost scoase la concurs. CALENDARUL probelor și taxa de înscriere

MAI caută tineri pentru a deveni polițiști. În perioada 28 iunie-11 iulie se depun cererile-tip de înscrierere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Conform MAI, în acest an, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pune la bătaie 755 de locuri.

Chestorul de poliție Valentin Minoiu, directorul-împuternicit al Direcției Generale Management Resurse Umane a semnat o dispoziție în acest sens.

Obiectul reglementării

Art. 1 – Prezenta dispoziție stabilește aspectele procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursul de admitere organizat în anul 2021 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
Oferta educațională

Art. 2 – Pentru anul universitar 2021 – 2022, locurile aprobate sunt scoase la concurs pe facultăți/programe de studii, specialități, forme de învățământ, structuri beneficiare, categorii de locuri speciale, bugetate sau cu taxă de școlarizare, potrivit anexei nr. 1.

Depunerea cererilor de înscriere

Art. 3 – (1) Cererea-tip de înscriere prevăzută în anexa nr. 2 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

(2) La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților, potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, și completează centrul zonal la care aceștia sunt arondați.

(3) Cererea-tip de înscriere cuprinzând elementele prevăzute la alin. (2), se scanează și se comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților. Dovada comunicării se anexează la cerere. (4) Unitățile de recrutare au obligația de a posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se transmit cererile-tip de înscriere.

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare

Art. 4 – (1) În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun la unitățile de recrutare documentele solicitate până la data de 23 iulie 2021.

(2) Dosarul de recrutare conține avizul psihologic, fără a fi necesară depunerea în prealabil de către candidați a documentului prevăzut la lit. h1) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv la lit. h1) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare.

(3) Dosarul de recrutare conține documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat.

(4) Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare. (5) Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate.

(6) După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați ”INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare.

Taxa de înscriere la concurs

Art. 5 – (1) Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 26 – 29 iulie 2021 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere.

(2) Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere conform regulamentului de admitere depun documentele justificative la dosarul de recrutare, iar unitatea de recrutare transmite în format scanat, la adresa [email protected], documentele pentru fiecare candidat care solicită scutirea de la taxa de înscriere.

Înscrierea candidaților pe locurile aprobate altor instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Art. 6 – (1) Pentru locurile aprobate Ministerului Apărării Naționale la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – programul de studii universitare de licență ”Drept”, recrutarea și susținerea probelor eliminatorii se realizează prin structurile acestui minister.

(2) Pentru locurile aprobate Administrației Naționale a Penitenciarelor la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – programul de studii universitare de licență ”Ordine și siguranță publică”, organizat la Facultatea de Poliție, recrutarea candidaților se realizează prin structurile acesteia.

Evaluarea psihologică

Art. 7 – Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul unităților de recrutare, până la data de 21 iulie 2021, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

Transmiterea tabelelor candidaților la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” Art. 8 – (1) Tabelele nominale cuprinzând candidații la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, completate potrivit modelului din anexa nr. 3, inclusiv la rubrica cod unic, se transmit instituției de învățământ, până la data de 30 iulie 2021, în format electronic, la adresa de e-mail [email protected], însoțite de cererea de înscriere, diploma de bacalaureat (față/verso)/ adeverința eliberată de liceu în cazul în care nu i s-a eliberat candidatului diploma de bacalaureat, foaia matricolă, precum și documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere, în format scanat. Documentele vor fi transmise într-o arhivă cu numele candidatului, iar dimensiunea acesteia nu trebuie să depășească 20MB.

(2) Dosarele de recrutare ale candidaților exceptați de la proba scrisă se transmit fizic la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în termenul prevăzut la alin. (1). (3) Tabelele nominale și dosarele de recrutare ale candidaților beneficiarilor externi – Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Apărării Naționale – se transmit la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, până la data de 24 iulie 2021.

(4) Datele candidaților se implementează în sistemul informatic e-Management Resurse Umane, Modulul unic admitere școli – e-Admitere, în conformitate cu prevederile art. 23 din Dispoziţia-cadru a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Centrele zonale de selecție

Art. 9 – Probele de concurs (traseul practic-aplicativ și proba scrisă de verificare a cunoștințelor) se susțin în centrele zonale de selecție potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 4.

Susținerea probelor de admitere

Art. 10 – (1) Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 16 – 22 august 2021, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 25 – 26 august 2021. (2) Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și al celorlalte centre zonale de selecție.

(3) În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

(4) Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

(5) Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa [email protected], în perioada 28 – 29 august 2021 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.

Examinarea medicală

Art. 11 – (1) Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 31 august – 19 septembrie 2021.

(2) Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

(3) Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Art. 12 – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Afișarea rezultatelor finale

Art. 13 – (1) Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

(2) Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la data de 22 septembrie 2021.

Dispoziții finale

Art. 14 – Cererea-tip de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și Consimțământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sau al unităților de recrutare.

Art. 15 – (1) Structurile de resurse umane efectuează activitățile de cunoaștere a candidaților declarați admis, conform reglementărilor în vigoare și transmit dosarele de candidat, în volum complet, instituției de învățământ cu propunere de înmatriculare/ neînmatriculare/ exmatriculare.

(2) Propunerea de neînmatriculare/exmatriculare se motivează, anexându-se documente justificative, după caz.

(3) Candidaţii declarați „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.

Art. 16 – Activitățile prevăzute de prezenta dispoziție se desfășoară cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID -19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor, aparatelor ce compun traseul practic-aplicativ etc.).

Art. 17 – Admiterea la programul de studii universitare de licență Drept, forma de învățământ la distanță, locuri cu taxă, se organizează potrivit Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2021.

Art. 18 Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 19 – (1) Prezenta dispoziţie este adusă la cunoştinţa structurilor interesate prin grija Direcţiei Generale Management Resurse Umane.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Curiozitățile neștiute ale unei comune din Alba: gardurile ”irlandeze” de la Nemeși, frasinul uriaș de la Hărăști, chipul lui Decebal de pe muntele Struțu și ”gropile cu picioci” de la Poieni

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Curiozitățile neștiute ale unei comune din Alba: gardurile ”irlandeze” de la Nemeși, frasinul uriaș de la Hărăști, chipul lui Decebal de pe muntele Struțu și ”gropile cu picioci” de la Poieni Comuna Vidra din Munţii Apuseni deţine câteva curiozităţi suficiente pentru a determina un turist să o viziteze. Localitatea deține un record care nu va […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea