Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO: Seminar regional, la Alba Iulia, pentru informarea solicitanţilor de fonduri nerambursabile prin proiecte din domeniul social, finanţabile prin POR 2014-2020

Publicat

în

Seminar CDDL5Dezvoltarea locală în următorii ani se va realiza prin îndeplinirea obiectivelor din strategiile locale, strategii elaborate de Grupurile de Acțiune Locală pe zone integrate și multisectoriale, având la bază nevoile și potențialul local. Acesta a fost mesajul cel mai important transmis celor peste 100 de participanți la reuniunea de lucru privind instrumentul ”Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (CLLD)”, eveniment derulat joi, 19 februarie 2015, la Hotel Parc din Alba Iulia de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) și Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Acesta a fost și primul seminar regional, la nivelul Regiunii Centru, pentru informarea potențialilor solicitanți de fonduri nerambursabile prin proiecte din domeniul social, finanțabile prin POR 2014-2020.

seminar adr06Perioada de programare 2014-2020 pune la dispoziția statelor membre ale Uniunii Europene noi instrumente pentru a facilita abordarea teritorială integrată, precum Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (CLLD), Investiții Teritoriale Integrate și Dezvoltarea Urbană Sustenabilă. În ceea ce privește instrumentul CLLD, Romania a prevăzut in Acordul de Parteneriat semnat cu CE, ca acesta să fie utilizat cu scopul promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei în comunitățile marginalizate. În acest sens, Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (prin Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban) și Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (prin Axa Prioritara 5 – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) vor pune la dispoziție alocările financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru orașe cu o populație de peste 20.000 de locuitori.

La nivelul acestor localități urbane trebuie să se constituie Grupuri de Acțiune, formate din autoritățile publice locale, instituţiile locale privind asistenţa socială, structurile asociative pentru mediul de afaceri, inspectoratele şcolare, precum și ONG-urile relevante pentru comunităţile defavorizate. Aceste Grupuri de acțiune locală vor putea depune proiecte integrate pentru investiții în: construirea, reabilitarea, modernizarea locuinţelor sociale; construirea, reabilitarea, modernizarea centrelor integrate de intervenţie medico-socială, precum şi pentru reabilitarea și modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. Detaliile despre aceste aspecte le-au fost prezentate participanților de d-na  Steluta Jalia – manager public MDRAP, Direcția Generală Programe Europene; dl. Anton Enăchescu – expert MFE, Direcția Generală de Analiză, Programare și Evaluare, dl. Florin Botonogu – reprezentant ONG ”Policy Center for Roma and Minorities” și dl. Simion Crețu, director general ADR Centru.

Electrica Furnizare Discount

”Am discutat azi, concret, despre modul cum se vor constitui aceste Grupuri de Acțiune Locală și ce rol vor avea ele. Este vorba reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale din sectoarele public şi privat, adică nu numai autorităţi locale, ci și ONG-uri, reprezentanții mediului privat, societatea civilă, dar și asociaţiile de cartier, sau grupurile de cetăţeni. Trebuie ca această structură asociativă să pregătească strategii pentru integrarea persoanelor dezavantajate, strategii care să definească foarte clar aria de acoperire și populația vizată, care să cuprindă analiza nevoilor de dezvoltare și evaluarea potențialului local sau teritorial al zonei vizate și în care să fie descrise obiectivele urmărite, inclusiv caracterul integrat și inovator al strategiei. Practic, aceste documente trebuie să-și propună ”ținte” clare și măsurabile. Prin Programul Operațional Regional se vor finanța investiţiile în infrastructură şi echipamente, iar Programul Operațional Capital Uman va finanţa investiţiile complementare, de tipul serviciilor. Noi, la nivelul Regiunii Centru, am realizat deja un studiu cuprinzător privind comunitățile defavorizate, document cunoscut de CDR Centru și pe care, în acest fel, îl și lansăm oficial și-l punem la dispoziția tuturor celor interesați, inclusiv pe pagina noastră de Internet”, a declarat, după acest eveniment, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Informații de background
Conform draftului Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, vor fi avute în vedere pentru finanţare următoarele acțiuni:
– investiţiile în infrastructura de locuire, respectiv pentru construirea/reabilitarea/moderni-zarea locuinţelor sociale;
investiţiile în infrastructura de sănătate și a serviciilor sociale, pentru reabilitarea/ moder-nizarea centrelor comunitare integrate medico-sociale;
– investiţiile în infrastructura de educaţie, prin construirea/reabilitarea/modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, școli primare şi gimnaziale);
investiţiile pentru crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice (apă, canal), a zonelor verzi neamenajate, a terenurilor abandonate etc;
– investiţiile în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate, respectiv construcţia/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru găzduirea activităţilor sociale, comunitare, culturale, de agrement şi sport;
investiţiile pentru construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie social de inserție.

Deoarece este necesară o perioadă lungă de timp pentru demersurile premergătoare depunerii proiectelor (înființarea grupurilor de acțiune locală, consultarea partenerilor relevanți de la nivel local, elaborarea strategiei de dezvoltare locală și a portofoliului de proiecte aferente etc.) este recomandat ca procesul de informare asupra acestui mecanism să demareze cât mai curând posibil. Acesta este motivul pentru care ADR Centru s-a raliat MDRAP și MFE în derularea etapei regionale a campaniei naționale de informare privind modul de utilizare a instrumentului CLLD de către comunitățile locale. Prin Axa prioritară 9 a POR 2014-2020, Regiunii Centru îi sunt alocate peste 11 milioane euro, doar din FEDR, la care se adaugă contribuția Guvernului și cea a beneficiarului de finanțare.

[Gallery not found]
Publicitate

Curier Județean

FOTO| SPITAL NOU și CREȘĂ la Sebeș: Primarul Dorin Nistor a depus astăzi la Compania Națională de Investiții proiectele

Publicat

în

SPITAL NOU și CREȘĂ la Sebeș: Primarul Dorin Nistor a depus astăzi la Compania Națională de Investiții proiectele

„În numele Municipiului Sebeș, primarul Dorin Nistor a depus, joi, 21 octombrie 2021, la Compania Națională de Investiții, studiul de fezabilitate actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere Spital Municipal Sebeș”, un proiect despre care s-a vorbit des în ultima perioadă și pentru care Sebeșul se află în căutarea soluțiilor de finanțare.

Primarul Dorin Nistor susține, de asemenea, construirea unei noi creșe, cu o finanțare nerambursabilă, pentru a veni în sprijinul tinerelor familii: „Alături de echipa din primărie am realizat, în timp record, documentațiile necesare pentru a aplica în vederea obținerii unei alte finanțări de interes pentru comunitatea locală: construirea unei noi creșe, pe lângă cea din cartierul Valea Frumoasei.

Electrica Furnizare Discount

Soluția identificată a fost de a o amplasa în Parcul Arini, în proximitatea bazinului de înot didactic acoperit pentru a cărui construire avem deja un parteneriat cu Consiliul Județean Alba. Astăzi am depus setul de documentații privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă Mică, Municipiul Sebeș, județul Alba”.

Terenul necesar este pus la dispoziție de către autoritatea locală și va avea suprafața de 1.600 de metri pătrați. Creșa va avea capacitatea de a primi aproximativ 40 de copii. Clădirea va fi eficientă energetic și va beneficia de toate facilitățile prevăzute de reglementările legale: camere de joacă, dormitoare, spălătorie proprie, bucătărie, sală mare funcțională, cabinet medical, spații administrative. Spațiile de joacă în aer liber vor fi generoase, de cel puțin 10 metri pătrați pentru fiecare copil. Acoperișul va putea fi folosit și pentru a fi amenajate spații verzi, terase înverzite. Tot pe acoperiș se vor monta panouri fotovoltaice pentru a asigura energia necesară funcționării.”, transmit reprezentanții Primăriei Sebeș prin intermediul unui comunicat.

Citește mai mult

Curier Județean

Primăria Vințu de Jos caută operator pentru serviciul de iluminat public: Licitația, lansată în SEAP

Publicat

în

Primăria Vințu de Jos caută operator pentru serviciul de iluminat public: Licitația, lansată în SEAP

Primăria comunei Vințu de Jos a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Comuna Vințu de Jos, județul Alba. Valoare totală estimată a contractului este de 379.820,13 lei, fără TVA.

Obiectivul specific al achiziției îl reprezintă achiziţionarea unor servicii de întreținere și mentenanță a iluminatului public din comuna Vințu de Jos, în baza unui acord-cadru încheiat pe o perioadă de patru ani, cu încheierea de contracte subsecvente cu o frecvență anuală.

Serviciile de întreținere și mentenanță pe care ofertantul le va realiza:

Electrica Furnizare Discount
 • verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, cutiilor de distribuție și a corpurilor de iluminat;
 • corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
 • controlul calității serviciului asigurat;
 • întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
 • menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;
 • măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;
 • întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;
 • respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
 • funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
 • respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
 • respectarea Regulamentului de serviciu aprobat de Comuna Vințu de Jos;
 • funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costuri lor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
 • menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;
 • îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificăți în Regulamentul serviciului de iluminat public din Comuna Vințu de Jos;
 • mentenanța și întreținerea în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul Caiet de sarcini;
 • un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;
 • asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
 • urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;
 • instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actelenormative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului de iluminat public va prezenta Comunei Vințu de Jos modul de organizare a acestui sistem;
 • informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Rezultate așteptate:

 • reducerea costurilor asociate utilizării Sistemului de iluminat public;
 • menținerea Sistemului de iluminat public în parametri optimi de funcționare,
 • minimizarea întreruperilor în activitatea Autorității Contractante datorită indisponibilității temporare si/sau
  permanente a Sistemului de iluminat public;
 • reacție rapida în cazul unui incident.
Citește mai mult

Curier Județean

Lansare de carte la Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeș: Autorul Radu Totoianu a publicat „Păstoritul în Mărginimea Sebeșului”

Publicat

în

Lansare de carte la Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeș: Autorul Radu Totoianu a publicat „Păstoritul în Mărginimea Sebeșului”

Vineri, 15 octombrie 2021, la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, a avut loc lansarea a două publicații științifice editate sub egida Muzeului Municipal „Ioan Raica”: „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, nr. 12/2020 și „Păstoritul în Mărginimea Sebeşului”, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, cea din urmă, avându-l ca autor pe muzeograful dr. Radu Totoianu. Evenimentul a avut loc în preambulul Sesiunii de Comunicări Științifice a Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, „Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”, manifestare ajunsă la cea de-a XIII-a ediție.

Lucrarea semnată de Radu Totoianu, „Păstoritul în Mărginimea Sebeşului”, tipărită la Editura Mega din Cluj-Napoca, în anul 2021, este publicată în seria Bibliotheca Musei Sabesiensis.

Electrica Furnizare Discount

Rod al unei serioase și pasionate documentări desfășurate atât în arhive și biblioteci, cât mai ales pe teren, la stânele din Munții Sebeșului, cartea este materializarea unei excelente teze de doctorat, susţinute în anul 2017, la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.

Lucrarea este o monografie dedicată unei îndeletniciri tradiţionale a oamenilor din zonă, păstoritul, autorul dorind și să aducă în lumină identitatea proprie a acestora, în contextul mai larg al Mărginimii.

Cartea urmărește această ocupație din perspectivă pluridisciplinară, folosind informațiile oferite de arheologie, etnoarheologie, istorie, arhivistică, cartografie, sociologie, etnologie și antropologie culturală, reușind să pătrundă în esența și spiritul acestei zone atât din punct de vedere istoric, cât și etnologic, surprinzând societatea Mărginimii Sebeșului pe care autorul a cunoscut-o nemijlocit, în urma repetatelor cercetări de teren întreprinse.

Proiectul editorial susținut de Centrul Cultual „Lucian Blaga” Sebeș a fost prezentat audienței de către conf. univ. dr. Amalia Pavelescu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), rostind alocuţiuni şi prof. univ. dr. Ilie Moise (Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu), precum și prof. Nicolae Afrapt (Sebeș).

Radu Totoianu este licențiat în Istorie al Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, specializarea Istorie-Arheologie, ale cărei cursuri le-a absolvit în anul 1999. Ulterior, s-a specializat în Arheologie pre- şi protoistorică, la aceeaşi universitate, urmând cursurile de Master pe care le-a finalizat în anul 2000.

În același an devenea muzeograf la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș și, odată cu trecerea timpului, sfera preocupărilor ştiinţifice i s-a diversificat, devenind interesat, pe lângă arheologie şi istorie şi de etnologie, antropologie culturală şi paleontologie. În anul 2017, a obţinut titlul de doctor în Istorie al Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, cu lucrarea „Civilizaţia agrară în Mărginimea Sebeşului.

Studiu de caz: păstoritul”, care, de altfel, stă la baza acestei cărți. Este membru fondator şi membru în colegiul de redacţie al anuarului Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, și a făcut parte din 7 granturi şi proiecte de cercetare, finanţate de Ministerul Culturii (1), Administraţia Fondului Cultural Naţional (5) şi National Geographic (2). Este autor a 10 cărţi şi a peste 40 de studii şi articole ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, din domeniul paleontologiei, arheologiei, istoriei, istoriei artelor, etnologiei şi antropologiei culturale.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare